Stefaan De Clerck is een weinig-coachende scale-jumper

Ter inleiding.
Op 5 november vroeg een medewerker van het weekblad Knack aan de hoofdredacteur van kortrijkwatcher om hulp. De krant zou in december een stedenspecial wijden aan Kortrijk. Meer speciaal was men op zoek naar jonge beloften alhier om die in de kijker te zetten. Of wij zo’n potentials kenden, op alle mogelijke terreinen van het maatschappelijk leven? Het nummer 49 is intussen vorige woensdag 2 december verschenen. Ter redactie van KW steeg de verbazing metershoog bij het zien dat de stedenspecial opende met een levensgroot portret van ex-burgemeester en nu minister Stefaan De Clerck. Een jonge belofte geboren op 12 december 1951. Heel de editie is een soort bladzijden lange lofzang op de familie De Clerck. Ook vader Albert van Stefaan heeft Kortrijk groot gebracht. En dochter Marie die nota bene schepen is in Wevelgem sluit niet uit dat zij in Kortrijk nog iets wil betekenen. “Daar burgemeester worden zou uiteraard mooi zijn.”
Goede aanleiding om eens te memoreren wat een in maart gepromoveerde doctor in de politieke wetenschappen zoal meent te moeten zeggen over de figuur van Stefaan De Clerck. Zie het proefschrift van Thomas Block (Universiteit Gent) over besluitvormingsprocessen en beslissingsmacht bij (Kortrijkse) stadsontwikkelingprojecten.

Thomas Block nam voor zijn studie zowat dertig diepte-interviews af met bevoorrechte getuigen. Burgemeesters, schepenen, raadsleden, leidende ambtenaren, externe actoren. Opmerkelijk is dat in het hoofdstuk over De Clerck als burgemeester geen enkel letterlijk citaat wordt weergegeven uit die gesprekken met insiders. En weet u waarom? “Uit respect voor de betrokken actoren” (voetnoot, pag. 166, deel II). En om het hoofdstuk binnen de perken te houden! (Het proefschrift telt bijna 400 bladzijden.) Alleen dit gegeven wijst al op de machtige tentakels van Stefaan De Clerck. Hij slaagt erin om de inhoud van een doctoraatsthesis wat minder te laten opfleuren met pikante citaten. Doctor wist zeker al dat onze minister gemakkelijk gepikeerd raakt?

De getuigenissen zijn blijkbaar niet allemaal positief.
Maar goed. Moet kunnen. Hoge bomen, etc.
Algemeen is men het erover eens dat Stefaan als burgemeester zijn stempel heeft gedrukt op de “grote verhalen” inzake stadsprojecten, economische aangelegenheden, cultuur en architectuur. Men schat zijn strategische capaciteiten vrij hoog in. Hij is (was) een creatieve en dynamische burgemeester met ontzettend veel energie. En hij beschikt over een uitgebreid netwerk. {Ja, tot bij Roularta- KW.}

Maar maar maar.

Coach?

* Concrete uitvoeringsplannen bleven vaak achterwege. Een meerderheid van de geïnterviewden dichten hem weinig leiderscapaciteiten toe. Hij ontpopt zich niet echt als een coach van een hechte ploeg of als een stuurman. Het handelen van de burgemeester ervaart men veeleer als eigengereid en soms wat chaotisch.
* Ambtenaren verwijten hem een gebrek aan communicatie en zelfs respect voor de administratie. (Het is algemeen bekend dat de verhouding met stadssecretaris Hillaert een minder vlot verloop kende.) Over zijn plannen met het winkelcomplex K in Kortrijk bijvoorbeeld was de gemeenteraad en de ambtenarij nauwelijks op de hoogte. Idem met het project Buda-kunsteneiland: een warrige en beperkte communicatie. Zijn kabinetsmedewerkers {bedoeld is Chris Lecluyse, -KW} richten zich nauwelijks tot het schepencollege, maar veeleer naar private actoren.

Scale-jumper

De Clerck is lid geweest van alle drie de parlementen. Was CVP-voorzitter. Bestuurder bij alle mogelijke bovenlokale schaalniveaus. Was een soort minister-president van de Regio Kortrijk.
* Vandaar: regelmatig liet de burgemeester de teugels vieren en liet hij een project bij tijden een beetje slabakken.
* Doordat hij vaak op een andere schaal actief was sijpelden zijn plannen niet altijd tijdig door tot bij het schepencollege en het stadsbestuur.
* Sociale thema’s konden hem minder boeien. Hij was niet echt een burgervader. Hij spreekt (sprak) selectieve lagen van de bevolking aan. Zijn affiniteit met minder behoede {sic, niet: minder ‘begoede’- KW} lagen van de bevolking is (was) zoek.

Tot daar doctor Thomas Block.
In dat nummer van Knack met de stedenspecial Kortrijk wordt hij niet geciteerd.

P.S.
Over de lacunes en regelrechte fouten in de stedenspecial: zie de weblog “kortrijklinksbekeken”.