Er is één fractie die één boek heeft gekocht

ZIE NOG BESLUIT

Per raadslid krijgen de fracties in de gemeenteraad per jaar 135 euro van ons Kortrijkzanen ter ondersteuning van hun werking. Dus niet om er partijwerking mee te helpen betalen. Aan het eind van het werkjaar dienen die fracties dan met onkostennota’s te bewijzen dat de toelage niet oneigenlijk werd gebruikt. En zie, op de volgende gemeenteraad van 12 april worden die bewijsstukken voor het jaar 2009 en – verschiet niet – ook voor het jaar 2008 publiek gemaakt. Zo kunnen wij (belastingbetalers) nagaan hoe behoorlijk en daadkrachtig de fracties zijn omgegaan met dat geld.

Eigenlijk weten de fracties niet goed wat met die sommen aan te vangen.
Er is één partij die het fatsoen heeft opgebracht om dat toe te geven. In 2009 kreeg de VLD-fractie 1.377 euro, maar kon daarvan slechts 957,05 euro gebruiken. Het resterende bedrag werd terug gestort in de stadskas. Idem voor 2008. Toen kregen wij 247 euro terug. Dit unieke gebaar mag ook wel een keer in de pers vermeld worden.

Een gewone kiezer zal al gauw gaan denken dat die fractietoelagen besteed worden aan studieboeken, een studiebezoek of een studiedag.
Welnu, er is één partij – het Vlaams Belang – die in 2008 één boek heeft gekocht. Over gemeentefinanciën. (Nu moet u weten dat over alle mogelijke bestuursdomeinen handboeken en gespecialiseerde tijdschriften in de handel zijn.)
De CD&V beschouwde in 2008 onder de rubriek “vorming” allerhande onkosten voor drukwerk, vervoer, postzegels en drank. Nog in dat jaar mocht de partijvoorzitter (Nikolaas Cloet, die geen raadslid is en nooit naar de gemeenteraad komt) op kosten van de fractie naar een partijcongres en een Nationale Raad. Hij bracht ook nog een factuur binnen voor het gebruik van internet en telefoon. (Echte fractieleden krijgen hiervoor al een vergoeding.) En de ACW-voorzitter van Groot-Kortrijk Yann Mertens die juridisch adviseur is bij de stad Ieper mocht op ons kosten een ‘Politieke Academie’ volgen.

We blijven bij gebruik van de fractietoelagen voor het jaar 2008.
De CD&V kreeg 2.745 euro, maar kon daarvan (in september 2009 !) slechts 2.061 euro verantwoorden. Wat heeft men toen bedacht? Dat de fractie achteraf (in maart 2010 !!) ter regalurisatie nog wat bewijsstukken mocht indienen… Voor de aankoop van etiketten, enveloppes, postzegels en printerinkt. De stadssecretaris heeft voor dat jaar de kosten voor de uitreiking van de Klauwaertprijs (545 euro) door de CD&V-jongeren ook aanvaard als billijk gebruik van de fractietoelage.
Zoals gezegd kreeg de VLD 1.377 euro waarvan 1.129 euro als verantwoord werd bevonden. Net als bij andere fracties werden in dit internettijdperk nogal wat postzegels aangekocht. Er gingen bloemstukken naar ziekbedden en begrafenissen. Bij mijn weten is er in dat jaar geen VLD-raadslid doodgegaan. Vanuit de fractietoelage putte men wat geld voor persfotografen, onder meer ter gelegenheid van het kampioensfeest van KV Kortrijk.
De SP.a-Groen legde in mei 2009 zijn onkostennota’s neer voor 2008. Meer euro’s (1.363) dan men ontving (1.224 euro). Het geld werd besteed aan zaken als uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie en ledenvergaderingen, postkaarten, spots van de vzw OSP.a West-Vlaanderen.
Het Vlaams Belang kreeg 918 euro en betaalde daarmee veel bureaumateriaal en een abonnement op Het Laatste Nieuws en het oubollige tijdschrift “Curtricke”.

Over naar het jaar 2009.
De CD&V werd zoals het vorige jaar 2.754 euro toegekend. Ingediende onkosten: 2.937 euro, met een factuur van 87 euro die jammer genoeg gedateerd bleek in 2008. De fractie heeft veel drukwerk laten maken, bijvoorbeeld voor nieuwjaarskaarten. Omslagen en etiketten voor de Jong CD&V. Een vrouwelijk raadslid kreeg voor 654 euro vorming bij Vrouw&Maatschappij. Niets van gemerkt in de raadszittingen. Komt nooit tussen. De partijvoorzitter kreeg alweer een vergoeding voor internet en telefoon.
De VLD diende verantwoorde stukken in voor een bedrag van 957 euro. Postzegels ! Een abonnement op “Krant van West-Vlaanderen”, ook voor de Brugse editie en die van de Kuststreek.
Sp.a-Groen kreeg 1.224 euro maar had bijna dubbel zoveel onkosten. 2.116 euro ! Voor bijvoorbeeld de actie “Vergeten Werken” (dat kan), het ontwerp van een brochure, de aanmaak van een domeinnaam.
Het Vlaams Belang bekostigde met zijn 918 euro alweer veel kantoormateriaal, papier en omslagen, printerinkt. Een dvd en een cd-rom. Een abonnement op nu ook “Het Nieuwsblad”.

Een objectieve waarnemer kan enkel besluiten dat het VB de enige fractie is die de toelagen voor het juiste doel heeft gebruikt.

Loco-burgemeester Lieven Lybeer overweegt om de termijn voor het indienen van de onkostennota’s met drie maanden te verlengen. Volgens een ministeriële omzendbrief kan dat dus niet.