Nepotisme bij de inschakeling van jobstudenten

Op 24 maart verscheen op de webstek van Stad een oproep aan jongeren van minstens 17 jaar om zich aan te melden als jobstudent voor de komende zomerperiode. Intussen is dit bericht al 3010 keer aangetikt. Er blijken dus nogal wat gegadigden te zijn. Op het online in te vullen inschrijvingsformulier wordt plots de vraag gesteld of u misschien familielid bent van een of andere medewerker bij de Stad. Hoe komt dat?
Wel, vroeger maakte je als kandidaat werkstudent praktisch geen kans indien je geen Kortrijkzaan was. Nu heeft men de discriminatie zover gedreven dat zonen of dochters van stadspersoneel en/of raadsleden een voorkeursbehandeling genieten. De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de volgende (dalende) rangorde:
1. kinderen van personeelsleden en actieve (??) gemeenteraadsleden (de eerste prioriteit);
2. kinderen van leden van de OCMW-raad;
3. kleinkinderen van personeelsleden, raadsleden, OCMW-raadsleden (voormalige?);
4. andere familieverwanten en derden.

Wat zou het Centrum voor Gelijke Kansen daarvan denken? Merk nog op dat met die criteria in de feiten althans allochtonen praktisch worden uitgeschakeld. Dit is regelrecht in strijd met de beleden diversiteitspolitiek.
Je moet dus heel naïef zijn om nog te solliciteren voor de job. (Wie vorig jaar niet kwam opdagen krijgt overigens geen kans meer.)
Komt daarbij dat men eigenlijk niet zo erg veel jobstudenten zal aan het werk zetten.
Even tellen.
Het hoogste aantal jobs worden aangeboden vanuit de directie leefmilieu. Voor de cel afvalophaling, containerparken, “net tot en met” en groenonderhoud gaat het – afhankelijk van de periode – om 12 tot 14 plaatsen, per (drie) periodes. Voor de cel huisvuil en bedrijfsafval om 3 jobstudenten voor twee periodes. (In het Collegebesluit heeft men het over één periode.)
Bij de directie Burger en Welzijn gaat het in het totaal om 13 plaatsen. Directie Facility: 4 plaatsen. Directie Mobiliteit en Infrastructuur: 6. ICT: 1. Cultuur: 7. Sport: 8 (waarvan 3 redders). Stadsplanning: 1. Brandweer 1. Speelplein De Warande: 3. Voor een speciaal registratieproject van de Musea: 2.

Werkstudenten worden per gepresteerd uur bezoldigd. Het uurloon bedraagt 1/1976ste van de aanvangswedde van de weddeschaal E1 à 90 procent, verhoogd met de standplaatswedde. Voor de student die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt wordt het gewaarborgd minimumloon toegekend.

Een jobstudent jonger dan 21 jaar kost aan Stad 9,67 euro (tot 23 arbeidsdagen) of 12,06 euro (meer dan).
Ouder dan 21 jaar: 10,74 euro of 13,40 euro. Het gemiddelde is 11,64 euro.
In het kader van de besparingsmaatregelen heeft men alle directies gevraagd om enkel jobstudenten in te schakelen voor permanente taken en continu opdrachten. Vandaar dat de gemiddelde loonkost voor deze zomer slechts 102.321 euro zal bedragen in plaats van de geraamde 120.500 euro.
VZW De Warande en vzw Musea (voor het registratieproject dan) betalen zelf hun jobstudenten.

P.S.
Voor redders geldt de prioriteitenregel niet. Ja, die moeten natuurlijk in het bezit zijn van een brevet.