Stadsadministratie Kortrijk bestempelt Claudio Dell’Anno als een kraker !

Zeg !
Is me dat een zware beschuldiging. Nooit gezien. Een Stad die een toch befaamd horeca-uitbater en uithangbord voor Kortrijk aldus in de picture brengt. Er moet iets zijn misgelopen. Gaan we naar een spraakmakend debat? Vindt de papieren perse het alles behalve en amper nieuws? Zijn Claudio en Gaëlle al op de hoogte? De raadsman van de cvba Clausix, Marc Verwilghen?

Als dat geen breaking nieuws is, zo midden in de nacht.
Lees nu maar vlug de goed geïnformeerde kwaliteitsstadsblogkrant van raadslid Marc Lemaitre, op kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be.

Lokalen op de bovenverdieping van de Oude Dekenij zijn bezaaid met bedden, die nog onlangs duidelijk waren beslapen. Er is nog een bureau van Claudio gevestigd, en het TV-toestel bleek bij inspectie ter plekke nog warm aan te voelen. (Het pand is intussen verzegeld, uitgezonderd de voordeuren.)

Nu is het zo dat in een tweede huurovereenkomst (van 28 januari) tussen Stad en WTV (in verband met de serie “Mijn Restaurant”) enkel was toegestaan dat de lokalen 5, 6 en 7 op de eerste verdieping konden worden ingenomen gedurende de duur van het programma.

Heel dit gedoe is weinig bevorderlijk voor het imago van Kortrijk.
Daar nog bovenop: de Rodenburgs. Au fond klopt het allemaal.
Het is Kortrijk ten voeten uit !
Maar wij, Kortrijkzanen, kunnen daar niks aan doen. Als de wereld dat maar eens wou begrijpen. Dan zouden we al veel verder staan.

Naar een genuanceerd pro en contra over uittredingsvergoedingen voor burgemeesters en schepenen

Eerst even over wat er zo allemaal voorafging.
In Kortrijk is er in het kader van een koehandel bij allerhande postjesjagerij tussen VLD en CD&V tevens beslist dat vanaf volgend jaar twee schepenen van beide partijen zouden worden opgevolgd door twee raadsleden van één partij, met name de CD&V. Dat was het onderdeel van een deal waarover verder niet veel is geopenbaard.
Nu de jaarwende stilaan wenkt, rees plotseling de gedachte op dat die schepenen best wel zouden kunnen genieten van wat in de pers als een “oprotpremie” wordt bestempeld. Meer juridische termen zijn:vooropzeg- of afscheidsvergoeding, wachtgeld, opstappremie, ontslaguitkering. Gouden handdruk?
Burgemeester Lieven Lybeer heeft in een raadscommissie de behandeling van het voorstel verdaagd, maar volgende maandag (voor onze lezers, vandaag?) legt het Vlaams Belang het punt opnieuw ter tafel in de gemeenteraad.

In die gemeenteraad telt men zowel bij de oppositie als de meerderheid veel tegenstanders van de premie. Wellicht komen we volgende maandag (morgen!) te weten wat hun contra-argumenten zijn. Vooral van twee ministers-raadsleden en van onze vier parlementariërs kan het geen kwaad om eens hun mening over de kwestie te horen, aangezien zij bij eventueel ontslag of niet-verkiezing zelf genieten van een royale en langdurige vergoeding. (In het Vlaams Parlement kan het bedrag desgevallend oplopen tot 225.000 euro.) Hebben zij concreet al iets uitgericht om daar wat verandering aan te brengen? Minister Q heeft wel een keer geopperd de vergoeding te beperken tot maximum 18 maanden. En wie herinnert er zich niet dat in 2002 de voorzitters van alle parlementen akkoord gingen met een gelijkaardig voorstel van Herman De Croo?

Vangnet

Voorstanders van een uittredingsvergoeding geven als voornaamste reden aan dat er een “sociaal vangnet” moet komen voor lokale uitvoerende mandatarissen die voluit voor hun mandaat hebben gekozen en die op een gegeven moment zonder inkomsten komen te staan. Iemand van de VVSG liet kortrijkwatcher weten dat het bij mandatarissen niet evident is om bijvoorbeeld op een werkloosheidsuitkering terug te vallen.
Heeft de VVSG soms gegevens over burgemeesters en schepenen die – nadat zij hun ambt kwijtraakten – totaal aan de grond kwamen te zitten? Totaal berooid in de goot belandden? Waarlijk, in de Kortrijkse geschiedenis althans ken ik geen enkel dramatisch geval. Iedereen had wel ergens een ‘terugvalpositie’ op het oog, of was men gewoon pensioengerechtigd. Soms gingen ze te vroeg dood.

Feit is wel dat op parlementair en provinciaal niveau zowel uitvoerende als ‘wetgevende’ mandatarissen kunnen genieten van een al of niet wel verdiende uittredingsvergoeding. Dat is niet rechtvaardig ! Dat is schrijnend, zei ooit de VVSG. Burgemeesters, schepenen, – ja ook OCMW-voorzitters en – ondervoorzitters – zijn in België de enige uitvoerende politiekers waarvoor tot op heden geen enkel vorm van vergoeding bestaat als zij hun zetel kwijtraken.

VVSG verwijst dan naar Nederland.
Een wethouder aldaar krijgt na zijn aftreden het recht op een uitkering die qua duur gelijk is aan de periode van zijn wethouderschap, met een minimum van twee en een maximum van zes jaar. Of tot aan zijn pensioen. (Men is aan die regeling binnen de zgn. commissie Dijkstal wel al jaren aan het sleutelen.)

De Vlaamse gemeenten dringen aan op een regeling die (ook voor OCMW-ambtsdragers) operationeel zou worden vanaf de volgende lokale bestuursperiode (2013). Maar de invoering van een vergoeding dient budgettair neutraal te blijven.
Vandaar: 1) één maand uittredingsvergoeding per gepresteerd jaar, en 2) een vermindering van het maximaal aantal leden van het schepencollege met één persoon.

Een en ander zou ook serieus beperkt in de tijd. Zeker geen vier jaar zoals in het parlement.
Daarnaast zou het bedrag moeten afhangen van andere inkomsten. (Bij ons zou alleszins schepen Stefaan Bral uit de boot vallen.)
Onderliggend, en zonder het met zoveel woorden te zeggen beoogt de VVSG nog dat schepenen hun job full-time behartigen. Cumulatie met neven-ambten of andere beroepsinkomsten wil men ontmoedigen. En ja, ook op parlementair niveau zou er paal en perk moeten gesteld worden aan excuberante of te lange uitkeringsduur. (Herinner u De Batselier die uiteindelijk een bijkomende afscheidspremie liet vallen, maar daar nog altijd geenszins onder lijdt.)

Outplacement

Weet u waaraan blijkbaar nog weinigen denken?
Aan twee of drie dingen tegelijk.
* Aan het invoeren van een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers die werkloos worden.
* Een degressie van het bedrag van de uitkering in de tijd.
* Een outplacementbegeleiding, waarbij misschien wel géén uittredingsvergoeding wordt uitgekeerd. Want als zo een traject professioneel wordt begeleid, kost dat ook veel geld. Hier rijst er wel een probleempje. Althans in sommige gevallen. Een eerste stap in zo’n outplacementprocedure is dat experten nagaan wat de kwaliteiten zijn van de mandatarissen met baanverlies en hoe het zit met de motivatie. Stel dat men voor een hopeloos karwei komt te staan…

Oprotpremie voor Kortrijkse schepenen even uitgesteld ?

Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft in de Verenigde Raadscommissie van vorige dinsdag zonder enige motivering of toelichting het debat over een mogelijke vertrekpremie voor schepenen (en burgemeester) uitgesteld. Niemand vroeg er ook naar. Voorzitter Tone Sansen van de commissie niet. De fractieleiders niet. De aanwezige parlementariërs (De Coene, Deseyn, minister Q) niet. Niemand. Volksvertegenwoordigers Caron en Decaluwé en minister De Clerck waren afwezig. Bij een Verenigde Raadscommissie worden geen presentiegelden uitgekeerd. Dit even terzijde. Alhoewel het hier niet te pas komt. Soit.

Spijtig dat het zgn. informeel overleg niet kon doorgaan. Daardoor konden we niet (1 man in het publiek, geen journalist) genieten van de hersenkronkels bij de parlementariërs die van plan waren om de uittredingsvergoeding te verwerpen, terwijl zij zelf niet verstoken blijven van zo’n royale, jarenlange afscheidspremie.

Ja, een reden van het uitstel zal wel zijn dat er binnen de meerderheid (CD&V, VLD) in gemeenteraad en zelfs binnen het schepencollege geen eensgezindheid bestond over de voorgenomen maatregel. Schepen Wout Maddens bijvoorbeeld zou geen voorstander zijn. Dikke schuld van de initiatiefnemer (wie was dit nu eigenlijk?). Hij heeft de zaak heel slecht voorbereid. Geen draagvlak gezocht. Fractieleiders niet vooraf geraadpleegd. Een voorbereidende nota met een zo deskundig mogelijke pro-argumentatie (die wel degelijk kan) was in geen velden of wegen te bekennen.

Leden van de meerderheid genoten van het uitstel. Want uitstel is afstel, zo hopen zij als anti’s.
Ja? Dat staat helemaal niet vast.

Ten eerste om een concreet, feitelijk gegeven. Het Vlaams Belang was er als de kippen bij om het punt onmiddellijk te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad van maandag 12 oktober aanstaande. Fractieleider Maarten Seynaeve wil weten waarom de invoering van een vertrekpremie is uitgesteld. Wat men nu wel had willen voorstellen qua modaliteiten en voorwaarden.

Ten tweede omdat het schepencollege nu wellicht zit opgescheept met een vervelend probleem.
Zal schepen Hilde Demedts nu niet geneigd zijn om zich aan haar zetel vast te klampen?
Wat uitleg is hierbij vandoen. Bij de vorming van het schepencollege zijn er tussen CD&V en VLD wat akkoorden gesloten over allerhande benoemingen. Zo werd afgesproken dat in 2010 schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) zou vervangen worden door raadslid Filip Santy (CD&V-Middenstand). Zit al safe. Is daarnevens al voorzitter van Leiedal.

En Hilde Demedts door Christine Depuydt, allebei CD&V-middenstand. Maar niemand kon toen voorzien dat burgemeester Stefaan De Clerck zo vlug Kortrijk zou verlaten om minister te worden. Gevolg: Christine Depuydt werd eerder dan voorzien schepen-vervanger.
Wie schepen Demedts kent, acht het niet voor onmogelijk dat zij – bij gebrek aan oprotpremie – het logisch acht om nog wat op haar stoel te blijven zitten. Een deel van het bestuursakkoord is toch al vervuld? Depuydt is nu toch geplaceerd?

Ter info voor onze Kortrijkse lezers. Indien Hilde er toch de brui aan geeft, zal er zich een verwoede strijd afspelen tussen de raadsleden Pieter Soens en Patrick Jolie om de opvolging. Allebei van de middenstand en dan nog van Heule. De braafste zal winnen. Karakterieel is dat Soens. Anderzijds is de voormalige jonge turk Jolie al jarenlang in de run, en is het opvallend dat hij zich de laatste tijd zeer constructief opstelt. Hij ontpopt zich tegenwoordig als een echte positivo. Hij is in bepaalde kringen (voetbal) nog populair ook en wordt in de perceptie beschouwd als een ijverig raadslid.

Er is evenwel een fundamentele reden waarom men kan veronderstellen dat het invoeren van een uittredingsregeling in Kortrijk (en elders) niet noodzakelijk voor altijd is afgevoerd.
De vraag hiernaar voor en door lokale uitvoerende mandatarissen suddert sinds lang. Een volgende keer meer daarover.

Quote van de dag / BEGROTING STAD IS OK

Nog nooit gelezen dat een begroting OK is.
Volgens een kop in “Het Nieuwsblad” van 8 oktober is dit in Kortrijk wel het geval.

Overigens was de begroting niet OK.
Er ontbrak een essentieel document, zonder het welke in feite reglementair geen beraadslaging mogelijk is: het programma van de “werken” (de investeringen).
Raadslid Marc Lemaitre (SPa) was het die dit mankement vaststelde in de Raadscommissie.

De begroting is OK?
In gewone dienst is er voor dit dienstjaar een negatief saldo van 6,7 miljoen. Het algemeen begrotingsresultaat (over de jaren heen) is gedaald van bijna 2 miljoen naar 219.580 euro.
In buitengewone dienst: – 587.854 euro.
De investeringen dalen met 5,4 miljoen euro. Allerhande werken worden alweer uitgesteld. De gewone reserves zijn fel geslonken.

“Het Nieuwsblad” somt overigens zelf een aantal grote werken die alweer naar het volgend begrotingsjaar worden doorgeschoven. Maar de begroting is OK. (Waarschijnlijk gehoord op de persbabbel. Raadsleden zelf kunnen dat nog niet weten, gezien het ontbreken van het desbetreffend document.)

De begroting is OK?
Het is de tweede begrotingswijziging voor dit jaar; dus was de vorige althans niet helemaal OK.
Overigens spreekt men in Kortrijk sinds lang van het “budget”.

Volgende maandag bespreking van de budgetwijziging in de gemeenteraad.
Benieuwd wat de kop dan zal zijn in ons nieuwsblad.

Stad Kortrijk denkt aan oprotpremie voor schepenen en burgemeester ook

In “Het Nieuwsblad” van 2 oktober dook plotseling tot eenieders verbazing (nou ja) het bericht op dat “stad” eraan denkt om voortaan een ‘oprotpremie’ uit te keren aan uittredende schepenen.

In het algemeen zou de psychiatrie zich wel een keer kunnen bekommeren over ziektebeelden bij politiekers. Dit even tussendoortjes.

Aanleiding van deze denkpiste is ongetwijfeld dat Рzoals afgesproken Рschepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) na slechts drie jaar trouwe dienst eind dit jaar eervol ontslag zal verleend worden. Men wil haar een pecuniair comfortabele terugvalpositie verlenen, zolang zij in de onmogelijkheid verkeert om terug aan de slag te gaan in een priv̩-hoofdbezigheid.
Ook schepen Hilde Demedts (CD&V) zou het aftrapppen begin volgend jaar, maar voor haar is de noodsitatie theoretisch wellicht minder erg aangezien zij sinds mensenheugenis een schepenambt heeft bekleed (met daarbij behoorlijk bezoldigde mandaten) en later van een royale pensioenregeing kan genieten. Dus, Hilde en Marie-Claire beogen samen te ploffen door het glazen plafond naar het nietsdoen. Helemaal infra, een voorstel.

Niemand weet wie op dit genereus idee is gekomen. Maar uit een bericht in “Het Laatste Nieuws” van vandaag lijkt het er bijna op dat waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) de bedenker of initiatiefnemer is. Hij staat straks ook voor een probleem als minister Stefaan er de brui aan geeft. Lieven staat in elk geval pal achter de invoering van zo’n oprotpremie. ( Al die gasten – lezer – die wij hebben verkozen om ons te vertegenwoordigen, denken aan alles. Ge kunt u dat niet voorstellen.)

Dat is nu toch geen deftig woord: een “oprotpremie”.
In publicaties over de rechtspositie (in het bijzonder de wedden en dergelijke) van uitvoerende mandatarissen heeft men het over bijv. een vooropzegvergoeding, een afscheidsvergoeding, een uitkering, wachtgeld, een uittredingsvergoeding, een ontslagregeling.

Vanavond rond 19 uur zal het er stuiven in het historisch stadhuis.
Er is een raadscommissie voorzien alwaar men dit gevoelig liggend voorstel “informeel” zal bespreken. De oppositiepartijen SPa en VB lieten al weten faliekant tegen te zijn. Wat de houding van Bart Caron van Groen zal zijn, valt nog af te wachten want als Vlaams Volksvertegenwoordiger zal hij ooit genieten van zo’n afscheidsvergoeding, ja – die men daarenboven als parlementariër nog mag cumuleren met andere inkomsten uit professionele bezigheden. Fractieleider Koen Byttebier van de VLD zit natuurlijk op hete kolen. Kan hij zijn schepen Marie-Claire (en later Wout Maddens) zo’n cadeautje ontzeggen? (Op zijn facebook liet hij alweer niet echt in zijn kaarten kijken. ‘Velen zijn tegen’, zo liet hij weten – ook bij de meerderheid.)
Andere raadsleden die vanwege hun parlementair mandaat kunnen genieten van een royale uittredingsvergoeding zijn Roel Deseyn, Philippe De Coene, Carl Decaluwé, Bart Caron en de ministers De Clerck en Van Quickenborne, Benieuwd of zij daar vanavond in het stadhuis zullen aanwezig zijn en hun stem verheffen. Kom allen kijken !

Eigenlijk komt het idee om ook aan lokale uitvoerende mandatarissen een soort ontslagpremie te bieden niet uit de lucht gevallen. Bij de ontwerpvoorstellen voor een nieuw gemeentedecreet is daar al heel wat om te doen geweest. En onlangs nog bij de voorstellen van de partijprogramma’s bij de Vlaamse verkiezingen van juni.
En zoals gezegd, sommigen vinden het schrijnend dat uitvoerende mandatarissen op alle bestuurlijke niveaus wel degelijk al van dit voorrecht genieten. Op provinciaal vlak bijvoorbeeld ook de gedeputeerden.

In maart/april van vorig jaar hield de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) een bevraging bij ongeveer duizend lokale uitvoerende mandatarissen. Die gaf als resultaat dat bijna 90 procent van hen zich kan vinden in het principe van een uittredingsvergoeding. Op grond daarvan heeft de VVSG een standpunt bepaald. Mist enige voorwaarden zijn vervuld is de vereniging niet tegen. Maar het is wel niet meer te verwezenlijken in deze legislatuur.
In Nederland krijgen wethouders na het aftreden sinds lang een uitkering.

Over dit alles later meer in een volgende bijdrage.
Eerst even naar het stadhuis !
Zoals steeds zal kortrijkwatcher als positivo komen aandraven met een constructief voorstel. Outplacementbegeleiding voor uittredende schepenen !

Nog een laatste goedmenende waarschuwing gericht aan Claudio Dell’Anno maar ook aan Stad

Beste Claudio-Junior Francesco,
Amico,

U weet heel pertinent dat KW u een goed hart toedraagt. Niet voor niets immers vertellen we hier altijd tevens EN VOORTIJDIG over de flaters van het stadsbestuur. De redactie en directie van deze stadskrantblog heeft dan ook unaniem besloten om geen opmerking of bezwaren te formuleren ter gelegenheid van uw twee aanvragen tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
Dat zou nochtans heel goed kunnen, maar hier hopen we allemaal in Kortrijk dat die gele aanplakbrieven met de bekendmaking door stadsambtenaren zelf zijn aangebracht. Of op een of andere manier gepast geacht. Van groot belang is dit. Er is hier zo’n hoge ambtenaar die om de haverklap met fiets in stad rondrijdt. (In Mechelen bijv. verleent men deze service.)
Tijdens de lopende huurovereenkomst met de VMMa mogen zij wel niet binnen in uw Oude Dekenij, maar voor deze keer willen we samen met alle Kortrijkzanen die mogelijke huisvredebreuk maar al te graag door de vingers zien.

Zoals gezegd zijn de bekendmakingen niet reglementair aangebracht.
Herlees nog maar eens art. 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot een stedenbouwkundige vergunning.
De bekendmakingen worden aangebracht op een schutting of op een aan een paal bevestigd bord, en op de grens tussen het terrein en de openbare wegen evenwijdig met die openbare weg. Bij u hangen die affiches aan een raam in de achtertuin die daarenboven tot verboden terrein is verklaard.
Wel, als die aankondigingen door ambtenaren zijn aangebracht, dan draagt u bij deze onregelmatigheid niet de minste schuld (fallo, colpa).

Let nu even goed op, Claudie. Indien niet, dan begint het erop te lijken dat men u een loer wil draaien. Want, waarom geeft de wijkagent of een gemeenschapswacht (of een schepen?) u geen lichte wenk om orde op zaken te stellen? Stadsambtenaren worden geacht ten dienste te staan van de bevolking. Staat in hun deontologische code.

Duce Claudio, vlieg maar een keer uit in een Italiaanse koleire. Met redenen bekleed, ditmaal.
Stad zelf gaat namelijk zwaar in de fout. Volgens art. 8 van voornoemd besluit van de Vlaamse regering hangt het gemeentebestuur verplicht gedurende dertig dagen vanaf de aanvang van het openbaar onderzoek (dat is hier begonnen op 25 september) de bekendmaking uit in het gemeentehuis. Onze vliegende reporter Diepe Throot is nog net even in weer en wind gaan kijken in de tochtige gang van het oude stadhuis. Geen bekendmakingen te zien onder de naam bvba Clausix.
Als het zover komt dat een heropening van het openbaar onderzoek nodig blijkt, dan is Stad medeverantwoordelijk daarvoor.

Onze grote vrees is nu dat uw restaurant niet zal kunnen heropenen op 15 oktober aanstaande.
Twee artikels van het regeringsbesluit werden flagrant overtreden. Twee. Of drie?
Welnu, beste Claudie, ons schepencollege lacht daar niet mee hoor.
Nog zeer recent is door dat College een bezwaarschrift tegen de bouw van een serie woningen en een studentenhuis in de Maandagweg gegrond verklaard. En weet u waarom? De bekendmaking (aanplakking van de gele affiche) gebeurde niet conform met artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering ! Naar aanleiding van dit bezwaar werd een nieuw openbaar onderzoek opgestart !
Claudio, het openbaar onderzoek in uw zaak duurt dertig dagen, te rekenen vanaf 25 september. De mogelijke bezwaarschriften worden na die periode pas behandeld en dat kan ook al een tijdje duren. Stel dat een of andere pipo een bezwaar oppert tegen de aanplakking in de veranda van uw restaurant Dell’Anno. Heropening van het openbaar onderzoek volgt dan. Wordt het intussen stilaan december eer u kan starten met de gevraagde verbouwingen?
Kafkaiaanser wordt het nog als een kommaneuker het erg vindt dat ook artikel 8 van het besluit werd genegeerd. Stad zelf in overtreding, wegens gebrek aan aanplakking in het stadhuis ! Stad zelf verantwoordelijk voor een verlenging van het openbaar onderzoek…
Dit alles voorspelt een lange procesgang…

Claudio en Gaëlle, heeft uw bvba de kosten betaald van aangetekende zendingen door het stadsbestuur gedaan? Waarom deze vraag, ja?
Indien niet, dan beging het bestuur alweer een flater. Dat zit zo. Kijk even naar art. 7: nog voor de aanvang van het openbaar onderzoek dient een gemeentebestuur aan alle eigenaars van aanpalende percelen per post een aangetekende zending te sturen om te berichten over een bouwaanvraag met openbaar onderzoek. Op kosten van de aanvrager.
Ge ziet, we pogen u zo goed mogelijk bij te staan. U te ontlasten van alle mogelijke kopzorgen.
Dat uw raadsman Marc Verwilghen maar vlug zijn surfplank aan de wilgen hangt, om meer tijd vrij te maken voor uw rechtvaardige zaak.

Een samenvatting, Claudio.
* Stad overtreedt art. 8. Misschien ook art. 7, maar u kan dit nagaan.
* Jij wellicht art. 5 als u de affiches tenminste zelf hebt aangebracht. Maar Stad corrigeert u niet en vertoont hiermee kwaadwilligheid.
* Stad heeft eind vorig jaar art. 3 én het gemeentedecreet zwaar geschonden. Geen onderzoek over de functiewijziging van de Oude Dekenij, geen goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad, ook niet over de huurovereenkomst met VMMa. Maar dat is oud vuil, waar geen haan meer naar kraait.

Nog even tussen ons, lieve Claudie ragazzo.
Betaalt VMMa nog de huur, nu het gebouw is verzegeld en niemand er nog kan van gebruik maken? Je mag er zelfs niet meer alleen binnen.

Claudie, veel sterkte toegewenst.
Houd er de moed maar in.
Moge het jou en Gaëlle goed gaan.

Passarà, passarà. Primo o pio.
Arrivederci.

Bij gelegenheid zal onze onderzoeksjournalist Diepe Throot u de namen bekend maken van al wie uw plannen wil ondermijnen. Dan kun je ze bij de heropening uitnodigen en ze daarbij op een bedje van stro een bedorven vis voorschotelen, gecamoufleerd door een van uw meesterlijke sausjes. En we nodigen het productiehuis uit van de serie “Mijn Restaurant”. Op VTM zien we die schijnheiligaards dan brakend de Oude Dekenij verlaten. We halen er ook de pompiers bij om het plein Sint-Maartenskerkhof en de muren van de kerk schoon te spuiten. Het laatavondjournaal zal gegarandeerd openen met deze item. Claudie, uw restaurant wordt wereldberoemd. Graag gedaan.

Claudio mag restaurant van Dell’Anno niet meer binnen zonder begeleiding

Kan men een bezwaar indienen tegen een “bouwaanvraag” als men de bekendmaking van de aanvraag niet eens kan lezen?
Zie volgende pagina.

Hier in deze elektronische krant KW is al veel inkt gevloeid over de zaak Stad-VMMa-bvba Clausix in het kader van de VTM-serie “Mijn restaurant”. Zelfs meer dan in de papieren perse.
Alhoewel, niet zozeer over leuke trivialiteiten.
Wel over de huurovereenkomst met betrekking tot De Oude Dekenij, contract dat nooit is voorgelegd aan de gemeenteraad en dientengevolge niet bestaat. Over het feit dat Stad oogluikend en nog altijd ongestraft toeliet dat er werken konden uitgevoerd aan de voorgevel van het beschermd gebouw. Over de gigantische facilitaire en financiële steun waarvan Claudio en zijn Gaëlle vanwege het stadsbestuur genoten en nog altijd genieten, zonder enig openlijk protest van UNIZO-horeca. Cf. dat kookboek. Over de varianten voor een toekomstig huurcontract. Over wat te doen, als alles in de soep draait. Enzovoort. Over hoe politiekers (raadsleden, fractieleiders, en ministers) met dit alles al of niet omgaan. Zelfs wat er met de keuken zou kunnen gebeuren.
Hoe huidig minister Stefaan De Clerck binnen het Kortrijks schepencollege alsmaar ietwat vergiftigde sporen achterlaat. Hoe waarnemend burgemeester Lieven Lybeer dat allemaal opvangt. Over het gekonkelfoes van weliswaar diplomatisch begaafde schepen Jean de Béthune bij lang geleden geheim gehouden onderhandelingen over de verkoop of de verhuur van de Oude Dekenij. Prijzen. 1 miljoen.
Dat stond hier allemaal te lezen. (Soms niet.)

En nu stuit de helpdesk van KW opnieuw op enkele saillante details die wat ruchtbaarheid verdienen via uw kwaliteitsstadsblogkrant.

Het restaurant Dell’ Anno is dus verzegeld (“Het Laatste Nieuws” van 30 september).
Nog wel door de politie én de administratie RWO. Ongelooflijk. “Man bijt hond” kan hier optreden. Tot hoelang die confiscatie zal duren, en waarom is onduidelijk. Op wiens bevel? Op wiens vraag? Nog absurder is dat enkel aan de achterdeur enkele repen plakband zijn aangebracht. Niet aan de twee deuren vooraan. Heeft Claudio nog wat sleutels in voorraad? (Of zijn weggelopen personeel?)
Maar wat is in godsnaam de rechtsgrond voor deze wel zeer ongebruikelijke, drastische ingreep? Is de VMMa (dat is de huurder) of de gebruiker al in verdenking gesteld over enige overtreding? Waarom niemand in voorhechtenis nemen?

In de krant doet bevoegd schepen Wout Maddens kond dat het voor hem nog altijd na vele maanden onduidelijk is of die werken wel vergunningsplichtig zijn. Het stadsbestuur wacht op een verslag van de gewestelijke bouwinspectie. Raakt onze juridische dienst er dan zelf niet uit?

Stilaan tijd dat boekskes als Story en de mainstreammedia over alle facetten van het probleem in het algemeen ietwat klaarheid scheppen. Anders kunnen we als burgerjournalist hier bezig blijven, wat geenszins onze taak is.

Ja, Claudio Dell’Anno is gestart met enige bouwwerken zonder toelating van Stad. Hij heeft ook een keer een greppel gegraven in de tuin. Lezer, hebt u dat ook al een keer gedaan? Is uw huis toen verzegeld? Mocht u toen ook niet meer binnen, zonder begeleiding van een ambtenaar?
Intussen heeft de bvba Clausix op 25 september een stedenbouwkundige aanvraag ingediend. Eigenlijk twee, zie infra.
Nu is het bij elke Belg die nog nooit het Staatsblad heeft gelezen ongetwijfeld duidelijk dat de bekendmaking ervan (die grote gele affiche met zwarte letters) dient aangeplakt alwaar het betrokken goed paalt aan een openbare weg. En op meerdere plaatsen indien het goed paalt aan verschillende openbare wegen. Hoe kunnen lastigaards anders eventuele bemerkingen of bezwaren formuleren als de ingediende bouwaanvraag nergens leesbaar te zien valt?

Verboden toegang

Wel, de bekendmaking van de aanvraag tot werken aan en binnen De Oude Dekenij kunnen Kortrijkzanen pas gaan lezen met een sterke verrekijker. Er hangen namelijk twee gele affiches aan de ramen van de veranda achteraan het gebouw. En om er wat dichterbij te komen moet men stiekem de tuin en het terras betreden, alwaar op een paaltje een bord is aangebracht met de mededeling “Privaat domein. Verboden toegang”. Met andere woorden: om kennis te nemen van de inhoud van de “bouwaanvraag” dient de burger een overtreding te begaan. Huisvredebreuk. Aan de voorgevel, noch aan de zijgevel is enige bekendmaking te bespeuren.
Claudio toch ! Luister nu een keer naar uw raadsman.
Anderzijds had stadsbestuur voor de huurder minstens vier affiches kunnen laten aanmaken. Ja toch?

Ander saillant detail.
Er zijn eigenlijk twee aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.
De ene heeft het over een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van afvalcontainers (die staan er al) en een koelcel. De andere slaat op “het inrichten van een restaurant zonder structurele veranderingen”. Inrichten van een restaurant? Terwijl het in de feiten volgens Claudio louter gaat om een betere keukeninrichting.
Iets voor kommaneukers. In de eerste aanvraag heeft men het over “een tijdelijke” vergunning. Dat is weerom kafkaiaans. Er is namelijk geen vergunning nodig voor tijdelijke werken of handelingen of wijzigingen indien die kaderen in een reeds bestaande vergunning. Die is er niet, maar Stad weet niet of er een nodig is.

Kafka

Supporters van het duo Claudio & Gaëlle Six willen waarschijnlijk even weten waar hun bvba is gevestigd. Hoeveel kapitaal
er is volgestort. Wie lid is van de Algemene Vergadering en wanneer die samenkomt. Volgens het Staatsblad was de zetel tot voor kort alleszins in De Oude Dekenij zelf. Nu plots in de Watermolenstraat 49.
Komt dit vanwege het verbod om het gebouw nog te betreden zonder begeleiding van een ambtenaar van de milieu-inspectie?
Een absurd verbod. Des te absurder als men weet wat er in de oorspronkelijke huurovereenkomst tussen Stad en VTM (VMMa) is overeengekomen. Daarin staat letterlijk dat het de verhuurder (dit is Stad Kortrijk) niet is toegelaten om gedurende heel de huurperiode (dat is tot eind dit jaar) het gebouw te betreden. “Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enig ander reden.
Schepen en ambtenaren moet nu wel even gaan opletten!
Er is morgen met het stadsbestuur en de bvba Clausix (raadsman is Marc Verwilghen) een vergadering belegd om een en ander te bespreken over de bouwwerken en de huurovereenkomst voor volgend jaar. Een eventueel daaraan gekoppeld plaatsbezoek zal dus niet kunnen in gezelschap van schepen Wout Maddens, de burgemeester en een horde van ambtenaren.

Pure kafka is het.
En catch-22.
Dat de boekskes het daar niet over hebben.

Is het mogelijk om een bezwaar in te dienen over het feit dat je geen bezwaar kunt indienen?