Decreet over de herbestemming van de Sint-Pauluskerk

Hier is al in primeur en exclusief vermeld dat in het diepste geheim de procedure is ingezet om de Sint-Pauluskerk “te onttrekken aan de eredienst”. Stad Kortrijk is van plan om het godshuis aan te kopen. In de procedure is voorzien dat de diocesane bisschop hiertoe een decreet publiceert. De onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher (Dieppe Throot) kon de hand leggen op het ontwerp van decretum aan de beminde gelovigen van de parochie Sint-Elisabeth & Sint-Paulus. EXCLUSIEF.

1.
Gezien het feit dat de liturgische vieringen in de Sint-Pauluskerk al geruime tijd enkel bezocht worden door pastor Henri, een handvol eigentijdse Jona-randgelovigen, randkerkelijken, kelkdieven en hangouderen in Benidorm gedomicilieerd;
2.
Gezien dit afnemend draagvlak en omdat het – niettegenstaande caritas-initiatieven als soepbedeling – niet gerechtvaardigd is te verwachten dat de multiculturele, verloederende wijkgemeenschap nog mogelijkheden heeft om naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien;
3.
Gezien het ontbreken van eigen financiering voor het buitengewone onderhoud van het kerkgebouw (dubbele beglazing, groen dak) en de heer Jean de Bethune, schepen van kerkfabrieken, hiertoe geen kredieten heeft ingeschreven in de stadsbegroting, terwijl in de collecteschaal enkel nog koperkleurige munten worden aangetroffen;
4.
Gezien het feit dat er in de voorafgaande tijd door clustervorming (federaties) reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tussen E.H. Henri Vandenburie en ambulant pastor John Dekimpe is tot stand gekomen en daardoor het zieleheil van de autochtone bewoners van de Lange Munte gegarandeerd kan worden;
5.
Gezien het feit dat in overeenstemming met de bepalingen van het Kerkelijk Wetboek (can. 50) overleg heeft plaats gevonden tussen de bij het kerkgebouw betrokken personen uit het Sacerdotium en het Imperium (namen in bijlage);
6.
Gezien het feit dat de priesterraad van het bisdom volgens de voorschriften van het Kerkelijk Wetboek (can. 1222 – tekst in bijlage) in de vergadering van (datum en plaats nog te bepalen) over de penibele situatie in de parochie is ingelicht en over het voornemen het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken, is gehoord,
besluiten Wij,
– dat de Sint-Pauluskerk tegen een nog nader met het stadsbestuur (de schepenen Wout Maddens, Jean de Bethune en notaris Boes) overeen te komen prijs onderhands aan de eredienst zal worden onttrokken op 1 juli 2010;
– dat dit besluit uiterlijk op 30 juni betekend dient te worden;
– dat er op 1 juli een bijzondere slotviering zal gehouden worden (programma in bijlage).

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het Kerkelijk Wetboek (can.1734 en can. 201) vanaf 1 juli 2010 bij de bisschop van Brugge ingediend worden.

Gegeven te Brugge, op 30 juni 2010.

Mgr. Roger Vangheluwe
25ste bisschop van Brugge, lic. theologie, kan. wiskunde, voorzitter van de commissie ‘diaconie’ van de bisschoppenconferentie

Bijlagen in volgend stuk hierna.