Boer Deconinck terug in het gareel

Pas een tiental dagen geleden nam het schepencollege akte van een arrest van het Hof van Beroep te Gent daterend van … 29 april 2010. In dat arrest wordt boer Leon veroordeeld tot betaling van 1.200 euro als rechtsplegingsvergoeding.
Eisende partij: de huidige buurtbewoners uit Rollegem.
Het stadsbestuur vindt dat men op heden niet aan zet is en laat het aan de buurtbewoners over om de procedure al dan niet verder te activeren. Stad (raadsman Bruno Vandorpe) weet dus nog niet dat de zaak al een paar maanden is opgelost.

De voorgeschiedenis van de zaak Deconinck staat in het collectieve geheugen van menig Kortrijkzaan en burgemeesters gegrift, en nu de story een laatste (?) peripetie lijkt te krijgen rept de pers er niet meer over.
Boer Keunink heeft dus zijn beesten weggehaald en laat geen gerief meer rondslingeren op de openbare weg. (Onze sterreporter-stagiair SBJ is dit persoonlijk gaan checken.)

Deconinck werd wegens allerhande overlast en burenruzies destijds – na een vonnis van 16 januari 1998 – uit zijn hoeve gezet in Sint-Anna. Hierop ging het gezin dan maar twee jaar kamperen op het openbaar domein langsheen de Marksestraat. Hiermee haalde boer Leon herhaaldelijke het nieuws en zelfs de agenda van de gemeenteraad. De dochter ging bijvoorbeeld in 2000 in hongerstaking omdat de politie een lekkende dieselgenerator had weggehaald. In september 2000 verplichtte men het gezin Deconinck-Dejaeghere om intrek te nemen in een woning van het OCMW, maar Leon weigerde pertinent want “hij kan onmogelijk aarden in een stadsomgeving”.
Uiteindelijk vond het gezin een onderkomen in de Rollegemseweg 42-44, nota bene een eigendom van CD&V-raadslid Johan Coulembier. Dat werd opnieuw een bron van ergernis voor de buurtbewoners aldaar. Er kwam een regen van klachtbrieven en processen-verbaal wegens geurhinder, ongedierte, agressiviteit, enz. (In april 2007 hinderde boer Leon zelfs de hulpdiensten toen een jonge vrouw omkwam bij een botsing met zijn tractor.)

Buurtbewoners vroegen aan Stad om de nodige stappen te ondernemen opdat er een einde zou komen aan de overlast. Na maanden aarzeling besliste het College in juni 2007 eindelijk om advocaat Vandorpe toch te verzoeken om een rechtsprocedure op te starten. Maar intussen zaten de buurtbewoners niet stil. Zij dagvaardden de boer om “met onmiddellijke ingang het verbod te horen opleggen nog langer geiten en honden te houden in een straal van 3 km rond hun woning, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag en hem verbod op te leggen het voetpad vol te stouwen met goederen zoals beelden, boerekarren,…” Stad ondersteunde dan maar die procedure.

In zitting van 30 juni 2009 werd vonnis geveld door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Boer Leon mocht nog hoogstens 2 honden, 15 geiten, 20 stuks pluimvee houden. Geen runderen en varkens meer. De mest moest om de 14 dagen worden opgeruimd, en ratten en knaagdieren moesten verdelgd.

Maar de echtgenoten Deconinck-Dejaeghere gingen in hoger beroep.
Het Hof van Beroep te Gent bevestigde op 29 april 2010 evenwel het eerdere vonnis. En Stad heeft daar nu akte van genomen.
Er staan wel nog wat prullaria op het voetpad en de woning heeft dringend een opknapbeurt nodig.
De buurtbewoners zijn tevreden met de afloop en bedanken raadslid Johan Coulembier.

Schepencollege was in conclaaf bijeen

Dat u de vorige dagen nog nergens Lieven Lybeer of zijn schepenen op het lijf liep heeft zo zijn reden.
Zoals vorig jaar omstreeks deze tijd heeft het gezelschap zich vanaf dinsdagavond 24 tot en met donderdag 26 augustus even afgezonderd in een comfortabel hotel. Vorig jaar is men zich gaan vertonen op de place m’as tu vu te Knokke (hotel Memlinc). Deze keer koos men voor een splendid isolation in het landelijk kasteel “Salons Lodewijk van Male” te Sint-Kruis-Brugge.
Geen internet aldaar !

Men heeft twaalf éénpersoonskamers besteld terwijl het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit negen leden.
Kostprijs 65 euro per nacht, ontbijt inbegrepen. Maar er was een korting van 8 procent zodat de twee overnachtingen slechts 119,60 euro per persoon kostten. Seminariekosten (all-inn formule): 45 euro p.p. Voor het diner op woensdagavond: ca. 50 euro. De totale raming per persoon bedraagt 214,60 euro.
Nochtans is er in het totaal voor 3.500 euro betaalbaar gesteld aan Salons Lodewijk van Male. Een deling door de prijs per persoon geeft dan aan dat er 16,3 voltijdse equivalenten werden verwacht. Voor 12 slaapkamers.

Op zo’n conclaaf worden gewichtige beslissingen genomen.
Vorig jaar ging het bijvoorbeeld over het aan te meten profiel voor de Stad. Gedaan met design en creatie en innovatie. Kortrijk moest een JONGE STAD worden. Men heeft toen ook beslist om projecten als de fuifzaal op Kortrijk Weide en de nieuwe bibliotheek dichtbij het station sine die uit te stellen.

Dit jaar is onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot er niet in geslaagd om ook maar een glimp op te vangen van het programma.
Sorry hoor.

Voetbalclub KVK komt er weer goedkoop van af

Op 12 juli kreeg KVK van stadswege een ingebrekestelling toegestuurd. Vastgesteld werd dat de club alweer werken aan de hoofdtribune liet uitvoeren zonder overleg met de stad en dus zonder enige beslissing in dit verband van het schepencollege.
Er is namelijk tussen Stad en de cvba Kortrijk Voetbalt een gebruiksovereenkomst waarbij gestipuleerd is dat de club in en rond het stadion geen werken mag uitvoeren zonder geschreven en voorafgaande toestemming van de stad. Die “aanpassingswerken” sloegen op het installeren van individuele zitjes in de hoofdtribune ter vervanging van bestaande houten banken. KVK heeft na overleg met de de directie Facility (schepen Jean De Bethune) pas op 29 juli het gevraagde dossier bezorgd.

Intussen verscheen in de krant (“Het Nieuwsblad” van 15 juli) een beschouwing over de zaak vanwege burgemeester Lieven Lybeer. Hij wou niet zwaar tillen aan deze “administratieve blunder” en de zaak zeker niet op de spits drijven. En daarbij: “Ik denk zelf dat het om een communicatieprobleem gaat.” Het bestuur van KVK liet op zijn beurt weten dat het om een “vergetelheid” ging. A.u.b zeg!

Wat de krant intussen nog altijd niet meldde is dat KVK op 27 juli nog een andere aangetekende ingebrekestelling kreeg toegestuurd. Van een ander kaliber.
Dit keer met de bijkomende ernstige mededeling dat er niet alleen sprake was van een contractbreuk (op de gebruiksovereenkomst) maar ook van een mogelijke inbreuk op 1) de algemene stedelijke politieverordening én op 2) de stedenbouwregelgeving.

Wat had KVK nu weer aangericht? Aan de ballenvanger kant Moorseelsestraat had men alweer zonder enige aanvraag en vergunning een reclamedoek van Vasco (de grootste privésponsor) aangebracht. Voorts bleek dat de constructie wellicht zou omwaaien bij te grote windbelasting op de palen. Het reclamedoek is intussen weggenomen maar de directies Facility en Stadsplanning (!) zullen nu onderzoeken wat eventueel nog kan, rekening houdend met de openbare veiligheid en andere regelgeving.

Kortom, de eerste contractbreuk (de werken aan de hoofdtribune) kreeg onlangs van het schepencollege de volmondige instemming. De tweede overtreding – een bouwmisdrijf – zal het voorwerp uitmaken van nader overleg om tot een stedenbouwkundige vergunning te komen.

Waar blijft de brandpolis?

Eind juli heeft KVK intussen nog een aantal “verfraaiingswerken” in de Vasco Lounge en de tribune voorgesteld. Met gunstig advies van de directie Facility.
Maar wat bleek hierbij?
Voor het plaatsen van tapijten, gordijnen en hoesjes dienen allerhande attesten voorgelegd in het kader van de brandveiligheid
KVK heeft nog altijd geen kopie van de brandpolis bezorgd aan Stad !
Dat moest volgens de gebruiksovereenkomst al gebeurd zijn in 2004.

Politie wil iets doen aan de “namiddaginbraken” en interne communicatie

Het aantal inbraken in gebouwen – al of niet bewoond – in de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) stijgt absoluut niet. 2006 was een topjaar: 695 registraties. In 2008 nog 621, en vorig jaar 583 (Kortrijk zelf: 516). Inbraken in woningen gebeuren vooral op vrijdag- en zaterdagavond. In niet-bewoonde gebouwen ‘s nachts. Meest getroffen gebieden zijn het centrum (vooral appartementen), de omgeving van de Beheerstraat, Burgemeester Gillonstraat, Leopold III-laan en de wijken langs beide zijden van de Pottelberg.

Uit de criminaliteitsbeeldanalyse 2009 van de politiezone blijkt niet echt dat de zgn. “namiddaginbraken” alhier een significante stijgende trend vertonen. (Nationaal wel.) Niettemin wil onze politie daar iets tegen ondernemen. De politiezone heeft hiervoor zelfs een plan bedacht. Dat blijkt uit het feit dat VLAS hierover een project heeft ingediend waarbij men wil meedingen naar de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie. Een initiatief van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De winnaar wordt bekend gemaakt op 1 oktober. Wint VLAS niet, dan zullen we het plan om namiddaginbraken tegen te gaan nooit kennen.

De politiezone heeft nog een ander project ingediend om die Belgische prijs te behalen. InfoCOP.
Vreemd want die “tool” is al operationeel sinds 1 november 2008. InfoCOP is een centraal aangestuurde en interactieve briefingtool, uitgewerkt door de firma Real Internet Solutions uit Kuurne. Hoe ziet die er uit? De tool is een visueel medium waarbij gebruik gemaakt wordt van dia’s die op elk werkstation kunnen geraadpleegd en aangevuld worden. Men kan daar bijvoorbeeld op zien welke personen voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld, of wie een fuif- of zwembadverbod kreeg opgelegd. Wie er zoal moet opgespoord. Enzovoort.
Voor meer info, zie die uiterst wonderlijke website: www.infocop.eu.

P.S.
Na zovele decennia verblijf ter stede zou kortrijkwatcher graag eens zijn wijkinspecteur in levende lijve zien. Al was het maar op straat. Beetje klappen?

Even aantal Kortrijkzanen tellen? (1)

Waar zijn we in godsnaam aan begonnen?
Wie het inwonersaantal van een Vlaamse gemeente wil kennen zit met een probleem.
De cijfers verschillen naargelang de (officiële) bronnen: het Rijksregister, de directie Statistiek van de FOD Economie (het vroegere NIS), de lokale Vlaamse statistieken, de lokale bevolkingsdienst, de lokale begrotingsdocumenten, de provincie. Voor Kortrijk hebben we nog af te rekenen met een soort tweederangsgegegevens verstrekt door de gazetten, door het OCMW, door Leiedal, de Kortrijkse website.

Groot probleem is nog dat de officiële bevolkingsstatistieken die allen gebaseerd zijn op die van het Rijksregister danig gedateerd zijn. Vlaamse statistieken gaan tot 2007. De FOD Economie gaat tot 2008. Het Rijksregister zwoegt met ICT-problemen.

Niettemin heeft de redactie van Kortrijkwatcher met veel gevloek en gesakker heel recent cijfermateriaal kunnen opsporen.
Ter gelegenheid van de federale verkiezingen heeft de regering op 1 juni aan elke Belgische gemeente een “globaal” bevolkingscijfer medegedeeld. Voor Kortrijk: 75.148. Nochtans hield het Rijksregister het per 1 maart 2010 op 75.041 inwoners.
Op 22 mei hield “Het Laatste Nieuws” het bij 75.100 inwoners. Dat afgeronde en ongenuanceerde getal was gebaseerd op een persbericht van schepen Wout Maddens over het woonbeleid en de demografische toestand in de stad. Wie het volledige persbericht heeft doorgenomen (stond via een link op deze weblog) kon nog vernemen hoe de situatie was op 19 mei van dit jaar.
Aantal Belgen: 70.552. Niet-Belgen: 4.563. Subtotaal: 75.115.
Wachtregister: 387 (dat zijn asielzoekers of ex-asielzoekers).
Algemeen totaal: 75.502 inwoners.

Begin dit jaar (nou ja, op 31 december 2009) telde schepen Maddens (de bevolkingsdienst) 74.895 inwoners, zonder rekening te houden met het wachtregister. Het begrotingsdocument 2010 hield het bij 74.208. En het provinciebestuur sprak van 74.276 inwoners.

Veel is natuurlijk te wijten aan slordige en luie ambtenaren. Traagheid in het bijhouden van de registers en het doorsturen ervan (na notulering in het schepencollege).
Maar er stelt zich nog een ander probleem. Statistieken definiëren vaak niet wat men onder “bevolkingscijfers” verstaat. Heeft men er de vreemdelingen bijgeteld of niet? De asielzoekers ook?
Het Rijksregister telt alle inwoners, ongeacht het register waar ze zijn ingeschreven : het bevolkingsregister, dat van de vreemdelingen en het wachtregister. Tegelijk zegt men dat die niet worden bijgeteld in het bevolkingscijfer. De Algemene Directie Statistiek en Economische Inspectie (ADSEI) van de FOD Economie vertelt ook weer dat men geen rekening houdt met het wachtregister. Nochtans liggen de cijfers van ADSEI hoger dan die van het Rijksregister.
De lokale statistieken van Vlaanderen hebben het over Belgen, niet-Belgen, “andere en onbekende nationaliteit”.

Het is al jaren internationaal bekend en aan de kaak gesteld. De Belgische statistieken in het algemeen zijn al even waarheidsgetrouw en accuraat als die van de Congolese Republiek.

Mandaten van raadsleden uit de oppositie

Omdat raadslid Bert Herrewyn (SP.a) vorig jaar nog een tijdje mocht bestuurder zijn van een intercommunale was hij wel verplicht om een lijst van zijn functies te melden aan het Rekenhof.
Bert werd dus vorig jaar bezoldigd als raadslid, lid van de politieraad en bestuurder van de intercommunale IMOG. In tegenstelling tot vele anderen vergat hij niet om zijn beroepsleven kenbaar te maken: educatief medewerker. Onbezoldigde functies zijn: bestuurder bij Overleg Cultuur, de vzw De Warande, het Jongerenatelier, de vzw Mayday Mayday, de SP.a afdeling Kortrijk.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Philippe De Coene (SP.a) is door de coalitiewissel uit de aard der zaak nogal wat mandaten kwijt geraakt. Hij was vorig jaar bezoldigd bestuurder bij het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK).
Niet bezoldigd als bestuurslid van de lokale, provinciale en nationale SP.a, van de vzw Mayday Mayday, de harmonie Vooruit en XOM (Xpo).

Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) vermeldt twee beroepen: muzikant en gastdocent bij Howest.
Verder is hij nog bezoldigd als bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf BUDA. Onbezoldigd voor de vzw Buda Kunstencentrum, de vzw Humorologie, de vzw De Nieuwe Opdrachtgevers, het Happy New festival, de Unie der Zorgelozen, Vrijstaat O, en als lid van het partijbestuur.

De fractieleden van het Vlaams Belang en onafhankelijk raadslid Eric Flo waren niet aangifteplichtig.

Mandatenlijst van raadsleden uit de CD&V-VLD-bestuurscoalitie

Sommige “gewone” raadsleden zijn wat men noemt “aangifteplichtig” inzake het kenbaar maken van hun mandaten, ambten, beroepen (plus een vermogenslijst!). Niet omdat ze raadslid zijn, wel omdat ze bijvoorbeeld bestuurslid zijn van een intercommunale of minister of OCMW-voorzitter of schepen of parlementariër.

Patrick Jolie pakt uit met de langste lijst. Totaal 15, 4 bezoldigd.
Bezoldigd (naast presentiegeld als raadslid)
IMOG, politieraad, twee beroepen (zelfstandige, account manager).
Niet bezoldigd:
buurthuis Sint-Katrien, Guldensporencomité, bestuurslid CD&V, Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding, coördinatiecomité supportersclub KVK en centrum KVK, FV Heule Rondt, vzw Tinekesfeesten, Unizo Heule.

Johan Coulembier is weer verrassend tweede. Totaal 14, 6 bezoldigd.
Bezoldigd:
Gaselwest (tweemaal), IMOG, intercommunale vliegveld, politieraad.
Niet bezoldigd:
ontmoetingscentra, Unizo Bellegem en Zuid-West-Vlaanderen, Huis van Beeld en Geluid, vzw Movieclub, o.c. Bellegem, Eigen Haard (Zwevegem), WS Bellegem.

OCMW-voorzitter en raadslid Franceska Verhenne heeft ook 6 bezoldigde mandaten op een totaal van 13.
Bezoldigd:
Vereniging Ons Tehuis, AZ Groeninge, vzw Mentor, VVSG.
Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium, bestuur CD&V, kredietcommissie FRGE, Sinergiek, vzw De Poort, Kanaal 127, Unie der Zorgelozen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé is vergeten dat hij ook ondervoorzitter is van dat parlement. Totaal dus 8 bezoldigde functies op 12.
Bezoldigd:
Gaselwest (driemaal!), politieraad, SKM Elk Zijn Huis.
Niet bezoldigd:
revalidatiecentrum Overleie, pensioenfonds Vlaams Parlement, kinderdagverblijf Auricola, bouwmaatschappij Goedkope Woningen.

Raadslid Pieter Soens is ook de vaste advocaat van het OCMW. Totaal 9, 4 bezoldigd.
Bezoldigd:
vliegveld Wevelgem, PWA, advocaat.
Niet bezoldigd:
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk, Buda Kunstencentrum, De Warande, Noordstar Heule, Unizo, Verenigde Technische Scholen vzw.

Federaal volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. Totaal 9, 4 bezoldigd.
(Nog) bezoldigd:
Gaselwest, politieraad.
Niet bezoldigd:
politiek bureau CD&V, bestuur CD&V-Kortrijk en provincie, Medea, Muziekvereniging Bellegem.

Tone Sansen is al jaren tevreden met zijn 4 mandaten, waarvan 2 bezoldigd.
Bezoldigd:
Vliegveld Wevelgem.
Niet bezoldigd:
kringloopcentrum, Goedkope Woning.

Raadslid Martine Vandenbussche heeft traditioneel 4 bezoldigde functies:
IMOG, SOK, lerares.

Schepen Wout Maddens (VLD).
Zie vorige lijst.

Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD).
Zie vorige lijst.

Provincieraadslid en raadslid Hans Masselis (VLD) heeft 4 mandaten, alle bezoldigd.
(Nog) bezoldigd: IMOG, politieraad.

Oei. Minister Vincent Van Quickenborne (VLD) bijna vergeten.
Dus bezoldigd al raadslid en minister, maar ook als bestuurder Open VLD Kortrijk !
Niet bezoldigd daarentegen als lid van het VLD-partijbureau.

Mandaten (cumulaties) bij onze schepenen

Tevoren zagen we hier dat waarnemend burgemeester Lieven Lybeer vorig jaar opnieuw de kampioen was (en eigenlijk nog is) inzake cumulaties. Niet minder dan 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd.

De traditionele tweede in het opeenstapelen van mandaten is Jean de Bethune: 29 mandaten, 11 bezoldigd.
Op de thuismarkt heeft hij als schepen ook al zijn handen vol. Hij is ter stede bevoegd voor economie, toerisme, onderwijs, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, gebiedswerking en facility. Dat is nogal wat. Hij is meer bovenlokaal voorzitter van de provincieraad. Voorts is hij nog voor andere functies bezoldigd: hij is bestuurder van IMOG, van de intercommunale vliegveld, Syntra West, Xpo, het provinciebedrijf Westtour, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, de cv Bitlar. Voorzitter van de Akademie voor de KMO en van de huisvestingsmaatschappij Eigen Haard is goud waard.

Niet bezoldigd: voorzitter Resoc, Toerisme Leiestreek, Ondernemerscentrum, theater Antigone. Bestuurlid van het medisch pedagogisch centrum BEMOK, Unitas, bedrijvencentrum regio Kortrijk, NV Kasteel ‘t Hooghe, het Winkelcentrum NV, de vzw Toegepaste Vorming. Ten overvloede vermeldt hij zich nog als bestuurder van de volleybalclub Marke, van de bibliotheek en het archief de Bethune, de stichting de Bethune, de muziekvereniging Sint-Jan, de parochiale werken Marke, De Leiegalm, de Hogeschool Ter Groene Poorte.

Guy Leleu is de schepen met het grootste aantal betaalde mandaten: niet minder dan 14 op 15.
Niet bezoldigd is hij als bestuurder van de SM Goedkope Woningen.
Al de rest is het wel. Bij FIGGA en GeFIN en Intermixt en EGPF gaat het om twee functies. Bij GASELWEST om vier! Leleu is ook nog lid van de politieraad VLAS.
Als schepen bekommert Leleu zich over hert publiek domein, mobiliteit en infrastructuur, parkeerbeleid.

Stefaan De Clerck hield het vorig jaar bij 11 mandaten, waarvan slechts 2 bezoldigd: gemeenteraadslid en ministerschap.
Volkomen onderbetaald is of was hij als voorzitter van de NV Tsyon, van de vzw Designregio, de Eurometropool, de NV Pandenfonds, de NV XOM (Xpo). Hij is ook bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf Buda, Lille 3000, Unizo Kortrijk.

Christine Depuydt heeft ook 11 mandaten waarvan slechts 2 betaald.
Sinds begin 2009 is zij schepen van cultuur, communicatie en recht, bestuurszaken, personeelszaken, immobiliën, klantendienst, Gemeentelijke Administratieve Sancties. Zij is ook bezoldigd lid van de politieraad.
Niet bezoldigd: Ondernemerscentrum( de vzw én de NV), AGB Buda, de bibliotheek, het dienstencentrum GID(t)S, Overleg Cultuur, SOK, de Musea.

Filiep Santy kaapt 10 mandaten weg, waarvan 3 bezoldigd.
Vorig jaar was hij nog geen schepen maar gewoon raadslid. Nu is hij in vervanging van Marie-Claire Vandenbulcke bevoegd geworden voor wonen, welzijn, vrijwilligerswerk, administratieve vereenvoudiging. Als voorzitter van Leiedal is hij natuurlijk betaald.
Niet bezoldigd: penningmeester bij De Leiegouw, vereffenaar van de vzw Muziekcentrum, lid van het bureau Eurometropool, secretaris van de Koninklijke Harmonie De Eendracht, bestuurder van Eigen Haard is Goud Waard, Resoc, de Ontmoetingscentra.
Santy is de enige die zegt dat hij bestuurder is van de plaatselijke afdeling CD&V.

Wout Maddens is nu de enige VLD-schepen. 9 mandaten waarvan 3 bezoldigd.
Alhier bevoegd voor stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, huisvesting, grondbeleid. Nog bezoldigd: bestuurder bij Leiedal en SOK.
Niet bezoldigd: de vzw Beeldenstorm (bestaat die nog?), de NV Pandenfonds, de vzw Cultuurcentrum, XOM, Groeningeheem, de nv Tsyon.

Alain Cnudde telt 8 mandaten waarvan 6 bezoldigd.
Hij is nu schepen van Financiën, Jeugd, Kinderoppas, Ontwikkelingssamenwerking, maar ook van Bevolking.
Nog bezoldigd: VMW (tweemaal) , FIGGA, IMOG, VLAS.
Gratis en voor niks: de vzw Bledi, de Warande.

Stefaan Bral vermeldt nu wel een beroep: zaakvoerder bij BVBA Brasamaro. 8 mandaten, 3 bezoldigd.
Als schepen is hij nu en dan bezig met leefmilieu, groen, afval en vooral met sport.
Nog betaald: bestuurder bij IMOG en aldaar lid van het directiecomité.
Niet bezoldigd: voorzitter jeugd Bissegem Voetbalt, bestuurder bij AGB Parko, FC Zomercarnaval, voorzitter vzw Sportplus.

Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) was vorig jaar nog schepen. Zij telde toen 4 mandaten die allemaal waren bezoldigd.
Het ging nog om Gaselwest, Psilon, de politieraad. (Dat is me dunkt intussen niet veranderd.)

Hilde Demedts had 3 mandaten, allemaal bezoldigd.
Zij was schepen van personeel, bestuurder bij IMOG en lid van de politieraad VLAS.

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar?

Lieven Lybeer is waarnemend burgemeester van een centrumstad. In die hoedanigheid draagt hij ter stede zorg voor strategische planning (inclusief Europese zaken en rasterstad), city-marketing, politie en brandweer, protocol, werk (sociale economie), gebiedswerking, jumelages, externe betrekkingen. Komt daarbij dat Borat (koosnaam bij de bevolking) overal te zien is en op geen plechtigheid of receptie ontbreekt.

In het Staatsblad zijn zopas (13 augustus, eerste editie) de mandatenlijsten van onze politici van vorig jaar gepubliceerd. Tot 12 januari 2009 was Lieven nog gewoon schepen. Wat zeer weinigen weten is dat Lybeer ook nog provincieraadlid is. Zo kwam hij vorig jaar aan 13 bezoldigde mandaten. Hij was (of is) immers nog voorzitter van de intercommunale crematoriumbeheer, de PWA, de cvba Makkie, de vzw Mentor. Verder bezoldigd bestuurslid van IMOG, Leiedal, de Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij, de cvba Eigen Gift-Eigen Hulp, de federatie Beschutte Werkplaatsen.

Niet bezoldigde functies zijn: voorzitter van de politieraad, voorzitter van de Werkwinkel, bestuurder van de West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Kanaal 127, vzw Constructief, voorzitter van de vzw Jongerenatelier, het Karweibedrijf, vertegenwoordiger van BUSO De Kouter, voorzitter van de Buurt- en Nabijheidsdiensten, bestuurder van de vzw Cesie, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters, bestuurder van Hoge School West-Vlaanderen, voorzitter van de stuurgroep Intergemeentelijk Samenwerkingsfonds ter Reductie van de Globale Energiekost, voozitter van de vzw Mobiel, bestuurder van RESOC(tweemaal), voorzitter van de stuurgroep Sinergiek, de VSO Speel-o-kee/Skateconstruct, bestuurder van de Vriendenkring Stad Kortrijk.

In totaal bekleedde Lybeer dus 34 mandaten, waarvan 13 bezoldigd.
Borat is waarlijk een generalist.

In volgende bijdragen hebben we het nog over de mandaten van de schepenen en bepaalde raadsleden.
Ook zal Kortrijkwatcher (onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot) proberen te achterhalen wat zij zoal verdienen.

Naar een nieuwe toegangscontrole tot het winkelwandelgebied

Het oude systeem heeft nooit gewerkt. Die verzinkbare paaltjes ! Dat vergunningsbeheer !
Bijvoorbeeld waren er steevast discussies tussen bewoners en handelaars, politie, stad, Parko over de vraag of permanente vergunninghouders al dan niet het recht hadden om te laden en te lossen in het winkelwandelgebied buiten de officiële laad- en lostijden. Ander pijnpunt was dat tijdelijke vergunningen voor de toegang vlot werden toegekend aan aannemers waardoor het gebied (vooral tijdens de werken aan K) de allure van een werfzone kreeg. En die paaltjes gaan automatisch naar beneden wanneer om het even wie zich aanbiedt om het wandelgebied binnen te rijden. Als ze al niet heel de dag en nacht continu verzonken bleven.
Kortom: Parko bracht er niets van terecht terwijl de jaarkost voor het onderhoud en personeel opliep tot 65.750 euro.
Parko zal hiervoor door Stad (dat zijn wij) ook nooit ter verantwoording worden geroepen.

Het beheer van de toegangscontrole zal nu overgenomen worden door het stadsbestuur, meer speciaal de directie Mobiliteit van schepen Guy Leleu.
De laad- en lostijden worden in de voormiddag verkort met één uur: van 5 tot 11. De avonduren blijven van 18u30 tot 22 uur. Om leveranciers uit de nood te helpen zal onderzocht worden waar bijkomende loszones kunnen komen aan de rand van het winkelwandelgebied. Er loopt ook een proefproject voor stille leveringen gedurende de nacht.
De toegangspoorten met neerzinkbare paaltjes worden beperkt tot de Lange en Korte Steenstraat, de Voorstraat, de Grote Kring en de Wijngaardstraat (kant Vlasmarkt). Garagehouders, bewoners en paramedici kunnen dus nog steeds het gebied binnen rijden via de toegangen zonder paaltjes. Het systeem van vergunningen wordt “geoptimaliseerd”.

Bij de politie wil Stad aandringen op de toepassing van een volstrekte nultolerantie voor wie buiten de laad- en losuren zonder vergunning het gebied binnenrijdt.