Een duur voetbaltornooi tussen vijf zustersteden

Behoudens de verantwoordelijke schepen voor jumelages (Lieven Lybeer) weet bijna geen Kortrijkzaan dat we verbroederen met nog vier zustersteden. Te weten: Bad Godesberg, Frascati, Windsor-Maidenhead en Saint-Cloud.
Tweejaarlijks meten de steden zich met elkaar op sportief vlak tijdens een voetbaltornooi voor stadsploegen. Dit jaar is het de beurt aan onze stad om het tornooi te organiseren. Van 9 tot en met 11 oktober zakken vier ploegen ter stede. De wedstrijden vinden plaats in openlucht op de Lange Munte op 10 oktober.
Op vrijdagavond 9 oktober om 18u30 is er een officiële ontvangst voorzien op het stadhuis voor de deelnemers (telkens tien, plus de coach) en de delegaties van notabelen. Kostprijs onbekend.
Daarna volgt er een kennismakingsmoment met welkomstdiner in het Chesscafé. Raming 3.716 euro, want naast de spelers en officials zijn ook de leden van het schepencollege uitgenodigd.
Tijdens het tornooi krijgen de officials een alternatief programma aangeboden. Verplaatsingskosten, ingangstickets en lunch op kosten van de stad op basis van de voorgelegde facturen. Voorlopige raming: 500 euro.
Voor de catering op zaterdag zijn broodjes voorzien, en ’s avonds volgt een warm buffet met een optreden. Kostprijs nog onbekend, maar voor het optreden van het bandje is al 500 euro vrijgemaakt.

Voor de prijsuitreiking is een beker voorzien voor de zes (???) aanwezige ploegen. Kostprijs onbekend.
Voor de vrijwillige medewerking van de scheidsrechters wordt gevraagd om een onkostenvergoeding te voorzien. Bedrag onbekend.

De delegaties logeren in een van de duurste hotels van Stad. Hotel Messeyne. Raming van de verblijfskosten plus het diner: 3.880 euro.

Op zondag 11 oktober is er nog een jumelagemeeting. Geen kostenraming.

ZO.
Voorlopig totaal van de gekende kosten: 13.512 euro. Dat is een half miljoen oude franken.
Dragen de zustersteden zelf ergens bij in die onkosten?
Vanwege de jumelage-snoepreisjes van Lieven Lybeer en schepen Marie-Claire Vandebulcke met hun partners is de begrotingspost voor zustersteden (4.363 euro) al lang uitgeput. Vandaar dat men de geraamde bedragen maar inschrijft bij de posten “representatie en recepties” en “technische prestaties van derden,” in de rubriek cultuur.
Dat is Kortrijk.

Welk lid van het Kortrijkse schepencollege wordt het meest bezoldigd?

Bepaalde politici moeten jaarlijks aan het Rekenhof een lijst indienen van hun al of niet bezoldigde mandaten, ambten en beroepen. Voor het jaar 2008 is die mandatenlijst verschenen in het Staatsblad van 14 augustus.
Het bedrag van die bezoldigingen of vergoedingen wordt niet opgevraagd. En politici hebben het niet graag daarover, zonder dat ze beseffen waarom.
De fractie-leider van het Kortrijkse Vlaams Belang Maarten Seynaeve zal via een schriftelijke vraag proberen te weten te komen wat burgemeester en schepenen zoal verdienen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Vorig jaar had hij al de meeste moeite om te bekomen dat de leden van het Schepencollege hun mandaten zouden kenbaar maken aan de gemeenteraad. En hoewel dit decretaal is verplicht moest zelfs de gouverneur tussenkomen om het College hiertoe te dwingen.

Onze huidige, waarnemende burgemeester Lieven Lybeer heeft het grootste aantal mandaten. Niet minder dan 35. Vroeger jaren had hij er een dertigtal. Daarvan zijn er (in 2008) 12 bezoldigd. Uitermate raar en misschien wel enigszins onwelvoeglijk is dat hij (een ACV-er) zich laat betalen voor mandaten uit de sociale economie, de zgn. non-profitsector. Voorbeelden: PWA, Makkie, Mentor, Beschutte Werkplaatsen, Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Merkwaardig nog is dat hij zich in 2008 voorzitter kon noemen van de zgn. Conferentie van Burgemeesters, terwijl hij in dat jaar toch nog gewoon schepen was.

De titelvoerende burgemeester en nu minister Stefaan De Clerck vermeldt zes niet-bezoldigde mandaten en vier bezoldigde. Wel uitermate goed bezoldigd ! Burgemeester, Kamerlid, bestuurder van de Gemeentelijke Holding. Hij vergat nog een andere zeer lucratieve job. Hij was ook quaestor van de Kamer. Zou het niet kunnen dat hij vorig jaar de duurste vogel was van alle Kortrijkse politici? Was vorig jaar nog twee dagen minister,

Wie we altijd geneigd zijn om op allerlei gebied te onderschatten, dat is schepen Guy Leleu.
Hij heeft 14 mandaten, waarvan slechts één niet is vergoed. Leleu is bestuurder van alle mogelijke intercommunales waar Kortrijk aan deelneemt en dat moet toch vele zitpenningen opleveren. .

Tweede recordhouder inzake het aantal mandaten is evenwel onze schepen Jean de Béthune.
30 mandaten, waarvan ook 11 bezoldigd. Ook hij zetelt in intercommunales die materies behandelen waar hij weinig voeling mee heeft (milieu en vliegwezen). Laat zich nog betalen als voorzitter van de provincieraad, bestuurder van Syntra West, Xpo, Westtoer, enzovoort.

Het inkomen van onze schepen van Financiën Alain Cnudde is ook niet mis. Vijf bezoldigde mandaten (alweer die intercommunales) en twee niet.

Schepen Stefaan Bral behoort tot minder goed betaalden, maar heeft me dunkt toch nog een bijbaantje. Twee bezoldigde functies (bij IMOG) en vier niet (in de sport). Vrouwtje zal eens overnemen.

Onze Hilde Demedts behoudt al jaren vier bezoldigde mandaten en geen enkel onbezoldigd. Zit nog altijd bij IMOG en Ethias.

VLD-schepen Wout Maddens houdt het bij drie bezoldigde mandaten (zit in Leiedal en het SOK) en zes onbezoldigde. Bestuurder van de vzw Beeldenstorm die toch is opgedoekt?

VLD-schepen tot eind dit jaar Marie-Claire Vandenbulcke heeft traditioneel vier bezoldigde functies. Was werkzaam bij Gaselwest, Psilon (wat doet dit nog?) en is raadslid bij de politiezone VLAS.

Zo, nu weet u weer alles.
Eén politieker met 12 betaalde jobs en twee met 11.
Over enkele maanden kennen we het antwoord op de vraag die raadslid Maarten Seynaeve zal stellen en weten we welke burgemeester of schepen vorig jaar het meeste heeft verdiend.

Over de nood aan sociale woongelegenheden

Het nieuwe decreet over Grond- en Pandenbeleid vindt dat elke gemeente tegen 2020 moet streven naar een aandeel van 9 procent sociale huurwoningen (berekend op basis van het aantal huishoudens).
Volgens de directie Stadsplanning en Stadsontwikkeling telt Kortrijk nu al 8,35 procent sociale huurwoningen.en 0,65 procent sociale koopwoningen.
In onze regio scoort alleen Zwevegem (10%) en Menen (10,75%) beter. Het traditoneel als rood beschouwde Harelbeke haalt intussen slechts 5,70 procent.

Als Kortrijk het door Vlaanderen opgelegde objectief wil bereiken is er nog behoefte aan 203 sociale huurwoningen en waarschijnlijk 250 koopwoningen.
Maar de regio heeft zich met het zgn. Woonregieboek van Leiedal een streefcijfer van 11 procent opgelegd. Bovenop de 9 procent betekent dit dat Kortrijk nog 641 sociale huurwoningen moet beschikbaar stellen.

Binnen het stadsbestuur leeft althans bij de VLD de gedachte dat – eens het objectief van 11 procent is bereikt – er vooral moet ingezet op zgn. “bescheiden woningen”.

Anderzijds mikt de ACW-vleugel op de installatie van een “woonclub” voor lage inkomensgroepen (of speciale gevallen?), een specifiek loket binnen de nog op te richten “woonwinkel” in het stadhuis.
Die woonwinkel zou eindelijk operationeel eindelijk worden in september.
Over die “woonclub” heerst blijkbaar geen eensgezindheid binnen het College. Het punt is al tweemaal uitgesteld.
De VLD was in de vorige bestuursperiode (toen nog in de oppositie) overigens totaal gekant tegen de oprichting van een stedelijke woonwinkel.

Hoe vindt u de mandatenlijst van uw geliefkoosde politieker ?

Nu al voor de vijfde maal dienen bepaalde politici jaarlijks een lijst van mandaten, ambten en beroepen (plus hun vermogenstaat) aan te geven bij het Rekenhof. De lijst die slaat op de toestand van vorig jaar is opgemaakt halfweg juli dit jaar en gepubliceerd in het Staatsblad van 14 augustus laatstleden.
Raar is dat de website van het Rekenhof die lijst nog niet heeft kenbaar gemaakt en daarmee zal wachten tot november om ze te “finaliseren” (Zie www.ccrek.be.)

Op algemene aanvraag geven we hierna aan hoe u gedurende dit weekend op internet kunt gaan zoeken welke al of niet bezoldigde mandaten, ambten en beroepen uw geliefde politicus (politica) zoal heeft opgesomd.

Googel met de term “staatsblad” en dan komt u wel bovenaan bij de item “staatsblad/moniteur” terecht bij www.ejustice.just.fgov.be.
Klik op “nederlands”.
Daar zit u dan de laatste editie van het Staatsblad verschijnen. Die hebt u niet nodig.
Helemaal naar onder scrollen bij het vakje “andere datum” en vul daarnaast in: 2009-08-14.
Klik op “andere datum” en daar verschijnt de editie van die dag. Eigenlijk de tweede, en die hebt u niet nodig.
Vandaar: bovenaan “editie 1” aantikken.
Hup, daar vindt u onderaan de officiële berichten van het Rekenhof.
Het eerste bevat zoals u merkt de mandatenlijst. Druk rechts op de knop met het nummer 2009018305.
U ziet dan een blanco blad, met onder meer het woordje “begin”. Daarop klikken helpt u niet verder.
Klik maar op “beeld” onderaan.
En daar krijgt u de lijst !

Nu nog met de zoekmachine bovenaan een naam intikken.
Let wel, eerst de familienaam en dan de voornaam.
En zorg dat u de juiste schrijfwijze gebruikt.
Kortrijks raadslid en voorzitter van Leiedal zal u niet vinden met ‘Santy Filip’, maar wel met ‘Santy Filiep’.
Kortrijk raadslid en voorzitter van de provincieraad West-Vlaanderen vindt u onder ‘de Béthune Jean’.
Veel leesgenot.

P.S.
Op Kortrijkwatcher vindt u nog de mandaten van Kortrijkse politici uit de jaren 2007 en vroeger.

Met de Europese subsidiepot naar een veiliger nachtleven in Brugge en…Kortrijk?

Er verschijnen Рook ter linkerzijde Рtegenwoordig oproepen om het danscaf̩ Da Shake op de Pottelberg tijdelijk of zelfs definitief te sluiten. Op woensdag 26 augustus is over de problematiek nog een vergadering gepland van buurtbewoners met burgemeester Lybeer en schepen van Jeugd Alain Cnudde.
Tijd voor alweer een constructief voortel.

Brugge is voornemens om de Europese subsidiepot van Interreg aan te spreken met een project dat gericht is op het verbeteren van het gevoel van veiligheid dat mensen hebben in het uitgaansgebied van de stad. Men dient een project in dat zich ondermeer zal bezighouden met het verhogen van de dienstverlening van de politie, het installeren van een closed circuit TV, het begeleiden en trainen van barkeepers wat betreft de omgang met geweld en drugsproblemen.

Je raadt nooit welk Europees programma Brugge hiervoor wil aanspreken om geld op te halen.
Het Interreg IV A 2 zeeën programma !
Dat programma dient voor alles en nog wat en is gespijsd door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Om Europese subsisies te bemachtigen zoekt Brugge nu naar partners uit het 2 zeeën gebied voor het delen van ervaringen, expertise en ‘best practices’. Als stad Kortrijk wil meedoen raden we de burgemeester aan om contact te zoeken met de heer Timmerman via koen.timmerman@brugge.be.

Er stelt zich wel een probleempje.
Het grensoverschrijdend gebied van de twee zeeën strekt zich uit over de zuidelijke kuststreek van Engeland, de Nederlandse kust, Pas de Calais en Nord (tot diep in het land dus en tot aan de Somme!).
Dat is onrechtvaardig.
Voor West-Vlaanderen komen enkel de streek van Brugge, Oostende en Veurne in aanmerking. Kortrijk, Roeselare en Tielt dan weer niet. Maar om een onverklaarbare reden dan plots wel Antwerpen, Eeklo, Sint-Niklaas en Gent.

Wat nu?
Is Kortrijk dan niet subsidiabel in het 2 zeeën programma?
Toch wel, maar slechts voor 20 procent.
Onze burgemeester raden we aan om een keer art. 21 van de EFRO-verordening te lezen.
Kortrijk behoort tot de NUTS III – grensgebieden van het maritiem programma.
Als onze stad dus aan de lead partner Brugge een deugdelijk gemotiveerd voorstel overmaakt kunnen we met Europees geld de Pottelbergse problematiek aanvatten. De amokmakers komen toch veelal uit Noord-Frankrijk?

De Europese subsidiepot voor Kortrijk (3): goedgekeurde projecten

Het decembernummer van de Stadskrant gaf met een uitgestreken gezicht een overzicht van de de zgn. Europese netwerken waar Stad aan deelneemt. Zonder ook maar enige melding van de al of niet verkregen subsidies en van de cofinanciering door Stad zelf gedaan. Ook liet men het uitschijnen alsof al die projecten min of meer in kannen en kruiken waren.

Aangezien de Stadskrant nog altijd geen rectificatie liet verschijnen geeft KW hierbij een overzicht van de voorstellen die door Interreg WEL werden goedgekeurd.

In het kader van “Doelstelling 2” (weer ander woord voor Interreg) kregen we voor de uitbreiding van de privé-onderneming X-po niet minder dan 3.511.000 euroots. Voor het zgn. uniek ondernemersloket in het stadhuis 244.769 euro. Me dunkt gewoon te wijten aan stappen van jonker Jean de Bethune maar bewijs dat maar eens.
Interreg IV A bezorgde ons 379.375 euro voor de passantenhaven. (Voor de deur van minister Stefaan De Clerck; moet lukken.)
79.900 euro voor het groot cultuurfestival. 290.850 euro voor dans en theater (TRAFFIC). Het cultuurcentrum De Schouwburg kreeg 145.230 euro voor het kunstenfestival NEXT. En de vzw Buda hiervoor nog 322.501 euro. De “eigenzinnige concertclubs” (De Kreun? Buda?) ontvingen 500.000 euro (PASS PARTOUT). Vandaar de recepties.

Interreg IV B schonk ons 400.000 euro voor “SMART CITIES”. Later een keer meer hierover. CITIZEN FIRST had 570.000 euro veil voor onze internetkiosken. Marie De Clerck (dochter van) sleepte 378.003 euro in de wacht voor Futurotextiel.
Buda Libre (soort maandelijks café) en de nog niet bestaande designfabriek kregen 68.146 euro.
Ook nog nooit gehoord van de “innovation weeks”? Genoten van 312.500 euro.

Totaal van de subsidiepot voor de aanvragen in de voorbije twee jaar: 7,2 miljoen euroots.
Vergeet hierbij niet dat Stad en andere partners meestal evenveel moeten bijleggen (cofinancieren) om de projecten goedgekeurd te krijgen.

De Europese subsidiepot voor Kortrijk (2): niet goedgekeurde en in nog te dienen projecten

De subsidiepot genaamd Interreg bestaat al bijna twintig jaar, maar Stad heeft die nogal laat ontdekt en begon er pas volop van te profiteren sinds de vorige legislatuur.
We zijn intussen bezig met te reageren op de zogenaamde calls van Interreg IV. Interreg IV A slaat op 53 grensoverschrijdende programma’s ter waarde van 6,44 miljard. U leest goed. Interreg IV B heeft 1,83 miljard veil voor 13 programma’s inzake transnationale samenwerking. En Interreg IV C kent slechts één programma over interregionale samenwerking met een subsidiebedrag van 0,44 miljoen euroots.

In het kader van Interreg IV B North Sea zal Kortrijk in oktober nog twee projecten indienen.
Er is haast bij geboden want de vijfde call loopt af op 7 oktober. Misschien een tip voor onze ambtenarij. Op 28 augustus aanstaande is er in Antwerpen een speciale Lead Applications Workshop voor nederlandssprekende indieners van Europese projecten. Men zal er aan potentiële kandidaten de ins en outs aanleren voor het indienen van een succesvol project. En men krijgt de gelegenheid om individuele gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van het internationale secretariaat in Lille. Dus? Broodje gebakken.

Kortrijk heeft in de voorbije twee jaar al wat subsidies gemist.
Voor het Interreg IV A programma getiteld “Sterk door Water” is het project Heulepark afgekeurd. Hetzelfde overkwam het project “plaatsen van lokale geschiedenis”.
Voor Interreg IV B kregen vijf voorstellen geen kans: Multimedia (ICT), PACT (fabriek Desmet-Dejaegher), ISSIDORA (gebiedswerking), WISER (Leieboorden), CREN (secret gardens, tuinen expo). Om hoeveel gemiste euroots het hierbij gaat is moeilijk te achterhalen aangezien het Schepencollege hierover zeer discreet is. Overigens heeft de gemeenteraad nog nooit in extenso zo’n ingediend voorstel gezien.

Met de renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaegher waagt men een nieuwe kans. Men zal hierover het programma CSI Europe aanspreken (Creative Spaces for Innovation). Die renovatie zal heel wat geld kosten: 2,5 miljoen euro. Aandeel van de Stad: 1,7 miljoen. Verwachte saneringspremie: 656.000 euro. Aandeel van derden (Woon- en Zorgcentrum H. Hart – dat zijn de nonnen): 152.000 euro.

Nog in te dienen in oktober is een project rond participatie in het kader van het Europees programma met de naam “Spirit of Democracy”. Het voorstel moest eigenlijk al binnen zijn in maart. Het programma wil interactieve en geavanceerde e-services gebruiken om de democratie te ondersteunen en te versterken. Kortrijk wil meer speciaal nog wat doen aan haar website. Hoofdpartner is Hoogeveen. Verder nog steden in Engeland en Zweden.

In opstart is nog het project “Eurotowns”. Hier op KW is daar al over bericht. Kortrijk heeft al in mei zijn lidgeld (3.500 euro) betaald. Het gaat om een verzameling van vele medium-grote steden die elkaar willen helpen om Europees geld in de wacht te slepen. Rondom programma’s als levenslang leren, kenniseconomie, leefbaarheid, sociale inclusie, transportmethodes. Wat onze stad hier juist van plan is weet nog niemand. Snoepreisjes gegarandeerd.

De Europese subsidiepot voor Kortrijk (1)

Raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) heeft via het Bulletin van Vraag en Antwoord een ambetante schriftelijke vraag gesteld aan het Schepencollege. Men merkt dat meteen aan het verkregen antwoord. “Op de excel-tabel gevoegd als bijlage vindt u het antwoord op de gestelde vragen“. Die bijlage is voor de gewone burger niet te vinden op de Kortrijkse website.

Wat wou het raadslid een keer weten?
“Waarvoor en op welke Europese programma’s heeft Stad sinds 1 januari 2007 een aanvraag ingediend voor Europese subsidies? Welke bedragen zijn hierbij toegekend of afgewezen?”
Wel, van het manna dat Europa uitstrooit ( het gaat om miljarden van ons ) over regio’s en steden kreeg Kortrijk bij die aanvragen een totaal van 7.202.247 euroots toebedeeld.
Heel spijtig is dat het antwoord van het stadsbestuur niet vermeldt wat hierbij de inbreng is geweest van Stad zelf. De gemaakte onkosten (vergaderingen, studies, reizen, etentjes, logies, telefoons, etc.) en vooral niet wat Stad of andere semi-publieke organisaties hebben moeten bijdragen om aan die subsidies te komen. (In de regel is dit evenveel als het toegestane bedrag. Soms minder. 80 procent? Hangt af van diplomatische gaven, connecties. ) Nog spijtig is dat het stadsbestuur niet vermeldt voor hoeveel euroots er zijn misgelopen bij de afgekeurde projecten. Of op hoeveel centen men eerder had gehoopt bij de succesvolle aanvragen.

Voorts had men graag geweten wat per afwijzing “de resem specifieke redenen” hiervoor waren.
Nu blijft het antwoord steken in enkele algemeenheden die men zelf had kunnen bedenken en zelfs vooraf vermoeden. Bijvoorbeeld dat het project onvoldoende transnationaliteit kon aantonen. (Het Heulepark?). Dat er onvoldoende meerwaarde in stak voor Europa. (Gebiedswerking?). Dat er teveel lokale vaste investeringen waren zonder transnationale meerwaarde. (Fabriek Desmet-Dejaegher?)

Stadsbestuur geeft nog aan dat Europa met Interreg 4 een strengere houding aanneemt ten opzichte van “material investements” en dat alle projecten hierdoor problemen ondervinden. Niet verstaan. Stad suggereert ook dat men best zelf leadpartner is van een Europees project om subsidies in de wacht te slepen. (Onze leadpartner is als het zo uitkomt altijd Leiedal.)

Er zijn vijftien projecten goedgekeurd. Qua subsidiëring valt het immense bedrag van 3.511.000 euro het meeste op. Nog wel voor de uitbreiding van de X-po, toch een privé onderneming.
Zeven aanvragen werden afgewezen. Opvallend (en hier op KW al gemeld): Secret Gardens. Het project “fabriek Desmet-Dejaegher” wordt opnieuw ingediend in oktober.

In een volgend stuk krijgt u een totaal overzicht. Zoek dan de verschillen met wat er hierover ooit in de Stadskrant is verschenen.

Drie fietsvriendelijke etablissementen in Kortrijk

Westtoer heeft recentelijk middels een brochure (op 80.000 exemplaren verspreid en op eigen houtje) de adressen gepubliceerd van 77 erkende fietsvriendelijke cafes en restaurants langs de fietsnetwerken van onze kust, het Brugse Ommeland, de Westhoek en de Leiestreek. Die uitbatingen hebben allen een fietsstalling, een EHBO-kit en een fietsreparatieset.

Kortrijk telt drie fietsvriendelijke afspanningen.
* Het Bijenhof, langs de Leieboorden in Bissegem (Moravie 32).
* Elckerlyc-Inn in Rollegem (Rollegemkerkstraat 56).
* Walle 111 (ja, in Walle 111).

Op zo’n fietstochtje ben je nooit alleen. In 2007 telde Westtoer – als we ons niet vergissen – op het fietsnetwerk van de Leiestreek niet minder dan 1,1 miljoen “recreanten”. 95 procent daarvan onderbreken hun tocht met een rustpauze en 80 procent doet hierbij een terrasje aan. BTW mag verlaagd.

Kortrijk krijgt meer bescheiden woningen

Maar wat is een bescheiden woning?
Vergeet de klassieke fiscale definitie waarbij men het heeft over woningen met een kadastraal inkomen van hoogstens 750 euro.
Het nieuwe decreet over grond- en pandenbeleid in Vlaanderen voert een nieuw begrip in dat niets heeft te maken met het K.I.
Zeer simpel gezegd is een bescheiden woning duurder dan een sociale woning, maar het is ook geen villa. Het is een woongelegenheid met een bescheiden verkoop- of verhuurprijs, haalbaar voor inkomens die te hoog liggen om te genieten van het sociale woonaanbod en te laag voor een betere luxe-woning. Met andere woorden: iets voor de meeste van onze lezers.
Volgens het decreet gaat het om woonhuizen met een volume minder of gelijk aan 550 m³ en een oppervlakte van hoogstens 500 m². De gemeenten kunnen evenwel in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de definitie van een bescheiden woonaanbod (kan ook een appartement zijn) verder concretiseren, verfijnen, zelfs strenger maken..
En dat is waar onze ambtenaren nu mee bezig zijn.
De opmaak van een sluitende definitie heeft nogal wat consequenties. Het is immers de bedoeling om op onbebouwde gronden van openbare besturen 25 procent voor te behouden voor het bescheiden aanbod. Voor gronden in handen van de private sector geldt een percentage van 20 procent bescheiden units (woningen of kavels).

Hoe definieert onze Kortrijkse directie stadsontwikkeling nu (voorlopig!) de “bescheiden woongelegenheid” ?
Typologisch gaat het om woning met minimum drie slaapkamers, met een bewoonbare oppervlakte van maximum 120 m², een kavelgrote van max. 150 m² en een tuin van minimum 50 m². Er is ook een parkeerruimte voor een wagen.
Voor een appartement gaat het om minimum twee slaapkamers, met een bewoonbare oppervlakte van maximum 90 m² en een buitenruimte van minimum 5 m².
Meer concreet zegt men nog dat een bescheiden huis bij voorkeur niet meer dan twee gevels heeft. Dat er voldoende bergruimte is, bijvoorbeeld voor fietsen. En een voldoende grote inkomzone. Een apart toilet, een badkamer, een keuken voorzien van basistoestellen. Een adequate isolatie en ventilatie.
Het schepencollege hoopt om nog voor 1 september met alle mogelijke actoren (ook politieke partijen) een grootscheeps stedelijk woonoverleg op te starten over deze materie, en globaal ook over de uitvoering van het nieuwe decreet grond- en pandenbeleid.

Hierbij wil men niet uit het oog verliezen dat er nog altijd moet gestreefd worden naar 11 procent sociale woongelegenheden. Althans volgens het Woonregieboek van 2008. (Het “ijkpunt” voor Vlaanderen van 9 procent is bijna bereikt.)