Kortrijk wordt cultureel multicultureel

Het is al afgesproken in zowel het cultuurbeleidsplan als in het minderhedenbeleidsplan (2006). De directies welzijn en cultuur willen onderzoeken hoe de culturele diversiteit zichtbaar kan worden in de werking van de cultuurorganisaties. En dit op het vlak van organisatie (bestuur, personeel, financies, infrastructuur) en werking (aanbod, communicatie, toeleiding, educatie, netwerking).
Omwille van de complexiteit van de materie kiest men om te werken met een zgn. traject cultuur en diversiteit met medewerkers uit de cultuur, gemeenschapsvorming en levenslang leren, uit stad en OCMW en allerhande organisaties.

Er is een werkgroep uit de publieke sector met deelnemers uit de bibliotheek, de ontmoetingscentra, de gebiedswerking, de Erfgoedcel, de musea, de cultuurbeleidscoordinator, de integratiediens, 1302, Brede Schoolwerking. De private sector levert mankracht vanuit BUDA KC, de Unie der Zorgelozen, Theater Antigone, De Kreun, Vormingplus, het Verenigingsplatform.
Dat wordt dus vergaderen geblazen.

Een maatschappij met manieren

Er is blijkbaar al een praatbarak geweest die stilstond bij 3 leerprocessen op het niveau individu (hoe wordt men intercultureel competent? – drie thema’s), op het niveau organisatie (hoe bevorder je de interactie tussen culturen?- twee thema’s) en op het niveau samenleving (hoe zorg je voor een maatschappij die manieren heeft? – twee thema’s).

De deelnemers zullen nu gaan experimenteren binnen 5 werkvelden.
Te weten:
1. Netwerken, samemwerkingsverbanden.
Hier wil men nog een ontwerp maken van een stedelijk diversiteitsplan met aandacht voor leerprocessen op macro niveau.
2. Artistieke werving met gastdocenten van diverse afkomst (dat wordt dus Vorming Plus) en allochtone jongeren die zullen mee vorm geven aan een educatiepakket. (Bledi noch Habbekrats komen ter sprake.)
3. Werkgelegenheid.
Er komen onthaalmedewerkers in het Museum 1320 en de bib. En het OCMW krijgt methodische ondersteuning voor gediversifieerde werking.
4. Aanbod (repertoire, canon)
Het gaat hier om culturele activiteiten tussen twee onderwijsinrichtingen.
5. Publiek, communicatie.
Jawel, met een nieuw gebouw als opstap naar communicatie met de buurt.

Wie gaat dat allemaal begeleiden ?
Niet zoals te verwachten de directrice cultuur (die is spoorloos) maar wel een externe, een antropoloog uit Gent: Ghislain Verstraete.

Wat moet dat kosten ?
Budget onbekend. “Niet van toepassing

Komt er nog wat van ?
Op vraag van 15 private en publieke instanties zal om het half jaar een inhoudelijk programma aangeboden worden aan een brede groep van medewerkers. Hierbij zal telkens een werkveld uitgediept worden.

Allochtonen worden gevraagd nog niet te panikeren.