Jaaractieplan 2010 geëvalueerd

Het schepencollege heeft het jaaractieplan 2010 laten evalueren.
Het gaat hier niet om het jaaractieplan zoals gepubliceerd op de Kortrijkse website. Het gaat om een best wel interessant document dat evenwel niet publiek wordt gemaakt. Titel: “Overzicht van de activiteiten opgenomen in het budget 2010″. Daarin staan per beleidsdomein de concrete acties die men in bedoeld jaar wenst uit te voeren. Niet te verwarren met het programma van de uit te voeren werken, want die “acties” brengen meestal geen consequenties mee voor de buitengewone begroting.

Vorig jaar voorzag men 228 acties. Daarvan werden er 167 gerealiseerd. Dat levert een onderscheiding op: 73 procent.
28 acties waren nog in uitvoering, 20 zijn uitgesteld en 13 acties (5,7 procent) zijn niet gerealiseerd.

Enkele van die uitgestelde acties zijn:
– afbakening en ontsluiting historisch Kortrijk;
– servicepunten in de nabijheid van de sites K en Evolis;
– herstructurering van de huisvestingsdienst;
– reflectie over de strategische aanpak “design”.

Enkele acties die vorig jaar niet zijn verwezenlijkt:
– buurtwinkel Lange Munte;
– digitale dorpskrant;
– herwaardering van de Oude Leiearm;
– studie verplaatsingsgedrag;
– toeristische bewegwijzering (?)
– opknapbeurt bibliotheek.

Wat de ambtenarij nu nog zou kunnen doen?
Een lijst opmaken van de realisaties inzake “werken”.