Intercommunales moeten transparanter worden, en wel nu !

Minister Geert Bourgeois heeft gisteren een merkwaardige brief gestuurd naar de voorzitters van intercommunales, met afschrift aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen.
De aanleiding was onschuldig. De minister meldt dat Guido De Coster (voorheen administrateur-generaal Binnenlands Bestuur) voortaan is aangewezen als Commissaris van de Vlaamse Regering bij “de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen”. Dat zijn wat we nog altijd gemeenzaam “intercommunales” noemen.

En dan komt het.
Bourgeois herinnert er iedereen aan dat het de taak is van de Commissaris om beslissingen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te onderzoeken en te controleren. Daartoe moet hij beschikken over alle notulen van de bestuursorganen en heeft hij het recht om aanvullende informatie in te winnen en om documenten op te vragen.
Bourgeois gaat nog een stapje verder. Want hij hecht bijzonder belang aan een hechte betrokkenheid van de gemeenten bij het beleid en de beslissingen van de intercommunales. Daarom wenst de minister om decretaal te verankeren dat ALLE RAADSLEDEN via elektronische weg SYSTEMATISCH op de hoogte gebracht worden van de beslissingen die intergemeentelijke verenigingen nemen.

Ongelooflijk.
In afwachting van die decretale wijziging verzoekt de minister NU AL dat die verenigingen alle nodige maatregelen nemen om alle raadsleden van de deelnemende gemeenten afdoende te informeren over de notulen die aan de regeringscommissaris toegezonden worden.
Sterker.
De minister vraagt aan de voorzitters van de intercommunales en de schepencolleges om hem te informeren over de wijze waarop zij denken aan zijn verzoek te voldoen, en binnen welke termijn dat in de praktijk zal kunnen gebeuren.
Onvoorstelbaar.
Kortrijk is bijvoorbeeld vennoot in intercommunales als Gaselwest, IMOG, Leiedal, Psilon, West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld (WIV), Figga. Nu moet u (als raadslid of burger) maar eens proberen om aan verslagen of notulen te geraken van directiecomités of Raden van Bestuur van die intercommunales. (Algemene Vergaderingen zijn openbaar, maar toch worden daar geen verslagen van gepubliceerd op de diverse websites.)

Een heuglijk dag voor de democratie in Vlaanderen, 10 februari 2011.