Die spookstemmen mogen niet in de doofpot terechtkomen

Het lijkt er steeds meer op dat de kwestie van de vervalste stemmingen in de Kortrijkse gemeenteraad door menigeen wordt afgedaan als een kwajongensstreek. Een plaisanterie. Iets om te lachen. (Zie nog stuk van 8 februari.)
Even recapituleren.
In een vergadering van de fractieleiders van 4 februari pakte de stadssecretaris plots – rijkelijk laat – uit met de mededeling dat er vorig jaar soms werd gestemd door een afwezig of verontschuldigd raadslid. Dat dit wellicht door een buurman (geen vrouw?) is gebeurd. Geert Hillaert vond dit onaanvaardbaar. Wie niet? Later meldden kranten dat hij – als ambtenaar hiertoe gehouden ? – geen klacht wou neerleggen (bij het parket) aangezien het stemresultaat niet werd beïnvloed. Kan moeilijk anders, de uitslag is altijd die van meerderheid tegen oppositie. Bij de VLD bijvoorbeeld is er maar één raadslid (Moniek Gheysens) dat een keer zou durven een stem uitbrengen tegen een voorstel van het College.
Daar gaat het dus niet om, die stemmingen zijn ongeldig.

De fractieleiders van de drie zgn. democratische partijen (CD&V, SP.A-Groen, VLD) zijn per brief ingelicht om welke stemmingen het gaat. Het Vlaams Belang bleef buiten schot.
Na veel speurwerk vonden we toch één geval dat strafrechtelijk niet door de beugel kan. Een vorm van schriftvervalsing.

In de gemeenteraad van februari vorig jaar moest er een afgevaardigde aangeduid voor de interlokale vereniging wonen van Zuid-West-Vlaanderen. Bij de stemming is 37 keer gestemd terwijl er slechts 36 raadsleden aanwezig waren. Uitslag:
Lieven Lybeer 24 ja, 1 nee, 12 onthoudingen. Wout Maddens 25 ja, 12 onthoudingen. Maar aangezien het ging om een geheime stemming is het moeilijk te achterhalen wie er hier heeft gefoefeld. Het maakt de zaak des te erger. Bij een geheime stemming krijgen alle aanwezigen een enveloppe met stembrief. Heeft er iemand één teveel aangenomen of gepikt?
Het bureau dat de stembriefjes in de urne telt heeft blijkbaar zijn werk niet gedaan. Dat bureau bestaat uit de voorzitter, het jongste lid van de meerderheid en een lid van de grootste oppositiepartij. Is dat telbureau wel bijeen geweest?

In de pers lazen we dat er ook een onregelmatigheid is vastgesteld bij een zitting waarbij raadslid Cathy Matthieu (Groen) was verontschuldigd. Iemand zou in haar plaats hebben gestemd. Het gaat om de Raad van december van vorig jaar. De goedkeuring van een retributie inzake ambulante handel. Welnu, in het officieel verslag van die gemeenteraad vinden we géén onregelmatigheid terug. De namenlijst van de aanwezigen stemt totaal overeen met die van de uitgebrachte stemmen.

Dan hebben we nog het geval Hans Masselis (VLD).
In de gemeenteraad van november 2009 is een statutenwijziging bij Gaselwest goedgekeurd met één stem teveel. Nu moet u weer eens goed het verslag van die zitting bekijken. Inderdaad, bij het agendapunt 24 staat Hans niet vernoemd bij de 37 aanwezigen. Niettemin namen er 38 leden deel aan de stemming. Maar dan, even kijken naar de notulering van de naamstemmen. Daar staat, tussen haakjes: “(waarbij raadslid H.Masselis bijkomend aanwezig was“).
Hoe zit dat nu eigenlijk? Was hij er of was hij er niet?

Zou er één raadslid de moed hebben om op de volgende gemeenteraad van 8 maart een punt te agenderen luidend: “onderzoek naar het stemsysteem bij afwezigen”?
Die elektronische stemming verloopt trouwens vaak wanordelijk. Zeker vorig jaar ging het er soms hilarisch aan toe.
Maar dat is Kortrijk.

Denk nu vooral niet dat alles aan de techniek ligt. Zo’n raadslid weet niet altijd van te voren hoe te stemmen. Kijken dan even naar de buren (of zogezegde fractieleider) om na te gaan hoe ze moeten stemmen. Drukken dan in opperste verwarring op de verkeerde knop. Het is echt Kortrijk. Kortrijkzaan, U hebt er geen idee van hoe het eraan toegaat.
Het gebeurt dat de voorzitter van de Raad richtlijnen geeft in de trant van wie voor is stemt nee.