Hoe staat het met de financies bij het Kunstencentrum Buda ?

Intro

Al maanden vraagt de KW-redactie herhaaldelijk aan onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) om dat even op te zoeken. Want de overheidssubsidies voor deze vzw zijn niet min. (SBJ) antwoordt dan telkens: “Chef, dat is niet te vinden. Kan er niets aan doen. Het staat niet in de gazetten.” Nu het festival NEXT aan het afronden is, heeft onze senior-writer het dan maar zelf opgezocht. Natuurlijk moet je daarbij niet gaan neuzen op de website van Buda KC. Onze met publiek geld gesubsidieerde VZW’s in het algemeen geven niet graag hun boekhouding prijs.
“(SBJ) toch ! Ge moet kijken op Tinternet! Ken je dat dan niet ? Kijk toch eens op ftp://ftp.west-vlaanderen.be ! Stommerik dat ge zijt ! Ge gaat hier nog buiten vliegen ! En ge krijgt nu al 1 euro voor 60 tekens in uw artikels. Met al uw spaties.”
___

Eerste bedrijf

Voor dit jaar verwachtte de begroting van het kunstencentrum (van Franky Devos, Barbara Raes, Kristof Jonckheere en de nieuwe voorzitter Julie Vandenbroucke) een werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap ter waarde van 900.000 euro. Er is ook een Gesco-subsidie van 150.000 euro. Van de provincie krijg men 31.000 euro, met daarnaast een provinciale cofinanciering voor NEXT van 18.000 euro. Dit in het kader van het Interreg IV-project. Andere subsidies van de Europese melkkoe gaan naar activiteiten als Cinema, NEXT, DEPARTS, Transdigital voor een totaal van 112.500 euro.
Stad Kortrijk draagt natuurlijk zijn steentje bij: 16.000 euro.
Het totaal aan overheidssubsidies allerhande bedraagt dus niet minder dan 1.225.000 euro. Volgens de begroting 2010 althans. Of dit bedrag daadwerkelijk is binnengehaald zal hier op KW later wel eens worden medegedeeld.

Er zijn nog wat andere opbrengsten geraamd, voor 260.500 euro. Het leeuwenaandeel komt van de kijkers (zowat 30.000 bezoekers) in de Budascoop: 145.000 euro. (Vorig jaar in werkelijkheid 108.587 euro.) De ticketverkoop voor de festivals (NEXT, FRESH, Kortrijk Congé, Eerstelingen) zou 22.000 euro moeten opbrengen. En men hoopte op 25.500 euro sponsoring.

Tweede bedrijf

De kosten nu.
Buda KC telt op heden vermoedelijk (staat niet op de website) 19 al of niet voltijdse medewerkers. Die kosten in het totaal (met sociale lasten en pensioenen) 700.650 euro. (Het directiepersoneel 81.175 euro, de “bedienden” 409.055 euro.)
Andere zware uitgavenpost is de huur van gebouwen allerhande. Stad Kortrijk betaalt wel de erfpacht van de Budascoop, de Buda Fabric en de Budatoren, maar het kunstencentrum dient toch enige huurprijs te betalen. Véél minder dan oorspronkelijk werd overeengekomen met Stad. Slechts 50.000 euro. Energiekosten inbegrepen ! Buda KC heeft nog een groot kantoor aan de oude Leie, gehuurd voor 17.500 euro. Een atelier in de Consciencestraat: 11.000 euro. En verder nog twee artiestenwoningen (of drie?) in de Consciencestraat en de Budastraat: voor 13.350 euro. Er waren plannen voor de aankoop van 14 “spaceboxen”, woonunits voor artiesten op stadsgronden, maar die plannen zijn door Stad gekelderd.

Derde bedrijf

Ja, er resideren hier artiesten. Je ziet ze nergens, maar het laatst gekende aantal in 2008 was 197. In 2007: 95. Er zijn drie soorten. Dit jaar verwachtte men een 20-tal kunstenaars als creatieresidenten, een 10-tal als onderzoeksresidenten en nog eens zoveel als kennismakingsresidenten. Wat kost dat? Iets van 123.000 euro. Catering: 20.000 euro.
Er gaat 68.500 euro naar verplaatsingskosten. Voor dienstreizen van Buda-personeel: 16.000 euro. Voor allerhande “séjours”: 16.500 euro.
Qua vergoedingen aan derden valt die 14.000 euro op, voor het boekhouderskantoor. De accountant is tegelijk een sponsor !
Aan promotie wordt 75.950 euro besteed. (Slechts 3.000 voor recepties geraamd? Vorig jaar toch 13.636 euro?) In die post “vergoedingen” steken weer bedragen voor verplaatsingen (10.000 euro) en hotelkosten (3.550 euro), in het kader van de prospectie.
Over het café Buda Libre niets te vinden. Vorig jaar had de “designregio Kortrijk” hiertoe een bijdrage van 3.500 euro veil.

Receptie

Wie hard zoekt op Tinternet vindt daar ook de resultaten (de rekeningen) van vorig jaar. De kosten bedroegen 1.589.327 euro, de inkomsten 1.647.045 euro. De drankrecette tijdens Kortrijk Congé: 30.752 euro. De bijdrage van Electrawinds en Leiedal in dat kader: 81.300 euro. Leuk om te weten toch?

Roddel

Je raadt nooit wie er ook meedoet aan de “budgetopvolging” bij het kunstencentrum. Raadslid en fractieleider van de CD&V Pieter Soens. Buda KC verzorgt zijn relaties. Maar Pieter nog nooit gezien op Buda-eiland.

Voetbalveld KV Kortrijk is ijspiste

Onze concullega’s van de papieren perse zijn gaan kijken, dus dat zal dan wel waar zijn. Er is vandaag een foto in de krant als bewijsmateriaal. (Welke firma leverde de stookinstallatie en voor hoeveel geld?)

De statuten van de Pro League hebben KVK verplicht om het Guldensporenstadion permanent bespeelbaar te houden. In hete zomers door het aanbrengen van een sproei-installatie (“beregening”). Bij andere “oerkrachten” (dixit schepen Bral) zoals felle regens en bittere kou door drainage en veldverwarming.
Vorige zaterdag kon er geen match tegen Lokeren doorgaan omdat het veld onder water stond. Is er iets misgelopen met de drainage? Voorstudies werden gemaakt door het bureau Snoeck samen met het ingenieursbureau CES uit Asse. De uitvoering was in handen van de bvba Groenservice uit Sint-Amands. De offertes werden nagezien door het bureau Snoeck.

Voor het geval dat er klachten zouden komen over de uitvoering van de werken is het nog van belang om te weten dat niet Stad Kortrijk de bouwheer was van de werken, maar wel de cvba Kortrijk Voetbalt. Anderzijds was niettemin gestipuleerd dat stedelijke dienst Facility (van schepen Jean de Bethune) de uitvoering van werken mee zou opvolgen, maar dit heeft waarschijnlijk eerder verband met het nazicht op de vorderingstaten en facturen, om zodoende de uitbetaling van de investeringstoelage (in schijven) te verantwoorden. Die fameuze 550.000 euro.

Aangezien de uitvoeringstermijn van de werken bijzonder kort was (zowat 6 weken) is de aanleg van het veld gebeurd met graszoden en niet door inzaaiing. Die strikte timing werd gebruikt als smoes om Stad Kortrijk uit te sluiten als bouwheer. Zo ontweek men de regelgeving inzake de overheidsopdrachten. En zo komt het dat we bijvoorbeeld geen kennis konden nemen van de kosten voor de stookinstallatie.

De lezers van deze KW-sportkrant weten maar al te goed dat Stad (wij, Kortrijkzanen) geweldig bijdragen in de energiekosten van onze koninklijke voetbalclub. Het gasverbruik voor 90 procent van de voorgelegde facturen. Idem wat electriciteit betreft, maar hiervoor is een plafond voorzien van 25.000 euro.
Het bureau Snoeck heeft berekend wat die veldverwarming zou kunnen kosten. Als men ervan uitgaat dat de installatie 48 uur voor de match opstart, raamt men het jaarverbruik op 16.325 euro voor aardgas, 19.033 euro voor elektriciteit bij toepassing van een warmtepomp, of 25.645 euro bij toepassing van elektrische weerstand. Indien men zou extrapoleren naar een dagverbruik van 90 dagen komt het verbruik neer op respectievelijk 181,39 euro/dag (gas), 211,84 euro/dag (warmtepomp), 284,95 euro/dag (elektrische weerstand).

Supporters! Spelers ! Hein !
KVK is verantwoordelijk voor het onderhoud van het stadion en het veld! Maar wij allen, Kortrijkse belastingbetalers, geven daarvoor wel een jaarlijkse, geïndexeerde stadstoelage van 70.666 euro.
De gebruiksovereenkomst Stad-KVK is nu wel opgezegd, maar er is nog altijd geen nieuwe. Schepen Stefaan Bral heeft de onderhandelingen nu alweer verpest door trainer Hein te bestempelen als een “bleiter”. Kortrijkwatcher heeft het al een keer geopperd: waar Bral voorbijkomt groeit geen gras meer.

35 km verwarmingsbuizen

Voor onze technisch onderlegde supporters en spelers nog even wat over de bouwtechnische opbouw van de veldverwarming en drainage. Om met kennis van zaken ruzie te kunnen maken in uw supporterslokalen.
In de onderlaag van zand (hoogte 250 mm) zijn verwarmingsleidingen geplaatst op een diepte van 150 mm. Daarop is er een grasmat (max. 150 mmm hoogte) met kwarts zand, waarin conische gaten zijn voorzien met diepte 200 mm en doormeter (bovenkant) van 50 mm. Deze conische gaten zijn gevuld met kwarts zand om juist de drainage toe te laten. De diepte nu laat toe dat de afwatering direct in contact staat met het zandbed. De grasmat mag dus max. 150 mm hoog zijn. Men heeft geopteerd om de verwarmingsbuizen in PE op een afstand van 250 mm van elkaar te leggen, dwars over het speelveld. Dit geeft dan ca. 35 km verwarmingsbuizen.

Teveel water op Guldensporenstadion, teveel beregening

Groten boel in de voetbalwereld.
De wedstrijd tussen KV Kortrijk en Lokeren kon zaterdagavond niet doorgaan aangezien het verwarmde en gedraineerde veld te drassig was. (Andere matchen wel.) Doet denken aan de guldensporenslag.
Lokeren verdenkt KVK van manipulatie, aangezien de Kortrijkse club niet meteen zijn beste spelers kon laten deelnemen aan de aftrap. Onze trainer Hein Van Haezebrouck was nochtans naar verluidt niet opgezet met de afgelasting. Maar in “Het Laatste Nieuws” verklaart de schepen van sport Stefaan Bral – op zijn alweer geheel eigen diplomatische wijze – dat Hein een “bleiter” is.
Bij de KVK-fanclub op Tinternet had je vroeger een rubriek “vraag het aan Hein”, nu “slaat hij een babbeltje”.

Dat bericht uit HLN werd quasi geheel overgenomen door de wereldpers, ook de elektromagnetische.
Kop in “Het Laatste Nieuws” was “Geen match ondanks 500.000 euro” van de Stad Kortrijk. Is sportschepen Bral hier aan het woord? (In april hield de krant het nog op een stadsinterventie van 550.000 euro.)
Hoeveel kost die veldverwarming, DRAINAGE en beregening eigenlijk aan ons, Kortrijkzanen? Dat we het niet weten.
In de begroting van dit jaar is wel degelijk 550.000 euro ingeschreven. Maar dat wil niks zeggen. Moeten nog zien of het krediet in 2011 onveranderd zal blijven. En vooral moeten we nog uitkijken naar de eindafrekening. Of Stad dan zijn voorziene investeringstoelage van 5,5 duizend euro nog eventjes wil aanpassen.

Supporters, uw sportkrant kortrijkwatcher bezorgt u nogmaals de tot op heden officiële gegevens.
* Voor de aanleg van het veld (lot 1) bedroeg de laagste offerte (van bvba Groenservice) 385.119,77 euro, zonder BTW.
* Voor het leveren en plaatsen van de beregeningsinstallatie (lot 2 ook van Groenservice): 34.482,20 euro, excl. BTW.
* En dan was er ook nog lot 3: de stookinstallatie. Tot op heden (ja!) weten we nog niet wat hiervoor het gunningsbedrag is geweest. Het studiebureau Snoeck & partners raamde de kosten op 117.850 euro, zonder BTW. (Omdat de bouwheer van heel het spel niet Stad is maar KVK – Kortrijk Voetbalt – blijven we hierover in het ongewisse.)

Zeer eigenaardig nu is dat in april ir. architect Hugo Snoeck na onderhandeling tot de conclusie kwam dat Groenservice uit Sint-Amands lot 1 én 2 kan worden toegewezen voor (slechts) 344.750 euro, nog altijd exclusief BTW.
Samen met de raming van de stookinstallatie komen we dan aan 462.600 euro. Daar moet bijgeteld: het ereloon van (6 procent) ten bedrage van 27.756 euro. Geeft 490.036 euro. Maar dat is dus allemaal berekend zonder BTW, en zonder dat we weten of er BTW zal kunnen gerecupereerd worden. De geraamde niet-recupereerbare BTW is 49.036 euro.
Dit geeft een totaal van 539.392 euro.

Met andere woorden, de kranten of schepen Bral ronden de mogelijke kostprijs (voor de Stad) duchtig af, naar beneden.
Maar dat is nog niet alles.
Het bureau Snoeck heeft een voorstudie (raming) gemaakt over de totale investeringskost. Dat wil zeggen: de aanleg veldverwarming, de drainage, de beregening, plus de heraanleg van het veld (graszoden), de stookinstallatie (aardgas), de BTW 21%, de erelonen. Die voorstudie schatte dus de totale investeringskost op 719.068,09 euro.
Vraag blijft. Zal schepen Bral blijven vasthouden aan een investeringstoelage (van ons, Kortrijkzanen) van 500.000 euro, zoals in de krant vermeld?

In het geraamde bedrag van 7,1 duizend euro is het onderhoud tijdens het eerste speelseizoen ook inbegrepen: bemesting, bezanding, groeigarantie. Was Stad hiervoor verantwoordelijk? Deelt Stad in die kosten? Nog even aanmerken dat de bouwheer wel degelijk cvba Kortrijk Voetbal was.

(wordt vervolgd…)

56 handelszaken in de schulden bij Stad

Zo nu en dan stelt de directie Financiën een lijst op van handelszaken die niet op tijd hun facturen betaalden inzake de retributie voor de ophaling van hun bedrijfsafval. Als die handelaars dan na een zoveelste aanmaning nog niet betaald hebben, worden ze geschrapt uit de ophaalronden. Men kan wel opnieuw inschrijven, mits betaling van onkosten en nog een retributie.

Schepen Alain Cnudde is daar allemaal heel tolerant in. Zo wordt telkens opnieuw de vervaldatum nog een keer met een maand opgeschoven. Of meer. Voor het vierde kwartaal van vorig jaar bijvoorbeeld kregen wanbetalers nog tot in juni van dit jaar de gelegenheid om hun schulden te vereffen. Stad Kortrijk is wel ondernemingsvriendelijk! Er zijn handelszaken die al meerdere keren te laat hebben betaald, daarbij geschrapt werden en achteraf toch weer zijn toegelaten tot het betalend ophaalsysteem.

De laatst opgemaakte overzichtslijst van wanbetalers slaat op het tweede kwartaal van 2010 (april-juni). De aangesloten handelszaken krijgen nog tijd tot 3 december om hun openstaande facturen te vereffenen. Soms gaat het om kleine bedragen (15 euro), maar soms ook om méér dan 2.000 euro. In het totaal nu, voor dat tweede kwartaal: 16.350 euro.
Je zou ervan versteld staan als je wist om welke zéér goed bekende handelszaken het gaat. Cafés, winkels, hotels, drukkerijen, uitzendbureaus, garages. Er is zelfs een zaak bij waar raadsleden aandeelhouder of bestuurder van zijn. Een andere die gesteund wordt door de Vlaamse overheid: Jongerenwelzijn (Kasteelkaai). Een soort gesubsidieerde non-profit organisatie nog: cvba Clarus. Die mogen we hier dus wel gerust vermelden. Voor de namen van de andere privé-handelszaken (nog 54 !) doet kortrijkwatcher aan zelfcensuur… Tja.

Gladheidsbestrijding, wat kost dat? (2)

UPDATE

Tijdens het redigeren van ons vorig stuk (van enkele uren geleden) over de prijs van strooizout was onze onderzoeksjournalist wegens fileproblemen afwezig op de redactie, zodat de senior-writer van de regionale eindredactie moest toegeven dat hij niet wist tegen welke prijs Stad Kortrijk tonnen “chemische smeltmiddelen” zou kunnen aankopen. Nu weten we het wel, want onze medewerker Dieppe Throot heeft de kans gezien om even te twitteren.

Stad had dus gedacht om strooizout te kunnen kopen aan 50 euro per ton, of 60,50 euro inclusief BTW.
Het is 65,34 euro per ton geworden, BTW inbegrepen. De winnaar van de openbare aanbesteding is net als vorig jaar de bvba Quatannens uit Gistel-Snaaskerke. Voorafgaand aan de vorige winterperiode vroeg die firma nog 58,44 euro. Andere inschrijver (alweer slechts twee kandidaten) was opnieuw de NV Zoutman uit Roeselare. Hij eiste niet minder dan 86,52 euro per ton, terwijl vorig jaar slechts 67,34 euro was gevraagd.

Gelukkig is de vraagprijs ten opzichte van de raming nog net niet met 10 procent gestegen. Indien dit wel het geval was geweest, dan had de zaak in spoed voor de gemeenteraad moeten komen, en zaten we nu misschien zonder strooizout op onze Kortrijkse gemeentewegen…

P.S. (1)
Er bestaan diverse soorten wegenzout. Wat voor soort (kwaliteit) Stad op het oog had weten we niet. De firma’s die Stad heeft aangeschreven vermelden op hun website geen prijzen.
PS. (2)
Kan een gemeente geen tonnen van dat zout inkopen als de prijs wegens vraag en aanbod nog laag is? Leveranciers doen dat ook. Speculeren is vooruitzien. Soort van efficiënt bestuur.
P.S (3)
Stel dat er een of ander raadslid zou vragen aan schepen Leleu naar bestekken van andere gemeenten, en prijszettingen.

Centraal meldpunt gladheidsbestrijding 056-23 96 11

Deze stadsblog, genaamd “kortrijkwatcher” kunt u zo stilaan aanzien als een stadskrant of een website van Stad.
Al weken geleden was men er bij het stadsbestuur en de politie over akkoord gegaan om met alle middelen de bevolking in kennis te stellen van het bestaan van een centraal meldpunt voor opmerkingen over gladheid op onze Kortrijkse gemeentewegen en fietspaden. Nog niets van gemerkt, zelfs vandaag nog niet op de officiële website van Stad Kortrijk.
Dus doen wij van KW het maar.

Tijdens de diensturen kunt u natuurlijk altijd bellen naar schepen Guy Leleu (de alderman voor mobiliteit en infrastructuur).
Maar ten allen tijde, zowel tijdens de diensturen als daarbuiten: één nummer bij de politie: 056-23 96 11.

Ter info nog.
Het is de betrachting dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg zouden kunnen vinden. In een eerste strooibeurt komen 1) de wegen gevolgd door het openbaar vervoer en 2) die voor groot verkeer aan de beurt.
Daarna: 3) verbindingswegen met druk verkeer, 4) bedieningswegen van wijken, 5) matig drukke wegen, doch gladheidsgevoelig.

Bij weertype “geel” zal men vanaf half vijf in de morgen die plaatsen bewerken die door hun ligging en oriëntatie gladheidsgevoelig zijn. Net als vorig jaar (?) bestrooien 8 wroeters ook fietspaden apart en in een bepaalde volgorde.

P.S.
Niet bellen naar het opgeven meldpunt om te vragen wat weertype “geel” is !

Gladheidsbestrijding, wat kost dat? (1)

Midden september heeft het schepencollege beslist om via een openbare aanbesteding “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding” aan te kopen. Raming 60,50 euro per ton, inclusief BTW, – 50 euro zonder BTW. In het stadsbudget 2010 is voor “sneeuwopruiming en ijzelbestrijding” 25.000 euro voorzien. Zonder budgetwijziging zou Stad dus 414 ton kunnen aankopen. Eigenaardig is dat schepen Guy Leleu in dat collegebesluit niet vermeldt welke firma’s men zal aanschrijven. (In principe moeten het er drie zijn.)
De uitslag van de aanbesteding kennen we nog niet, en we weten ook niet of er al leveringen zijn gebeurd. In het WTV-nieuws van gisteren zei mister Zoutman uit Roeselare dat er (bij zijn firma?) slechts 11 gemeenten in de provincie een bestelling hadden geplaatst. (Zie update in een volgend stuk.)

Vorig jaar is er iets raars gebeurd. In eerste instantie (september) zou de gunning van de levering strooizout via een algemene offerte worden toegestaan. Maar toen er twee kandidaten opdaagden koos men plots (november) voor de goedkoopste inschrijver en dat was het zoutbedrijf Quatannens uit Gistel-Snaaskerke, met een gunningsbedrag van 58,44 euro per ton. De NV Zoutman uit Roeselare vroeg 67,10 euro.
Die onverhoedse wijziging van gunnen is niet normaal hoor. Bij een aanbesteding moet men kiezen voor de laagste prijs, ja, maar bij een offerte spelen bij de keuze van de leverancier nog andere criteria een rol. Er zijn soorten kwaliteiten van dooimiddelen, en de garanties inzake leveringsmodaliteiten spelen hier zeker ook een rol. Schepen Leleu kwam ermee weg, zelfs al zei hij een keer in de gemeenteraad dat de NV Zoutman de gekozen leverancier was.

Soms vragen we ons af of die strooizoutleveranciers niet onder één hoedje spelen.

Het budget voor gladheidsbestrijding heeft men in 2009 moeten verhogen tot 33.784 euro. En dat was nog niet genoeg, want er is voor 34.066 euro (contractueel) vastgelegd. Alhoewel, volgens de jaarrekening is er in het jaar 2009 zelf “slechts” 28.366 euro aangerekend. In de gehele vorige winterperiode is 695 ton strooizout aangekocht. Dat is dus voor een bedrag 40.615 euro.

Er is natuurlijk nog personeel in de weer. In de periode november tot en met februari volgend jaar is er een permanentie van 8 personeelsleden. (Overuren? Nachtwerk?). Reken daar nog het materieel bij.

Stad is geen bank !

Dat riep schepen Stefaan Bral een keer uit toen men zich afvroeg of voetbalclub KV Kortrijk een overbruggingskrediet kon krijgen omwille van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Deze stelling is nu ietwat geofficialiseerd door het schepencollege. De directie van Financiën (schepen Alain Cnudde) zegt dat “de Stad principieel geen bank is en bijgevolg is het toestaan van overbruggingskredieten aan een serie (8) voorwaarden onderworpen.”

Stefaan, of Alain, we zullen u eens wat vertellen.
Heeft de NV XOM van de Xpo al zijn overbruggingskrediet terugbetaald? Dat moest dus ten laatste op 1 april van dit jaar gebeuren. Het zit zo. Voor de bouwwerken van de “Hallen” zat de NV XOM met een probleem inzake kortetermijnfinanciering en vroeg vorig jaar in augustus aanvankelijk een overbruggingskrediet van twee miljoen euro. Dit in afwachting van de uitbetaling van Europese en Vlaamse subsidies. De vraag werd op 9 september 2009 gehonoreerd door het schepencollege. Maar even later wou XOM een krediet van 4.250.000 euro. Ook dit werd toegestaan door het College, op 27 oktober 2009. Alweer werd hierbij gestipuleerd dat XOM de lening moest terugbetalen van zodra de beoogde subsidies waren binnengehaald, en wel ten laatste op 1 april van dit jaar. Schepen Alain, is dit gebeurd? Antwoord verwacht op de gemeenteraad van december. (Curieus, in de begroting van 2009 is slechts 2,5 miljoen ingeschreven.)

Kortrijk Stad is geen bank.
Wat Stad wel doet is geld lenen aan de politiezone Vlas (dit jaar 590.000 euro) en aan de kerkfabrieken (496.837 euro). Men noemt dit hier zedig “doorgeefleningen”. Elders “leningen ten laste van derden”.
Onze vraag is wat het verschil is met “overbruggingskredieten”. Waren die doorgeefleningen ook nodig omwille van liquiditeitsproblemen? Is er met de politie en de kerkfabrieken afgesproken wanneer die leningen moeten terugbetaald? Is het inkomstenverlies dat Stad lijdt door het toestaan van het krediet vergoed door de aanvrager? Dus op basis van de kortetermijnrente?
Want dat zijn allemaal voorwaarden die Stad nu hanteert om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet.

P.S.
Zie nog ons stuk over de lening aan het autonoom gemeentebedrijf BUDA.

Kerst- en nieuwsjaarsfeesten voor Kortrijkse marginalen, kansarmen, senioren en gelijkgezinden

Dit is een bericht voor nooddruftigen.

In de laatste OCMW-zitting wou Ludo Halsberghe (onafhankelijke) de jaarlijkse copieuze nieuwjaarslunch voor de OCMW-raadsleden afschaffen en vervangen door een feest voor OCMW-cliënten. Dat is hem niet in dank afgenomen. Met dit voorstel was hij al naar de pers getrokken en men nam hem dat bijzonder kwalijk. Een CD&V-raadslid vond dit ethisch niet verantwoord, en een ander van de VLD meende zelfs dat alleen de OCMW-voorzitter naar buiten uit mag communiceren. Hij wou zelfs het punt in besloten zitting laten behandelen.
Het voorstel werd dus verworpen, ook al omdat er in Kortrijk voor allerhande randgroepen ter gelegenheid van eindejaar al genoeg recepties en maaltijden worden georganiseerd.

Ziehier een lijstje. Beste KW-lezer, houd de data vrij. We zien mekaar nog. Op de reünie van de Unie der Zorgelozen is de voltallige KW-redactie aanwezig. Aandeelhouder Nolfie (Roeselare) bij Poverello.

Dienstencentrum De Condé (16 december)
Maaltijd met dessert, voor iedereen (senioren in het bijzonder) in de buurt (max. 70 deelnemers). 9 euro.

Dienstencentrum De Zevenkamer in Heule (16 december)
Kerstontbijt. Voor de buurt, senioren is doelgroep (max. 90 personen). Prijs nog niet bekend. Er komt nog een nieuwjaarsreceptie.

Parochiezaal Rollegem (17 december)
Een seniorenactie voor iedereen uit Zuid-Kortrijk (max. 150). Verzorgde maaltijd. 12 euro.

Dienstencentrum ‘t Cirkant in Marke (21 december)
Feestmaaltijd voor iedereen uit de buurt (max. 50). 9 euro. Doelgroep senioren.

Dienstencentrum De Zonnewijzer (22 december)
Feestmaaltijd voor iedereen uit de buurt (max. 150). 9 euro.

Venning (22 december)
Oliebollen voor de wijkbewoners (max. 50). Gratis.

Campus Drie Hofsteden (23 december)
Kerstmaaltijd voor (senioren) Kortrijk-Zuid (max. 100). 9 euro.

Achturenhuis (24 december)
Aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en pakjes. Voor de vrijwilligers zelf, bezoekers en buurtbewoners (max. 30). 6 euro, all-in.

Christengemeente Ichthus (24 december)
Volledige maaltijd, ook voor randkerkelijken (max. 50). Gratis voor de vrijwilligers, anders slechts 5 euro. Er is een grote “toeleiding” vanuit Centrum Overleie naar dit kerstfeest.

Poverello (nog geen datum)
Feestmaaltijd met eucharistieviering, tombola, en een optreden voor maximum 100 personen. Prijs nog niet bekend gemaakt.

Sint-Michielsbeweging (nog geen datum)
Kerstfeest. (Jona mankeert ook nog.)

Ronde Tafel Kortrijk via Syntra West (24 december)
Bedeling kerstmaaltijden (via CAW’s, Oikonde, mannenopvang, nachtopvang, Centrum Overleie) voor mensen in armoede (max. 800). Gratis.

Centrum Overleie (31 december)
“A’Kzie organiseert nieuwjaarsfeest met aperitief tot en met dessert voor mensen in armoede (max. 60). 5 euro.

KULAK (31 december)
Ja! Oudejaarsfeest met volledige maaltijd en dansfeest voor iedereen (max. 230). 5 euro als u bent doorverwezen door een sociale organisatie of buurtwerk. Anders 11 euro.

Dienstencentrum De Vlaskapelle in Bissegem (14 januari 2011)
Nieuwjaarsreceptie. Nog geen bijzonderheden bekend gemaakt.

Unie der Zorgelozen (15 januari 2011)
Voor de medewerkers en sympathisanten volledige maaltijd (max. 70 personen). Gratis voor de medewerkers, anders 5 euro.

Schepen vraagt overbruggingskrediet aan zichzelf

Het autonoom gemeentebedrijf Buda dat de Budatoren, de Budascoop en de Budafabric beheert, evenals omliggende percelen (niet verwarren met het Buda Kunstencentrum, dat is een vzw) verkeert nu in liquiditeitsproblemen. Waarschijnlijk omwille van de kosten gemaakt ter “opfrissing” van de bioscoop (tapijt, bar, balie, vestiaire). Maar nog meer hoogstwaarschijnlijk door de fout van het stadsbestuur zelf, dat niet op tijd en stond zijn financiële verplichtingen ten opzichte van het AGB nakomt. Beetje kluchtig verhaal hierna. Maar dat is Kortrijk. Centrum van innovatief, creatief design-boekhouden. Kortrijkwatcher weet er niet het fijne van. Geloof dat maar.

Ja. De voorzitter van het bestuur van ons eiland-gemeentebedrijf is de schepen van cultuur, Christine Depuydt. En dat bestuur (niet ieder bestuurslid heeft daar weet van!) heeft dus op 28 oktober een smeekbede gericht aan Stad (het schepencollege) met de vraag om voor de periode november 2009 tot eind januari 2010 een overbruggingskrediet van 50 tot 70 duizend euro toe te kennen. Zo wil men de kosten van een kaskrediet vermijden. De schepen van cultuur gaat akkoord. Haar eigen bedrijf gunt zij een krediet van 60.000 euro, en dat zal verrekend worden met de gelden die het AGB nog tegoed heeft. Welke tegoeden? Die op de uitbetaling van de energiefacturen (80 procent) en het part dat de dienst Facility zou betalen bij de “opfrissing” van de Budascoop (de veiligheidsvoorzieningen en zo). Voor die laatste “verbeteringswerken” nu, in de scoop voorziet het begrotingsontwerp voor 2011 een bedrag van 50.000 euro.
AGB Buda dient geen vergoeding te betalen voor het overbruggingskrediet, aangezien “de reden voor het krediet te vinden is bij de Stad zelf”… Onze gemeenteraadwatcher wordt gek als hij dit leest.

We hebben het eens nagekeken. AGB Buda zou veel geld (33.000 euro per jaar?) kunnen besparen en enig kaskrediet kunnen vermijden door die volstrekt nutteloze, deeltijdse Buda-coördinator aan de dijk te zetten. Het is een vriendje van minister Stefaan De Clerck, de burgemeester die voorheen voorzitter was van het AGB. Gunther Broucke namelijk verricht gewoon niks en wordt daar goed voor vergoed. 33 duizend euroots? Als kortrijkwatcher het verkeerd voorheeft, moet men het maar zeggen. Deze KW-krant althans heeft een rubriek “errata” genaamd. Niet te geloven. Deeltijds? Gunther, zeg het eens zelf om hoeveel dat gaat. Op Tinternet. FB-vrienden. Linkedinge.

En Stad zou ook energiekosten vooruit kunnen betalen, nog vóór de facturen binnen zijn. Men doet dit al wel met KV Kortrijk. Het voetbal. De multicul van/voor de kleine man.

P.S. (1)
AGB Buda krijgt jaarlijks een vaste subsidie van 140.000 euro, geïndexeerd. (Beetje ongeveer hetzelfde als de vzw Habbekrats, voor scheve cultuurhangjongerenpetjes, pro memorie.) In 2007 was er een boni van 131.719 euro. In 2008 nog 44.437 euro. Voor 2009 was er nog een overschot van 329 euro. Het energieverbruik bij Buda is hoog. Voor het laatste kwartaal van vorig jaar en tot begin februari van dit jaar betaalde Stad zowat 71.000 euro uit. Ook de schoonmaakkosten (de Budatoren) zijn torenhoog.

P.S. (2)
In dat “Nieuwsblad” van 2 juni 2007 verscheen ooit het bericht dat Gunther 13.800 euro opstreek voor zijn taak als “Buda-coördinator”. Dat nieuws heeft toen zoveel commotie veroorzaakt dat we daar sindsdien niets meer konden over vernemen. Bon. Misschien over een maand of zo weer meer daarover in de reguliere perse, van de dode bomen.