Een model van een vrijdagpreek in de moskee (2)

Beste broeders,

Over de schepping en daaruit voortvloeiende gelijkheid der mensen

Alle lof behoort aan Allah (swt), en we getuigen dat er niemand is dan Allah de Barmhartige. En getuigen dat onze heer Mohammed zijn gezant en profeet de boodschapper is als rechtvaardige voor de wereld. God, wij bidden voor onze Profeet en zijn metgezellen en zijn nakomelingen en zusters en broeders. Wij bidden voor alle andere goddelijke profeten en boodschappers. Dienaren van Allah, de Almachtige God zegt in zijn lieftallig boek: namens Allah de Barmhartige, de Vreesvolle. (O volk, vrees uw Heer, die uit één enkele leven maakte. En baarde daarvan twee partijen. Daarvan vele mannen en vrouwen. Heb angst voor God, die jullie aanbidden. Allah is jullie waarnemer.)
O gelovigen, mannen en vrouwen, God opende vers “vrouwen” en spreekt toe en nodigt alle mensen uit tot aanbidding van Allah en niemand anders. Alle mensen zijn verplicht om misstappen te vermijden, en om af te stappen van immorele zaken zowel innerlijke als uiterlijke. Alsmede heeft Allah de Almachtige aan iedereen getoond dat iedereen tot dezelfde afkomst behoort. Van oorsprong uit één en dezelfde vader en moeder.
De mensen moeten beseffen dat ze hulpvaardig moeten zijn en naar elkaar en we moeten weten dat we broeders zijn in de mensheid. De mens is afstamming van één vader en moeder: Adam en Eva “vrede zij met hen”.
O gelovigen, mannen en vrouwen, als alle mensen beseften dat hun vader één is “Adam, vrede zij met hem” en de moeder één is “Eva, vrede zij met haar”, dan leefden en woonden alle mensen in geluk en veiligheid. De Profeet (vzmh) was lieftallig voor alle mensen, met al hun verschillen, ongeacht hun stand, ongeacht hun cultuur, ongeacht hun religie. Dan zou er nooit sprake zijn van…

Over oorlogen en hoe die te vermijden

(…) Dan zou er nooit sprake zijn van wrede oorlogen die alles verwoest en vernietigt. Die het leven beëindigt, van vruchtbaarheid, van ouderen en kinderen, grasgewaden en dadels, en bomen. Dan zou er op aarde geen zware corruptie meer zijn, en geen vernietigende oorlogen die zowel de kleinen als de volwassenen niet ontziet.
Dit wordt veroorzaakt door mensen die leven in nalatigheid en onwetendheid, maar ook door een gebrek aan bewustzijn.
Het is aan de opvoeders (scholen, ouders, familie) om kinderen van kleins af aan te leren dat ze allemaal gelijk zijn. Dat mensen allemaal broeders in de mensheid zijn. Kinderen moeten tijdens hun opvoeding leren wat solidariteit is, meededogend te zijn en verdraagzaamheid aan de dag brengen, rechtvaardigheid en geluk. Er mag geen twijfel over zijn dat er een soort zorgplicht en compassie en empathie voor de mensheid moet zijn. Het leven moet voor iedereen geluk, zekerheid en veiligheid brengen. Kinderen moeten leren om in veiligheid te leven voor zich en hun land. Mensen mogen geen vrees hebben voor hun kinderen of voor hun land omdat ze van kleins af aan geleerd hebben om te geven. Daarom hebben ze zichzelf veranderd (mentaliteitswijziging) en daarna hun gemeenschap hersteld. En dat is liefdadigheid. En dit is het voordeel van welwillendheid, liefde.
Dit staat geschreven in het Heilig Boek de Koran: “Allah gebiedt rechtvaardigheid, liefdadigheid,..” en de Almachtige heeft gezegd: “en doet goed; Allah houdt van doeners…”

Allah houdt van doeners

Allah (swt) zegt in de Koran: 105, En zegt: “Werkt en Allah zal niet Zijn boodschapper en de gelovigen uw werk zien. Weldra zult gij tot de Kenner van het onzienlijke en het zienlijke worden teruggebracht en dan zal Hij u inlichten over hetgeen gij kenner hebt bedreven.” (Sourat Attaubah: ayat 105.)
De verbinding van de godsdienst met het dagelijks arbeidsleven in ons druk bestaan vraagt ons om éénmaking en een harmoniueze vereniging te realiseren van de twee zaken. Zodat het pad of levensloop niet vertakt wordt met het resultaat dat we onze doelen niet bereiken.
Hierover zegt Allah (swt) in de Koran: 77. “Maar zoek door hetgeen Allah u heeft gegeven het tehuis van het Hiernamaals; en vergeet uw deel aan de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah u goed gedaan heeft; en schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen die onheil stichten niet lief.” (Sourat Alqasas: ayat 77.)

Over de VDAB en steuntrekkers

O gelovigen,
de islam kent niet enkel en alleen het wereldlijke bestaan, waarvoor de dienaar enkel werkt en het hiernamaals vergeet. Evenmin kent de islam alleen het hiernamaals, waarvoor de moslim enkel werkt en de wereld vergeet en geen enkele arbeid verricht.
MAAR…, niet het vergaren van veel rijkdom moet het motief van arbeid vormen, maar het voorzien in het levensonderhoud. Vanzelfsprekend wordt binnen de islam het levensonderhoud gezien als een zegening en lotsbeschikking die van Allah komt. Maar de moslim dient zich als schepsel van God daarvoor in te spannen.
Ook zei de Profeet (vzmh): “Allah (swt) heeft de gelovige met een beroep lief.” (Overgeleverd door Attabaraani.)
Ook zei de Profeet (vzmh): “Niemand heeft ooit een betere maaltijd gegeten dan datgene werd verdiend door eigenhandig werk, Allah boodschapper Dawoed heeft gegeten van wat hij verdiende door eigenhandige arbeid.” (Overgeleverd door Alboucharie.)
Allah (swt) verafschuwt, verfoeit diegene zijn tijd niet benut, daardoor verwaarloost hij zichzelf in de eerste plaats en zijn familie.

Beste jonge moslim,
Hoe kun je nu van de sociale zorg leven, terwijl Allah (swt) jouw de jeugdige kracht en verstand gegeven heeft? Wees beschaamd om zonder grondige reden samen te drommen met ouderen en invaliden bij de sociale zekerheid.

Slotwoord

O gelovigen, mannen en vrouwen, een ethiek van Allah is wees vredevol en doe aan liefdadigheid en begin bij uw naaste buren.
Allah (swt) zegene u en mij en de Heilige Koran. Ik zeg u dit en ik vraag vergiffenis van God en aan u is Vergevingsgezindheid. Genadevol.