Stad biedt opleiding aan fuifbuddy’s, meer speciaal Safety Party Zoners

Aangezien fuiven van jongeren in deze snel veranderende tijden niet meer kunnen zonder allerlei herrieschopperij en comazuipen heeft Stad een gat in de markt gezien. Een nieuwe kerntaak uitgevonden: instaan voor de opleiding van fuifcoaches. Voorlopig voorziet men daarvoor in de begroting 15.817,2 euro.

De opleiding zelf kost niet erg veel, ook al omdat een aantal lesgevers bereid is om dat gratis te doen. Met name die voor de cursussen “drugproductinfo”, “massa in beweging” en “wetgeving”. Het Rode Kruis vraagt voor een les van 3 uren over “eerste hulp op fuiven” 130 euro. Maar dan is er volgens een besluit van het schepencollege nog een les voorzien over “omgaan met verbale en fysieke agressie”. Die zou doorgaan onder auspiciën van het studiebureau “ESCALA (met een zetel in de Doorniksesteenweg) en zou 2.700 euro gaan kosten. Eigenaardig genoeg is van deze (zes) sessies geen sprake in de oproep naar kandidaten-coaches op de website van Stad.
Het meeste geld gaat evenwel naar die fuifbuddy’s die uitverkoren worden om effectief op te treden bij een aantal grote evenementen zoals Student Welcome Concert, 50-dagenviering, Nova Rock, e.a. Zij krijgen per jaar maximaal een forfaitaire onkostenvergoeding van 1.208,72 euro voor kledij, verplaatsingskosten, drank- en eetverbruik. Per opdracht 30 euro. Hiermee loopt de begroting op met 12.087,2 euro, want men rekent voorlopig blijkbaar op tien specialisten?

Safety Party Zoners

In de oproep van Stad naar vrijwilligers-coaches wordt dit niet duidelijk uiteengezet.
Uit de pool van maximaal 40 kandidaten zullen er een aantal gefilterd worden als “Safe Party Zoners”. Soort commando-troepen. Special forces. En deze specialisten worden ingezet tot ondersteuning van “security-agenten”.
In het Collegebesluit staat hieromtrent nog een merkwaardige contradictie, in één alinea. “Fuifbuddies mogen geen bewakingsopdrachten uitvoeren waardoor zij de inzet van security-agenten niet doen dalen. Fuifbuddies kunnen de extra inzet van security-agenten voor safetytaken zoals aan vluchtdeuren staan en voor contractuele controles zoals controleren van toegangstickets doen dalen“. (Even verderop leest men dan dat één fuifbuddie als ‘Safe Party Zoner” gelijk staat aan een halve security-agent.)

De ‘Safe Party Zoners’ zullen mogen een claudiootje doen. Dat wil zeggen handbagage controleren.

De zgn. bewakingswet (wet Tobback van 1990 plus wet Duquesne van 1999) is er in de loop der jaren niet eenvoudiger op geworden. Bij gebrek aan K.B’s en vanwege omzendbrieven die dat dan moeten compenseren.
Ja, het is nu zo dat fuiforganisatoren kunnen kiezen tussen een externe professionele bewakingsfirma, of een eigen bewakingsdienst, of de inzet van vrijwilligers van de eigen vereniging. Bij optie drie moeten die vrijwilligers een band hebben met de organiserende vereniging. Die band is nog al losjes. Volgens een omzendbrief VIII/D/JC van minister Antoine Duquesne komen bijvoorbeeld ook gewezen leiders van een jeugdbeweging in aanmerking. (Stad heeft een leeftijdsgrens van 30 jaar op het oog.)

In de bewakingswet is inzake het vrijwilligersregime geen spoor te merken van een speciale soort coaches met de naam “Safety Party Zoners”.
Dat is een.
Ten tweede volgt uit de voorbereidende werken dat de wetgever uitdrukkelijk niet wil dat vrijwilligers-coaches betaald worden, ook niet in natura. (Gedr. St, Kamer, 1998-99, Memorie van Toelichting, nr. 2027/1.)
Ten derde kunnen vrijwilligers slechts de dienst uitmaken bij sporadische evenementen, met een frequentie die de norm van drie tot viermaal per jaar niet overschrijdt.
Ten vierde druist het inzetten van vrijwilligers zonder aanwijsbare link met de organiserende vereniging op fuiven van verschillende organisaties tegen de letter en de geest van de bewakingswet.
Ten vijfde legt de bewakingswet geenszins de verplichting op om bewaking te organiseren in het kader van fuiven.

Consortiumbewaking

En tot slot bestaat er een mogelijkheid om het kostenplaatje voor jongerenfuiven en andere verbonden aan het beroep op een professionele bewakingsfirma te reduceren via het systeem van “consortiumbewaking”. Heeft Stad dat al wel onderzocht?
Deze formule houdt in dat de gemeente een contract afsluit met een gespecialiseerde bewakingsonderneming voor het toezicht bij fuiven op het grondgebied waarbij men bewaking noodzakelijk acht. Een offerte kan hierbij de kostprijs drukken.

P.S.
Nog een juridische kluif.
Zijn de lesgevers in Kortrijk wel erkend?
Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een opleiding “bewaking” organiseert wordt beschouwd al een opleidingsinstelling. Deze dienen erkend door de minister van Binnenlandse Zaken.