Wat zegt de PVDA+ over stedelijk beleid ?

“Eerst de mensen, niet de winst” is de leuze van de PVDA, plus.
29 bladzijden, 20 programmapunten voor de regionale verkiezingen met 10 prioriteiten.
Het nogal kort uitgevallen 19de programmapunt handelt over “gemeentelijke solidariteit”. Meest markant is hier dat ook deze partij de dotaties van het Gemeentefonds wil verhogen, aan te passen aan de stijgende evolutie van de gemeentelijke uitgaven, vooral die voor het personeel. (Over een afslanking van het ambtenarenkorps rept men niet.)

Een marxistische geïnspireerde partij heeft uit de aarde der zaak niet zoveel aandacht voor puur staatkundige problematiek.
Des te meer voor de mensen.
In dit verband worden verspreid over een aantal programmapunten nog enkele merkwaardige voorstellen gelanceerd die betrekking op het leven in steden en gemeenten.

De PVDA wil dat er onafhankelijke huisinspecteurs komen die de maximum huurprijs bepalen. Voor sociale woningen alleszins niet hoger dan 20 procent van het inkomen.
In elke gemeente moet er minstens één kinderbewaarplaats komen, zodat ouders rustig hun boodschappen kunnen doen.
En in alle woonwijken komt er minimaal drie procent buitenspeelruimte.
En gemeenten moeten ophouden met het derdebetalerssysteem waarbij zij een deel van de kosten dragen voor het openbaar vervoer. Raar. (In Kortrijk gaat het om 84.000 euro, voor 55plussers, derde betalerssysteem, leerlingenvervoer.)