Kabinet van burgemeester stuurt merkwaardige missive naar “de partners”

Een missive is een ambtelijk schrijven waarvan een bepaalde stelligheid uitgaat.
Op 7 december 2009 stuurde het kabinet van loco-burgemeester Lieven Lybeer een mededeling naar “de partners” handelend over de gemeentefinanciën en de noodzakelijk te treffen bezuinigingen. Met “partners” bedoelt men waarschijnlijk allerlei instellingen die op een of andere manier geld toegestopt krijgen van Stad. Het is een historisch unieke brief die we hierna bijna in extenso (vanwege te lang) weergeven. De brief schreeuwt om kommentaar, maar dat is voor een volgend stuk op deze stadsblog.

BUDGET 2010 – BIJDRAGE VANUIT DE PARTNERS
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Net zoals zoveel bedrijven en organisaties heeft ook de stad Kortrijk te kampen met de economische crisis. Om het stadsbudget voor 2010 rond te krijgen hebben we aan alle directies een ernstige besparingsinspanning gevraagd. Ook voor de komende jaren zal het nodig zijn de knip op het budget te houden.
Deze maatregelen volstaan echter niet. Een groot deel van de overdrachten (zo’n 33 mio euro of 27 %) gaat naar onze partners. Het college neemt zich voor om concrete maatregelen te nemen ten aanzien van de partners in functie van het milderen van de overdrachten en de werkingsmiddelen. Het college rekent daarvoor op een bijdrage van ongeveer 3 % op hun werkingsbudget.
Intussen werken we intern aan een resem besparingsmaatrgelen, weliswaar zonder in te boeten aan de kwaliteit van de dienstverlening. (…) Ook hier zijn alle suggesties van de partners welkom.
Langs deze weg vragen we u eventuele voorstellen te formuleren tegen 31 maart in functie van een een bespreking ervan. (…)
We zullen u te gelegener tijd uitnodigen voor een individueel gesprek waarop we u willen inlichten over de ambities die we met de stad voor de volgende jaren hebben, over de juiste toedracht van deze vraag en over de wijze waarop we intern reeds actie hebben ondernomen in functie van het drukken van de kosten.

Met hoogachting,

(Getekend door de stadssecretaris en de burgemeester.)