Een allemachtig goed doorwrochte oefening over stadstoelagen (2)

Zoals gezegd is pas onlangs een zeven maand oude financiële doorlichting van de stadstoelagen opgedoken. Titel: “De toelagen onder de scanner”. Opdracht van het College aan de ambtenarij luidde: maak nu eens braaf een oefening om tot een structurele vermindering te komen van onze stadstoelagen, misschien wel met 10 procent. Dit jaar bedragen die toelagen allemaal samen namelijk 27,6 miljoen euro. Volgend jaar: 29,1 miljoen.
Administratie vond – op basis van de begroting van 2007 (voor de jeugd nog die van 2008) – 154 toelagen en beraamde dat er een “veranderbare massa” mogelijk was van ca. 4 miljoen. Veranderbaar in de zin van: eventueel te schrappen, of minstens te bevragen of te heroriënteren. (Zijn die subsidies nog wel relevant? Hebben de begunstigden die echt nodig?)

Burgemeester vond tijdens de voorbije gemeenteraad dat het document als het ware onbestaand is. Virtueel. Irrelevant. Men mocht er niet meer over praten! Wie dat nog doet is te kwader trouw. Vraag is of alle schepen en raadsleden dat ook vinden. De ambtenaren-opstellers zelf menen dat het rapport door de bevoegde directies moet opgevolgd.
Curieus is alleszins dat nog in die Raad van 8 december wel degelijk een voorstel uit de “scanner” is goedgekeurd. Bepaalde organisaties die minstens 10.000 euro krijgen zijn mits de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Stad ietwat aan banden gelegd. Moeten wat beter verantwoording afleggen. Dit is nu net iets wat de scanners beoogden met het puntje 4 uit hun analyserapport.
En in de begroting van volgend jaar (bespreking eerstkomende maandag 15 december) verdwijnen alvast op instigatie van de scanners drie toelagen. Geen 3.718 euro meer voor de medische urgentiegroep Kortrijk. Stad was de enige gemeente die nog betaalde, en er zijn bovendien hiervoor bovenlokale financieringen. Géén 1.873 euro meer voor HELI. Die dienst is gelokaliseerd in Brugge en Stad doet er zelden beroep op. Géén 3.718 euro meer voor de universitaire bibliotheken, want het gaat niet op dat enkel de Kulak wordt betaald en niet Katho en Howest.
Dat is waar, en dit soort zaken is al geopperd in het volgens de burgemeester niet ter zake doende analyserapport van de ambtenarij.

Papieren Perse (PP) is alvast niet gediend met het oprakelen van het document “De toelagen onder de scanner”. Zie een kommentaarstuk van Luc Demiddele in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag.
Het zit zo. De ambtelijke scanner van Stad wil de eeuwenoude toelage voor de Perskring (279 euro) schrappen. Die geste dateert al van voor het bestaan van een eigen Kortrijkse communicatiedienst en er is nu andere ondersteuning voor de lokale pers. Ja!
Dat komt omdat in de jaren van de vorige eeuw een burgemeester als Sansen ging pinten drinken met de persjongens. Nu gaat dat over de telefoon. Crisis in de media.

Journalisten worden gewoon in de watten gelegd. Gepamperd en begunstigd met van alles en nog wat, tot ze één woord van kritiek zouden durven opperen. (Men moet het ook kunnen, daar niet van.)
DEL van KW-Kortrijks Handelsblad vindt dat eender welk raadlid dat het rapport nog te berde brengt de gemeenteraad GIJZELT. Gedaan met het controlerecht op het College (uitvoerende macht), de hoofdtaak en de plicht van de gemeenteraad. Voortaan staat de perse daarvoor in. Pas maar op. Pers is de vierde macht, niet zoals vroeger de ambtenarij.

De scanners betrokken slechts voor 9,4 miljoen euro toelagen in hun overweging. Op 27 of 29 miljoen.
Uit de aard der zaak komen bijvoorbeeld de werkingskosten voor de politiezone (gestegen naar 12,6 miljoen) en die voor het OCMW (9,1 miljoen) moeilijk in aanmerking voor onderzoek. En de overdrachten voor de kerkfabrieken (1,6 miljoen) verkoos men voorlopig met rust te laten.

Toch zijn er nog geldelijke tegemoetkomingen vanuit Stad waar vraagtekens kunnen bij geplaatst worden.
Die vzw Habbekrats krijgt nu 140.00 euro ! (Vroeger: 100.000.)
Er is een vergoeding voor “opleiding van raadsleden”. Voor de vzw Kortrijkzaan. Voor de trommelaars en het klaroenkorps van de brandweer. Voor het inzaaien van groenbemesters. Voor landbouwcomités. Voor beschermde zwaluwnesten. Herbruikbare luiers. Gelden voor de jumelages van Lieven Lybeer en partner stijgen van 558 euro naar 1.488 euro.
Maar waarom is de vzw Fietsrijk geschrapt (121.362 euro)?

Niet verschieten nu.
De toelage voor de kerkfabriek O.L.Vrouw loopt op van 221.844 euro naar 2.252.491 euro. Dat moet een drukfout zijn.

Een volgende keer in extenso de dorre lijst van toelagen waar de ambtenarij vragen bij heeft.
Kijk dan eens of u OP TERMIJN tot de mogelijke slachtoffers behoort.