Structurele inbedding en 5-jarenplan voor dak- en thuislozen in winteropvang (2)

Wist niet. Echt niet. Er bestaat hier een “stuurgroep thuisloosheid”. Een stuurgroep. Een verzameling van wat we noemen “raamambtenaren” uit de welzijnssector. Staren uit het raam over de PC’s. Werkers uit de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Stimulans,Piramide), OCMW, Welzijnsconsortium en zelfs iemand van de provincie. Al die raamambtenaren zorgen sinds enkele jaren voor een multidisciplinair crisisoverleg, intersectorale trajectbegeleiding, de structurele (regionale) verankering van de nachtopvang en ze beweren ook nog dat zij een “regionale woonladder” hebben uitgewerkt.

De stuurgroep heeft nu een vijfjarig traject uitgestippeld voor de structurele inbedding van de nachtopvang tijdens de winter. Daar staat niet veel nieuws in. De duur van het project blijft 4 maanden. De capaciteit blijft dezelfde (10 bedden). De toelage van Stad blijft voor 2 jaar bij hetzelfde bedrag: 17.000 euro. Bijdrage van het OCMW en van de provincie: idem. Gedeputeerde Dirk De Fauw liet al weten dat hij zich slechts kon engageren voor de resterende duur van deze legislatuur.
Vanaf 2013 zou er iets moeten veranderen. De gevraagde toelage van Stad daalt dan naar 14.000 euro, om in 2015 dan plots te stijgen naar …14.200 euro. (Een indexaanpassing?)

Ja, in 2013 zou het CAW Stimulans een gebouw ter beschikking stellen voor de winteropvang van daklozen. Het vijfjarenplan blijft daar zeer vaag over. Het gaat immers om een gebouw dat nog niet bestaat. Denken we. Dat zit zo. Al van in het jaar 2008 hoopt het CAW Stimulans de stadsgrond van de stapelplaats in de Tuighuisstraat ongeveer gratis te krijgen. Laat ons zeggen tegen een minimale erfpacht. Stimulans zou daar een mannenopvangcentrum willen oprichten. Dat dossier is ergens in het stadhuis in een onderste lade beland. Stad kan moeilijk een eigendom verkopen zonder het principe van de mededinging te laten spelen. (Er zou nog een andere gegadigde zijn: een kerkfabriek – O.L.Vrouw – in combinatie met De Poort.) Komt daarbij dat de grond van de stapelplaats grondig is vervuild. Wie zal daar voor opdraaien?

Wat het vijfjarenplan bedoelt met een streven naar regionale verankering van de nachtopvang is ons onbekend. Gewoon een provinciale subsidie bemachtigen?
En wat is dat: een “woonladder”?
Dat is een tekst op papier waar men niets mee aanvangt. Men maakt hierbij een onderscheid tussen daklozen en thuislozen. De conceptuele categorie “daklozen” is opgesplitst in mensen die leven in openbare ruimte (zonder vaste verblijfplaats) en mensen in de nachtopvang. Bij de “thuislozen” heeft men het over mensen uit een opvangcentrum, of mensen die begeleid wonen of nog mensen zonder huurcontract. Naast de dak- en thuislozen zijn er nog twee categorieën in de woonladder: zij die een onzekere of een onvoldoende huisvesting hebben.
Zo, dat weten we dan.

Bij onze Kortrijkse nachtopvang dient die papierwinkel van de “woonladder” nergens voor.
Men vraagt aan de sukkelaars die zich aanmelden enkel naar hun naam. Dat is dus alleszins niet te beschouwen als een structurele inbedding. Tijdens de vorige winter hebben 56 (andere bron zegt 51) personen gebruik gemaakt van de nachtopvang. Terwijl er naar schatting hier zo’n 120 daklozen zouden ronddwalen.
De nachtopvang opent tegenwoordig zijn deuren om 19 uur. Men heeft recht op vijf nachten in een periode van acht dagen. Zijn er meer dan 10 kandidaten (dat was bijvoorbeeld op 1 december het geval) dan moet men een een groene of rode kaart trekken. In noodgevallen laat men 15 personen toe.

Structurele inbedding en 5-jarenplan voor dak- en thuislozen in winteropvang

Onze vliegende sterreporter – de bekende (str) – van KW houdt in Kortrijk alles in de gaten.
Gisterenavond stonden er om 20 minuten voor 19 uur drie kandidaten te wachten om de nacht door te brengen in de nachtopvang, op de hoek van de Houtmarkt en het Plein, in een vleugel van het Sint-Niklaasziekenhuis die nog min of meer werkt. Plezante gasten zeg. Als ze wat te wild zijn krijgen ze een zetpil.
Reporter gaat vanavond 31 december terug om ze dat nieuwe 5-jarenplan van de stuurgroep “thuisloosheid” uit te leggen.
Zie de komende avondeditie van deze krant. Online.

Hoeveel zal de doortocht Aalbeke gaan kosten?

Op het eerste gezicht minder dan we dachten.
Er waren vijf deelnemers aan de openbare aanbesteding. De laagste inschrijver won: de NV Stadsbader-Flamand uit Harelbeke met 4.154.208,67 euro, inclusief BTW. Van het Vlaamse Gewest verwacht men subsidies ten bedrage van 1.337.793,54 euro zodat het stadsaandeel uitkomt op 2.816.415,14 euro. In dat stadsaandeel zitten nog wat subsidies vervat, maar het bedrag kennen we niet.

In maart 2006 (ja, het dossier sleept al jaren aan) is afgesproken dat het Gewest de herinrichting van de doortocht betaalt, met uitzondering van de voetpaden, het straatmeubilair, de groenaanleg en de verlichting. Wat die verlichting betreft zal het Gewest evenwel nog een forfaitaire bijdrage leveren per km die verlicht wordt. Hoeveel? Dat weten we niet.

De kosten zijn in 2010 begroot. Merkwaardig: onder een artikel met de naam “infrastructuurwerken in verband met afvalwater”. Totaal bedrag 6 miljoen, maar dat gaat dan onder meer over de doortocht Sint-Jansput, het kruispunt R8-Pottelberg, enzovoort. Specifiek voor de doortocht Aalbeke is 2,6 miljoen voorzien, met een verwachte toelage van 640.000 euro. En voor de Moeskroensesteenweg 200.000 euro.

Een paar zaken vragen toch om wat opheldering vanwege schepen van mobiliteit Guy Leleu.
Op de voorlichtingsvergadering voor de inwoners van Aalbeke vergat hij het even om te gewagen over de erelonen.
Nog in oktober van dit jaar heeft men die opgetrokken met 280.503 euro tot niet minder dan 434.903 euro. Er was ook een veiligheidscoördinator nodig. Zijn honorarium is van 23.250 euro gestegen tot niet minder dan 107.097 euro. Maar dit vraagt dus ook een herberekening want de kostprijs voor de werken werd in oktober nog geschat op 5 miljoen euro. Toen was er sprake van een Vlaamse subsidie van 1,9 miljoen euro. Aandeel van de Stad, toen: 3,13 euro. Met daar inbegrepen een subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij van 557.835 euro als een vorm van pre-financiering.

Er staan niet zoveel (belangrijke) agendapunten op de komende gemeenteraad van 10 januari. Schepen Leleu zou dus spontaan wat nadere toelichting kunnen geven over verhoopte subsidies en de (nieuwe) erelonen. Is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Gewest? En hoeveel studiebureaus zijn er nu nog betrokken bij de werken?

Het dossier sleept al jaren aan, zeiden we.
De doortocht van Aalbeke is voor het eerst ter sprake gekomen in de Raad van april 2000. Ja. In december 2000 pas is de studie gegund aan het bureau Formanova (Leuven-Gullegem). In maart 2006 dan is het dossier “geactualiseerd” en heeft men er ook het studiebureau Cnockaert (Kortrijk) bij betrokken. In februari 2009 kwam het tot een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest waarbij beloofd dat Stad beroep kan doen op subsidies voor de riolering. En in oktober van dit jaar tenslotte raamde men de kosten voor de infrastructuurwerken op 5 miljoen.

Hoeveel zal het worden, denkt u? Vijf miljoen zeker?
Dat weten we pas met de eindafrekening in 2012 want de werken zullen heel lang duren. Een jaar. Vertel dat maar eens in China. Onze zgn. zusterstad WUXI waarnaar onze mandatarissen heen en weer reizen. Komen er meerprijzen? Bijkomende werken? Veranderen de geraamde hoeveelheden? Misschien gaan er archeologen eerst sleuven graven, naast de rioleringen.
En is tegen die tijd deze krant “kortrijkwatcher” failliet?

Johan Coulembier even schepen

Wat kan moet mogen.

Dat er in het Kortrijks schepencollege iets op til was, het bleek al deze namiddag uit wat Ann-Pascale Mommerency liet weten op facebook. Zij liet er een raadselachtig bericht op los: “dat ze moest knopen doorhakken, en geen simpele.” “Grrr…” voegde zij er aan toe. Facebook, het blijft een verraderlijk medium. Mommerency (bijgenaamd A-P) zal immers hoogstwaarschijnlijk als nieuw raadslid gaan zetelen, nu beslist is dat Johan Coulembier schepen wordt. A-P stond in 2006 op de vierde plaats, maar behaalde evenwel slechts 756 naamstemmen.

Dat wordt lastig voor onze papieren en andere perse. Kunnen de stoelendans niet meer bijhouden. Vandaag bracht WTV het nieuws uit met de bemerking dat Johan de schepen Hilde Demedts opvolgt. Dat is dus niet juist. Op 1 januari zal Christine Depuydt de Stellvertreter worden van Hilde. (WTV kan ook de naam Demedts niet juist spellen.) Johan vervangt dus de opgeschoven Christine. Maar zal misschien de portefeuille krijgen van Hilde: personeelszaken. Of wordt hij de schepen van burgerzaken (huwelijken)? Dat zou hem zeker kunnen bekoren. “Het Nieuwsblad” moet inzake nieuwsgaring ook op zijn tellen passen. Enkele weken geleden had de persjongen het nog over ene Patrick Coulembier, en dacht dat AP een OCMW-raadslid was.

Addendum
“Het Laatste Nieuws”

Deze krant meent ook dat Mommerency OCMW-raadslid is en wordt vervangen door Gerard Parmentier. Gerard neemt ontslag.

Ons SOK slaakt een noodkreet

U hebt er geen idee van waarmee ons autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingsbedrijf zoal mee bezig is. Natuurlijk niet. De papieren perse schrijft er niet over (er gebeurt ook niet zoveel, vanuit dat SOK bekeken dan), en het bedrijf zelf is er pas deze maand (ja!) in geslaagd om het jaarverslag 2009 op zijn website te publiceren. Evenwel zoals andere jaren opnieuw zonder de jaarrekening. Dat kan dus niet, voor een gemeentebedrijf. Een AGB. Openbaarheid van van bestuur, dus zegt kortrijkwatcher er maar iets over.

Eigenlijk hoeft u dat jaarverslag van vorig jaar niet eens te lezen. Er staat niets nieuws in, in vergelijking met dat van 2008 of 2007 of 2006, of nog eerder. Dat komt omdat talloze projecten waarmee het SOK zich onledig houdt helemaal niet opschieten. Jaren aan een stuk aanslepen.
Wonen boven winkels, wie hoort daar nog van? De herbestemming van de Sint-Amandscollegetoren? De Belgacomsite in de Tuinstraat? Het project woongelegenheden in de Nieuwstraat? (Bouwvergunningen dateren van 2007.) Wat met de directeurswoning Vetex? Wil men de cinema Palace tegen de vlakte gooien? Wat met het gebied Ramen in de Papenstraat? Hoe staat het met de verkaveling Bouvekerke?

Het SOK bestempelt zichzelf nog als een “aanjager” van grootschalige projecten in de stad. Een “motor” voor nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de herbestemming van ziekenhuizen als Maria’s Voorzienigheid. (Daarvoor is al tien jaar geleden een “studiesyndicaat” opgericht.) Denk aan Kortrijk Weide met de bouw van een nieuw politiekantoor. (Schetsontwerp van Xaveer De Geyter dateert van 2007.) Ha. Is er nog nieuws over de aanpak van de Haantjeshoek? (Verhuist KTA Heule nu naar de site Drie Hofsteden?)

In de feitelijke praktijk is het SOK al die jaren bijna uitsluitend bezig geweest met het megawinkelcentrum (de Bijstandsite) en de buurt.

Het SOK kent ook drie filialen. De NV Tsyon die wonen boven winkels hoog in het vaandel voert. De NV Pandenfonds (3 miljoen euro) dat met drie architectenbureaus diverse investeringsprojecten bestudeert. (De Zwevegemsestraat wordt opgekuist middels sociale verdringing, razzia’s.) De NV XOM die miljoenen euroots publiek geld kreeg voor de uitbouw van de Xpo. (Is dat overbruggingskrediet nu al terugbetaald?)

Het SOK slaakt een noodkreet:“Dit kan zo niet verder.”
Een groot deel van het budget zit vast in haar onroerend patrimonium. De return van deze panden (geen overzicht daarvan in het jaarverslag) is gezien de complexiteit en vaak langdurige looptijden van projecten inzake vastgoed veelal pas op langer termijn zichtbaar. Daarbij komt dat het SOK opdraait voor allerhande projectkosten. En verliezen eigen aan de werking van een grond- en pandenbeleid bedragen zo’n 25 procent per project in de te revitaliseren buurten. Daar krijgen we allemaal geen toelichting over. Projectkosten: alsmaar architecten inschakelen. Zo kunnen we het ook.
Vandaar dat het gemeentebedrijf een bijkomende “financiële insteek” verwacht van Stad. Bijvoorbeeld doorstorting van subsidies uit het Stedenfonds of het Stadsvernieuwingsfonds. Een jaarlijkse dotatie voor de werking.

Het balanstotaal van SOK bedroeg eind vorig jaar 17,23 miljoen euro. Het eigen vermogen is opgetrokken van 4,4 naar 16,1 miljoen. Verlies in de resultatenrekening van vorig boekjaar: – 347.955 euro. Maar over te dragen verlies uit de resultatenverwerking: – 4,93 miljoen, tegenover 1,5 miljoen in 2008.

P.S.
Ideetje voor Trui Tydgat, directeur van het SOK.
Sloop heel de kliniek in de Loofstraat. Maak daar een grote vijver en zet er een sprookjesachtig paaldorp op.

Spoedbericht voor onze lezers in woonzorg- en dienstencentra

Deze elektronische krant KW wordt via Tinternet in onze woonzorgcentra (Sint-Jozef, Ter Melle, De Nieuwe Lente, Biezenheem, Lichtendal) en de lokale dienstencentra (De Zonnewijzer, ‘t Cirkant, De Zevenkamer, De Condé, De Weister) gretig gelezen.
Hierbij dus een bericht “ad valvas”. Eigenlijk een waarschuwing.

Vanaf 1 januari zullen de zgn. “betere dranken” in al uw cafetaria in prijs stijgen. Net deze die u dus dagelijks nodig hebt. Het gaat om speciale streekbieren en wat hartiger dranken. Een porto gaat naar 2 euro. De sherry idem. Martini 1,7 euro. Een Carlsberg zal 2,1 euro kosten. Westmalle Triple: 2,30 euro. Het OCMW is van oordeel dat de prijzen van dit soort dranken meer marktconform moeten gemaakt. Zo’n cafetaria in de LDC mag geen spotgoedkoop buurtcafé worden.

Vanwege de crisis en het weinige zakgeld dat bewoners van woonzorgcentra krijgen, blijven de prijzen voor “basisconsumptie” evenwel ongewijzigd. Koffie bijvoorbeeld: 1 euro. Pilsje: 1,10 euro. De prijs voor een glas wijn (1,60 euro) en een fles (8,30 euro) blijft ook onveranderd.
Men zegge het voort!

Hoeveel papier verbruikt Stad en OCMW ?

Vorig jaar kocht het OCMW voor 16.500 euro papier. Om welk soort het gaat (gerecycleerd is duurder) weten we niet. Evenmin of het hier ook gaat om enveloppen. Via een onderhandelingsprocedure kreeg het OCMW voor volgend jaar een offerte binnen ten bedrage van 10.558 euro, maar wel zonder BTW. Er was een onderhandelingsprocedure mee gemoeid waarbij men niet minder dan 16 firma’s heeft aangeschreven. Zestien geselecteerden. Ongezien. Slechts twee kandidaten dongen mee. Winnaar: de NV Lyreco Belgium uit Vottem.

Ergens midden dit jaar is beslist om Stad als aanbestedende overheid aan te stellen voor de gezamenlijke aankoop van papier voor zowel de stadsdiensten als die van het OCMW. Via een algemene offerte. De raming van het verbruik door Stad bedroeg toen 40.600 euro, exclusief BTW. Men kwam wel overeen dat het bestek zou opgesplitst worden in twee percelen, en dat de kandidaten zowel voor beide percelen als voor iedere afzonderlijk een offerte konden indienen.
Ergens in september is de wijze van gunnen veranderd: het kon ook met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aangezien het totaalbedrag van de aankoop om minder dan 67.000 euro ging. (Gemeenteraad weet nergens van.)

Voor Stad hier op de redactie van KW geen idee over hoeveel geld het gaat en aan wie de opdracht is gegund. Gezamenlijke aankoop?
Voor kantoorbenodigdheden in het algemeen is bij het “algemeen bestuur” voor volgend jaar 95.950 euro begroot.

Stel dat de aankoop van papier uitsluitend op kantoorpakken van 500 vellen slaat, dan zou het voor de Stad kunnen gaan om meer dan 10.000 van die pakken. Eens vragen hoeveel enveloppen men nodig heeft op het stadhuis.

Delhaize in “K-in-Kortrijk” geniet ook van een premie

Onlangs heeft het schepencollege wat premies (drie) uitgedeeld aan mensen die de lokale economie bevorderen. De nieuwe Delhaize in het winkelcentrum K kreeg tot eenieders verbazing ook een (start)toelage van 4.000 euro, als deelname in de inrichtingskosten en de kosten voor professioneel advies. We verzinnen hier ditmaal geen grap. Een en ander kwam in toepassing van het weinig bekende reglement ter stimulering van de economische activiteit in de stad. Te lang om helemaal uit te leggen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers en beoefenaars van vrije “dienstverlenende” beroepen een premie krijgen. Men mikt eigenlijk op starters en huurders van een leegstaand pand. Die premies kunnen slaan op registratierechten, verfraaiïngswerken, inrichting, vervolmakingscursussen, innovaties, toegankelijkheid. Er is zelfs een waarborgsom mogelijk. We vragen ons af waarom niet meer winkeliers – van K dan – een aanvraag doen.

Het reglement – dat al bestaat sinds september 2003 – kent steeds minder succes. In de beginjaren ging het nog goed. In de periode 2004 tot en met 2006 liepen 149 aanvragen tot steun binnen en raakten er 44 dossiers goedgekeurd. Topjaar was 2005 met 8 starterspremies (voor 17.355 euro) en 13 voor winkeliers die zich vestigden in een structureel leegstaand pand (48.050 euro).
Het wordt tijd dat men nu de efficiëntie van die premies een keer gaat onderzoeken. (In de deelgemeenten praktisch geen kandidaten.) Er is beloofd dat men dit jaarlijks zou doen, maar zo’n evaluatie hebben de raadsleden nog nooit van hun leven gezien. In 2008 kon men slechts 10.000 euro in de rekening vastleggen. Alhoewel er toen drie dossiers zijn aanvaard, ter waarde van 14.000 euro. In 2009 begrootte men een krediet van niet minder dan 105.965 euro en kreeg Stad met moeite 26.624 euro uitgekeerd. In 2010 verlaagde het geraamde bedrag van 72.965 euro naar 52.965 euro. Voor het komende jaar opnieuw 52.965 euro voorzien.

Ingediende dossiers krijgen een beoordeling door een adviescommissie van niet nader genoemde bedrijfsdeskundigen en van iemand van Syntra West. De inhoud van de adviezen krijg je niet te zien. Een goed gesprek met schepen Jean de Bethune zal wel volstaan zeker?
Winkeliers van K-in-Kortrijk, waag uw kans! Er is geld op overschot. Zeg dat u de leegstand met uw komst hebt doen verminderen. Manager van K en centrummanager kunnen misschien een collectieve aanvraag indienen.

Publicitaire stunt van Humo kost Stad 13.552 euro

UPDATE
Lezers signaleren ons dat burgemeester Borat – toen hij nog klein was – ook altijd bereid was tot dit soort onnozelheden, daarbij zelfs tot nog veel meer dingen. We zoeken het uit.

Voorafgaand.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld om de Kortrijkse horeca nog méér op stang te jagen. Volgens de gazetten willen de neringdoeners terug een goeie ouwe “ordinaire” kerstmarkt op de Grote Markt, en geen flauwe kul zoals die actie “Humo’s bol het af”.

Sinds woensdag proberen vijf knostgekke jongeren – dixit Kortrijkse website van Stad – (nu nog vier) om het zolang mogelijk uit te houden, opgesloten in een wagen op de Kortrijkse Grote Markt. De “knotsgekke, maffe” actie (dixit de website van Stad) wordt volop gesteund door het kabinet van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat.
Een normaal mens denkt dan, nou – als een of andere firma een reclamestunt wil bedenken op openbaar domein, dan kunnen we dat wel billijken, maar daar ga ikzelf toch geen bijdrage voor leveren. Noch met centen, noch logistiek.
Zo niet Borat. (Hij vraagt niet eens om de voorgeschreven retributie op de inbeslagneming van openbaar domein.)

Stad Kortrijk (onze schepenen, collegiaal als altijd) heeft in onze naam een verbintenis afgesloten met Humo. Met HUMO. (Nu een keer niet met Knack.) Een verbintenis ! Het blad kreeg de toestemming om vanaf 15 december een (niet nader genoemde) actie te voeren op de Grote Markt. Kortrijkzanen, ge moet dat maar ook eens proberen.
Stad (dat zijn wij) besliste om te zorgen voor nadars, afvalbakken, aansluiting elektriciteit, en de organisatie kreeg de beschikking over vijf parkeerplaatsen in de garage van het stadhuis. De politie was bereid om assistentie te verlenen. En Stad zou ook nog zorgen voor de communicatie. Zie de website.
Maar dat is niet alles.

De financiële inbreng van Stad (dat zijn wij) bedraagt 11.200 euro, zijnde 13.552 euro inclusief BTW.
Voor de onvoorziene kosten is 2.000 euro uitgetrokken. De rest van de stadstoelage gaat naar security, het Rode Kruis, de plaatsing van een mobilhome, en – jawel – ook een deel van de hotelkosten in het luxehotel “Damier”. Twee kamers voor vijf nachten.

Voorts zullen de stadsdiensten achteraf nog zelf instaan voor de reiniging van de plaats van de actie.
Humo wordt gevraagd om in te staan voor een tegenbedrag van 11.200 euro.
Ja, dat is Kortrijk, HET KORTRIJK VAN BORAT althans. Aan ons de keuze.

P.S.
Lezersbrief schrijven naar Humo! En nagaan of die wel wordt opgenomen. Zeg intussen ook eens dat Stad 17.000 euro uittrekt voor de MAANDENLANGE opvang van daklozen.

Nog even wachten op passantentellingen

Gisteren publiceerden de gazetten het resultaat van een passantentelling in de Lange Steenstraat (geen andere straten), uitgevoerd door het studiebureau Fastigon. 80.000 in een week van oktober. Volgens de gazetten nog telde men daar 70.000 passanten in 2008 en 60.000 in 2006. Hoe zat het met het weer toen?
Wel opvallend ronde cijfers, een lapidair bericht en niet de minste toelichting. Iedere telfase net 10.000 mensen meer. Alstublieft zeg. Ga eens met zo’n peiling examen afleggen voor het vak statistiek.

Intussen zouden we het hier nu beter doen dan bijvoorbeeld de Ooststraat in Roeselare. Dat kan zijn en het kan ook niet zijn. Jongens toch. Enkel een koopstromenonderzoek (met nulmeting) kan hierover uitsluitsel brengen. Van de locale kranten moet je niet meer gegevens verwachten want Fastigon rekent 125 euro aan per opgevraagde telling (per straat).

Alleszins één heel belangrijk element ontbreekt. De ratio. Dat wil zeggen de verhouding van het aantal passanten tegenover de populatie in het omliggende gebied. Dus (hier althans) ten opzichte van het aantal bewoners in een straal met een reistijd van 15 minuten. Stel dat die ratio elders beter is met een kleiner aantal getelde passanten. En waarom geen andere “reistijd” bekijken? Wat is een reistijd?

Misschien even nog een technische bemerking. Die passanten per week zijn geenszins het resultaat van een telling. Ze zijn het resultaat van een berekening, want Fastigon telt enkel driemaal op vrijdag en driemaal op zaterdag. Tussen 10 en 18 uur. (Voor Kortrijk spijtig genoeg niet om 19 uur…)

Ons stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) heeft een contract met het bureau Locatus om tweejaarlijkse tellingen te laten houden in het winkelwandelgebied. En zo nu en dan daar buiten ook, tot in de de deelgemeenten, maar daar horen we niets meer van. Die resultaten van oktober zijn sinds lang binnen maar nog niet vrij gegeven. (Er schijnt een soort vraag naar een hertelling of naar een bijkomende studie te zijn geweest, maar verder weet KW er ook niets over.) Het dossier kwam pas gisteren ietwat ter sprake in de Raad van Bestuur. De cijfers zouden gunstiger uitvallen dan die van Fastigon. Men is bij het SOK nog altijd bezig met het bestuderen van de gegevens. De publicatie (met commentaar) zal nu pas begin januari gebeuren. Na de feestdagen. Was eerst beloofd voor begin deze maand. Het autonoom gemeentebedrijf SOK vindt het niet opportuun om dezer dagen de commercie met enige berichtgeving te doorkruisen of te verstoren.

Wij, Kortrijkzanen, zullen dan ook hopelijk volledig inzage krijgen in een dossier dat ons belangrijker lijkt. De handelsinventarisatie. Die omvat onder andere de evolutie van de leegstand in het winkelwandelgebied. Voor en na de komst van het nieuwe winkelcentrum? Ook besteld door ons SOK.
Wat wij intussen nog altijd betreuren is dat Stad geen koopstromenonderzoek laat uitvoeren. Dat is meer dan een passantentelling. Waar we ook kunnen naar uitkijken is de vraag hoeveel (nieuwe) jobs het winkelcentrum K nu echt heeft gecreëerd. Stad mikte op 800, als argument en verantwoording voor de gigantische investeringen met overheidsgeld. Geen enkel raadslid vraagt daarnaar, ook niet om een tabel van die overheidsinvesteringen (stad, provincie, gewest) met ons belastinggeld.

P.S.
Pas vandaag slaagde het SOK er in om het jaarverslag 2009 te publiceren op de website. Een grote schreeuw om meer geld te krijgen van de Stad. Maar de jaarrekening ontbreekt. Een papieren versie van het verslag is nog altijd niet beschikbaar.