Stad Kortrijk legt voetbalclub KV Kortrijk ietwat aan banden

Voorgeschiedenis

In maart 2001 ging KVK failliet. Enkele sympathisanten – door wijlen Bo Braem verzameld – richtten in juli 2001 dan maar een Cvba op genaamd “kortrijk voetbalt“. Het startkapitaal bedroeg 25.000 euro, intussen met drie kapitaalverhogingen gebracht op 269.941 euro. De bevordering van de club naar eerste klasse vergde nogal wat investeringen. Stad doet hierbij zijn duit in het zakje met minstens 2 miljoen euro. We herhalen even: 80 miljoen oude BEF. Zie stukken alhier, met bijvoorbeeld de zoekterm “Hein”.
Maar de club zelf heeft allerhande infrastructurele verfraaiingswerken uitgevoerd. Een restaurant, aanpassingen in tribune 1, loges, een nieuwe kantine, een ledwall als scorebord, installatie van chalets en bureaucontainers. Dit alles ten bedrage van 411.530,11 euro. Het stadsbestuur kreeg ten bewijze hiervan een kopie van de facturen.
Elk gezond bedrijf kan haar investeringen in de tijd met kredieten spreiden, maar voor de cvba Kortrijk Voetbalt geldt dat blijkbaar niet via de klassieke kanalen. De club kent bovendien liquiditeitsproblemen. Vandaar dat voorzitter Joseph Allijns en gedelegeerd bestuurder Patrick Turcq op 21 september een smeekbrief stuurden naar ons stadsbestuur met de vraag om een overbruggingskrediet van 450.000 euro in overweging te nemen. Club zou dit bedrag terugbetalen over een periode van 10 jaar. Over die vraag gingen intussen vele overlegmomenten door.

Diverse financieringsvoorstellen

Volgende mogelijkheden kwamen ter sprake: 1) het terugbetalen van de investeringskost; 2) het toekennen van een eenmalige toelage van 450.000 of 350.000 euro; 3) het toestaan van een lening voor hetzelfde bedrag.
Na veel palaver kwam het tot een definitief voorstel, evenwel met talloos veel randvoorwaarden. Stad is bereid om aan de Cvba een toelage (aangezien als sponsoring) te verstrekken van 350.000 euro, maar dan wel gespreid over tien jaar. De Cvba moet maar zien om aan een lening te geraken, zodat de jaarlijkse toelage van 35.000 euro moet volstaan voor de kapitaalaflossing.

Randvoorwaarde 1: herschikking van de aandelen

Zowel het stadsbestuur als dat van KVK vindt dat “het zo niet verder kan” met de huidige structuur en de Raad van Bestuur.
Bij de Cvba zal men binnen de statuten vastleggen dat een aandeelhouder in de toekomst maximaal 24,9 procent van de aandelen kan bezitten. De aandelen die hierbij vrijkomen zullen in nauw overleg met de Stad worden herschikt en gepopulariseerd. Ten laatste te realiseren tegen eind dit jaar.
Wie de grootste aandeelhouders zijn weet kortrijkwatcher niet. Ieder aandeel is 1 euro waard. Voor het vast gedeelte van het kapitaal (223.941 euro) is 209.191 euro volgestort. Het variabele gedeelte bedraagt 44.000 euro.

Randvoorwaarde 2: professionalisering van het bestuur

Het huidige aantal leden van de Raad van Bestuur ( maximaal 20) zal na evaluatie worden ingekrompen, en aangevuld met een aantal extra bestuurders. Die bestuurders zal men selecteren op grond van hun deskundigheid, managementcapaciteiten alsook op hun aanzien in stad en streek.
(Noot: op de jaarvergadering van 5 december 2009 vielen vijf ontslagen.)

Er komt een externe accountant/revisor.
Stad Kortrijk zal die aanstellen! (En betalen ook?) Hij moet minimaal elk kwartaal de rekeningen controleren en rapporteren aan Stad. Hij krijgt ten allen tijde inzage in de boeken.

Er komt een businessplan.
Voor de komende vijf jaar. Bepaalde directies van Stad moeten hierbij betrokken worden. Het plan dient afgewerkt tegen 30 juni 2010. Het plan zal volgende elementen omvatten: een executive summary, de historiek van de onderneming, een beleidsverklaring en visie, de omschrijving van de activiteiten, het managementteam en organisatie, een marktanalyse en marketingstrategie (met SWOT-analyse), een financieel plan, een extra hoofdstuk over infrastructurele noden en wensen met meerjarenplan (luxe en commerciële investeringen worden door de club gefinancierd). Stad wenst verder nog inzicht te krijgen in de samenwerking met KVK Jeugd.

Randvoorwaarde 3: engagementen

Er komt een sociaal engagement.
Stad Kortrijk blijft geloven in het belang van het sociale aspect van sport, in casu het voetbal. Samenwerking in projecten als het Open Stadionfonds en met het OCMW is primordiaal.

Er komt een engagement op vlak van return.
De bestaande contractuele engagementen naar Stad toe worden verder geformaliseerd. Publiciteit, toegangskaarten voor Stad, toegangskaarten voor jeugdploegen, VIP-kaarten, shirtsponsoring, enz.

Naschrift

In zoverre onze schepen van sport Stefaan Bral in deze overeenkomsten de hand heeft gehad, verdient hij waarlijk felicitaties.
Het stadsbestuur heeft eindelijk ook eens alle mogelijke uitgaven voor KVK sinds 2005 opgelijst. Gewone uitgaven, investeringen, energietoelagen, onderhoudstoelage. Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot probeert het document in handen te krijgen.