BREAKING NEWS / Sint-Pauluskerk wordt onttrokken aan de eredienst !

Ja, geen kerkganger die het weet.
De Sint-Pauluskerk (Lange Munte) wordt stadseigendom en waarschijnlijk een soort profaan socio-cultureel ACW-centrum. Dus geen kerk meer. Het gebouw verliest zijn dedicatie of benedictie.
De minister van Justitie, onze titelvoerende burgemeester Stefaan De Clerck, of een of ander minister van het Vlaams Gewest, zal al wel een aanvraag hebben gekregen om de kerk te “onttrekken aan de eredienst”. Zo heet dat.
Waarom wordt dit geheim gehouden? De plannen dateren minstens van begin dit jaar.
Heeft de priesterraad dit besluit al goedgekeurd?
Onder pastoors heerst over deze “ontwijding” (exsecratie) geen algehele unanimiteit. Die van Sint-Elisabeth (meneer Henri) vindt het wel een goed idee.
Beste parochianen,
wend u voor meer informatie tot deken Marc Ghesquière.

P.S.
Een drietal jaren geleden was er even een moment sprake van om er een moskee van te maken.

Fietsdiefstallen tellen is niet gemakkelijk

Raadslid Cathy Matthieu (intussen ontslag genomen) stelde op 5 november van vorig jaar enige schriftelijke vragen over de vele fietsdiefstallen in Kortrijk. Zij kreeg daar in de maand maart van dit jaar een antwoord op in het “Bulletin van Vragen en Antwoorden”.
Hoe was de evolutie door de jaren heen? Het antwoord slaat op drie jaren.
* 2007: 980
* 2008: 878 (458 teruggevonden waarvan 167 konden terugbezorgd aan de eigenaar)
Niettegenstaande het antwoord maanden op zich liet wachten heeft de ambtenarij voor 2009 slechts kunnen tellen tot eind oktober. Uitkomst: 894 diefstallen.
Onze KW-helpdesk ging bij wijze van proef eens kijken hoeveel fietsdiefstallen de politie kon tellen in het jaar 2008. Wel, geen 878 maar wel 820.
Dat klopt dus al niet. Het is ook niet duidelijk of in die cijfers ook de diefstallen zijn geteld waaronder de vzw Mobiel heeft te lijden. Het Bulletin verwijst naar een niet gepubliceerde bijlage met een tabel uit het jaarverslag 2008 van die vzw. Onze helpdesk heeft het opgezocht op Tinternet. Niet gemakkelijk te vinden.
* 2007: 25 (13 teruggevonden)
* 2008: 31 (14 teruggevonden)
Het jaarverslag 2009 van de vzw Mobiel staat nog niet op Tinternet.

Van 51 procent van de diefstallen wordt geen melding gemaakt, zo zegt het Bulletin nog. Hoe kan men dat weten? Raadslid Maarten Seynaeve (VB) heeft een keer aan de politie gevraagd hoeveel meldingen er zijn gekomen via het invullen van het online document van pzvlas. Sinds de opstartdatum (09/09/2005) gaat het om 2.328 gevallen. Waarschijnlijk voor heel de politiezone (met Kuurne en Lendelede).

Sinds de politie daarmee begon (2004) zijn er 14.931 fietsen gelabeld. Ook de dienst preventie labelt fietsen, maar de verantwoordelijke ambtenaar kent daar geen cijfers van.
Raadslid Matthieu vroeg ook of men overweegt om, zoals in Nederland, met een ingebouwde chip te werken. Naar het schijnt overweegt de vzw Mobiel om “diefstalpreventiechips” toe te passen op hun eigen fietsen. Maar de stadsadministratie ziet een probleem. In Nederland is er slechts één leverancier/fabricant van fietsen. (Ja?) En die fabricant plant de chip al in tijdens de fabricage. De chiplezers worden daarna door diezelfde fabricant gratis ter beschikking gesteld van de Nederlandse provincies. Aangezien er in België diverse fietsleverancies zijn, ziet Stad geen mogelijkheid om dit systeem te organiseren, ook niet financieel.

Als u daar nog de zin van inziet om te melden dat uw fiets is gestolen, kan u dat via het e-mailadres ‘fietsen@pzvlas.be’. Op de website van de politiezone VLAS, het item E-loket of (brom)fietsen staan alle teruggevonden fietsen, met foto! Teruggevonden fietsen kunt u bekijken in het commissariaat van de Sint-Amandslaan. Op afspraak, ofwel elke woensdagnamiddag en elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand.
Diefstalgevoelige tijdstippen zijn er op donderdag, vrijdag en zaterdag. Te mijden zijn het Stationsplein (83 verdwenen in 2008), Minister Tacklaan (71), Schouwburgplein (33), Tolstraat (21).

Joseph Allijns (voorzitter van KVK) heeft er nog niet over nagedacht

Reken dit maar tot de quote van die dag.

In het weekblad “Knack” van 24 maart wordt KVK-voorzitter Joseph Allijns uitgebreid geïnterviewd.
Komt daar dan een van de weinige pertinente vragen (niets over de miljoenen stadsinvesteringen) aan op bladzijde 106 achteraan, van reporter Jef Van Baelen die nooit, maar dan ook nooit het sportkatern van kortrijkwatcher leest.
– De vraag:
“Stel dat KVK Europees speelt (…), in welk stadion gaan jullie dan voetballen? Het Guldensporenstadion komt niet in aanmerking.”
– Het antwoord van de voorzitter:
“Ik zeg het u eerlijk: daar hebben we zelfs nog niet over nagedacht. Ik wil er ook er nog niet over denken.”

Aangezien meester Allijns er niet wil over voor of nadenken doen wij het maar eens.

Mr. Joseph is dus m.b.t. dit punt althans een leugenaar. Op dit punt, eerlijk.
Op 14 januari is de Koninklijke Belgische Voetbalbond het Guldensporenstadion komen controleren. (Was de gespecialiseerde pers daarbij?)
Alles in orde voor de Belgische competitie. Maar voor een UEFA-licentie vond de KBVB het wel nodig dat er een indoor training-accommodatie zou komen. Het schepencollege (Stefaan Bral) heeft toen prompt beloofd dat Stad Kortrijk desgevallend een gratis sporthal zou ter beschikking stellen. Ja.
Er is toen nog afgesproken dat men bij Europees voetbal gebruik zou kunnen maken van het Jules Ottenstadion in Gent.

Was mr. Joseph Allijns daar toen niet bij?
Meester Zjozjef toch. Lees nu toch eens kortrijkwatcher. Stuk van 22 februari, vanzelfsprekend in de categorie “sport”.
Net als in de politiek (Joseph is – nu onafhankelijk, voorheen VLD – gemeenteraadslid in Menen, niemand weet waarom of waarvoor) hebben wij (kiezers, supporters, belastingbetalers) in het voetbal de bestuurders die we verdienen. Het wordt tijd dat dit een keer gezegd wordt.

Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (3)

Weinig supporters en Kortrijkse belastingbetalers wisten dat onze Stad instaat voor 90 procent van het water- en energieverbruik van onze Kerels van KVK. Zowel voor het verbruik op het Guldensporenstadion als dat van de terreinen en accommodaties in de Jacob Vandervaetstraat-Weverstraat. Dat leidt niet tot energiebezuiniging, maar gelukkig is de stadstussenkomst voor elektriciteitsverbruik gelimiteerd tot 25.000 euro per jaar.
De toelagen worden per kwartaal betaald en berekend op basis van het gemiddelde verbruik van het voorgaande jaar. (Raar is dat die reeds betaalde toelages voor 2009 dezelfde bleven als voor 2008.) Vandaar dat achteraf een regularisatie dient te gebeuren aan de hand van de actuele facturen. Voor het verbruik in 2008 is die verrekening er pas eind vorig jaar gekomen.

Minder water

Ditmaal is men er vlugger bij.
Stad betaalt nu reeds voor het jaar 2009 een achterstallige energietoelage van 20.899 euro in het totaal. De vorige keer ging het om 35.018 euro, terwijl de energieprijzen intussen toch gestegen zijn. Maar dat komt omdat onze kerels om ons onbekende redenen in 2009 opvallend minder water hebben verbruikt. Slechts voor 13.633 euro, tegenover 37.469 euro (!) in 2008. De Kerels hadden minder aandrang naar het WC?
De elektriciteitsrekening steeg van 46.229 euro naar 64.917 euro. Daarvoor betaalt Stad dus het maximum van 25.000 euro.
De gasrekening liep op van 25.230 euro naar 33.381 euro.

Het totaal aan verbruik in 2008 bedroeg 108.929 euro. Voor 2009: 111.931 euro.
Met het plafond van 90 procent komt de bijdrage van Stad voor 2009 uit op 67.312 euro. Daarvan was al 46.413 euro uitbetaald. Rest nog te regulariseren: 20.8999 euro.

De schepen van Financiën (Alain Cnudde) zou nu toch eens aan die van Sport (Stefaan Bral) kunnen uitleggen waarom de directie Financiën net als de vorige keer een ongunstig advies uitbracht over deze regularisatie. Liefst in het openbaar, in de gemeenteraad.

Vanaf dit jaar zal KVK niet meer moeten wachten op die regularisatie achteraf. Alweer een faveurke voor de voetbalclub. Voortaan zal men (per kwartaal?) de energietoelagen betalen op basis van de effectieve verbruiken die in real-time uitgelezen worden.
In de gemeenteraad zou het Schepencollege in feite een nieuw (gewijzigd) gebruikscontract tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt ter goedkeuring moeten voorleggen. Idem voor het feit dat voortaan de toelagen voor terreinonderhoud op voorhand worden uitbetaald. (Zie vorig stuk.)

Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (2)

Onze onderzoeksjournalist, de gevreesde Dieppe Throot, zegt dat hij dreigt gek te worden.
Wat is er nu weer aan de hand?
Het Schepencollege van 17 maart heeft een “voorstel van voorafname van de jaarlijkse stadstoelage 2010 voor KVK” goedgekeurd. Daarbij beslist om opdracht te geven aan de directie Financiën om deze voorafname (voorschot) uit te betalen. En wat ziet onze journalist nu staan op de agenda van het College van 24 maart? Letterlijk hetzelfde punt, met de toevoeging “betaalbaarstelling”. Heeft de directie Financiën van schepen Alain Cnudde misschien die uitbetaling geweigerd? Dat we het niet weten !

In elk geval is er iets niet helemaal koosjer.
Als Stad ergens voor grote bedragen participeert in een vereniging (bijvoorbeeld Leiedal) of hoge subsidies verstrekt, dan gebeurt de betaling altijd in schijven. Zo is met KVK overeengekomen dat de jaarlijkse vergoeding voor terreinonderhoud en energieverbruik per kwartaal wordt uitbetaald. Vorig jaar ging het om vier schijven van elk 29.517 euro. Voor energie (gas, elektriciteit) en water wordt nog een afrekening gemaakt als achteraf blijkt dat de kosten hoger zijn opgelopen.

Om welke vergoedingen gaat het eigenlijk?
We sommen die nog eens op, zodat supporters nu eindelijk eens ophouden met het gerucht te verspreiden dat Stad niks doet voor de KVK. (De pers verzaakt hier aan zijn informatieplicht. Stadskrant idem.)
Vooreerst krijgt de club zomaar forfaitair een jaarlijkse onderhoudsvergoeding van 22.240 euro. Daarnaast worden ook de schoonmaakprestaties gehonoreerd voor 14.800 euro (740u x 20 euro). Voor groenonderhoud komt daar nog 24.120 euro bij (1206u x 20 euro). Het machinepark krijgt jaarlijks 3.500 euro. En er zijn diverse uitgaven ten belope van 6.000 euro. Een vast bedrag, nodig of niet.
Nu de energiekosten.
Voor dit jaar schat men de elektriciteitsrekening op 21.230 euro, maar dat zal wel 25.000 euro worden. De aardgasrekening komt op 12.086 euro. Het water: 4.759 euro.

Begin dit jaar kreeg de cvba Kortrijk Voetbal eigenlijk al een eerste schijf uitgekeerd. Namelijk 6.250 euro voor elektriciteit en 17.868 euro voor onderhoudskosten.
Het Schepencollege heeft nu op 17 maart beslist om alreeds vooraf 72.356 euro te gireren op de rekening van de cvba Kortrijk Voetbalt. Hoe komt men aan dit bedrag? Wel, het gaat om de onmiddellijke uitbetaling van de resterende schijven voor elektriciteit (3 x 6.250 euro) en onderhoud (3 x 17.868 euro).
Voor aardgas en water waren er nog geen betalingen en zijn er blijkbaar nog geen voorafnames voorzien. Zou dit wellicht ter sprake komen in het volgende College?

We memoreren nog even dat Stad vorig jaar in het totaal 118.069 euro aan KVK heeft toegekend. (Zonder de investeringen.)
Op heden en voor dit jaar krijgt KVK dus alvast 96.474 euro als voorschot.
KVK-voorzitter Joseph Allijns en manager Patrick Turcq danken u. De groeten nog van trainer en spelers.

In een volgend stuk hebben we het nog over de regularisatie van de energietoelagen voor 2009. De betaalbaarstelling kreeg van Financiën een ongunstig advies.

Stad doet wel iets voor KV Kortrijk ! (1)

Nader nieuws volgt nog.
De drieduizenden supporters zijn nu nog altijd van mening dat Stad Kortrijk niets doet voor de voetbalclub van het Guldensporenstadion. NIETS. Ze schreeuwen het uit. Truntepaters. Perse noteert dat allemaal.
Dat komt omdat de pers dit toelaat, wil zeggen : het vertikt om een schoon overzicht te geven van de MILJOENENuitgaven die wij allen solidair (supporters of niet) besteden aan cvba Kortrijk Voetbalt. En in de zovele supportersclubs die KVK rijk is, komt er ook niemand op de gedachte om die cijfers even AD VALVAS publiek te maken. Het wordt nu echt tijd dat raadslid Patrick Jolie, voorzitter-coördinator van al die clubs hierover een persmededeling publiceert.
Dat zou eigenlijk ook in de STADSKRANT kunnen komen.

Vorige week heeft sportschepen Stefaan Bral het gepresteerd om het College ertoe te overhalen om een voorafname uit te betalen op allerhande onderhoudsvergoedingen en het energieverbruik van dit jaar. Voor een bedrag van 72.356 euro.

Er is nu ook al een regularisatie uitbetaald van de jaarlijkse energietoelages van vorig jaar. Dit is nog nooit zo vlug gebeurd.
Voor het gasverbruik is een afrekening van achterstallige toelagen aangezuiverd ten bedrage van 18.876 euro. Voor water: 2.023 euro.
De details volgen nog. Dit stukje aanzien als een cliffhanger.

“Het Duivels Paterke” wordt…een hotel !

De directie van KW (niet de redactie!) wil ons jarenlang verwaarloosd katern “infotainment” nieuw leven inblazen en heeft daarom een freelancer bij wijze van proef op contractuele basis aangeworven. Eén oude BEF per teken voor de medewerker. Directie van onze stadsblog wil hiermee meer reclame-inkomsten aantrekken door verweving van advertenties en redactionele stukken. Een winwinsituatie. Hierna een eerste bijdrage van onze plaatselijke elektronische reporter, die voortaan ondertekent met Mykel Korneete (kmo). Al meteen zag onze eindredacteur zich genoodzaakt om allerlei niet terzake doende insinuaties, grappen en grollen te schrappen om zodoende toch eerder de klemtoon op pure info te leggen.
—–
(kmo)

Zopas vernemen we uit anonieme bron dat “Het Duivels Paterke” bij het schepencollege een bestemmingswijziging heeft aangevraagd. Zonder enige verbouwing – MOET KUNNEN – wil de exploitant van het pand daar nu een hotel met 5 kamers van maken. Wanneer de aanvraag is ingediend konden we (kmo) niet checken, maar dat moet al geruime tijd geleden zijn aangezien het (voorwaardelijk gunstig) advies van Toerisme Vlaanderen dateert van 13 december 2009. (Noot van de redactie: ref. LVB/RN/09.)
Ongetwijfeld hebben vele Kortrijkzanen sinds oudsher goede herinneringen aan het hoekpand, gelegen op de hoek van de Vaartstraat en de geasfalteerde Harelbeeksestraat met fietspad, parkeerstroken en voetpaden. Vlakbij de Gentsepoort. Het is immers al in gebruik genomen tussen 1875 en 1899. In 1882 heette de herberg nog “In de Koornbloem”. Nauwelijk veertig jaar later nog altijd. Toen werd het huis de geliefkoosde plek voor de Koornbloemschutters. Men deed er toen al aan voetbalspel op tafel.
Volgens een bekend plaatselijke café-historicus kreeg de herberg in 1986 de naam “Number One”, “een bar met gesloten gordijnen en gezelschapsdames” met straatnummer 29.
Een anonieme bron weet ons evenwel te vertellen dat er op pas op 27 februari 1992 een bouwvergunning is verleend voor het verbouwen en uitbreiden van de woning + bar. (Noot van de redactie: het gaat om het dossier 19910444.) Daartoe werden de bijgebouwen rechts naast het pand gesloopt en vervangen door een nieuwbouw van 14,50 m breed bij 6,60 m diep. In de loop der jaren werden nog een aantal gevelwijzigingen vergund en uitgevoerd. Op 24 mei 1993 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbaten van een logementshuis met 5 tweepersoonskamers.
De huidige uitbaters willen de bovenverdieping in het kader van het Vlaams logiesdecreet omvormen tot een hotel. Dat logementshuis blijft bereikbaar via een afzonderlijke ingang in de Vaartstraat. De kamers beschikken over eigen sanitair met toilet. Bij vier kamers is dit in een afzonderlijke aangrenzende ruimte, bij één kamer is dit in dezelfde ruimte. De kamers zijn geschikt als tweepersoonskamers.
Het gelijkvloers blijft de gelagzaal van het eetcaf̩, Рsoms rookvrij, soms niet. Er zou geen zelfstandige woning meer zijn in het pand.

Door de kleinschaligheid van het project HOTEL ontstaat geen extra verkeers- en parkeerdruk in de omliggende straten. (Noot van de redactie: er is nu al geen doorkomen aan.)

Financieel manager van KV Kortrijk zet puntjes op de i

Daar lusten we wel pap van, als iemand puntjes op de i zet.
Financieel en administratief manager van KVK, Matthias (zoon van) Leterme kreeg in “Het Kortrijks Handelsblad” van 19 maart twee volle bladzijden spreekrecht over de financiële gevolgen van het onverwachte sportieve succes van de Kavee. Hij wou hierbij puntjes op de i zetten in verband met een nieuwe stadstoelage van 300.000 euro .

Over het budget van KVK was de voorbije weken heel wat te doen, zegt de interviewer. Waarbij hij nalaat te memoreren met hoeveel miljoenen euroots onze Stad de voetbalclub subsidieert. Matthias zelf zwijgt er ook over. (Pers ook. Dat is schuldig verzuim.) Wat tot gevolg heeft dat tot op de dag van vandaag bij supporters nog steeds de mening heerst dat “stad Kortrijk niets doet voor de club”. Het is nu waarlijk stilaan grof te noemen dat het bestuur hierover de supporters in de onwetendheid laat. In een eerste aanhangsel van de overeenkomst tussen Stad en KVK (18 mei 2008) neemt de club het formeel engagement op om zich ook naar buiten toe steeds positief op te stellen ten aanzien van de Stad Kortrijk. Wel, Matthias, zeg dat dan eens luidop. Hoe Stad zich in de voorbije gemeenteraad zelfs nog wou engageren om een toelage van 300.000 euro te verstrekken als tussenkomst voor werken waartoe de overheid zelfs niet is gehouden.
Nogmaals.
De club heeft (onder druk van trainer Leekens?) voor 411.530 euro “verfraaiingswerken” laten uitvoeren. “Misschien iets te voortvarend,” zegt Matthias Leterme, en de interviewer vraagt niet om nadere uitleg. Die werken sloegen onder meer op het bouwen van design-drinkchalets (26.165 euro), de installatie van een ledwall (96.195 euro), een nieuwe kantine (34.526 euro). Stad Kortrijk wordt niet geacht om voor dit soort werken een geste te doen. In de oorspronkelijke overeenkomst met de club (16 februari 2004) is art. 10 heel duidelijk. “Stad zal de infrastructuur conform houden met datgene wat de voetbalregelgeving verplichtend als minimum vooropstelt voor de voetbalreeks waarin KVK speelt.” Wat is gebeurd. Bij de promotie van de club heeft Stad een investeringstoelage van 1,5 miljoen euro toegekend voor infrastructurele ingrepen aan het stadion om te voldoen aan de eisen van de profliga.

Puntjes op de i.
Nu KVK de play-off heeft bereikt, stelt zich de vraag (niet in het Kortrijks Handelsblad) of de voetbalclub nog kampt met liquiditeitsproblemen.
(De spelers kregen 150.000 euro voor het bereiken van die kwalificatie.) Belgacom zal voor de top zes 10 procent van het TV-geld verdelen, naar verluidt zo’n 4,47 miljoen euro.
Exacte bedragen en berekeningen over de lucratieve opbrengsten van de play-offs kon de financiële KVK-manager nog niet berekenen.
Stad is van plan om eigenhandig een accountant/revisor voor de controle van de boekhouding aan te stellen. Wil dat de aandeelhoudersstructuur van de cvba Kortrijk Voetbalt wordt herschikt. Zal samen met de club een businessplan opstellen. Dat komt allemaal niet ter sprake in “Het Kortrijks Handelsblad”.
We vragen ons nog altijd af of de club het nog wel zal aanvaarden om onder curatele gesteld te worden.

Biodiversiteitscharter tussen Stad en vzw Natuurpunt

Met update onderaan

Op vrijdag 19 maart gaat het Hof te Coux, gelegen binnen het stadsgroen Marionetten (vlakbij het nieuwe ziekenhuis) eindelijk open. Was voorzien voor ten laatste 2008. Uur van de plechtigheid onbekend, staat niet te lezen op de Kortrijkse website. Ook niet vermeld is dat er bij die opening een charter wordt ondertekend.
Dat is een gevolg van de Rio-conferentie van 1992 en de duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002, waarbij vastgesteld is dat er een onherstelbaar verlies aan de gang is aan soorten van levende wezens. In Kortrijk meer speciaal zijn volgens ons milieubeleidsplan 2008-2013 de zwaluwen, kerkuilen, huismussen, vleermuizen en akkervogels bedreigd. Anderzijds is er meer laag bij de grond sprake van een natuurlijke overlast van zwerfkatten en een te grote populatie aan ganzen en eenden. Van scharrelduiven niet veel meer opgemerkt.
In dat milieubeleidspan staat daar over diversiteit niet veel meer in dan dat.

De vzw Natuurpunt (Trees De Prest) heeft nu samen met de burgemeester (niet met de gemeenteraad) middels een biodiversiteitscharter enkele meer concrete acties bedongen. Dit charter zal dus bij de opening van Hof Te Coux plechtig worden ondertekend. Nog niet gelezen op de website van Stad, noch op die van Natuurpunt Kortrijk. Schepen van milieu Stefaan Bral zal daar toch bij zijn?

Stad engageert zich in een ellenlange tekst (9 papieren bladzijden gemaakt van dode takken) tot enkele merkwaardige, misschien controversiële maatregelen tot behoud van de biodiversiteit.
10 van de 31 punten willen we de Kortrijkse burgers en de raadsleden niet onthouden. Let eens op dat bouwadvies dat we zullen krijgen. En dat groen nationalisme.

– Voor de verdere aanleg en het beheer van de groen- en natuurgebieden zal men een beheerscommissie oprichten.
– Een subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen behoort tot de mogelijkheden.
– In verband met zwaluwnesten wil men nestplankjes die op aanvraag worden aangebracht subsidiëren. Dat gebeurt toch al? (Tip van KW: enkel FSC-gelabelde plankjes.)
– We plaatsen kunstnesten op locaties voor nieuwe kolonies. (Eventjes onze gevederde vrienden belazeren. Ook bij het AZ Groeninge?)
– We verlenen deskundig advies bij het bouwen of verbouwen van woningen om verstoring van broedende zwaluwen te voorkomen. Zullen nagaan in welke mate deze gebouwen kunnen voorzien worden van nestgelegenheden.
– We zullen op alle mogelijke locaties percelen inzaaien met grassen en gewassen die voedsel aan akkervogels bieden.
– Op de trage wegen weren we gemotoriseerd verkeer zoals quads en terreinwagens.
– Stad organiseert meerdere ecoteams waarin gezinnen bijgestaan worden om hun tuin op een natuurvriendelijke manier aan te leggen.
– We promoten het gebruik van inheemse en autochtone planten. Geen exoten in stadsparken! Eigen planten eerst !
– Natuurlijke gebieden moeten verbonden worden door groene corridors.

DOEN, zouden we zeggen.
Nu nog schepen Stefaan Bral overtuigen. Geen kunstgras op voetbalvelden. Zwaluwnesten onder het dak van de tribunes.

Update
De verslaggeving in de pers over de opening van het centrum geeft geen melding van enige plechtige ondertekening van het charter.

Een eerste raming van de stadsuitgaven bij de opening van K

Het is een raming hoor. De rekening moet nog komen. En die uitgaven zullen we pas kennen als een gemeenteraadslid de euvele moed opbrengt om ernaar te vragen.

Vooreerst die gratis bussen tijdens de vierdaagse.
De kostprijs van de bussen in Kortrijk en deelgemeenten wordt geraamd op 6.000 euro. De pendelbussen: maximaal 20.000 euro.
Dan de jobstudenten die via Parko werden ingeschakeld: 2.300 euro (130 uren aan 17 euro).
Er waren voor de parkingwachters broodjespaketten van Matton (Heule): 1.000 euro.
Het Rode Kruis was ter plaatse met een ziekenwagen: 640 euro.
Dit alles aangerekend in het stadsbudget “imago” (art. 10440/124-06).

Maar dan. De politie !
Die opereerde onder het codewoord “goesting” samen met agenten uit andere politiezones en met federale ploegen. In de kranten was sprake van een 90-tal manschappen. En de korpschef kon daar nog geen bedrag op plakken. Dat zal onvoorstelbaar hoog zijn. Overuren ! Dubbel loon in het weekend.
Volgens de pers is er een evaluatievergadering geweest van het “openingsweekend” met alleen maar blije gezichten. Met wie? Met de pers? In het beknopt verslag van “Het Nieuwsblad” geen woord over de kosten voor politie en veiligheidsdiensten. (“Blauw” is overigens nu nog altijd opvallend aanwezig in het winkelcentrum.)

Allez.
Zéér constructief voorstel, nu Stad in alle sectoren een lineaire bezuinigingspolitiek van 3 procent voert (ook voor de politiezone). Stuur de facturen naar de manager van het shoppingcentrum, Dominique Desmeytere, woonachtig in Zwevegem.
Waarom dient het Ring Shopping Center geen klacht in?