Een voortgangsrapport zonder cijfers

UPDATE
Bij monde van Philippe De Coene (SP.a) heeft de Progressieve Fractie zich op de gemeenteraad van 8 november deels onthouden en deels (5) tegengestemd bij de goedkeuring van het voortgangsrapport. Alibi: nog altijd teveel sociale huisvestingsmaatschappijen. En beloften inzake participatie en inspraak van de bevolking (de Venning!) worden niet gehouden. De Progressieve Fractie hoopt met die geste gehoord te worden door de Visitatiecommissie
.

Kortrijk krijgt niet enkel geld van het Gemeentefonds. Als centrumstad genieten we al vele jaren ook van het zgn. Stedenfonds. En dat gaat jaarlijks over miljoenen. Meer dan 2 miljoen op jaarbasis. Voor dit jaar verwachtten we van dat Fonds in den beginne 2.337.474 euro. Na begrotingswijziging verhoogd tot 2.446.366 euro.
Dat bedrag klopt niet met wat het OCMW nog onlangs kon noteren. In de zitting van 21 oktober was sprake van een indexering die Stad 277.162 euro opbracht, zodat het eindbedrag voor dit jaar werd aangepast: nu 2.439.257 euro.
Wij hier van kortrijkwatcher vinden dat nog altijd merkwaardig: hoe het OCMW andere cijfers hanteert dan die in de stadsbegroting.

Maar waar verschieten we helemaal niet meer van?
Dat Stad rapporten kan schrijven waar helemaal niets in staat.
Het zit zo. De beleidsovereenkomst met de Vlaamse regering voor de uitvoering van het Stedenfonds 2008-2013 schrijft voor dat men om de drie jaar een “voortgangsrapport” dient voor te leggen. Net als het rapport van de vorige keer (2005) is de inhoud te omschrijven als een ambtelijke woordenbrij. Gemaakt door wat we hier voortaan zullen noemen: raamambtenaren. Je verneemt uit het huidige rapport – dat vandaag voor de gemeenteraad komt – dus geen enkel concreet gegeven over wat men met die miljoenen sinds 2008 heeft uitgericht. Eén zaak wel: het project Sint-Denijsestraat. Een project dat heel lang heeft aangesleept en nog aansleept. Waarvan niemand weet wat de kosten ervan waren of nog zijn.

Het Stedenfonds heeft meerdere doelstellingen. Daarvan wordt gezegd dat ze bereikt zijn oftewel dat ze in de toekomst wel zullen bereikt worden. Maar: men vermeldt geen enkel concreet gegeven over voorbije projectwerking, communicatie, buurtwerk, flankerende maatregelen, specifieke projecten. Niet één. Geen. En ook niet het minste gegeven over wat men in het kader van die doelstellingen heeft uitgegeven of nog zal uitgeven.

Over de middelenverdeling heeft het OCMW enige aanpassingen voorgesteld, waar de gemeenteraad van vandaag geen weet van heeft. Maar wat er van die bedragen naar het OCMW gaat (of ander instanties uit onder meer de welzijnsector) en voor welke projecten, daar hebben we het raden naar.
In de lente van volgend jaar mogen we hier weer een visitatiecommissie verwachten. Een indrukwekkend gremium van geleerde heren (ook uit Nederlandse universiteiten) die moeten oordelen of onze ambtenarij met al die miljoenen goed werk heeft afgeleverd. Nu is dat team zelfs aangestuurd door het adviesbureau “Idea Consult” uit Brussel. Op basis van het huidige voortgangsrapport kan de visitatie opnieuw een verslag schrijven met als titel: “Tussen drive en overdrive”. Toen wou men daarmee zeggen: jongens toch, beloof niet zoveel. Maak eens wat zaken af, realiseer eens wat, blijf focussen en bezin u een beetje.

De gemeenteraadsleden zouden aan de “strategische cel” vanavond kunnen zeggen: maak maar eens opnieuw uw huiswerk. Maar ja, het voortgangsrapport moet eind deze maand binnen bij het team van het Vlaams Stedenfonds.

P.S.
Het onderwerp “stedenfonds” is hier in deze krant al meerdere malen behandeld. Al in 2005 en 2006. We kunnen niet in herhaling vallen.