Pauluskerk en pastorie wordt eigendom van stad Kortrijk

Toen hier op kortrijkwatcher als breaking news verscheen dat de Heilige Sint Pauluskerk op Lange Munte zou “onttrokken worden aan de eredienst”, bestempelde pastoor Henri Vandeburie dit in de papieren pers als een roddel. Het was nochtans dezelfde clergyman die aan bisschop Rogerius V. officieel had gevraagd om hiertoe een decreet uit te vaardigen. Wat een leugen. Dat decreet is er gekomen op 6 april en het besluit ging in op 1 juli.

We staan nu een stapje verder.
De komende gemeenteraad van maandag 6 december zal eindelijk beslissen om de erfpachtovereenkomst tussen Stad en de kerkfabriek van Sint-Elisabeth te beëindigen. Klokslag middernacht op 31 december. (Beminde gelovigen, uw kerk is toch nog niet plechtig ontwijd?) Die erfpacht dateert al van in 1977, zou 99 jaar duren en sloeg op een terrein van zowat 38 are. Jaarlijkse canon:1 euro. Bedoeling was om daar een annexe-kerk te bouwen van de parochie Sint-Elisabeth. Er is daar intussen nog een pastorie opgetrokken. Prachtige tuin overigens.
In de erfpachtovereenkomst was ook bedongen dat alle door de erfpachter opgerichte constructies bij beëindiging ervan kosteloos zouden overgedragen worden aan de Stad, vrij van gebruik met uitzondering van de pastoriewoning.

Dit brengt één of twee complicaties met zich mee.
Op de gemeenteraad zou schepen Jean de Bethune daar wat uitleg kunnen over geven. Wat is men van zins met die pastorie? Die is door de kerkfabriek voor negen jaar verhuurd voor 480 euro per maand, en helemaal niet aan een of ander pastoor. In theorie kan Stad ten alle tijde die huur voor eigen gebruik opzeggen, mits een opzegtermijn van zes maanden. Wat is men van plan?
Andere complicatie is dat in die pastorie al sinds februari 1980 een lokaal is onderverhuurd aan “Intercom” en wel voor de duur van de erfpacht, dus tot in 2076 ! In dat lokaal is een transformatorcabine geïnstalleerd. De kerkfabriek kreeg daarvoor indertijd een eenmalige vergoeding van 250.000 BEF. Wat zal men daarmee aanvangen? Het dossier heeft hierover geen uitsluitsel.

Intussen blijft de fundamentele vraag wat Stad zal aanvangen met de kerk. Wij, Kortrijkzanen.
Daar is nog altijd geen antwoord op gekomen. Een zoveelste uiting van traagheid van bestuur.
Een of ander heidens gebruik dient “te stroken met het karakter van het gebouw”. De West-Vlaamse bisschop Rogerius V. was tot voor zijn deconfiture soort voorzitter van een commissie die zich bezighield met de vraag wat mogelijke bestemmingen konden zijn van “ontwijde” kerkgebouwen. Aan hem kunnen we geen creatieve ideeën meer ontfutselen.
Om het even wat er komt, er zijn kosten aan verbonden. Een zogenaamde quick-scan van het stadsbestuur berekende die kosten “eigen aan de bestemming” al eens voor het geval er een buurthuis/ontmoetingscentrum/bibliotheek zou komen. 50.000 euro. Plus nog minstens 42.000 euro voor glasramen, schrijnwerk, sanitair, meubilair. Is daar al iets van te zien in de begroting 2011?