Een allemachtig goed doorwrochte oefening over stadstoelagen (3)

In de begroting van dit jaar zijn al enkele toelagen geschrapt of verminderd. Bijvoorbeeld voor bezigheidshomes, gezinshulp, Vorming Plus, inbraakbeveiliging, energietoelagen, bakkerijmuseum, huisvestingpremies.
De studie “De toelagen onder de scanner” (april 2008) bedacht nieuwe besparingsvoorstellen. Die zijn door de burgemeester van tafel geveegd. Niettemin merken we in de begroting 2009 dat er enkele posten verdwenen zijn, ongetwijfeld omdat ze geen electorale impact hebben.
Geen Kortrijkzaan immers die betreurt dat er geen subsidies meer gaan naar de medische urgentiegroep en de helicopter. Dat er geen sprake meer is van ADO Icarus en Struikelblok.

Het vergt waarlijk teveel moed van politiekers om in te gaan op de financiële analyse van de ambtenarij. Terwijl elk rechtgeaard mens of logisch denkend raadslid zich kan vinden in de gemaakte voorstellen. Lees maar hierna.
Bepaalde toelagen zijn uiterst belegen, niet meer actueel, puur electoraal, overbodig, niet nodig voor het functioneren van begunstigden.
(Het bedrag tussen haakjes slaat op de toelage van 2007. Bijna altijd gelijk gebleven voor 2009. Indien niet melden we dat.)

Toelagen/premies aan individuen

Te bevragen of te heroriiënteren:
– Alarmknoppen (1.500 euro)
– Huwelijksjubilea (3.300)
– Geboortepremies (14.031)

Toelagen aan vrijwilligers

Te bevragen of te heroriënteren:
– Vereniging sport- en openluchtleven (Groeninge) (248 wordt 372 euro)
– Studio Bloema (558)
– Teleonthaal (1.239)
– Voedselbank De Vaart (4.000)
– Diakonaal Centrum (248)
– ATD Vierde Wereld (250)
– Vlaams Rwandese Vereniging (1.500)

Te schrappen:
– Vereniging van West-Vlaamse schrijvers (245)
РComit̩ voor Frans-Vlaanderen (124)
– Perskring (279)

Toelagen aan professionele organisaties

Te schrappen:
– West-Vlaams consultatiebureau (1.866)
– Instellingen gezinshulp (89.242)
– Werken raadpleging Jonge Kind (575)
– Diensten thuisverpleging (van 575 naar 2.479)
– Universitaire bibliotheken (3.718 -geschrapt?)
РVerharding priv̩weg landbouwer ondernemers (5.000)
РVerharding priv̩weg landbouwgezinnen (7.472)
– De Kreun (26.000)

Te verminderen:
– Starters en leegstand (58.965 min 8.966)
– PIH-Stad van ontwerpers (50.000 min 5.000)
– VZW Basiseduvatie (67.000 min 2.500)
– Medische urgentie en Heli (5.551 min 3.000, geschrapt)
– Semi-professiopnele initiatieven (22.500 min 5.500)
– 3de betalersysteem (55.000 min 3.000, nu verhoogd tot 68.000)
– Ondersteuning studentenfietsen (1.600 min 600)

Te heroriënteren: (o.a.)
– De Waak (3.732)
– vzw ADO Icarus (1.611, nu geschrapt)
– Residentiële opvangcentra (39.995 wordt 29.000)

Toelagen aan verzelfstandigde organisaties

Te verminderen:
– vzw Schouwburg (min 10.000, krijgt nu 125.000)
– vzw Toerisme (min 30.000, krijgt 130.000)
– AGB Buda (min 40.000, krijgt nog altijd 140.000)

GLOBAAL OVERZICHT

AMBTENAREN MENEN DAT ER VOOR 134.652 EURO KAN GESCHRAPT WORDEN.
EN 374.732 EURO KAN “BEVRAAGD”.
Denk nu niet dat zij er met de pet naar gooien. Ieder voorstel is gemotiveerd.

P.S.
Indien de VLD nog in de oppositie zat, zou de fractie heel zeker die “scanner” wél op tafel gegooid hebben.
Dat is politiek.