Stad Kortrijk legt voetbalclub KV Kortrijk ietwat aan banden

Voorgeschiedenis

In maart 2001 ging KVK failliet. Enkele sympathisanten – door wijlen Bo Braem verzameld – richtten in juli 2001 dan maar een Cvba op genaamd “kortrijk voetbalt“. Het startkapitaal bedroeg 25.000 euro, intussen met drie kapitaalverhogingen gebracht op 269.941 euro. De bevordering van de club naar eerste klasse vergde nogal wat investeringen. Stad doet hierbij zijn duit in het zakje met minstens 2 miljoen euro. We herhalen even: 80 miljoen oude BEF. Zie stukken alhier, met bijvoorbeeld de zoekterm “Hein”.
Maar de club zelf heeft allerhande infrastructurele verfraaiingswerken uitgevoerd. Een restaurant, aanpassingen in tribune 1, loges, een nieuwe kantine, een ledwall als scorebord, installatie van chalets en bureaucontainers. Dit alles ten bedrage van 411.530,11 euro. Het stadsbestuur kreeg ten bewijze hiervan een kopie van de facturen.
Elk gezond bedrijf kan haar investeringen in de tijd met kredieten spreiden, maar voor de cvba Kortrijk Voetbalt geldt dat blijkbaar niet via de klassieke kanalen. De club kent bovendien liquiditeitsproblemen. Vandaar dat voorzitter Joseph Allijns en gedelegeerd bestuurder Patrick Turcq op 21 september een smeekbrief stuurden naar ons stadsbestuur met de vraag om een overbruggingskrediet van 450.000 euro in overweging te nemen. Club zou dit bedrag terugbetalen over een periode van 10 jaar. Over die vraag gingen intussen vele overlegmomenten door.

Diverse financieringsvoorstellen

Volgende mogelijkheden kwamen ter sprake: 1) het terugbetalen van de investeringskost; 2) het toekennen van een eenmalige toelage van 450.000 of 350.000 euro; 3) het toestaan van een lening voor hetzelfde bedrag.
Na veel palaver kwam het tot een definitief voorstel, evenwel met talloos veel randvoorwaarden. Stad is bereid om aan de Cvba een toelage (aangezien als sponsoring) te verstrekken van 350.000 euro, maar dan wel gespreid over tien jaar. De Cvba moet maar zien om aan een lening te geraken, zodat de jaarlijkse toelage van 35.000 euro moet volstaan voor de kapitaalaflossing.

Randvoorwaarde 1: herschikking van de aandelen

Zowel het stadsbestuur als dat van KVK vindt dat “het zo niet verder kan” met de huidige structuur en de Raad van Bestuur.
Bij de Cvba zal men binnen de statuten vastleggen dat een aandeelhouder in de toekomst maximaal 24,9 procent van de aandelen kan bezitten. De aandelen die hierbij vrijkomen zullen in nauw overleg met de Stad worden herschikt en gepopulariseerd. Ten laatste te realiseren tegen eind dit jaar.
Wie de grootste aandeelhouders zijn weet kortrijkwatcher niet. Ieder aandeel is 1 euro waard. Voor het vast gedeelte van het kapitaal (223.941 euro) is 209.191 euro volgestort. Het variabele gedeelte bedraagt 44.000 euro.

Randvoorwaarde 2: professionalisering van het bestuur

Het huidige aantal leden van de Raad van Bestuur ( maximaal 20) zal na evaluatie worden ingekrompen, en aangevuld met een aantal extra bestuurders. Die bestuurders zal men selecteren op grond van hun deskundigheid, managementcapaciteiten alsook op hun aanzien in stad en streek.
(Noot: op de jaarvergadering van 5 december 2009 vielen vijf ontslagen.)

Er komt een externe accountant/revisor.
Stad Kortrijk zal die aanstellen! (En betalen ook?) Hij moet minimaal elk kwartaal de rekeningen controleren en rapporteren aan Stad. Hij krijgt ten allen tijde inzage in de boeken.

Er komt een businessplan.
Voor de komende vijf jaar. Bepaalde directies van Stad moeten hierbij betrokken worden. Het plan dient afgewerkt tegen 30 juni 2010. Het plan zal volgende elementen omvatten: een executive summary, de historiek van de onderneming, een beleidsverklaring en visie, de omschrijving van de activiteiten, het managementteam en organisatie, een marktanalyse en marketingstrategie (met SWOT-analyse), een financieel plan, een extra hoofdstuk over infrastructurele noden en wensen met meerjarenplan (luxe en commerciële investeringen worden door de club gefinancierd). Stad wenst verder nog inzicht te krijgen in de samenwerking met KVK Jeugd.

Randvoorwaarde 3: engagementen

Er komt een sociaal engagement.
Stad Kortrijk blijft geloven in het belang van het sociale aspect van sport, in casu het voetbal. Samenwerking in projecten als het Open Stadionfonds en met het OCMW is primordiaal.

Er komt een engagement op vlak van return.
De bestaande contractuele engagementen naar Stad toe worden verder geformaliseerd. Publiciteit, toegangskaarten voor Stad, toegangskaarten voor jeugdploegen, VIP-kaarten, shirtsponsoring, enz.

Naschrift

In zoverre onze schepen van sport Stefaan Bral in deze overeenkomsten de hand heeft gehad, verdient hij waarlijk felicitaties.
Het stadsbestuur heeft eindelijk ook eens alle mogelijke uitgaven voor KVK sinds 2005 opgelijst. Gewone uitgaven, investeringen, energietoelagen, onderhoudstoelage. Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot probeert het document in handen te krijgen.

Een boodschap voor het aanstaand hoog koninklijke bezoek aan Habbekrats

Op 10 februari zal de Heilige Geeststraat opnieuw gesloten zijn voor het verkeer. Niemand minder dan Paola en prinses Claire komen die dag “Het Hoekhuis” (straatnummer 4) van de vzw Habbekrats bezoeken. Een soort viersterrenhotel (resto, fitness, enz.) voor “randgroepjongeren”, maar dan van het genre dat niet héél erg maatschappelijk is achtergesteld.
De Kortrijkse vzw Habbekrats krijgt in vergelijking met andere organisaties alhier die met jeugdwerk bezig zijn een onfatsoenlijk hoog bedrag aan subsidies. Al jaren aan een stuk 100.000 euro. Puur voor de verloning van de drie vaste krachten Ken, Seppe en Stijn. Daarnaast nog 40.000 euro voor het aanspreken van tieners die rondzwermen in bijvoorbeeld het Begijnhofpark.

Paola en Claire !
We hebben een boodschap voor Ullie beiden.
Zeg eens aan Seppe dat hij eindelijk best eens de werking van Het Hoekhuis ten overstaan van het College én de gemeenteraad uitvoerig mag uit de doeken doen, met een gedetailleerd verslag. In Kortrijk is het namelijk zo dat organisaties die van Stad meer dan 10.000 euro krijgen verplicht zijn om een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur af te sluiten, met een afsprakennota. Daarbij telkenjare een financieel verslag dienen voor te leggen om de gekregen subsidies te verantwoorden.
Paola Ruffo di Calabria, zeg dat maar in naam van de koning.

Maar, Paola, U zou ook kunnen lobbyen opdat de vzw Habbekrats komend jaar toch nog de subsidie van 40.000 euro kan in de wacht slepen. Weet dat het Team Jeugd van Stad van plan is om die som vanaf volgend jaar niet meer uit te keren aan de de vzw.
Dat zit zo. Het Team Jeugd is nu al bezig met het voorbereiden van het nieuwe Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) voor de periode 2011-2013. ECHTE RAAMWERKERS. En op grond van een voorlopige evaluatie van het voorbije driejaarlijkse plan heeft het Team Jeugd vastgesteld dat de tienerwerking van Habbekrats “beter en doeltreffender kan ingevuld”. De kosten-batenanalyse valt negatief uit. Daarbij, zo zegt het Team Jeugd, wijzelf en de vzw De Warande hebben genoeg expertise in huis om een betere en efficiëntere buurtgerichte kinderwerking uit te bouwen.

Paola, U kan daar iets aan doen.
Beloof dat de vzw Habbekrats zal bijgestaan worden door de Koning Boudewijnstichting en uw eigenste Stichting (voor integratie van jongeren) om Seppe en Stijn en Koen terdege op te leiden om aan doeltreffende tienerwerking te doen. U zal op 10 februari ongetwijfeld ook minister Stefaan De Clerck aantreffen in het Hoekhuis. Dreig ermee dat Uwen Zoon (die we bedoelen) ter gelegenheid van zijn aanstaande troonsbestijging niet naar centrumstad Kortrijk zal komen (de Blijde Intrede) als men die 40.000 euro afpakt van de vzw Habbekrats.
DOEN !

Claire Coombs, vraag aan Uwen Laurent (ervaringsdeskundige inzake puberteitskwesties) dat hij een kwade brief schrijft naar het Team Jeugd. Of beter, zeg dat hij een keer onaangekondigd zal afzakken naar Kortrijk. Met Wendy, die via subsidies gelukkig goed is terechtgekomen.

OCMW-raad in spoedzitting bijeen

UPDATE
Nog mooier. De OCMW-voorzitter weet totaal niet wie de procedurefout heeft ontdekt. Noch waar (op welk niveau) dit is gebeurd. En de OCMW-secretaris was afwezig op de spoedzitting. Naar schatting heeft het grapje aan presentiegelden en overhead 1.500 euro gekost. Gelukkig hebben er zich drie raadsleden verontschuldigd en was er één afwezig. Zo niet kwamen we aan 2.000 euro. De agenda werd met bekwame spoed afgehandeld. Dat de vier nieuwe en de oude raadsleden geen kennis vertoonden over de geijkte regelgeving hoeft niemand te verwonderen. In het kader van de zelfcensuur die de redactie van KW zichzelf oplegt (onder druk van de directie) durven we dat niet uitleggen.

Nu begrijpen we waarom de agenda van de OCMW-raad dd. 7 januari is verdwenen van de website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. The requested URL was NOT FOUND on the server. (Naar een verslag van die zittingen moet je nooit zoeken want de nieuwe OCMW-secretaris vindt dat de burgers “dit allemaal niet moeten weten”.) Die vergadering bestaat niet meer. Heeft nooit plaatsgevonden. Presentiegelden terug?

Wat is er aan de hand?
Op 7 januari hebben vier nieuwe raadsleden de eed afgelegd, evenwel zonder aanwezigheid van de stadssecretaris. En dat mag niet. Het art. 16 van het OCMW-decreet stipuleert dat elke nieuwe eedaflegging (d.wz. na de installatievergadering) dient te gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. De burgemeester Lieven Lybeer moest er dus ook bij zijn. HIJ WAS ER !
Voorts is het zo dat de burgemeester en stadssecretaris een proces-verbaal van de eedaflegging moeten sturen naar… de voorzitter van de OCMW-raad (Franceska Verhenne). En binnen de 20 dagen naar de Vlaamse Regering. Hier moet er dus iets zijn misgelopen, heeft iemand ontdekt dat er nog zoiets als een OCMW-decreet bestaat. Maar wie?

Gisteravond kregen de OCMW-raadsleden een paniekerige telefoon. Met de vraag om vandaag om 18u30 opnieuw bijeen te komen om akte te nemen van de eedaflegging van de nieuwe raadsleden en de bekrachtiging van de Raad van 21 januari. Want ja, op die dag was er een zitting waarbij de nieuwe Raad voor het eerst met een volwaardige agenda werd geconfronteerd. Die vergadering bestaat dus ook niet meer en moet hernomen worden.
Op die agenda stonden niet minder dan 23 punten en nog 10 in gesloten zitting.
Weet u wat het eerste is wat die nieuwe raadsleden nog te bespreken hadden? De verhoging van de presentiegelden ! Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag (de krant bracht in primeur de spoedzitting aan het licht) gaat het om 185 euro. In de gesloten zitting heeft men ook de nieuwe OCMW-secretaris geëvalueerd en gelijk definitief vast benoemd. Het gaat om Philippe Awauters die na uiterst veel gedoe in december 2008 op proef werd aangesteld.
Awauters was in een vorig leven onder meer consultant in duurzame organisatieontwikkeling. Van zo iemand had men kunnen verwachten dat hij op de hoogte is van art. 16 van het OCMW-decreet. Vroeger art. 20 van de organieke wet.

Raadslid Roel DesSEIN krijgt na 10 maanden een antwoord op een schriftelijke vraag

Roel Dessein zeg je??
Bedoel je misschien het raadslid en federaal parlementslid Roel Deseyn? JA.
Maar het schepencollege heeft het in de officiële notulen van 13 januari laatstleden wel degelijk over Dessein, zodat we ons daar maar moeten bij neerleggen.

Dessein dus heeft op 17 maart van vorig jaar een schriftelijke vraag ingediend voor het Bulletin van Vraag en Antwoord. Die vraag is met een voorlopig antwoord pas gepubliceerd in het Bulletin van oktober 2009. Alhoewel dat er volgens het schepencollege al een voorlopig antwoord is verstuurd op 5 mei 2009.
Het schepencollege van 13 januari van dit jaar heeft de vraag in het lang en het breed behandeld, zodat we het publieke antwoord hoogstwaarschijnlijk zullen vernemen op de gemeenteraad van februari. Bijna een jaar na indiening van de vraag.

Dessein vroeg waarom het stadsbestuur in het mobiliteitsconvenant geen akkoord heeft gesloten met het Vlaams Gewest omtrent bepaalde onderhoudstaken van onze 55 km lange gewestwegen door onze eigenste stadsdiensten. De zgn. module 6. Een gemeente die zich daartoe verbindt krijgt hiervoor namelijk financiële tegemoetkomingen.
De directie Mobiliteit en Infrastructuur heeft over de vraag ruggespraak gehouden met de directie Leefmilieu, maar dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat het antwoord zo lang op zich liet wachten. Schepen Stefaan Bral is niet gemakkelijk bereikbaar. Verder is het stadsbestuur (schepen Leleu) ten rade gegaan bij andere gemeenten die wel de module 6 hebben ondertekend. Vier uit West-Vlaanderen. Dat vergt allemaal veel tijd.

Wie belangstelling heeft voor het antwoord van het schepencollege moet nu maar wachten tot het eerstvolgende Bulletin verschijnt op www.kortrijk.be.

Beurscomplex Kortrijk Xpo: “when ideas need money”

Laat ons deze keer starten met een constructief voorstel.
Kortrijkzanen mogen gratis binnen in wat zij nog altijd “de hallen” noemen. Hierna de motivering en de toelichting.

De slogan van Kortrijk Xpo luidt: “when ideas need space”. Vandaar bovenstaande titel.
In “De Vlaamse Ondernemer” (laatste editie van 26 januari) heeft men het over de nieuwe “campus” van het beurscomplex.
Men zal zich herinneren dat vanwege een brief aan het schepencollege van Luc Glorieux (aan vriend burgemeester Stefaan De Clerck) waarbij hij dreigde naar andere oorden (Gent, misschien zelfs Azië) te vertrekken met zijn tentoonstelling “Busworld” plotseling alle hens aan dek kwamen.
Binnen de kortste keren werd een grootscheeps masterplan uitgedokterd om “de hallen” totaal te verbouwen en uit te breiden. Let wel: door ambtenaren van Stad en allerhande aanhangers. De kostprijs hiervan (juristen!) is niet te vatten.
Meteen bedacht men een geheel nieuwe organisatiestructuur. Een NV XOM van privaat recht zou instaan voor de ontwikkeling en investeringen van het tentoonstellingscomplex. De dochtermaatschappij (kluchtig woord) hier is het stedelijk ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (de vroegere Woonregie). Het SOK heeft 617 aandelen in die XOM. Stad, Leiedal en de provincie elk één. Een XEM staat in voor de exploitatie en moet daarvoor betalen aan de XOM (200.000 euro). Daarnaast is er nog een vzw die zou instaan voor immateriële zaken, d.w.z. enige lokale verankering van het beursgebeuren, bijvoorbeeld door samenwerking met hogescholen en ondernemingen. Nog niet veel van gehoord, zelfs de naam van die vzw kent niemand. De Vlaamske Ondernemer heeft het daar niet over.

In de gemeenteraad van maart 2008 raamde men de kosten van het masterplan op 12,73 miljoen euro, inclusief BTW maar zonder de erelonen. Goed onthouden. (Het is ook zo dat Xpo vindt dat er niet moet gewerkt worden volgens het principe van mededinging.)
“De Vlaamse Ondernemer” heeft het bij monde van algemeen directeur Saskia Soete De Boosere over zowat 12 miljoen. Dat klopt dus ongeveer, maar de financiering van dit bedrag wijkt af van wat er in de Kortrijkse gemeenteraad daarover indertijd is gezegd.
Volgens “De Vlaamse Ondernemer” kwam Europa (het EFRO-fonds) tussen met een bedrag van 4,3 miljoen. Ons schepencollege hield het in 2008 op 3.500.000 euro. De provincie bracht 2,75 miljoen euro in. In 2008 hielden we het op niet minder dan 4.750.000 euro, van West-Vlaanderen.
Leiedal paste 250.000 euro bij. Dat klopt.
Uit Vlaanderen kwam men met 2 miljoen op de proppen. In de gemeenteraad van maart 2008 was daar nog geen sprake van.
En dit is wel wat raadselachtig. Augustus vorig jaar nog vroeg Xpo aan Stad om een overbruggingskrediet van 2 miljoen euro als tijdelijke financiering van de bouwwerken. In afwachting van de uitbetaling van Vlaamse EN Europese subsidies. Stad is daar prompt op ingegaan. Of de terugbetaling al is geschied weten we niet.

Stad raamde de publieke inbreng (belastinggeld) voor het masterplan Xpo in 2008 op een totaal van 8,5 miljoen. Om tot de volledige financiering van het project te komen (11.130.000 euro, zonder BTW en zonder erelonen) zou een bijkomende lening worden aangegaan van ca. 2.630.000 euro. Door wie? Door de XOM? Ja. En XOM gebruikt voor de terugbetaling van die leninglast gewoon de jaarlijkse vergoeding van de XEM… De exploitant XEM betaalt dus eigenlijk niks voor het gebruik van de hallen.

Als we de cijfers uit “De Vlaamse Ondernemer” samentellen komen we aan 9,3 miljoen euro publieke middelen.
Goed gedaan, Saskia! PPS !
Nu nog die brug naar het EI?
Volgens Saskia kunnen over een zestal jaar opnieuw “plaatsproblemen” opduiken indien Busworld tegen het huidige tempo blijft groeien.

P.S. (1)
Tussen 1967 en 1988 (de bouw van Hal 4) investeerde de stedelijke overheid 7,25 miljoen in het beurscomplex. Kortrijk krijgt in ruil van de Xpo een concessievergoeding (voor de grond) van slechts 25.000 euro.
Voor het masterplan komt Stad niet tussen met cash geld. De inbreng bestaat uit “grond en gebouwen” ter waarde van 10 miljoen euro.

P.S. (2)
Bij de balanscentrale van de Nationale bank is door de NV XOM nog geen jaarrekening neergelegd. De oprichtingsakte dateert van 16 april 2008. Voorzitter is Stefaan De Clerck. Gedelegeerd bestuurders: de schepenen Wout Maddens en Jean De Bethune. In april 2009 is er een kapitaalverhoging doorgevoerd van 62.000 euro naar 3.056.400. Het Staatsblad kent geen XEM. Wel een “Kortrijk Xpo”.

De Conferentie van Burgemeesters belegt een persmoment

Op vrijdag 29 januari vindt het jaarlijks persmoment van de Conferentie van Burgemeesters plaats. De papieren perse en die van de elektromagnetische stralinge worden om 10u10 verwacht in het oud gemeentehuis van Wevelgem. KW van de elektronische pers niet.
De Conferentie is een maandelijks (ja?) overlegforum van de 13 burgemeesters van de regio die de intercommunale Leiedal bestrijkt. Plus nog een gedeputeerde van de provincie. (Wie zou dat nu weer kunnen zijn?)
Toen Stefaan De Clerck nog burgemeester was zwaaide hij daar de plak. Bij zo’n conferentie behandelen de verzamelde burgemeesters niet onbelangrijke intergemeentelijke beleidsmateries. Ga er maar vanuit dat men daar al in een vroeg stadium de kiemen legt voor gewichtige beslissingen. De inplanting van een crematorium bijvoorbeeld.

Maar niemand die dat weet. Notulen van die vergaderingen zijn niet publiek. In de Kortrijkse gemeenteraad heeft geen enkele burgemeester ooit een verslag van die bijeenkomsten uitgebracht. Overigens vragen de raadsleden er niet naar. Men weet niet wat er op de agenda staat. Geen raadslid dat zich ook maar afvraagt welke standpunten onze burgemeester naar voor brengt of welke voorstellen hij daar op tafel legt en op grond van welk mandaat. In het Kortrijks schepencollege zelf hoor je daar niets over.

En nu zal men dus een keer aan de pers vertellen welke materies er zoal aan bod zijn gekomen tijdens het voorbije jaar. Blijkbaar ook nog welke items dit jaar aan bod zullen komen.
De persuitnodiging vermeldt volgende onderwerpen:
* De brandweerhervorming.
* Het streekstandpunt over de inplanting van windturbines. (Nog nooit ter sprake gekomen in onze gemeenteraad.)
* De nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Al van gehoord? Sinergiek, Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, de Werkwisselweek.)
* Het onderzoek/debat rond stadsregionale ontwikkeling dat uitgevoerd wordt onder leiding van professor Filip De Rynck. (Tiens.)
* De Conferentie van Burgemeesters van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. (Wat richt die Eurometropool eigenlijk uit? Is er daar nu al een directeur en een projectleider?)

De items worden gepresenteerd door een betrokken burgemeester.
Wat neemt Lieven Lybeer voor zijn rekening? Of speelt hij een soort voorzitter van de Conferentie?

P.S.
Vorige vrijdag schreven we hier nog dat de website van de intercommunale Leiedal voor verbetering vatbaar was.
Dat is intussen gebeurd.Te laat opgemerkt. Excuses van geheel onze redactie zijn op de plaats.

BREAKING NEWS? Raadslid Joost Ghyssel (VLD) neemt ontslag en mag het weten

JOOST MAG HET GERUST WETEN.

Het is gebeurd, en ‘t moest er een keer van komen.
Joost kwam vaak te laat, of kwam niet, of verliet de gemeenteraad vroegtijdig rond 21 uur. Idem voor de politieraad waar hij ook in zetelde. En was hij geen commissaris bij Gaselwest?
We kunnen en willen best geloven dat Joost bijwijlen om professionele redenen niet anders kon dan afwezig zijn. Maar dat hij zijn politieke job ietwat heeft overschat en vooral verkeerd heeft ingeschat is ook het geval. Ooh, wat kon hij zich toch zichtbaar stierlijk zitten vervelen in de gemeenteraad. Met zo’n triest ogende blik. Joost droomde van andere oorden.
Joost is het slachtoffer van een veel voorkomende politieke miscasting bij de lijstvorming van partijen. Een casting op basis van puur electorale overwegingen. In het geval van onze Joost diende hij met zijn 8ste plaats op de lijst van 8 oktober 2006 het grondgebied van de deelgemeente Aalbeke te coveren. Qua aantal voorkeurstemmen deed hij dan ook zeker niet slecht. Met 652 naamstemmen kwam hij in de ranking op de 9de plaats van de 41 VLD-kandidaten.
Vanwege een promotie bij een Gentse houtimporteur van tropisch hout moet hij nu meer dan vroeger buitengaats.
Het strekt hem dus tot eer dat hij eindelijk zijn plaats afstaat aan de eerst aangeduide opvolger Anthony Vanden Berghe. Bij de verkiezingen van 2006 behaalde Vanden Berghe vanop de achtste plaats 586 naamstemmen. Anthony is niet helemaal onbekend met de gemeenteraad. Hij heeft al een paar keer Elisabeth Van Damme tijdelijk vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof.
De VVSG heeft ooit een competentieprofiel opgesteld voor toekomstige lokale mandatarissen. (Stefaan De Clerck heeft eraan meegewerkt!) Men stipte 13 noodzakelijke competenties voor potentiële kandidaten. Nu kunnen we er daar één aan toevoegen. Een excuusbrief naar de kiezers (uit Aalbeke) zelf kunnen schrijven.

Stad bevraagt bewoners naar gebruik van de portaalsite

UPDATE
De website van Leiedal is intussen heropgebouwd en fel verbeterd.

Begin februari krijgen 1.600 bewoners een vragenlijst in de bus waarbij gepolst wordt hoe het staat met de digitale dienstverlening en communicatie van stadswege.
Er is al in oktober vorig jaar zo’n bevraging verstuurd, maar dan naar 400 personen die daadwerkelijk al (digitaal) formulieren van burgerzaken hebben opgevraagd. Ietsje meer dan de helft respondenten, en bijna iedereen was tevreden over de gang van zaken. (Hier ter redactie weet de kuisvrouw nog niet dat zij bijvoorbeeld een uittreksel uit haar strafregister kan opvragen. Dat we een wilsverklaring voor euthanasie kunnen invullen.)

De “nieuwe” website is ondertussen zowat een jaar on-line. De opbouw ervan heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, mede omdat men qua structuur absolute gelijkvormigheid beoogde bij de portaalsites van de (toen) twaalf gemeenten van Leiedal. Er was een investering mee gemoeid van 129.000 euro.
Me dunkt zijn Kortrijkzanen over het algemeen veeleer content over onze website. Dat komt eigenlijk omdat men geen andere kent. Een meer kritische houding is pas mogelijk als men bijvoorbeeld gaat vergelijken met de websites van Gent, Sint-Niklaas, Leuven, om van de Nederlandse gemeenten niet te spreken.

Indigov onderzocht vorig jaar weer eens de kwaliteit van de gemeentelijke websites in Vlaanderen en het Brusselse. In die zgn “e-GOV monitor” haalde onze website een goede score. We behaalden plaats 21, tegenover plaats 52 in 2008. Hiermee behoren we tot de 54 toppers. Qua e-community, interactiviteit en e-democratie kregen we veel punten. Maar inzake “e-loket” eindigden we met een nul-score. Onze ICT-dienst wijt dit evenwel aan de manier van quoteren. Méér weten we er ook niet over. De directie van kortrijkwatcher weigert de aankoop van de studie van Indigov. Die monitor kost namelijk 290 euro, excl. BTW. En niettegenstaande herhaaldelijk verzoek bij Stad krijgt onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot geen inzage in het onderzoeksresultaat over de sterke en zwakke punten van www.kortrijk.be.

Bij ICT meent men dat de site toe is aan vernieuwing. De intercommunale Leiedal (dat zelf geen al te schitterende website publiceert!) heeft hiervoor een exclusieve opdracht gekregen. De raming van de kostprijs bedraagt 51.904 euro voor de ontwikkeling en 15.694 euro voor het jaarlijkse onderhoud. (Slaat dit op alle deelnemende gemeenten?)

Voor het opzetten van de komende enquête is 2.516 euro voorzien. ‘t Is bijna niet te geloven hé? Al die postzegels alleen al.
Een en ander gebeurt in samenwerking met “Memori”, een onderzoekscentrum van KH Mechelen.
Memori heeft voor stad Mechelen in 2009 al een gelijkaardig grootschalig onderzoek verricht. Kostprijs niet gevonden. Wie een beetje zoekt, kan wel het synthese-rapport vinden op Tinternet. Zo krijg je al een idee over wat men zoal kan vragen, en kun je als respondent op voorhand wat suggesties bedenken ter verbetering van onze e-governementswerking.
Zeg bijvoorbeeld dat we hier nood hebben aan een beleidsplan over digitalisering. Dat er een interne analyse nodig is van onze digitale kanalen en van de ICT-dienst en de dienst communicatie meer in het bijzonder. Vooral dat we een eindredacteur en redactie (met inspraak van de gemeenteraad) nodig hebben voor de portaalsite. Dat er online dossieropvolging moet mogelijk gemaakt. Dat er meer gevorderde vormen van e-democracy kunnen opgezet.
Ja, zeg dat maar.
Vraag nog wat er zoal gemodereerd wordt bij reacties van de lezers. En door wie.
En wie maakt er nu eigenlijk “kortrijk blogt !“? (http://kortrijk.wordpress.com)

Kortrijk heeft een nieuwe stadsmedaille

En die is vierkant!
Het is nog niet doorgedrongen bij het Schepencollege en de Kortrijkse website weet ook nergens van. Al in september vorig jaar heeft grafisch ontwerper Rob Buytaert in opdracht van designmeester Marc Dubois een penning ontworpen. Omdat Stad ambitie heeft op het terrein van design en creatie heeft men gekozen voor een ander formaat.
Op de ene zijde prijkt een fragment van het belfort en het begijnhof. Op de andere de collegebrug. Combinatie van oud en nieuw dus.
Een foto is te vinden op de website van designregio Kortrijk.

Wie verdient het eerste exemplaar?
Ons voorstel: bestuurders van Foruminvest. Maar met andere afbeelding. Die van het Gouden Kalf. Uitreiking bij de opening van “K in Kortrijk”.