De rekening en de begroting van het Handelsdistrict (1)

Hoogstwaarschijnlijk komt de bespreking van de financies en het actieplan van de vzw Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Engels: BID) ter sprake in de volgende gemeenteraad van 10 mei. De juridische adviseur van deze elektronische krant (die tegelijk huisadvocaat is van Stad) is van mening dat de raadsleden die snertdocumenten best niet zouden goedkeuren.

Er is op 22 februari een Algemene Vergadering geweest van de vzw. Het verslag daarvan vermeldt enkel dat alle agendapunten (welke?) unaniem werden goedgekeurd. Op de vergadering waren 50 aanwezigen, goed voor 58 stemmen, waarvan 7 volmachten. Nu moet u weten dat het BID ongeveer 500 betalende leden telt, waarvan er 151 leden zijn stemgerechtigd. Er zijn 481 uitnodigingen verstuurd.

Maar laat het ons nu even over de begroting 2010 hebben van die BID.
Men voorziet voor 415.000 euro uitgaven, met daarin een post “niet definitief verworven BTW” ten bedrage van 68.000 euro. Het totaal van de inkomsten is 425.000 euro. Alweer een mooi rond getal. Daarvan wordt evenwel 10.092,65 euro (verlies vorig jaar) afgetrokken zodat het resultaat van dit jaar – 92,65 euro bedraagt.

ad hoc opdrachten

Van ronde getallen gesproken. De ‘managementkosten’ bedragen 71.000 euro.
Is dit dan het salaris voor de directeur/centrummanager Maarten Decramer? Dat kan toch niet? Niet te achterhalen.
De rubriek “managementkosten” is onderverdeeld in drie niet nader becijferde subartikels, te weten: centrummanager, centrummanager ad interim (niet meer van toepassing) en interims (ad hoc opdrachten).
Maarten Decramer is voltijds in functie geraakt vanaf 2 maart 2009. Tevoren werd het dagelijks bestuur van 1 januari tot 2 maart 2009 deeltijds waargenomen door de voorzitter Yvon Vanden Abeele. In 2009 bedroegen de “managementkosten” 56.766 euro.
Zitten er bij die rubriek “managementkosten” misschien “werkingskosten”. Neen.
De werkingskosten staan elders, ten belope van 25.000 euro. Subartikels hier zijn onder meer vergaderkosten, huur klein magazijn of garagebox (waar?), maar ook: het kantoor van de manager (in het Ondernemerscentrum), werkingskosten kantoor, en – verschiet niet – wagen centrummanager. De centrummanager verplaatst zich in het centrum met de wagen.
En alweer zijn voor die subartikels geen specifieke bedragen vermeld. De leden van het Handelsdistrict weten dus absoluut niet hoe staat met de kosten en het salaris van hun directeur.

onbekende opportuniteiten

We blijven bij de uitgaven.
Rubriek “promotie van de winkels”: 35.000 euro. Rond getal. Hier zijn er 12 subtitels, opnieuw zonder aanduiding van enig specifiek bedrag. Het gaat bijvoorbeeld over de uitbouw van de website, de deelname aan de opening van K, Witte Donderdag, zomerbraderie, Sinterklaas, hippe donderdag. En ja: onbekende opportuniteiten.
Het rare is nu dat minstens 8 van die subtitels letterlijk terugkeren in een andere uitgavenrubriek genaamd “straatanimaties”. Totaal van die geraamde uitgaven is 180.000 euro. Daar steken ook “onbekende opportuniteiten” in.

Interessant is ook de rubriek “klantvriendelijkheid en verkoopkracht”. 11.000 euro. Vorig jaar nul. Subartikels zijn hier: het opstellen van een infokiosk (waar?), het aanstellen van ambassadeurs/hostesses en de oprichting van een tijdelijke kinderopvang (waar?). In het jaaractieplan daarentegen heeft men het nog over een jaarlijkse prijs voor de klantvriendelijke winkel en twee topevenementen rond klantvriendelijkheid en koopkracht. Geen spoor daarvan in de begroting.

Wat hebben we nog aan uitgaven? “Business ondersteuning” voor een bedrag van 9.000 euro. Men voorziet in de oprichting van een denktank, de organisatie van seminaries, een consumentenonderzoek, aanspreekpunten per straat.

Voor de “prestatiemetingen” is nul euro voorzien. En laat dit nu net iets heel belangrijk zijn sinds de komst van het winkelcentrum K. Men was van plan om passantentellingen te doen en periodiek klantenonderzoek. Wel, een koopstromenonderzoek is broodnodig. We komen daar wel nog eens op terug. (Er is nu al een kruidenierszaak vlakbij K die er de brui aan geeft, juist omwille van de opening van dat winkelcentrum.)

Tenslotte zijn er bij de uitgaven van het Handelsdistrict nog voor 16.000 euro “spiegelrekeningen” waar we niets van verstaan.
Over de inkomsten hebben we het in een volgend stuk.