Heffing op onbebouwde percelen is WEL afgeschaft/weggevallen/uitgedoofd (2)

Volgens de ene gazet is die heffing afgeschaft, volgens een andere (Het Nieuwsblad) is die “belasting” weggevallen. Wat nu?

Tot en met de begroting 2010 stond er niettemin voor die ‘belasting’ nog altijd een artikel hierover met een geraamde ontvangst van 300.000 euro.
In het budget 2011 is het bedrag herleid tot 1 euro. Men kan zich afvragen waarom een belastingspost (art. 040/367-09) tot en met volgend jaar nog vermeld staat in een begroting, slaande op een heffing die is afgeschaft.

In de raadscommissie ter voorbereiding van het begrotingsdebat van maandag aanstaande vroeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) zich ook af hoe het nu zit. Of die heffing nu echt volledig is afgeschaft of niet. Antwoord van een ambtenaar uit de directie Financiën (schepen Cnudde was ziek) : “De 300.000 euro van vorige jaren is nu een symbolische 1 euro, gezien het schepencollege geopteerd heeft om die belasting in 2011 niet meer te innen.”

Nou. Ook maar een raar antwoord.
Ten eerste omdat het reglement over de heffing op onbebouwde percelen al ten einde liep in 2009. En het is nooit verlengd. (De progressieve fractie die voorstander is van die heffing is dit blijkbaar ontgaan.)
Ten tweede. Er is ons geen enkel besluit bekend waarbij het schepencollege de heffing afschafte, of besloot om die “niet meer te innen”. Laat ons zeggen dat de heffing stilzwijgend is uitgedoofd. Stoemelings. Om geen slapende honden uit de progressieve oppositie wakker te maken.

Wat we wel weten is dat het punt “activeringsheffing” in de loop van dit jaar (bijvoorbeeld in april en mei) wel eens is geagendeerd op zittingen van het schepencollege, maar telkens is uitgesteld. Tot op heden. Misschien is een en ander beslist op een conclaaf in de “Salons Lodewijk van Male”, maar daar bestaan geen officiële notulen van.

In een vorig stuk vroegen we ons af waarom op de begrotingsrekeningen van drie vorige jaren geen (nul euro) ontvangsten zijn aangeven. Die begrotingsrekeningen geven evenwel in de rubriek “ontvangsten vorige dienstjaren” toch “vastgestelde rechten” aan. In 2009 bijvoorbeeld 223.580 euro. In 2008: 330.030 euro. In 2007: 263.011 euro. Op welke vorige jaren die rechten sloegen is niet te achterhalen. De aanrekeningen kennen we niet. (Zijn er hardnekkige wanbetalers? Wat waren de inningskosten?)

Zijn eigenaars van onbebouwde percelen alhier nu definitief verlost van die heffing?
Dat is niet zeker. Het nieuwe Vlaams decreet over grondbeleid voorziet wel degelijk een activeringbeleid om onbebouwde gronden of kavels op de markt te brengen.
Even technisch.

P = {(Rw.Aw) + (Rv.Av)}

Elke gemeente die nu niet beschikt over een activeringsheffing op onbebouwde gronden (bijvoorbeeld Kortrijk) is verplicht om na te gaan of er geen structureel onderaanbod is van bouwgrond. Men dient de spanning na te gaan tussen woonbehoefte en bouwpotentieel. De metingen gebeuren tweemaal per jaar (januari en juli). Als de woningbehoefte gedurende drie opeenvolgende meetdata het bouwpotentieel overschrijdt is er sprake van een structureel onderaanbod. En dan? Vanaf het eerstvolgende kalenderjaar na de laatste meting dient men een activeringsheffing in te voeren ! In eerste instantie op onbebouwde kavels, later op onbebouwde gronden in woongebied als opnieuw een onderaanbod is vastgesteld.

De formule voor de berekening van het bouwpotentieel vindt u hierboven.
Kortrijk wil sinds Lieven Lybeer als waarnemend burgemeester de plak zwaait een woonstad worden. Niet meer een stad van design, zoals ten tijde van Stefaan De Clerck. Hoog tijd om P te berekenen.