Uitgestelde agendapunten

De nieuwe cultuurintendant Wim Vanseveren zou zijn eerste tussentijds verslag begin juli voorleggen aan het schepencollege. Dat werd dus geagendeerd op… 18 augustus. Punt uitgesteld… (Het komt nu terug op het College van 8 september.)
Het voorstel om de gebruiksovereenkomst tussen Stad en KVK te beëindigen zou ook op 18 augustus ter sprake komen geagendeerd en is toen verdaagd. (Zie een vorig stuk.)

Sinds begin dit jaar zijn er al 20 gevallen geweest waarbij het schepencollege er niet toe kwam om onmiddellijk een beslissing te nemen. Het meest merkwaardige hierbij is dat nogal wat van die agendapunten niet eens terug op de agenda komen. Enkel de punten waarover een beslissing uiteindelijk moeilijk kan uitblijven zien we na een tweetal weken of zo terug opduiken. Het gaat dan om evenementen zoals “eiland van licht”, “lelijke plekjes”, “Kortrijk Congé”. Of een erfpacht zoals die van de Oude Dekenij. Of de aankoop van het Voka-gebouw op het Casinoplein.

Bepaalde gewichtige beleidsbeslissingen blijven vaak uit: over sociale dienstverlening, de activeringsheffing op onbebouwde percelen, het nieuw jeugdbeleidsplan 2011-2013, de besparingsmaatregelen, een engagementsverklaring over “minder hinder bij openbare werken”.
Hoe dat zo komt, daar zou een gemeenteraadslid wel eens naar kunnen informeren.
Triviale redenen mag men hierbij niet uitsluiten. Een bevoegde schepen die afwezig is. Of zijn dossier niet kent. Of niet wist dat het punt was geagendeerd. Misschien was het dossier al te klungelig om voor behandeling in aanmerking te komen. Constateerde men ter plekke dat er nog een probleempje was.
Misschien bevatte het punt enige splijtstof om de coalitie CD&V-VLD te doen ontploffen. Misschien ging het om een ACW-voorstel waarmee de middenstandvleugel binnen het schepencollege niet kon akkoord gaan.

Raadsleden zouden dat toch eens moeten uitvlooien. Want het is waarlijk zo dat het lijstje van uitgestelde punten jaar na jaar steeds langer wordt. In de vorige bestuursperiode (coalitie CD&V-SP) kwam dit zéér zelden voor.

Hierna het lijstje van dit jaar, per maand en tot en met de zitting van 18 augustus.

Augustus
– Verslag intendant cultuur.
– Beëindiging gebruiksovereenkomst Stad-KVK.
– “Eiland van licht”.

Juni
– Sociale dienstverlening.
– Oude Dekenij.
– “Kortrijk Congé”.

Mei
– Activeringsheffing op onbebouwde percelen. (Voor de tweede maal uitgesteld.)
– Pauluskerk.
– Nieuw jeugdbeleidsplan 2011-2013.

April
– Reglement activeringsheffing onbebouwde percelen.
– Aankoop VOKA-gebouw.
– Uitleenpost Lange Munte.
– Interreg IVB en het project “lelijke plekjes”.

Maart
– Erfpacht buurthuis Molenheem.
– Venning.
– Project proeftuin buurtsportbegeleiders.
– Besparingssuggesties.

Februari
– Engagementsverklaring “minder hinder”.
– Opname van een weg in het openbaar domein.
– Erkenning van kunst- en cultuurorganisaties.