Een heel nare, onduidelijke besluitvorming over de bestemming van Sint-Pauluskerk

Het ziet er allemaal niet heel katholiek uit. En politiek, qua openbaarheid van bestuur, een voorbeeld van non-transparantie.

Nadat hier op KW is uitgelekt dat de Sint-Pauluskerk op de Lange Munte zal worden “onttrokken aan de eredienst” is de geschreven pers op jacht gegaan naar meer informatie bij personen die normaal geacht worden daar meer over te weten. De kranten (dd. vandaag 2 april) zijn van een kale reis teruggekomen.

Wanneer is de beslissing genomen?

Volgens pastoor Henri Vandeburie (een zéér jonge roeping) van de nabijgelegen Sint-Elisabethkerk én Sint-Paulus gaat het om een roddelverhaal dat meer dan een jaar de ronde doet. “En ik hou me niet bezig met roddels,” zei de zieleherder, die daarna inhaakte. (Het Nieuwsblad, p.25.) Nu moet u weten dat diezelfde meneer Henri een fervent voorstanders is van de “ontwijding” van de Sint-Pauluskerk.
Volgens “De Standaard” (p.20) ligt de kwestie bij Henri erg gevoelig en reageert hij zelfs ontkennend, ondanks dat er – zo blijkt nu – een officiële aanvraag is ingediend.
We weten dus nog altijd niet wanneer (waar? hoe?) er is besloten tot een (profane) herbestemming van de kerk.
Volgens de krant DS zou minister van Binnenlands bestuur Bourgeois enkele dagen geleden het besluit tot opheffing van de kerk hebben genomen. Volgens “Het Laatste Nieuws” (pag. 17) zou dat gisteren zijn gebeurd. (Een regeringsbeslissing hieromtrent is nog niet gepubliceerd, ook niet na de ministerraad van vandaag, KW.)

In dit verband nog even dit. Ergens begin dit jaar heeft minister Geert Bourgeois een werkgroep “herbestemming van kerkgebouwen” aangekondigd. En dit is belangrijk: hierbij werd onze mgr. Roger Vangheluwe door kardinaal Danneels aangezocht om de Vlaamse bisschoppen te vertegenwoordigen. Waarschijnlijk is het idee daar dus gerijpt, maar verslagen van die werkgroep (waartoe ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten behoort!) zijn nog nergens te zien. Ook niet bij de VVSG.

Wie heeft de beslissing genomen?

Krant DS meldt – bij monde van de woordvoerder Bert Maertens van ons bisdom – dat de aanvraag tot opheffing komt van bisschop Vangheluwe . Tuurlijk, dat is de geijkte procedure. Maar nog in dezelfde krant en in hetzelfde stuk (!) beweert onze deken Marc Ghesquière dat die aanvraag er wel kwam op aandringen van de stad Kortrijk. “Stad wou al langer een ontkerkelijking van de Sint-Pauluskerk,” zo meldt de deken nog ter aanvulling in de zusterkrant HN. In HLN heeft het bisdom een andere woordvoerder: Doenja Van Belleghem. En die vertelt: “Nu we de toestemming hebben van minister Bourgeois is bisschop Vangheluwe aan de zet.” Dat lijkt op een schaakspel. Nu nog onderhandelen over de prijs die Stad (dat zijn wij) zal betalen.

Waarom heeft men de beslissing genomen?

Krant HLN is hiertoe te rade gegaan bij Jean-Marie Gossaert, voorzitter van het kerkbestuur. Vooraleer te antwoorden, maant hij aan tot kalmte. En dan volgen twee redenen: “De gemeenschap moest teveel betalen om het gebouw in stand te houden. Er daagde nog maar een kleine kern op tijdens de wekelijkse misviering op zaterdagavond.”
Bedoelt Gossaert dat de overheid teveel zou moeten betalen? Stad voorziet geen enkele investering voor het gebouw. Maar, voorzitter Gossaert, wat zal Stad dan wel betalen bij de verwerving ervan?

Wat met de herbestemming van het gebouw?

Volgens HN kon de deken Ghesquière daar niet op antwoorden, en verwees hij naar pastor Henri Vandeburie. Maar die bracht evenmin duidelijkheid. Gooide de telefoon dicht.
Op de website van de Kortrijkse parochies en federaties (‘kerkinkortrijk’) staat tot op vandaag nog niets te lezen over heel de affaire. Het Godsvolk – dat steeds onderweg is – weet nog altijd nergens van. Zal pastor Henri zijn beminde gelovigen hierover nader toelichten in zijn preken van paaszaterdag en pasen?

De kerk zal in handen komen van Stad. Dat staat nu wel vast. Of het om een erfpacht, een huur of een aankoop zal gaan, dat hebben de persjongens niet gevraagd. (Om het even, en nogmaals: geen krediet voorzien in de begroting.)
Kortrijkwatcher houdt het bij een aankoop.

Zo nu en dan koopt Stad een gebouw (bijv. de Casino van VOKA), of grond (Kortrijk Weide) zonder al goed te weten wat men ermee zal aanvangen. Voor wat Sint-Paulus betreft gokken wij op een soort socio-cultureel centrum, iets wat met gebiedswerking heeft te maken. Maar volgens schepen van facility Jean de Bethune in HLN zijn er nog talrijke pistes. “Laat ons nu eerst bezinnen over een definitieve herbestemming.” (Nu beslist is dat we het gebouw zullen kopen, bedoelt hij.).
Ook burgemeester Lieven Lybeer is “zuinig met informatie”. In HN oppert hij dat het nog niet vast staat of er daar een soort ontmoetingscentrum komt. “Vroeger was er wel een vraag van het ACW om er een o.c. van te maken, maar op dit ogenblik zijn er volgens mij voldoende ontmoetingsruimtes in de wijk.” En: “bovendien moeten we nog tot een akkoord zien te komen met de kerkfabriek over de toekomst van het gebouw.”

Ja.
Me dunkt is de werkgroep “herbestemming kerkgebouwen” bezig met het overleggen welke aanvaardbare functies (sacrale) kerkgebouwen eventueel kunnen krijgen zonder de “waardigheid” ervan aan te tasten. Is een fuifzaal mogelijk? Een hotel? Een dancing? Een asielhotel? Een opvangtehuis (met soep)? Een politie- of postkantoor? De Nederlandse bisschoppen bepaalden op 9 september 2008 alreeds een standpunt over de meest geschikte invullingen van kerkgebouwen. Zij hielden het bij bezigheden uit de (ruime) culturele en sociaal-maatschappelijke sectoren.

VOORONTWERP VAN DECREET

Onze bisschop moet nu nog officieel een tekst van decreet publiceren over de onttrekking van de Sint-Pauluskerk aan de eredienst. In een volgend stuk maakt kortrijkwatcher een proeve van voorontwerp !

P.S.
Als Stad die kerk wil kopen (bijvoorbeeld in juli) dan moet er al in mei een begrotingswijziging komen…We zien dat dus niet gebeuren, tenzij er alweer in het geheim al een afspraak is in over de prijs.