De laatste H.Mis in de Sint-Pauluskerk

Dat was vorige vrijdagavond, en zeer veel volk was er niet. Geen journalist te bekennen.
In dit elektronisch blad kon u op 31 maart als eerste vernemen dat de Sint-Pauluskerk op de Lange Munte zou worden onttrokken aan de eredienst en eigendom zou worden van Stad. Het godsvolk – nog steeds onderweg – wist nergens van, en de Kortrijkse burger evenmin. (Tot op de dag van vandaag staat deze beslissing nog altijd niet op de website ‘kerkinkortrijk’.)

De reguliere pers is toen het bericht gaan checken.
Op 2 april liet de pastoor Henri Vandeburie (ook herder van de parochie Sint-Elisabeth) in de papieren pers weten dat het ging om een roddel en dat hij zich met dit soort roddels niet bezig hield. Wel, meneer pastoor: ge moogt niet liegen. De kerkraad heeft al op 24 februari besloten om over te gaan tot een “desaffectatie” van het gebouw. En u hebt zelf bij brief aan de bisschop van Brugge gevraagd om over te gaan tot “opheffing” van de kerk. Reden waarom mgr. Rogerius Vangheluwe deze vraag op zijn beurt heeft doorgespeeld aan minister Bourgeois. De minister heeft de aanvraag bij ministerieel besluit van 30 maart toegestaan. Waarop de bisschop dan op 6 april een uiterst beknopt decreet heeft opgesteld om de procedure volledig af te maken. Zodoende kan het gebouw vanaf 1 juli een andere bestemming krijgen. Hier vindt u de documenten. Scrollen maar.

Vorige week woensdag 23 juni konden onze lokale persjongens bij de wekelijke persbabbel na de Collegezitting officieel van waarnemend burgemeester Lybeer vernemen dat het gebouw kosteloos in handen komt van Stad, maar dat men nog niet weet wat ermee aan te vangen. De pers heeft evenwel nagelaten om wat bijkomende vragen te stellen.
– Meneer de burgemeester, u weet nog niet wat ermee aan te vangen? Bent u een beetje gek? (Loco-burgemeester)
– Meneer de burgemeester, waarom mogen we dat nu pas weten? Mogen we die erfpachtovereenkomst van 1977 een keer zien?
– Meneer de burgemeester, is er binnen uw schepencollege geen overeenstemming over de bestemming van het gebouw?
– Meneer de burgemeester, u wou er toch een ACW-ontmoetingscentrum van maken? En schepen Jean de Bethune niet?
– Meneer de burgemeester, is het juist dat Stad zelf als eerste heeft aangedrongen op de overname van het gebouw?
– Meneer de burgemeester, zijn er kosten aan verbonden als men van het gebouw een o.c. wil maken? Is dat al begroot?
– Meneer de burgemeester, is het niet zo dat de kerkraad het gebouw wenst te verhuren?

Op enkele van die vragen volgt hierna een antwoord.

In Het Nieuwsblad (26.06) zegt Lieven Lybeer dat Stad niets hoeft te betalen omdat het kerkbestuur de erfpacht vroegtijdig heeft beëindigd. Dat heeft er niets mee te maken. Het is trouwens zo dat Stad zelf al lang geleden heeft aangedrongen op “ontkerkelijking” van Sint-Paulus. (Dixit deken Marc Ghesquière in Het Nieuwsblad van 2 april.)

De directie facility van Stad heeft op 31 mei een pré-quickscan uitgevoerd om de toestand van het gebouw te onderzoeken in verband met de herbestemming ervan. Alles zit snor. Het gebouw is instapklaar. Als men er een o.c./buurthuis/ bib wil vestigen, dan moet het enkel glas en wat schrijnwerk vervangen. Prijs: 28.000 euro. Er moet een W.C komen voor personen met een handicap. 5.000 euro. Er is wat los meubilair nodig. 29.000 euro. Om de akoestiek te verbeteren is een studie nodig. Kosten nog niet gekend. En als “investeringen eigen aan de bestemming” (bar, gordijnen, vergaderzalen, podium) voorziet men 50.000 euro. Voorlopig totaal alleszins meer dan 100.000 euro.
En wat gaat men doen met al die grond? (Van wie is die?) De totale oppervlakte van de site bedraagt, met inbegrip van de groenzone, bijna 20.000 m². Perceel van de kerk 3.939 m².

Eigenlijk zou de kerkraad het gebouw willen verhuren. Dat is beslist op een vergadering van de kerkfabriek op 17 mei.
De conciërgewoning is al verhuurd ! Wat vindt ons stadsbestuur daarvan? Bij een beëindiging van de erfpacht dienen toch alle gebouwen vrij te zijn van welke (gebruiks)rechten ook? Staat in de erfpachtovereenkomst van 1977.

Wanneer wordt het kerkgebouw plechtig “ontwijd”?
Kortrijkwatcher gaf hiertoe al op 5 april enkele suggesties in verband met het programma.

De kosten voor de opening van het winkelcomplex K in Kortrijk

Waarschijnlijk zullen we het na de congé helemaal juist te weten komen.
Bij de openingsvierdaagse (donderdag 11 tot en met zondag 14 maart) meldden diverse media dat er dagelijks 80 tot 90 politieagenten in de weer waren, ook personeel uit aangrenzende zones en federale politie. Dat moet enorm gigantisch veel geld gekost hebben, aan overuren en zondagswerk. (Politie houdt daar wel van.)
Eindelijk is er een (politie)raadslid opgedaagd om hierover een schriftelijke vraag te stellen in “het bulletin van vraag en antwoord” van de politiezone Vlas. Met name Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang.

Raadslid Bart Caron deed dat al een keer op 7 april. Kreeg in het Bulletin van mei – van Stad – een leugenachtig antwoord, maar zijn vraag was een beetje verkeerd geformuleerd: of Stad mee heeft geïnvesteerd in de promotiecampagne van K ter gelegenheid van de opening?
Het antwoord was dat er geen financiële bijdrage is geleverd. In de promotiecampagne. Stad zou enkel gezorgd hebben voor communicatie op de website, op de ledwall en in de stadskrant. Alsof dat niets kost. Ook waren er flankerende maatregelen getroffen om de opening in goede banen te leiden.
Ja. Weet u welke diensten er zoal werden ingeschakeld? In de promotiecampagne.
De dienst preventie (stadswachten), de directie communicatie en recht, de dienst evenementen, de directie mobiliteit, de cel protocol. Kost allemaal niks hoor.

Wat een leugenachtig antwoord. (Wie is daar verantwoordelijk voor?)
We sommen hier nog even de gekende kostenramingen voor Stad op, bij de opening dus. Afgezien van de promotiecampagne, wel te verstaan.
Alstublieft:

– gratis bussen, raming 6.000 euro, wel te verstaan.
– pendelbussen: 20.000 euro
– jobstudenten (via Parko): 2.300 euro
– broodjes voor de parkingwachters: 1.000 euro
– ziekenwagen Rode Kruis: 640 euro.

Dit alles is gebudgetteerd op art. 10440/124-06 van het project Imago.
Raadslid Caron kan nu een keer vragen naar de eindafrekening.
Na het verlof maken we dan de rekening. Och ja. Daarna nog de kosten van dat luxe-cahier over de “Bijstandsite” waarover hier al is bericht.
Unizo toch…

(Breaking news) Naar een koffiemuseum in De Oude Dekenij van Dell’Anno?

Het ziet er wel zo naar uit.
De bvba Clausix is failliet. Dat weet u al lang en is hier op KW min of meer toch voorspeld. Ja?

Claudio Dell’Anno sloot met Stad een erfpachtovereenkomst voor 27 jaar voor het pand “Oude Dekenij”. De overeenkomst wordt momenteel verder gezet door de curatele die een overnemer zoekt.
De belangrijkste kandidaat is momenteel de NV-Koffiebranderij Deprez. Ook gekend en bekend onder de naam Viva Sara uit Anzegem-Vichte. De NV exploiteert in de Leiestraat het befaamde “Kortrijks Koffiehuis”.

De NV Deprez wil in het licht van verdere onderhandelingen op korte termijn het standpunt van de stad kennen met betrekking tot een aantal zaken.
Tja.
Nu moet u dit weten.
Op 16 juni 2008 verscheen – tot ongenoegen van burgemeester Stefaan De Clerck – op de Kortrijkse website plots het bericht dat de Oude Dekenij te koop stond. Voor 1 miljoen euro. Later verwijderd.
De ene kandidaat (de koffiebranderij) wou niet opdraaien voor de renovatie- en verbouwingskosten, de andere (een cateringbedrijf/slagerij) wou een lagere (huur)prijs.
Eigenlijk gonsde het al in het jaar 2006 van geruchten dat er in de Oude Dekenij misschien een koffiemuseum/hotel zou komen. Schepen Jean de Bethune is nooit heel open geweest over de vele aanslepende onderhandelingen met diverse kandidaten uit het verleden.
Het wordt (financieel) ingewikkeld, die overname. Zie maar eens onze vele vroegere reportages over de erfpachtovereenkomst. Nu nog gissen naar de macht van lobbyisten bij schepenen en de twee burgemeesters.

P.S.
Toen Peter Deprez barista-kampioen werd (meesterkoffiezetter) kreeg hij bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in januari 2007 van burgemeester Stefaan De Clerck de gelegenheid om aan alle raadsleden een presentje te overhandigen.

Fotograaf Michiel Hendrickx mag ook meedoen, zonder offerte

Hier is al een keer of twee gemeld dat Kortrijk van plan is om een serie luxueuze publicaties te wijden aan grote stadsprojecten. Twee per jaar. Dit jaar verwachten we maar één zo’n cahier, en dat zal gaan over – raad eens – K in Kortrijk. Om de schijn van stadsreclame voor het winkelcentrum te vermijden zal men het waarschijnlijk hebben over “de Bijstandsite”. Deze eerste publicatie mogen we verwachten na het zomerverlof, iets wat voor K in Kortrijk qua marketingmoment heel goed zal uitkomen.

Een zgn. klankbordgroep heeft recent uit drie ingediende offertes de uitgave (en verspreiding) van het eerste (alleen dat?) themanummer gegund aan de bvba Stichting Kunstboek uit Oostkamp. Voor een bedrag van 10.067 euro.
Het basisconcept en de vormgeving van de hele reeks is in handen van Koen Bruyneel uit Kortrijk. 4.094 euro. (Enkel voor het eerste nummer?)

De fotograaf nu.
Voor het eerste nummer werden 7 kandidaten aangeschreven, zo zegt het College. Het waren er 8, want Michiel Hendrickx kreeg op zijn adres in Gent ook de gelegenheid om een offerte in te dienen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij liet evenwel weten (hoe? mondeling? schriftelijk?) dat hij “bereid is mee in te stappen in het project tegen een billijke vergoeding“. En: “als het onderwerp gepast is”.

Michiel waant zich een god, en is hier god.

De klankbordgroep vindt dat er in de toekomst “een andere overeenkomst met Hendrickx mogelijk is, naargelang onze relevante vraag op het gepaste tijdstip”. DAT MAG NIET. De wet op de overheidsopdrachten schrijft voor dat een openbaar bestuur bij werken, leveringen en diensten vast moet houden aan het concurrentiebeginsel . Ook god Michiel moet dus gewoon zoals iedereen een offerte indienen en de klankbordgroep dient die dan te beoordelen op basis van een puntenstelsel. Van een “billijke vergoeding” kan geen sprake zijn.

Voor de foto’s in het cahier over de Bijstandsite waren er zes inschrijvingen. David Samyn uit Bellegem komt het best naar voor als fotograaf “omwille van de aard en de sfeer van zijn foto’s die overeenkomen met de gewenste uitstraling van het themanummer rond K in Kortrijk”. 2.268 euro.
Totale kostprijs voor het eerste nummer: 16.431 euro. (Zonder de honoraria van de klankbordgroep.)

Het toppunt van galgenhumor is dat voor de verspreiding van het eerste cahier over K in Kortrijk ook de Kortrijkse handelaars zullen gevraagd worden om daaraan mee te werken !
Mogen we nog eens de verwachting uitspreken dat wij allen in die publicatie niets of niet veel zullen kunnen lezen over:
– Het relaas van de geheime besluitvorming over de komst van het megawinkelcentrum? (Men had oorspronkelijk heel andere plannen met de “Bijstandsite”.)
– De publieke financiering (miljoenen!) die gepaard ging met het optrekken van het complex.
– Een architecturale bespreking van het shoppingcenter en de omgeving, zoals bijvoorbeeld die recensie van Koen Van Synghel in “De Standaard” van 23 maart.
– Een overzicht van de leegstand en faillissementen in de buurt.
– Een voorlopig koopstromenonderzoek.

Verkiezingsuitslag Marie De Clerck volgens Kortrijks Handelsblad (LIENTJE)

Op pagina 14 wijdt het weekblad “Het Kortrijks Handelsblad” van vrijdag 18 juni (DE “Krant van West-Vlaanderen”) enig kommentaar bij de uitslag van enkele lokale kandidaten bij de parlementsverkiezingen van vorige zondag.
Bij een foto van Marie De Clerck kopt men: “De kracht van een naam”. Marie De Clerck (schepen in Wevelgem) is immers de dochter van de welbekende minister en titelvoerend Kortrijks burgemeester Stefaan De Clerck.
Subtitel is: “MARIE DE CLERCK VERKOZEN VOOR SENAAT”“.
Tja. Auteur van het stuk is een scribent genaamd (Lien). Zeker beetje freelance? Heeft zeker een beetje journalistiek gevolgd in Roeselare? En Marie had ooit een job bij Roularta, uitgever van het weekblad. Marketing.

Wat weet onze Lien nog zoal?
In de inleiding (peptalk) staat te lezen dat Marie vanuit de 24ste plaats 37.181 voorkeurstemmen behaalde. Dat van die plaats is juist. ‘t Was wel de voorlaatste, en die valt toch nog op bij de kiezer. Vlakbij Schouppe. Het aantal voorkeurstemmen is evenwel onjuist. Dat moet zijn: 35.181 voor het nederlands(talig) kiescollege dan, en voor de Vlaamse kieskring gaat het om 33.481 naamstemmen.

Lien weet nog dat de Wevelgemse schepen in haar kanton Menen 1.400 stemmen achter haar naam kreeg. Dat moet zijn 1.411. (Marie vindt dit een leuk resultaat. Dat is ook leuk, een kandidaat die zijn resultaat leuk vindt. Politiek is leuk.)
Het persmeisje Lien verwijst nog naar een uitslag van Marie bij Europese verkiezingen. Over welke verkiezing het juist gaat komen we niet te weten. Vermeld stemmenaantal: 97.000. Nou, dat is dan weer een afgerond getal, want in de Europese parlementsverkiezingen van 2004 behaalde Marie in het nederlandstalig kiescollege 97.606 naamstemmen, en in de Vlaamse kieskring 91.719 stemmen. Zij kreeg toen de vijfde plaat op de lijst.

Bij de Europese verkiezingen van 2009 was Marie geen kandidaat. Vreemd, zeer vreemd, want opnieuw herhaalt Marie De Clerck NU in het stuk van Lien een aloude ambitie. Marie ziet haar politieke toekomst niet in het federaal of Vlaams parlement.
We citeren Marie, bij monde van Lien: “Mijn ambities liggen op het Europese vlak. Samen met mijn engagement op het lokale vlak lijkt me dat een goede combinatie.” Bon. Verhuizen naar Wevelgem om Europeeër te worden? (Marie krijgt van vader Stefaan wel nu en dan een lucratieve opdracht voor het uitwerken van een Europees streekproject: Secret Gardens, Futurotextiel. )

De kracht van een naam
Ja, die kracht wordt goed geïllustreerd met de uitslag van Dominique Dehaene uit Ieper. Dat is niet de zoon van Jean-Luc ! Niettemin staat hij op de derde plaats gerangschikt inzake voorkeurstemmen van West-Vlaamse kandidaten voor de Senaat (42.407 stemmen). En Sabine De Béthune (woont zij wel in Kortrijk?) komt op de tweede plaats (59.484 stemmen). Vierde is dus ons Marie.

Volgens “Het Kortrijks Handelsblad” is Marie best tevreden met haar resultaat.
Reden voor Kortrijkwatcher om een vergelijking te maken van haar resultaten bij de recente senaatsverkiezingen en de Europese van 2004. Mogen we even, in alle sereniteit?
Totaal Senaat 2010: 35.181. (Europa toen: 97.719).
In de provincie: 16.067. (Toen 39.710).
In het kanton Menen: 1.411 (2.245).
Kanton Kortrijk: 3.008 (7.938).
Kanton Harelbeke: 1.340 (4.119).

Marie!
Bij de Europese verkiezingen van juni 2009 deed jij niet mee. Kortrijks raadslid Franceska Verhenne wel, zonder enige Europese ambitie. Haar job is: OCMW-voorzitter blijven. Welnu, zij stond toen op de tiende plaats en behaalde niettemin nog 30.477 naamstemmen.

Naschrift over de politieke carrièrre van Marie
Tot in 2003 dacht geen haar op haar hoofd er aan om in de politiek te gaan. Basket was haar leven. Mode, wijntje, reisjes. De beau monde. BCBG.
Bij de Europese verkiezingen van 2004 kreeg zij de vijfde plaats op de lijst en daarbij bekende ze dat dit “enkel en alleen te danken was aan haar naam” (“Het Laatste Nieuws” van 9 maart 2004). Haar slogan was: “100 % Marie, 50 % De Clerck“. Over Europa wist ze niks te vertellen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 deed ze al meteen een gooi naar het burgemeesterschap in Wevelgem. “Ik ben er klaar voor.” (HLN van 11 april 2006.) Als optrek naar Kortrijk? Zoiets nam Marie zich ooit voor in het weekblad “Knack”. Maar in de Wevelgemse gemeenteraad van januari dit jaar gelogenstraft. “Mijn ambitie situeert zich in Wevelgem.” (Nog voor 20 jaar, vanwege gedane investeringen in haar woning aldaar…)

OCMW richt een vervoersdienst op

Ter stede bestaan er reeds allerhande mogelijkheden voor betaalbaar vervoer van minder mobiele personen. Bijvoorbeeld de Mindermobielcentrale, de vzw Oppas en Vervoer, de vzw Mobilitas, de Dienst Aangepast Vervoer van de vzw Heilig Hart. In 2003-2004 namen het OCMW samen met het stadsbestuur het voortouw om alle mogelijke Kortrijkse initiatieven vanuit één loket te dispatchen. “Dit is helaas niet gelukt,” zo constateert het OCMW nu pas.

In de tweede helft van 2008 startte het woonzorgcentrum Sint-Jozef en het lokale dienstencentrum De Zonnewijzer een proefproject om de bestaande liftbus optimaler in te zetten door dagelijks vervoer te organiseren met vrijwillige chauffeurs. Na anderhalf jaar werking kwam het OCMW nu tot een evaluatie. (Intussen heeft de OCMW-raad wel al in maart beslist om twee nieuwe liftbussen aan te kopen voor 2 maal 50.000 euro.)

In 2009 werden in totaal 1891 personen vervoerd. De Zevenkamer regelde bijvoorbeeld 48 ritten (turnen, contactnamiddagen), de Zonnewijzer trok er 30 keer op uit (wandelclub, uitstapjes, feestmenu’s, ontspanningsnamiddagen). Wat leert de evaluatie van het proefproject zoal? Er is toch nogal wat storend ad hoc gebruik, in de zin van “het is mooi weer dus we gaan naar zee”. En frequente gebruikers durven hun ontevredenheid uiten als ze enige tijd moeten wachten. De reservatie via Outlook-agenda is amateuristisch. Enkele vrijwillige chauffeurs haakten daarom af. Maar goed, de liftbus wordt op werkdagen heel frequent gebruikt en de hoge nood aan een vervoersdienst blijft.

Nieuwe werkingsprincipes
Eén van die principes is heel bijzonder. Voor individuele gebruikers zal men op basis van de Tinetti-test (evaluatie van balans en gang) beslissen wie in aanmerking komt. (Bij welke score? 26 of minder?)
Maar in het algemeen bestaat de doelgroep uit bewoners van een woonzorgcentrum, de gebruikers van het Achturenhuis en andere buurthuizen, de gebruikers van een dienstencentrum voor zover ze wonen in groot-Kortrijk wel te verstaan. Minder mobiele individuele gebruikers kunnen vooral van de dienst genieten voor het “maaltijdgebeuren”.
Het vervoer voor groepsactiviteiten primeert op individuele wensen en is dan ook kosteloos. Nog kosteloos is de deelname van thuiswonenden aan contactnamiddagen voor 75+ers en feestmaaltijden. Betalend is de deelname van thuiswonenden aan maaltijden, pedicure, haarkapster, voordracht, bewegingsmoment. Heen en terug kost 1 euro.

De twee nieuwe liftbussen krijgen een standplaats aan de woonzorgcentra De Weister en Biezenheem.
Waarschijnlijk zal men in 2012 nog een extra bus aankopen voor de Nieuwe Lente in Heule.

Wanneer kunt u in de reguliere pers meer vernemen over deze nieuwe vervoersdienst?
Het initiatief wordt operationeel vanaf 1 oktober. In september start een gerichte campagne over zowel de vervoers- als de nieuwe boodschappendienst.

OCMW richt boodschappendienst op, voor zorggebieden

Vandaag OCMW-raadsdag !
Zo’n OCMW-raad is publiek toegankelijk, maar geen kat komt daar op af. Somtijds één Kortrijkse burger, maar nooit (nooit!) een plaatselijke journalist. Aldus blijven Kortrijkzanen verstoken van bijwijlen heel relevante informatie. Vandaag bijvoorbeeld zal het OCMW beslissen om tegelijk een boodschappen- en vervoersdienst op te richten. Dat is toch nieuws? (Over de vervoersdienst hebben we het nog in een volgende bijdrage.)
Dat er geen kat de OCMW-raad komt volgen, ja, dat komt ook door het feit dat het OCMW-bestuur niet houdt van pottenkijkers. “De mensen moeten dat allemaal niet weten,”” zo zegt de OCMW-secretaris.

De boodschappendienst bestaat uit drie luiken.
1. Collectief vervoer naar een winkel of site van winkels
De klant wordt thuis opgehaald en afgezet. Hij krijgt één uur de tijd om zijn boodschappen te doen. Dat kan 1 maal per maand gebeuren. De klant betaalt 1 euro voor de dienst. Organisator van dit collectief vervoer is het buurtcentrum Achturenhuis en “andere buurtwerkinitiatieven”. (In feite gebeurt dit al, soms tot over de Franse grens.) Mogelijke gebruikers hier zijn minder mobiele klanten die niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te doen. In de praktijk zijn dat tot op heden heel mobiele personen. En ze kennen heus de weg. Weten af van prijsvergelijkingen.

2. Kleine boodschappen door vrijwilligers van “Buren voor Buren”
Hier blijft de gebruiker gewoon thuis. De vrijwilliger haalt de boodschappen op bij een slager, bakker, krantenwinkel. Hij mag zich niet gemotoriseerd verplaatsen! De vrijwilliger krijgt 0,5 euro van de gebruiker van de dienst. Maar die dienst is strikt voorbehouden voor bewoners uit het zorggebied die tijdelijk niet in staat zijn om kleine boodschappen te doen. Bijvoorbeeld na hospitalisatie.

3. Grotere boodschappen door vrijwilligers van het LDC “De Zonnewijzer”
Al sinds 2008 eigenlijk kan een klant uit vier (ja, vier) woonzorggebieden van Kortrijk-stad een bestelling bellen naar De Zonnewijzer. Dat dienstencentrum mailt/faxt/belt de bestelling dan door naar een plaatselijk warenhuis dat een ruim merkenassortiment aanbiedt. Een vrijwilliger haalt het bestelde op en geeft het die bij de klant af. Die vrijwilliger krijgt hiervoor een bestelwagen van het OCMW. Frequentie: tweemaal per week. De dienst Thuiszorg maakt een rittenschema. De klant (uitsluitend minder mobiele!) betaalt 1 euro.
Maar in welke winkel komen die bestellingen terecht?
Als dat geen nieuws is! “Na ruime bevraging bij de plaatselijke supermarkten heeft De Zonnewijzer een samenwerking met GB Partner tegenover Sint-Maarten opgezet.” Het OCMW continueert en breidt die samenwerking verder uit voor alle acht (8) woonzorgebieden. Op termijn zal men mogelijks ook ander winkels uit Marke, Bissegem en Heule betrekken bij het project.

Bestelwagens
Om dit derde luik te realiseren heeft het OCMW nood aan twee bestelwagens. Twee bestaande wagentjes die niet meer van nut zijn voor de dienst Thuiszorg worden daarom gealloceerd op De Zonnewijzer en ‘t Cirkant. Zij kunnen intussen nog ingezet voor de dagelijkse werking van alle LDC’s en het buurtwerk. O.a. voor de begeleiding van fietsclubs, verplaatsingen van personeel en vrijwilligers.

Akkoord van Unizo en Stad
De drie initiatieven werden in 2009 doorgesproken met Unizo en de cel Economie van de stad. (Verslagen of notulen bij kortrijkwatcher niet in het bezit.) Zij zagen dit alles als een meerwaarde én aanvulling op mogelijke projecten die zij zouden willen ondernemen om de buurtwinkels te promoten.

P.S.
– De zgn. Buurt- en Nabijheidsdiensten (die niemand kent) hebben ook een boodschappendienst. Wordt die nu afgeschaft?
– Geen spoor van budgettering bij dit initiatief. Ook geen behoeftenonderzoek gevonden.
– Men vergeet de administratieve boodschappen die volgens het woonzorgdecreet ook moeten kunnen.

Highlights uit de gemeenteraad (deel 2)

Duizendste premie duurzaam wonen, volgens de pers
Vandaag nog wel publiceert “Het Nieuwsblad” het bericht dat schepen Wout Maddens de duizendste premie voor dakisolatie heeft uitgereikt. En dat het om een bedrag gaat van zoveel euro. Moet lukken. Op de raadszitting van gisteren is de verlenging van die premie uitvoerig aan bod gekomen. En staan in de memorie van toelichting bij het agendapunt journalistiek gezien althans interessante cijfers over uitgekeerde bedragen en aanvragen en prognoses. De pers heeft die niet gelezen. Raadslid Philippe De Coene (SP.a) heeft gisteren ter zitting een uitvoerige tussenkomst gehouden over dat nieuwe premiestelsel. Na ongeveer twee jaar zijn er 921 dossiers uitbetaald. En het budget is ongeveer gehalveerd. De pers heeft dit niet gehoord. Zowel de correspondent van “Het Nieuwsblad” als van “Het Laatste Nieuws” waren gedurende heel die langdurige bespreking afwezig. Koffie gaan drinken. U zal daar dus niets over lezen.

Hans Masselis wil asbakken op straat en komt hiermee in de pers
Masselis (VLD) is een trouw raadslid. Van begin tot eind aanwezig. Maar sinds zijn partij in coalitie mee vertegenwoordigd is in het schepencollege heeft hij nog nauwelijks het woord genomen. Gisteren dus wel, over een zaak die hem beroepshalve nauw aan het hart ligt. “Nu het rookverbod in de meeste horecazaken van toepassing is, zorgen sigarettenpeuken voor een onaantrekkelijk en vervuild straatbeeld”. Imog lanceerde onlangs een actie tot aankoop van wand- en staande asbakken aan een voordelige prijs. (Niets over te vinden op de website van Imog.) Hans vraagt of Stad bereid is tot aankoop van dergelijke asbakken. Ja. Maar Hans vraagt vanuit zijn positie nog of het mogelijk is om als zelfstandige dergelijke uniforme asbakken via Stad te kopen. Het antwoord van schepen Stefaan Bral is: neen. Dit zou concurrentievervalsend werken, en daarbij: Stad is geen winkel. (Even ter herinnering: Stad verkoopt toch fluorescerende vesten? En rattenvergif? En compostvaten?) Morgen hierover meer in de kranten, want de nu aanwezige persjongens hebben ijverig notities genomen.

Heulse problemen
CD&V-fractieleider Pieter Soens is iemand die zich bij elke gelegenheid onder het Heulse volk begeeft. Er mag niet veel gebeuren in de township of hij weet het. Hij heeft moeite met de uitbreiding van de site Hessenatie en de daar aangekoppelde mobiliteit. Zware vrachtwagens denderen door het centrum. Komt er een extra overweg op het spoor? Heulenaar Patrick Jolie kijkt even op van zijn laptop en doet ook een duit in het zakje.

Hoe zit het met het restaurant Dell’Anno?
Dit wil Bart Caron (Groen) nu wel een keer weten, nu de bvba Clausix is failliet gegaan. Loco-burgemeester Lybeer antwoordt dat de curator gevraagd is om tegen 1 juli te melden of er een mogelijke overnemer is van de erfpacht. (Zou het echt kunnen dat Lybeer geen zicht heeft op de zaak? Er doen toch geruchten de ronde?) De waarnemende burgemeester zal te gepasten tijde de gemeenteraad inlichtingen verstrekken…

Sportschepen Bral mag niet meespelen
Raadslid Philippe De Coene staat ervan versteld dat voetbalclub KVK die hoogstdringende (in maart) subsidie van 300.000 euro nog niet heeft opgevraagd. Daar waren toen ook een aantal randvoorwaarden aan verbonden die KVK heeft goedgekeurd en sommige daarvan moeten ten laatste eind deze maand vervuld worden:een businessplan bijvoorbeeld, de aanstelling van een revisor. Het enige wat Lybeer kwijt wil is dat Stad nog geen revisor heeft aangesteld. Maar op vandaag 15 juni zal hij hoogst vertrouwelijke gesprekken voeren met het KVK-bestuur. En hij zal de raadsleden hierover te gepasten tijde informeren, zonder evenwel de vertrouwelijkheid van het onderhoud te schenden. Sportschepen Bral aanhoort het allemaal en moet zwijgen. Middels een aantal uitlatingen in de pers heeft hij de zaak compleet verziekt. Het KVK-bestuur vond op 4 juni dat de schepen flagrante leugens vertelt die de club schade aanbrengen. Men dreigde er zelfs mee om juridische stappen te ondernemen. Ja, waar Bral passeert groeit geen gras meer.
Maar morgen toch even de kranten inkijken. Want onze persjongens hebben NA de zitting de schepen kunnen aanklampen.

Eric Flo mag geen voorstel doen
Stoethaspel Flo (onafhankelijke) is het gewoon om vragen in te dienen zonder toelichting, of om voorstellen te doen zonder motivering. Zijn vragen nemen soms de gedaante aan van voorstellen, en omgekeerd. De voorzitter van de Raad heeft nu beslist om daar komaf mee te maken. Zijn voorstel is onontvankelijk verklaard. Hij wou de huurvoorwaarden voor de Oude Dekenij wijzigen. Geen waarborg meer van 100.000 euro. En alle (stedenbouwkundige?) vergunningen “terug brengen tot het minimale”.

Een nieuwe partij
Zie eens www.onafhankelijke-k.be
Eric Flo richt een eigen partij op. Met de K van Kortrijk, Kerk en Katholiek. Lidgeld van 25 euro tot maximaal 500 euro gevraagd. Gireren op rekening 973-0038946-83.
Programmapunt: een onafhankelijk Vlaanderen met een koning of een koningin.

Tot daar de highlights van de gemeenteraad van gisteren in centrumstad Kortrijk.
Na de afhandeling van de agenda kwam er nog een stortvloed van “actuele vragen”. Zo troosten de raadsleden zichzelf. Hebben toch iets gedaan om hun zitpenning van 185 euro te verantwoorden. Minister Quickie vroeg wat men zou doen op de Veemarkt om de marktkramers voor opwaaiend stof te behoeden. (Hij meldde dat stante pede ter plekke op twitter. Als federale minister.)

Highlights uit de gemeenteraad (deel 1)

Q krijgt meer tijd
Zoals hier al uitgelegd, hadden de Kortrijkse kandidaat-raadsleden voor de federale verkiezingen gisteravond in het stadhuis weinig zin om mekaar te feliciteren met hun persoonlijke uitslag. Noch voor, noch na de raadszitting van 14 juni. Voor de aanvang van de vergadering evenwel was er eventjes wat gekeuvel tussen schepen Guy Leleu en raadslid Antoon Sansen. Het vermoeden rees dat Lieven Lybeer niet meer zolang waarnemend burgemeester kan blijven. Zijn plaats terug zal moeten afstaan aan Stefaan. En minister Vincent Van Quickenborne zal nu ook wat meer tijd vinden om zich bezig te houden met de gemeenteraad, zo meent Leleu. Iets wat Sansen dan weer niet zo goed vindt. (Bron: het live-verslag van waarnemer Axel Weydts op http://axelweydts.wordpress.com)
Ter info. Minister Q is gedurende héél de raadszitting continu en druk bezig gebleven met zijn laptop.

Aktename van een ontbrekend document
Je acht dit toch niet voor mogelijk?
Bij punt 1 vroeg het College aan de raadsleden om akte te nemen van het jaarverslag 2009 van Psilon (het crematoriumbeheer). Welnu, de raadsleden hebben dit verslag nooit gekregen. En het document stak ook niet in de dossiers die ter inzage liggen op het stadhuis. (Dit is hier op KW al een week geleden gesignaleerd.)
Raadslid Maarten Seynaeve (VB) is de enige die dit euvel heeft opgemerkt! Onvoorstelbaar. Voorzitter Lieven Lybeer is stomverbaasd en ziet zich na enige aarzeling genoodzaakt om het punt uit te stellen tot volgende maand. Ongelooflijk. Niettemin vindt Lybeer het toch gepast om drie vertegenwoordigers van de Raad naar de Algemene Vergadering van Psilon te sturen. Nota bene met een mandaat om de agenda van die vergadering goed te keuren. Een agenda waarbij juist de jaarrekening van Psilon wordt besproken…
Hetzelfde probleem doet zich voor met het ontbrekende jaarverslag van Gaselwest, maar voorzitter Lybeer rept er niet over. De toelichting van schepen Guy Leleu wordt op alle banken in een staat van opperste verveling aangehoord.

Minister Stefaan De Clerck even weg
Alreeds bij het begin van de zitting wordt de minister naar buiten gevraagd voor een interview met een reporter van het TV-station “Le Nord-Pas de Calais”. Niemand weet waarover dat zou kunnen gaan. Overigens verdwijnt Stefaan meerdere malen uit de zitting. Naar schatting is hij in het totaal nauwelijks één uur aanwezig geweest. (De zitting duurde drie uren.)

Lieven Lybeer ook nu en dan even weg
Het is potsierlijk. Omdat hij voorzitter is van een of andere organisatie (bijvoorbeeld de cvba Makkie) moet hij zich terugtrekken bij agendapunten waarop zo’n door Stad gesubsidieerde onderneming uit de sociale economie iets wil gedaan krijgen van Stad. Hij laat zich dan vervangen door het oudste lid van de Raad, in casu Tone Sansen. Gevolg: niemand van het College kan een accuraat antwoord geven op gestelde vragen, want de meest deskundige in de materie is er niet.
Maar waarom is Lybeer – toch voorzitter van Psilon – dan niet even naar buiten gegaan bij de bespreking van het jaarverslag? Burgemeesters of schepenen zouden gewoon geen bestuurslid mogen zijn van gemeentelijke VZW’s of intercommunales. In het College keren ze namelijk hun eigen vereniging subsidies of werkingstoelagen of waarborgen of leningen toe. Verlaten ze dan ook de vergadering?

Koen Byttebier blijft een sfynx
Raadslid en VLD-fractieleider is voorzitter van de vzw Feest in Kortrijk. De afsprakennota van zijn organisatie met Stad is een agendapunt. Het raadslid zegt zoals steeds geen woord, ook niet na een vraag van Eric Flo. (Moest Koen bij dit punt ook niet de zaal verlaten?)

Openbaarheid van bestuur? Ja, maar te gepasten tijde
Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) heeft ook dat document ontdekt waarbij in een topvergadering van schepenen en ambtenaren (“Forum” genaamd) de mogelijkheid wordt geopperd dat er geen politiekantoor komt op Kortrijk Weide. Lieven Lybeer is verbaasd dat het verslag van die vergadering in een dossier stak. Maar hij wil op de vraag of men nu al of niet de gronden aldaar zal aankopen te gepasten tijde antwoorden.
Waarnemend burgemeester zal ook te zijner tijd de Raad inlichten over de verhouding Stad-KV Kortrijk. (Zie infra.)

Dat wordt een beetje groen lachen op de Kortrijkse gemeenteraad

Vandaag gemeenteraadsdag !
Traditioneel feliciteren de raadsleden die hebben meegedaan aan een of andere verkiezing mekaar uitbundig op de eerstvolgende raadszitting. Vandaag zal dat moeilijk gaan. Niemand heeft gewonnen. Zelfs geen kandidaat van de N-VA, want raadslid Lieve Vanhoute is overgelopen naar de CD&V.
We bekijken even de voorkeurstemmen van onze kandidaten-raadsleden.

De Kortrijkse raad telt niet minder dan twee ministers. (Zullen zij er vanavond zijn?)
Stefaan De Clerck stond nu op de derde plaats van de West-Vlaamse CD&V-lijst. Hij behaalde 43.946 naamstemmen. Bij de verkiezingen van 2007 behaalde hij vanop de zesde plaats nog 54.243 stemmen. (Er was toen nog wel een kartel met de NV-A.) In het kanton Kortrijk (dat is méér dan Stad, zie verder) kreeg hij nu 8.194 stemmen. Voorheen 11.110.
Minister Vincent Van Quickenborne kreeg 45.222 stemmen achter zijn naam. In 2007: 54.968. In beide gevallen stond hij op de eerste plaats. In ons kanton Kortrijk kreeg hij nu 7.500 stemmen. Voorheen 10.178.

Federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (CD&V) uit Bellegem kreeg nu de eerste plaats bij de opvolgers. Voorheen stond hij bij de effectieven op de vierde plaats. Deseyn kreeg in 2007 veel voorkeurstemmen: 30.309. Nu slechts 16.847. In ons kanton ging hij ook achteruit.Van 7.056 naar 3.759 stemmen.
We hebben nog een Vlaams volksvertegenwoordiger in onze raad. Bart Caron, nu van Groen, voorheen van Spirit-SP.A. Hij behaalde in de provincie 2.862 naamstemmen. Voorheen: 3.612. Hij was toen laatste opvolger. Nu laatste van de effectieven. In ons kanton kreeg hij bij de vorige parlementsverkiezingen 731 stemmen. Nu 609.
Een andere Vlaams volksvertegenwoordiger in onze gemeenteraad is Philippe De Coene (SP.a). Stond op de 14de plaats en kreeg 9.120 stemmen. Bij de vorige verkiezingen prijkte hij op de derde plaats van de lijst met 15.014 stemmen. In ons kanton toen 5.188 stemmen, nu 2.826.

VLD-schepen Wout Maddens deed voor het eerst mee aan de federale verkiezingen. Hij kreeg 6.169 voorkeurstemmen. In het kanton: 1.801. In de pikorde binnen de VLD staat hij met zijn naamstemmen op de negende plaats met 3,09 procent van de stemmen. (Zes VLD-kandidaten in de provincie halen die 3 procent.)

Raadslid Philippe Avijn van Groen deed ook weer mee. Behaalde 1.565 stemmen tegenover 1.900 in 2007. In het kanton voorheen 392, nu 276.
Bij het Vlaams Belang was Isa Verschaete de vijfde kandidaat en behaalde 3.199 naamstemmen. Vroeger vanop de 15de plaats nog 5.088 stemmen. In het kanton ging het van 805 naar nu nog 555 stemmen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) was geen kandidaat.

Het kieskanton Kortrijk omvat Kortrijk (met al zijn deelgemeenten) en Anzegem, Kuurne, Zwevegem, Lendelede. Allemaal traditioneel bolwerken van de christen-democratie. Bij deze verkiezingen ging het hier om 101.872 ingeschreven kiezers, en werden er 93.368 stembiljetten neergelegd. Geldige stemmen: 88.159.
CD&V: 24,28 % (het kartel in 2007: 35,61 %)
VLD: 15,09 % (voorheen 18,40 %)
SP.a: 13,53 % (in kartel met Spirit 14,26 %)
N-VA: 23,71 %
Groen: 7,12 % (6,17 %)