Wat zegt het LDD-verkiezingsprogramma over stedelijk beleid ?

Het programma van de Lijst Dedecker (die van Het Gezond Verstand) beslaat in totaal 92 bladzijden. Brussel krijgt er daarvan 14, en Europa niet minder dan 32. Het Vlaams programma bestaat uit acht hoofdstukken waarvan dat met de titel “Vlaanderen bestuurt” hier enkel ter sprake komt. Vier pagina’s.

Laten we maar meteen wijzen op een kemel van formaat.
LDD pleit ervoor om in besturen van intercommunales enkel nog burgemeesters en vakschepenen toe te laten. Zonder zitpenningen, wel met kilometervergoeding. Bon. Maar dan komt het. Gemeenteraadsleden worden wel nog toegelaten in de Algemene Vergaderingen. Nu zijn die AV’s al geruime tijd volkomen openbaar. Iedereen mag die bijwonen, ook de ‘gewone’ burger.

LDD wil ook de “besloten besluitvorming bij de autonome gemeentebesturen bestrijden”. Meer toezicht vanuit de gemeenteraden. Nou, die besluitvorming is nu net zo transparant als de raadsleden dat zelf willen. Zij zijn vertegenwoordigd bij die autonome gemeentebedrijven, kunnen daar verslag over uitbrengen, en de jaarverslagen en rekeningen komen voor de gemeenteraad. Heel het probleem is de desinteresse (en ondeskundigheid) bij vele gemeenteraden, ook voor gemeentelijke vzw’s trouwens.

LDD vindt dat (lokale) overheden zich moeten beperken tot hun kerntaken.
Hierbij wordt de Gouden Gids-methode toegepast. Een innovatie ! Wat zijn kerntaken? Wel, indien uit de Gouden Gids blijkt dat er bedrijven zijn die dezelfde taken vervullen als overheden, of dezelfde diensten en producten leveren, – dan zijn dit geen kerntaken meer voor openbare besturen.

Bijzonder markant is dat Dedecker de onroerende voorheffing op de eerste eigen woning wil afschaffen. Die OV is een grote bron van inkomsten voor gemeenten. In Kortrijk dit jaar begroot op zowat 26 miljoen, en dat is meer dan de ontvangsten uit de personenbelasting. Die minder ontvangsten wil men opvangen door een “besparings- en compensatieplan” dat niet heel duidelijk wordt toegelicht. Het Gemeentefonds moet groeien (dat betekent meer algemene middelen, dus belastingen). Het ambtenarenkorps moet afslanken. Wel zonder sociaal bloedbad: gewoon de gepensioneerden systematisch niet meer vervangen. En de provincies kunnen afgeschaft.

Hierbij gebruikt LDD een bij uitstek christen-democratische begrip: het subsidiariteitsbeginsel. Maximale overdracht van bevoegdheden. Minder toezicht van hogere overheden maar wel meer coaching en ondersteuning.

Om de fiscale concurrentie tussen gemeenten te bevorderen wil LDD een publieke databank waarin van iedere gemeente de aangerekende belastingen en retributies worden weergegeven. (Met een beetje zoeken vindt men die gegevens wel op internet. Bij Dexia bijvoorbeeld, of bij de VVSG.)

Tenslotte wil Lijst Dedecker een verbod op het dragen van uiterlijk herkenbare religieuze tekens op alle bestuurlijke niveaus.

Over een spreekverbod en spreekplicht voor stadspersoneel

Maar eerst even dit.
A code is nothing, coding is everything.
Het gemeentedecreet verplicht gemeentebesturen tot het opstellen van een deontologische code voor ambtenaren en raadsleden, inclusief die van het College. Moest ten laatste gebeuren tegen eind 2006.
Voor het Kortrijks stadspersoneel (ook de brandweer?) is er nu pas een ontwerp opgemaakt.
Voor de raadsleden stond er in zitting van 11 februari 2008 een deontologische code op de agenda. Dusdanig belachelijk dat die is weggestemd. Beslist werd toen (in 2008) om een werkgroep met juridische assistentie op te richten ten einde een nieuwe code op te stellen. Niets meer van gehoord.
Niettemin – het is te gek voor woorden – besliste het College daags nadien om de code zoals goedgekeurd in de gemeenteraad (sic) ook van toepassing te brengen voor burgemeester en schepenen…

Ja, coding is everything.
Er is al van bij het begin van deze legislatuur een werkgroep ter zake opgericht!
En nu ligt er dus een ontwerp voor met een gedragscode voor het stadspersoneel.

Hierin krijgt het personeelslid een principieel spreekrecht en in een aantal gevallen ook een spreekplicht. Maar het spreekrecht zal steeds op een gereserveerde manier uitgeoefend worden. Wel, dat heeft elektronisch journalist kortrijkwatcher al meermaals ondervonden. Dit jaar alleen al tweemaal geen ambtelijk antwoord gekregen op twee puur informatieve vragen.

In de code staat nog dat er een spreekverbod geldt voor het bekendmaken van gegevens die betrekking hebben op de voorbereiding van beslissingen. Dat mag niet. Er is een omzendbrief van 1 december 2006 (VR/2006/2) van toenmalig minister-president Yves Leterme over openbaarheid van bestuur.
Die zegt: “Een document opgesteld in het kader van een besluitvormingsproces verkrijgt zijn definitieve status als het ondertekend is door de bevoegde persoon. Dat betekent dus NIET dat er een eindbeslissing moet zijn in het besluitvormingsproces. Ook tussentijdse rapporten, adviezen en dergelijke zijn openbaar.”

Art. 3 § 6 van het ontwerp vermeldt nog dat contacten met de pers en media verlopen via de communicatieambtenaar indien het initiatief uitgaat van het stadsbestuur. Niet verstaan. Betekent dit dat schepenen en burgemeester niet meer persoonlijk mogen bellen naar de pers om in de gazetten te komen?
En dit wordt ingewikkeld. “Als een personeelslid wordt gecontacteerd door de pers loopt de communicatie via de voor de communicatie aangestelde ambtenaar binnen de directie in overleg met de functioneel bevoegde schepen”.
Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws”, knoop dat maar eens goed in je oren.

Over de spreekplicht is de code bijzonder karig.
In die voor het stadspersoneel van Ronse staat er dit te lezen: “Wanneer de omstandigheden het rechtvaardigen is klokkenluiden een optie.”

www.lievenlybeer.be

Iedere dag consulteren we die URL.
Plichtsgetrouw, als elektronisch onderzoeksjournalist. Je weet nooit. Wat onze waarnemende burgemeester nu weer weet of zegt? Wat hij doet? Waar hij is? Staat hij ergens op de foto? Hoe komt hij in de perse?

Al maandenlang lezen we de boodschap van onze nieuwe burgervader : TOT BINNENKORT !
Momenteel wordt aan mijn site gewerkt.

De oude webstek, – van toen Lieven nog schepen was – bestaat nog, met het bijvoegsel “mezelf“.

Wat zegt het CD&V-verkiezingsprogramma over stedelijk beleid?

Het volledige programma (Vlaams, Brussels, Europees) STERK IN MOEILIJKE TIJDEN omvat 119 bladzijden. Daarvan zijn er een vijftal concreet gewijd aan de steden. De term “stedenbeleid” komt 5 maal voor. De term “lokale besturen” 23 maal.
Om te beletten dat onze kandidaten dit nu allemaal gaan lezen volgt hierna een opsomming van de meest markante punten.
(Later volgen nog excerpten van de andere partijprogramma’s.)

Eerst even dit.
Kunnen we hier en daar de pen vermoeden van onze burgemeester Stefaan De Clerck? Zo nu en dan vallen in het programma woorden als ‘creatief beleid’, ‘rasterstad’ en ‘innovatie’. ‘Grensoverschrijdende samenwerking’.

Waar men het meest kan van opschrikken is dat de CD&V een grootscheeps debat wil voeren over de kerntaken van steden en provincies. De resultaten daarvan moeten al zichtbaar zijn eind 2010 ! In Kortrijk vermijdt men al jaren angstvallig een dergelijk debat. Hoewel beloofd. Het zou de coalitie CD&V-VLD danig op de proef stellen.

Dit klinkt wel groen. In elke stad komt er binnen 500 meter een groen rustpunt.
En dit getuigt van christelijk fatsoen. Men wil de stadsetiquette vergroten. Een gemeenschappelijk kader van gedragsregels opstellen.

Een oude eis waar men in het verleden niet aan is toegekomen slaat op de “maximale” gelijkstelling van statutaire en contractuele personeelsleden. Zeker inzake pensioen.

Gemeenten willen meer geld (terwijl de kerntaken nog niet zijn vastgelegd). Een BTW-compensatiefonds. Verhoging van de middelen voor het Gemeentefonds. Uitbouw van een tweede Mercuriusplan.
Steden met specifieke functies (zeg maar centrumsteden) willen ook meer geld. Billijker compensaties.
Dit alles moet dan gepaard gaan met de afbouw van het specifiek toezicht op de lokale besturen. Specifiek toezicht. Geen gemeenteraadslid weet wat dit is.

Dit was het dan.
De zoektocht naar lacunes in het programma laat u maar over aan de kandidaten.
Wel opvallend is dat er geen gewag meer wordt gemaakt van een “gemeentelijk effectenrapport”. Daarmee wou de CD&V dat hogere overheden bij beslissingen met een weerslag op het gemeentelijk beleid een berekening zouden maken van de kosten voor de lokale besturen.

Kortrijk wordt een eurotown

Think European, act locally.
Het Kortrijkse stadsbestuur heeft een aanvraag tot lidmaatschap gedaan bij Eurotowns. Jaarlijks lidgeld: 3.500 euro. Dat is een netwerk van ‘medium sized” steden verspreid over tien Europese landen. Met namen als Eskilstuna, Gävle, Jyväskylä, Kavala, Mikkeli, Varberg, Sundsvall. 19 leden volgens de officiële website www.eurotowns.org. Ons schepencollege telt er nog wat bij: West Lothian, Brighton&Hove.

Wat doet dat netwerk aan activiteiten? Bestaat al sinds 1991.
Van alles vorm geven en promoten, forums en beleidsnota’s ondersteunen, projecten opzetten, netwerkactiviteiten faciliteren.
U begrijpt het al. Veel heen en weer reizen (vervolgbezoeken afleggen). Symposia beleggen, workshops, seminars, staff-exchanges, conferenties. Awards uitdelen. Hotelkamers reserveren. Aanzitten aan een banket. Dat alles (doorgaans voor de helft) bekostigt met de vleespotten van Europa.
Stad kan daar veel van bijleren, zegt het College. Want het netwerk brengt de leden op de hoogte van op til zijnde “calls”. Men bedoelt daarmee: oproepen vanuit de EU om grensoverschrijdende projecten op touw te zetten en daarmee subsidies in de wacht te slepen. In het jargon: “calls for proposals”. Wie een beetje kan googlen vindt ze binnen de minuut.
Maar na een halve dag zoeken zul je nog geen gegevens vinden over concrete activiteiten, budgetten, resultaten en evaluaties bij de Eurotowns.

Leeuwarden heeft een keer op 5 oktober 2004 – dat herinnert u zich wel – zijn lidmaatschap bij Eurotowns opgezegd. Met ingang van 1 januari 2005. Reden: “Eurotowns slaagt er niet in om haar doelsteliingen te realiseren en het lidmaatschap biedt geen meerwaarde”. (Uit de notulen van het College aldaar.) Maar omdat een of andere reislustige ambtenaar per se nog wou deelnemen aan het Capture-project (geen resultaten bekend) kon de stad niet anders dan opnieuw lidgeld betalen.

Hasselt is ook lid !
Op de website van de stad geen woord gevonden over activiteiten in het kader van het netwerk.
Ons stadsbestuur zou eens kunnen bellen naar Inge Marchal, want zij zou instaan voor de eurotown-werking van Hasselt. Telefoon : +32 11 23 93 43.
Wie is er hier bevoegd voor ‘externe betrekkingen’?
Juist. Lieven Lybeer en partner.

Daalt de prijs van de huisvuilzakken ? De Braltest !

Voor wie weer niet verder wil lezen, een zgn. BRALTEST is een test die niet bestaat.

Volgens de schepen van milieu Stefaan Bral niet. Zonder hierover het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) of de gemeenteraad te consulteren opteert hij in de pers voor een prijszetting van 1,40 euro. Zegt daarbij dat het nu om 1,25 euro gaat, terwijl op de website van Stad sprake is van 12,24 euro per rol van tien.

Hoeveel kosten die afvalzakken eigenlijk bij aankoop door Stad?
Schepen Bral was afwezig op een CBS van 11 februari, alwaar dat is beslist. Twee offertes kwamen binnen voor de levering van 1 miljoen zakken. Of het om grote en kleine ging – al of niet bedrukt – : geen idee. De bvba All Plastic Packing Inter uit Lauwe mag weer de klus klaren. Voor 48,07 euro per 1000 exemplaren. Zonder BTW. Met BTW gaat het in totaal om 58.164,70 euro. Stad, tel uit je winst.
(In de begroting 2009 is er voor de aankoop van zakken én compostvaten 149.500 euro voorzien. Aan de zijde van de ontvangsten vinden we voor “verkoop materialen i.v.m. huisvuilverwerking” 84.000 euro en voor “prestaties huisvuilverwerking” 73.000 euro. Niet verstaan.)

DE BRALTEST
Een nieuw politiek begrip

De NV Sphère Belgium uit Brussel deed in februari ook weer een wanhopige poging om te mogen leveren. Of schijnbare. Wie zoekt het uit? Maakte geen kans. Niet enkel omwille van de hoge prijs: 81.941 euro (Wél dicht bij de raming van Stad!)
Schepen Bral heeft namelijk goede ervaringen met de firma van Lauwe, al sinds 2005. Wie niet? En omdat de laatste levering van dusdanig goede kwaliteit was heeft men het zelfs niet nodig gevonden om (vergelijkende?) testen uit te voeren.
In “Het Nieuwsblad” van 29 maart stond dat de andere firma uit de boot viel omdat de kwaliteit niet voldeed. Dat kan dus niet. Onjuist. Er waren geen testen. Het CBS van februari meent zelfs te weten dat er al die tijd en tot op vandaag geen klachten waren over de kwaliteit van de zakken uit Lauwe.

De prijs van de huisvuilzakken is nu plotseling in de actualiteit gekomen. De afvalvereniging IMOG zou graag hebben dat alle 11 gemeenten die lid zijn van de intercommunale dezelfde zakken gebruiken tegen dezelfde prijs. Die intentie bestaat al sinds 11 september 2008 ! Op die dag hebben de bestuurders-schepenen van milieu bij een verfijnde maaltijd afgesproken dat men aan de gemeenten een intentieverklaring ter ondertekening zou voorleggen. Of Bral daarbij aanwezig was moet u hem maar eens vragen. IMOG wil in de gemeenten uit de regio een uniforme prijszetting van 1,30 euro per zak. Anzegem liet al weten van niet mee te doen. Bral wil één komma vier. (Wat willen zijn kiezers?)
En Kortrijk?
Het CBS van 2 december 2008 heeft “beloofd zich in te zetten voor een traject van uniformisatie om te komen tot een uniforme prijszetting”.
Beloofd ja. Om één week later nog vlug 1 miljoen zakken te bestellen in Lauwe.

Zou de prijs van huisvuilzakken kunnen dalen?
In feite wel.
De directie Milieu raamt immers telkenjare opnieuw de prijs voor 1 miljoen zakken hoger dan daadwerkelijk wordt betaald. Vorig jaar nog op 81.070 euro. In 2007: 67.000 euro.
Dit jaar minder dan ooit.

P.S.
Nu, kortrijkwatcher?
Goed in de gaten houden of de IMOG-gemeenten een gezamenlijke aanbesteding zullen uitschrijven. Of er zeven firma’s zullen worden aangeschreven, en daarvan twee meedoen en Lauwe wint. Het gaat over 28 miljoen kilo aan restafval. Hoeveel zakken?
Nog P.S.
Op de website van IMOG geen spoor of restafval van die intentieverklaring van de gemeenten. Geen bestek.

Geen bemerkingen in de Raad ? Algemeen goedgekeurd !

Het kan nu tijd worden op een keer te zeggen hoe een minister omgaat met zijn functie als gemeenteraadslid in Kortrijk.
En overigens nog een andere.

Na zowat een week lang stukken verslinden in de lokale pers weet u tot op zekere hoogte wat er zoal aan bod kwam in de laatste Kortrijkse gemeenteraad dd. maandag 11 mei. Het ging over een tekort aan een parkeerplaats voor gehandicapten aan Sint-Janskerk, distels die welig tieren in de Burgemeester Lambrechtlaan, een overschilderd verkeersbord aan de Meensepoort, het vierde kleinkind van Stefaan De Clerck, problemen met een defecte frigo in het Erfgoedhuis. Tijd om verslag uit te brengen over wat er zoal niet werd besproken. Dat is ook nieuws.

Maar eerst even dit.
De zitting begon ongeveer op tijd. Net toen vervangend burgemeester Lieven Lybeer wou zeggen dat raadslid Stefaan De Clerck wat later zou zijn dan gewoonlijk, daagde de minister op. Traditioneel met zijn Brusselse dossiers onder de arm. Raadslid en volksvertegenwoordiger Carl De Caluw̩ was ditmaal ook op tijd, maar verliet al na 35 minuten definitief de zaal. Het moet gezegd dat hij hiertoe die dag althans wel een gegronde reden kon voorleggen. Hij was gevraagd om op te treden in het VRT-programma Phara en de opname daarvan start al om 21 uur. Maar waarom Рin godsnaam Рmoet hij eventjes binnenwippen om de absentielijst te tekenen en aldus zijn presentiegeld (nu 181 euro) op te pikken?
Onze Carl schaamt zich nergens voor.
Minister Quickie is verontschuldigd. (Komt nooit om presentiegeld in de wacht te slepen. Altijd wel als hij niets te doen heeft en om met andere dingen bezig te zijn.) Federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn begint intussen al meteen op zijn laptop te tokkelen.
De zitting kan helemaal van start gaan.

Een eerste niet onbelangrijk agendapunt gaat over de aanleg van kunstgrasvelden voor KVK-jeugd ter waarde van 1,2 miljoen euro. Geen bemerkingen in de Raad. (Tenzij een vraagje over een fundamentele procedurekwestie waarover u hier al kon lezen. Niemand gaat erop in, terwijl hierbij de raad voor schut wordt gezet door het College. De aanbesteding is al gepubliceerd. Schepen Hilde Demedts belooft van dit nooit meer te doen.)

De jaarverslagen 2008 van de intercommunales IMOG, WIV, Leiedal komen aan bod. Bart Caron (nu Groen) betwijfelt een aantal zaken omtrent het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. De gemeentelijke vertegenwoordigers voor de komende Algemene Vergaderingen worden tot hun eigen verbazing aangeduid. Zij krijgen van Stad een mandaat mee, maar niemand die vraagt wat dit dan wel zou kunnen inhouden.

Tijd voor de bespreking van jaarverslagen, balansen en resultaatrekeningen van een serie gemeentelijke vzw’s. De raadsleden-vertegenwoordigers-bestuurders in die vzw’s doen hun mond niet open. Raadslid Bart Caron doet wat kritisch over de musea en het cultuurcentrum. Geen bemerkingen in de Raad over de vzw Feest in Kortrijk, over Sportplus, over het Groeningeheem, over Toerisme, over de Warande, over de Ontmoetingscentra. Algemeen goedgekeurd.

Er is ook een jaarverslag 2008 vanwege het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Met nog een actieplan voor 2009 ! Geen bemerkingen in de Raad.
Nog maar eens een studieopdracht voor de opmaak van een verkeerscirculatieplan.
Het proces-verbaal van onderzoek van de stadskas, eerste kwartaal. Geen bemerkingen.

Hoei, hoei !
Zal het er nu beginnen stuiven?
Daar is de algemene beleidsrapportering van Stad zelve, met jaarverslag 2008 en de interne controle voor de periode september 2008-maart 2009. Geen bemerkingen in de Raad.
De OCMW jaarrekening 2008 ! Opbrengsten 35,7 miljoen, Kosten 44,8 miljoen. Algemeen goedgekeurd, want geen bemerkingen in de Raad.
De eerste begrotingswijziging 2009 van Stad zelve. Plus 2,3 miljoen aan uitgaven, min 1,6 miljoen aan ontvangsten. In de buitengewone begroting plus 5,3 miljoenen Plus 2,5 miljoen. Algemeen goedgekeurd. Geen bemerkingen.
Over de begrotings- en jaarrekening 2008 nam Marc Lemaitre (SP.a) wel uitvoerig het woord. Als enige. Aangezien de stadskas er goed voorzit pleit hij opnieuw voor een belastingverlaging. De schepen van financiën Alain Cnudde behandelt het raadslid met een waarlijk ongezien dedain. “Zal ik het nog eens uitleggen? Ik zal het niet meer herhalen! Wat baten kaars en bril?”
Niemand grijpt in.

Bon.
Het Belfort slaat 21 uur. De ‘gewone’ agenda (die van het College) is erdoor.
Minister Stefaan De Clerck heeft inmiddels zijn Brusselse dossiers verwerkt en trapt het af. Hij vergeet zijn dossiers van de gemeenteraad. Een ambtenaar bekommert er zich over.
Raadslid Philippe De Coene (SP.A) komt met een vraag over de lamentabele toestand van het wegdek in de Heulsestraat. Hij slaagt er hierbij in om de Raad in de ban te houden tussen 21u09′ en 21u33′. Dat is langer dan alle andere tussenkomsten samen bij de gewone agenda. (De Lauwsestraat kreeg 12 minuten alle aandacht.)

Dynamiseren

Niemand durft nog weg te lopen. Want er komt vanwege het VLaams Belang nog een voorstel aan bod om het presentiegeld af te pakken van raadsleden die minder dan 75 procent van de agendapunten bijwonen.
Men beslist om via een overleg van de fractieleiders naar wegen te zoeken om de Raad te “dynamiseren”.
Intussen is Martine Vandenbussche (CD&V) toch als derde raadslid vroegtijdig weggelopen. Om 22u25′. Andere raadsleden zitten er danig gepijnigd bij. Bij de mondelinge vragen kan nog niemand blijven zitten. Het is teveel geweest.

Tot daar ons verslag, als constructieve bijdrage tot het dynamiseren van de Kortrijkse gemeenteraad

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een stetsonia coryne (3)

Dat is dus evenveel als de zuilcactus met die naam. Kan heel hoog worden en draagt enorm lange stekels.
Wat heeft hij nu weer uitgekraamd? In “Het Nieuwsblad” van 13 mei jongstleden?

“Mocht ik het meemaken dat een gewoon gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht zonder dat ik daar van op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.”

Herlees dit nu nog een keer. Wrijf uw ogen uit.
Een burgemeester van een centrumstad die zegt dat zijn raadsleden niets mogen vertellen over wat hijzelf nog niet weet. Dit soort verkozenen des volks roept hij op het matje !
Nou, dan valt er toch wel veel te vertellen. Raadslid Marc Lemaitre kan nog jaren bezig blijven op zijn weblog.

In welke context deed onze alles waarnemende burgemeester deze uitlating?
In de gemeenteraad van 11 mei kwam het negatief advies ter sprake dat de Staatsveiligheid uitbracht ten aanzien van de erkenning van de moslimgemeenschap Attakwa. Minister Stefaan De Clercq was toen al vertrokken uit de raadszaal (bewust?) om nog een tamelijk lang babbeltje te slaan met onze plaatselijke correspondenten van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”.
In die raadszitting moest de waarnemende burgemeester erkennen dat hij door de Minister van Justitie nog niet op de hoogte was gebracht van de inhoud van het negatieve advies. Terwijl de minister aan de betrokken burgemeester beloofd had dit te doen.

Lieven Lybeer kon via de pers vernemen dat volgens de Staatsveiligheid in de moskee “extremistische standpunten” worden verkondigd.
Op 4 mei heeft hij nog een brief geschreven naar zijn minister, de voorgaande burgemeester, nu gewoon raadslid, stadsgenoot, partijgenoot. Met de vraag om opheldering. Op 11 mei nog geen antwoord. Dit allles zegt veel over de interne verhoudingen binnen onze lokale CD&V. Gilde en Middenstand. Het blijft een standenpartij.

P.S.
Wat ook danig tegen de borst stoot is dat Borat niet wil zeggen hoeveel VTM (het productiehuis Skyline) opstrijkt aan subsidies van Stad en Provincie voor de verfilming van de nieuwe serie “De Rodenburgs”. Ook niet over het belastinggeld dat is besteed aan “Mijn restaurant”.

Kortrijks schepen en partner naar het Windsor Castle van de Britse Queen

Infra nog uitleg.

Ja, schepen van bevolking en vereenvoudiging Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) en partner zijn vandaag al zingend en klingend vertrokken naar onze zusterstad Windsor-Maidenhead. Tot 17 mei. Normaal spoedt schepen-poco-loco-burgemeester Lieven Lybeer zich, met eega, minstens éénmaal per jaar naar de borough, maar dit keer lieten zij zich verontschuldigen. Waarschijnlijk omdat waarnemend burgemeester Lieven het nu toch wel één snoepreisje teveel vond, aangezien hij daar (met partner) pas twee maand geleden een concert heeft bijgewoond. Een beetje teveel van het goede, het ware en het schone.
Niet helemaal monsinjeur Cardijnachtig.

De reiskosten worden gedragen door Stad. 218 euro. Eventuele ‘deelnamekosten’ zijn ook voor rekening van Stad (van ons). Maar Marie-Claire en partner krijgen alvast voor 200 euro aan Britse ponden cash mee in portefeuille. Achteraf dienen zij de onkostennota’s voor te leggen.

Benieuwd wat het echtpaar achteraf zal declareren. Of zullen we het nooit weten?
De uitnodiging komt immers weer van The Worshipful the Mayor of the Royal Burough of Windsor-Maidenhead miss (madam) Dorothy Kemp, in het kader van onze zusterlijke jumelage-betrekkingen. Zal de sister city ons koppel dan waarlijk geen gratis verblijf aanbieden? Beschikt dat ‘twinning committee’ aldaar dan niet over een budget voor dit soort snoepreisjes?
Of zal onze diplomatieke vertegenwoordiging die 200 euro dan helemaal wegschenken aan de Royal British Legion?
Mag dat?
Even het probleem waarvoor we staan uitleggen.

De heer en mevrouw Vandenbulcke (VLD) representeren ons vanaf vandaag in het koninklijk kasteel ter gelegenheid van The Windsor Castle Royal Military Tattoo. Die pump is in feite al een paar dagen bezig. 250 paarden ! Minstens 500 muzikanten waaronder 200 pipers en drummers. Land- en zee- en luchtmacht doen ditmaal mee. Een VIP Hospitality Arrangement kost 150 pond, zonder VAT. Daar krijgt men een VIP-seat voor, een glas champagne, een driegangenmenu en een halve fles wijn. De duurste seat kost 60 pond per dag. De opbrengst gaat naar oud-strijders van het Britse legioen.

De Tattoo wordt eigenlijk helemaal niet georganiseerd door onze zusterstad zelf. Wel door de HPower Group van ene sir Simon Brooks-Ward. In mei 2003 kwam deze luitenant-kolonel met enkele honderden soldaten terug uit Irak, en vond het schandelijk hoe erg onderkoeld zij allemaal door Britse burgers en autoriteiten werden ontvangen. Onder de bescherming van Hare Majesteit is hij dan maar begonnen met het organiseren van Tattoo’s ten voordele van zijn soldaten, het Koninklijke Britse Legioen.

Met andere woorden, als onze schepen en eegom iets of wat betalen voor de Military Tattoo, of relatiegeschenken van Stad in onze naam uitdelen, dan steunen wij Kortrijkzanen oud-strijders uit Irak. Terwijl België (premier Verhofstadt, VLD) niet wou meedoen.

Zou de Britse Queen morgen de slotmeeting van de militaire optocht bijwonen?
Komen onze eminente vertegenwoordigers met Elizabette op de foto? Koop ‘The Telegraph’ ! Kijk naar de BBC.

P.S.
Schepen MC.VDB heeft nog altijd aan niemand (gemeenteraad, Stadskrant) vereenvoudigd uitgelegd wat zij – met man en macht – is gaan doen in Dakhla (Marokko). Een week lang, op kosten van Stad.

Wat is een Tattoo?
Dat is een tap toe.
Als je bijvoorbeeld in een Kortrijks café als den Boulevard en consorten op een bepaald uur nergens nog iets mag nuttigen, dan is de tap toe. Engelse soldaten hebben die uitdrukking verengelst, al van in de zeventiende eeuw, in het kader van een horecaplan.

De juiste zitpenningen voor Kortrijkse gemeenteraadsleden: ca. 4.000 euro

Ga er maar eens even rustig bij zitten.
Uit de lokale perse van vandaag kunt u vernemen dat onze raadsleden genieten van 1.810 euro zitpenningen per jaar. Dat is volstrekt onjuist. De persjongens praten hierbij – alweer zonder te checken – waarnemend burgemeester Lieven Lybeer na, en die haalde op zijn beurt het cijfer aan dat hij aantrof in “De Standaard” van maandag 11 mei. Lybeer stond zelf verbaasd over deze lage vergoeding en bewees hiermee opnieuw dat hij niet over alles en nog wat voldoende op de hoogte is. Hij verdient nu naar eigen schatting bijna 100.000 euro, maar weet het zelf niet. Niet gelezen in de krant. Staat niet in de ‘Volksmacht’. Geen Gildeman die dat beseft.

Het zit zo.
De zitpenningen zijn gebaseerd op een geïndexeerd bedrag dat intussen in januari van vorig jaar was opgelopen tot 171 euro per maand. Maar voor de maanden februari tot en met mei steeg de vergoeding naar 174 euro, daarna voor de periode juni-september tot 178 euro, en tenslotte ging het voor de maanden oktober tot december om 181 euro. In december waren er twee raden.
We komen dus voor vorig jaar aan een totaalsom van 2.125 euro, voor de gemeenteraden.

Het cijfer 1.810 euro is een bedrag dat in “De Standaard” werd opgegeven door zowel raadslid Vincent Van Quickenborne als door Stefaan De Clerck. Een merkwaardige gelijkenis. Pure wiskunde.
De presentiegelden door “De Standaard” gepubliceerd slaan wel degelijk op vorig jaar. De Clerck was toen nog burgemeester en kon in die hoedanigheid geen zitpenningen opstrijken! Hoe kan het nu dat hij – na de aangeboden gelegenheid tot correctie – geen NUL euro heeft laten publiceren? Anderzijds heeft hij nagelaten om “De Standaard” op nog weer een fout te wijzen. De redactie zag het over het hoofd dat Stefaan nog bezoldigd voorzitter is bij ons StadsOntwikkelingsbedrijf (SOK). Dom is dat, althans voor een minister van Justitie, Rechtvaardigheid en Billijkheid.

Dat het bedrag van Quickie wat lager ligt dan onze theoretische berekening ligt waarschijnlijk aan het feit dat hij een of andere zitting volkomen heeft gemist. (Met een half uurtje of zo ter plekke blijven, strijkt men ook al de zitpenning op. Je moet gewoon blijven zitten tot de absentielijst voorbijkomt.)

Maar nu. Ga even zitten.

Er is de week vóór de gemeenteraad telkens nog één zogenaamde raadscommissie. Wie die bijwoont krijgt daarvoor bovenop een zitpenning, even hoog als die voor een gemeenteraad. Ook al duurt die vergadering nauwelijks een kwartier.
Voor een juiste berekening van het jaarlijkse genot aan presentiegeld dient men dus het bedrag van 1.944 euro met 2 te vermenigvuldigen. Dat maakt 3.888 euro. En aangezien er vorig jaar 13 raadscommissies waren komt daar nog 181 euro bij.
Geeft 4.069 euro. Gemiddelde per maand, vorig jaar: 339 euro.

Blij dat u het nu weet?
Dat alles is bruto. De bedrijfsvoorheffing moet eraf. Zonder loonbriefjes kunnen we daar niet veel over zeggen. Laat ons maar aannemen dat een raadslid in dit belastingparadijs zowat 2.800 euro netto in het handje krijgt. Per jaar.

DAT IS NIET VEEL.
MAAR HET IS WEL EEN OF ANDERE EUROcent HELEMAAL TEVEEL VOOR AL DIE RAADSLEDEN DIE GEEN KLAP UITVOEREN.
(Zie nog het P.S.)

Vraag is dus of bijvoorbeeld Vincent Van Quickenborne dan geen enkele raadscommissie heeft bijgewoond.
Raadslid en federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn lijkt me accuraat met zijn gegevens in de aangifte: 3.620 euro. Noteer hierbij eventjes dat hij tijdens de raadszittingen op zijn laptop continu – we herhalen – doorlopend met ander werk bezig is. Zou dus best wegblijven, en nul euro declareren aan zijn kiezers. Zodat zij pertinent weten wat hij doet.
Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe De Coene maakt gewag van 3.620 euro. Bart Caron: idem. Nou, die gasten doen wel iets, om welke reden dan ook.

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé gaf in “De Standaard” een bedrag van 2.172 euro aan als zitpenningen. Driftkikker met kort lontje – als hij is – niet zonder aanvankelijk luid protest. Met een e-mail naar de redactie.
“Mijnheer, u dreigt dus in zeer, zéér diepe problemen te komen. Indien dit gepubliceerd wordt, overweeg ik gerechtelijke stappen te ondernemen.”
Wat zijn bezoldigde mandaten betreft meen ik dat hij er enkele heeft vergeten. Volgens mij bekleedt hij er drie bij Gaselwest in plaats van twee. En dat hij bestuurder is bij de maatschappij “Elk zijn huis” is hem ook ontgaan.

Phara en Carl

Onze Carl mocht maandag laatstleden optreden in het VRT-programma van Phara. Vandaar dat hij al na een half uur is weggelopen uit de gemeenteraad van die dag. Met 181 euro zitgeld.
Zonder blikken of blozen verklaarde hij daar in de studio: “Ik cumuleer niets”. Waarom was de helpdesk van Phara niet alert genoeg om vlugvlug de website van de volksvertegenwoordiger te publiceren? (Carl is zelfs nog gemeenschapsenator geweest.)
Carl vond dat hij met al zijn onkosten nog nauwelijks 2.500 euro overhoudt. Al die bekers die hij uitdeelt ! En die kosten voor werklunches ! Kopenhagen.
Alweer gaf Phara geen weerwerk. Die werklunches (en zijn snoepreisjes) slaan op kosten van het Vlaams Parlement. Wie heeft er nog een beker van Carl op zolder?

P.S.
Naast hun zitpenningen genieten raadsleden nog van allerhande voordelen, zowel in natura als in speciën. Een reisje, een fractievergoeding, parkeercheques, zitplaatsen in de Schouwburg en op het voetbal, een laptop. Vroeger kregen ze nog 500 euro per jaar (!) voor het gebruik van internet. (Is dat nog zo?)
Een aantal onder hen oefenen nog bijkomende, betaalde mandaten uit. Een lid van de politieraad VLAS bijv. krijgt nu 179 euro.