Hebben huisvestingpremies een multiplicatoreffect ?

Begin februari heeft het schepencollege een elfde serie premies voor dakisolatie uitbetaald. 292 goedgekeurde dossiers voor een totale waarde van 196.241 euro. Het bedrag van de premies schommelt tussen 84 euro en 1000 euro maar het gemiddelde is 615 euro.
Een aantal Kortrijkzanen die bovenop de stadspremie van bijvoorbeeld 700 euro nog genoten van andere subsidies (Eandis? provincie? gewest?) konden dus onlangs narekenen dat ze tot hun verbazing persoonlijk geen enkele euro hebben uitgegeven voor de werken. Soms kon er zelfs winst gemaakt! Kranten en andere media hebben hierover uitvoerig bericht.

Dat moet nu wel lukken.
Op de aanstaande gemeenteraad van juni komt de verlenging van een aantal huisvestingspremies in het kader van “Veilig en duurzaam wonen” ter sprake. De dakpremies verlagen van 8 naar 4 euro of van 10 naar 2 euro per m², naargelang de zogenaamde R-waarde van de isolatie. Ze zullen nu enkel mogelijk zijn bij oudere woningen. Het maximumbedrag van de premie is 500 euro. Die beperking is al in juni vorig jaar aldus bepaald en slaat op aanvragen vanaf 11 oktober 2010. Pers weet dit blijkbaar niet. (Ook voor glasisolatie en veilige elektriciteit geldt nu een maximumbedrag van 500 euro.)

In een nota voor de raadsleden geeft het stadsbestuur een overzicht van de evolutie van de huisvestingspremies zoals die medio 2008 zijn ingevoerd. Hier beperken we ons tot de subsidiëring van de dakisolatie.
Die premie is zeer populair. In 2009 liepen 676 aanvragen binnen. Daarvan werden er 496 goedgekeurd voor een globaal bedrag van 304.505 euro. In 2010 waren er 951 dossiers in behandeling en 637 klanten krijgen een beloning (gemiddeld 613 euro).

De stadsadministratie houdt de ingediende facturen bij. Constateert dan bijvoorbeeld dat 28 procent van de aanvragers (dakisolatie) voor méér dan 5.000 euro investeren. 32 procent voor een bedrag tussen 2.000 en 5.000 euro.
Dat maakt dat men de betaalde premies kan afzetten tegen de gedane investeringen. En zo komt men tot de berekening van de zgn. multiplicator. Voor dakisolatie bedraagt de gemiddelde investering 1.750 euro en de gemiddelde premie over de jaren heen 610 euro. Een multiplicator van bijna drie. Anders uitgedrukt: 1 euro premie genereert drie euro.

Tja.
Dit geldt natuurlijk enkel voor klanten die geen andere subsidies konden bemachtigen, bovenop de stadspremie…
Voor alle vier de lopende stadspremies samen zegt de administratie dat de multiplicatorfactor 4 bedraagt. Het premiestelsel kostte Stad sinds 2008 en tot oktober vorig jaar 2,2 miljoen en men telde voor 8,6 miljoen euro investeringen bij de begunstigde Kortrijkse burgers.

Quote van de dag: “die ken ik wel”

“Ik ken die jongen niet. Maar zijn vader, die ken ik wel. En al deel ik zijn opvattingen niet, ik weet waar Stefaan De Clerck voor staat. En dus weet ik ook hoe het compromis er zal uitzien dat ik met hem kan sluiten. Maar waar staat de generatie van zijn zoon voor?”

Interview met Louis Tobback in “Het Laatste Nieuws” van 28 mei (pag. 2).

Die jongen waarvan sprake is Felix.

Wat doen die containers daar op dat kerkhof? Wat kosten de zitbanken?

Het is géén zicht daar, langs de Meensesteenweg.
Op dat schone Sint-Janskerkhof heeft men 8 modules van drie bij zes meter per 4 in duplex opgestapeld. Torenhoog. (Gebruikt men wel die bovenverdieping?)
Dat storend zicht (horizonvervuiling) komt hiervan. De vroegere conciërgewoning op de begraafplaats was verouderd en is daarenboven sinds jaren “oneigenlijk gebruikt”. In afwachting van een nieuwe accomodatie zocht men naar een ander tijdelijk onderkomen, voor oneigenlijk gebruik. Een voorstel om bureelcontainers te huren is ooit verworpen. Maar plotseling deed er zich een opportuniteit voor. Een firma die vaak mag optreden bij openbare werken voor Stad had zijn bureelcontainers niet meer vandoen en heeft ze aan de schepen van stadsgebouwen (Jean de Bethune) verkocht voor een zacht prijsje: 6.855 euro. Een gelukkig toeval. De aankoop en plaatsing is niet voor de gemeenteraad gekomen, want men beschouwde de zaak als behorend tot het dagelijks beheer.

Ook de oude kapel op het kerkhof voldeed niet meer aan de vraag om te beschikken over een ideologisch of religieus neutrale afscheidsruimte. De directie van facility heeft in november 2009 (let op de datum, het jaar) “in eigen beheer” een voorontwerp gemaakt voor een geheel nieuwe dienst- en ceremonieruimte. Men is er heel trots op. De houtskeletbouw voor de dienstruimte is een primeur. De ceremonieruimte is te aanzien als een lichttunnel. Er is een groen dak. Rond die gebouwen komt een parkzone en een ceremonieel pad met hoge belevingswaarde. (Zoals we hier al vertelden zal het wandelpad uitgerust zijn met grafzerken waarop je kunt gaan zitten als het je allemaal teveel wordt. Overmand van verdriet ziet u daar dan de naam staan van een verre tante die u ooit heeft geschrapt uit haar testament.)

De werken werden aangevat in november vorig jaar. De beëindiging ervan voorziet men in november van dit jaar. De bouwvergunning dateert van ergens april 2010.
Geraamde kosten voor de ruwbouw en afbraakwerken (lot 1): 195.404 euro (incl. BTW). Zonder dakafdekking. Gegund aan “Cokelaere Bouwteam” uit Wervik voor 171.288 euro. Dus dat viel mee. Twaalf procent minder dan de raming. Maar de bouwfirma heeft onlangs een factuur ingediend betreffende de meerwerken. Een bijgeroepen ingenieur vond de funderingen niet stevig genoeg. En die betonbalken moesten dikker. Kortom meerwerken voor zowat 20.000 euro. Cokelaere heeft evenwel een geste gedaan. Plots vond men méér “hoeveelheden in min” dan “hoeveelheden in meer”. Kortom, met 13.820 euro meerkosten overschrijdt de verrekening het bestelbedrag met 8 procent, net niet genoeg om de zaak opnieuw voor de gemeenteraad te brengen. Maar misschien ontdekt men de komende tijd nog wat bijkomende verrichtingen.

De ambtenaren van facility troosten zich met de vaststelling dat men 33.000 euro kon besparen door de geplande houten zitbanken te vervangen door grafzerken.
Maar het gaat hier wel degelijk om lot 2: de houtskeletbouw van het dienstgebouw en ander schrijnwerk. Dat lot werd gegund aan de bvba Van Den Bossche & Dutoit uit Vichte voor 273.822 euro. (Raming was: 272.577 euro.) Wat denkt die firma daar nu van? Dat ze plots geen zitbanken meer mogen leveren ter waarde van 33.000 euro? Duizend euro per zitbank !!

Bespaart schepen Jean de Bethune eigenlijk wel 33.000 euro?
Dat kunnen we nog niet weten. De omgevingsaanleg met het ceremonieel pad is nog niet gegund, maar de kosten ervan worden al wel geschat op 77.204 euro. In die prijs is de installatie van “zitelementen opgebouwd uit de recuperatie van zerken” inbegrepen.

P.S.
De bouwwerken omvatten vijf loten voor een totaal geraamd bedrag van 593.109 euro.
Mogelijke overschrijdingen blijft kortrijkwatcher in de gaten houden.
– De dakafdichting en het groen dak zou 54.324 euro kosten maar werd gegund voor slechts 37.408 euro.
– De elektriciteitswerken zijn gegund voor een totaal abnormaal bedrag: 9.832 euro tegenover een raming van 21.328 euro.

Tel daarbij:
– raming van de verhardingswerken aan het ingangscomplex en een werfvloer: 52.664 euro.
– raming van de omgevingsaanleg: 77.204 euro.

Ga eens lekker op een grafzerk zitten

Op 28 mei begint de week van de begraafplaatsen. Dezelfde dag organiseert Stad om 14 uur een rondleiding op het Sint-Janskerkhof, vlakbij het Guldensporenstadion. Doe maar mee en ga – telkens als de gids ergens een toelichting verstrekt – even lekker uitrusten op een grafmonument.
Kan niet zegt u? Zomaar argeloos met uw poep gaan zitten op een sépulture?
Kan wel, maar nu nog niet.

Het zal wél kunnen van zodra de werken aan het nieuwe ceremonie- en dienstgebouw zijn voltooid.
Langsheen het pad tussen de inkomzone van het kerkhof en het ceremoniegebouw zal men immers allerhande zerken die dit jaar worden afgebroken horizontaal stapelen zodat die kunnen dienen als een lange doorlopende zitbank.
Dit alles hebben we onrechtstreeks te danken aan VLD-raadslid Moniek Gheysens. Zij klaagt al jaren tevergeefs aan dat al die prachtige grafmonumenten zomaar worden vernietigd. Wou er funeraire kunst van maken of in elk geval die zerken een functionele bestemming geven. Er voetpaden van maken, dat mocht niet. Zomaar argeloos met uw vuile voeten over grafzerken lopen? Kan toch niet!
Nu kan het plots wel.
Dit jaar nog moeten 150 graftekens en monumenten verdwijnen. De lijsten hangen uit aan die groene containers op het kerkhof. Geraamde kostprijs van de werken: 25.000 euro.
Een gedeelte ervan zal dus gestapeld worden in de vorm van zitbanken.

We geven u nu de ware reden van deze verrassend nieuwe ingreep.
Schepen Jean de Bethune van stadsgebouwen hoopt hiermee 33.457 euro te besparen. In het bestek “nieuw ceremonie- en dienstgebouw” had men in het lot 2 (houtskeletbouw en schrijnwerk) namelijk de constructie voorzien van 32 zitbanken en die zouden dus 33.475 euro kosten, zonder BTW. Dus duizend euro per zitbank?

De schepen is als de dood voor het feit dat de kosten voor het project op het Sint-Janskerkhof dreigen uit de hand te lopen. Des te meer omdat het ontwerp volledig in eigen beheer is ontstaan.
Die werken kosten heel veel geld. Geraamde kosten: net geen 600.000 euro. In de huidige stand van zaken komen we alleszins al aan 582.000 euro. (Zonder de omgevingsaanleg die geschat is op 130.000 euro.)
Voor lot 1 (ruwbouw en afbraakwerken) is een eerste verrekening van de meerwerken binnen. Blijkbaar was dat even schrikken bij de ambtenarij van schepen de Bethune.

Meer details in een volgend stuk.

Kortrijk ook proeftuin voor elektrische voertuigen

Begin maart viel in het schepencollege de principiële beslissing om deel te nemen aan de “proeftuin elektrische voertuigen”. Dat project van de Vlaamse regering (Ingrid Lieten) is gelanceerd op 22 december 2010 en beoogt dus het stimuleren van ontwikkelingen inzake duurzame verplaatsingen met van die wagentjes. Met miljoenen subsidies voor het bedrijfsleven.

Ons schepencollege verbond aan het akkoord om als proeftuin te dienen toen de uitdrukkelijke voorwaarde dat het project vanwege Stad geen enkel financieel engagement zou vergen.

Veertien dagen geleden is dat veranderd.
Nu blijkt dat de eigen bijdrage van Stad zal oplopen tot 15.811 euro. De kostprijs voor de deelname (drie laadpalen) bedraagt immers 79.056 euro en men verwacht een subsidie van 80 procent.
Nu blijkt ook wie aan Stad gevraagd heeft om deel te nemen aan de actie. Mint Europe. Een adviesbureau uit Kuurne nog wel dat is gespecialiseerd in het opzoeken van subsidie-opportuniteiten voor bedrijven, meer speciaal overheidssteun voor projecten rondom energie en milieu.
Volgens het schepencollege vertegenwoordigt “Mint Europe” een consortium dat bij de Vlaamse regering onder de naam Volt-Air een voorstel zal indienen betreffende elektronische voertuigen.

Binnen de redactie van kortrijkwatcher stelt men zich enkele vragen.

– Op de website van “Mint Europe” is niets te vinden over het project.
– De zoekterm “Volt-Air” op internet levert niets op, tenzij de naam van een firma voor zonnepanelen uit Kapellen. (Men zal dus de naam van het consortium moeten wijzigen.)
РWie maakt er deel uit van het consortium? Er moeten minstens drie bedrijven lid van zijn, waarvan minstens ̩̩n KMO.
РDe oproep tot deelname aan de proeftuin dateert van 22 december. Voorstellen moesten binnen tegen 14 februari. Van de 22 ingediende voorstellen zijn er 6 geselecteerd. De website van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) noch die van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) vermelden de namen. VIM is co̦rdinator.
– Het College van midden mei zegt dat “Volt-Air” zijn project nog moet indienen.
– Het College zegt dat we een subsidie krijgen van 80 procent. Toelichting van het IWT over de proeftuinen hebben het over maximaal 70 procent.
– Wanneer komt dit alles voor de gemeenteraad? (Er is een begrotingswijziging nodig. Stad moet heel het project pre-financieren.)
– Maar waarover gaat het eigenlijk?

OCMW-personeelsbestand benadert dat van Stad

Sinds 2006 en tot vorig jaar groeide het aantal OCMW-medewerkers met 149. In dezelfde periode van vijf jaar daalde het aantal stadsambtenaren met 19.
Stad telde in 2006 989 effectieven (908 voltijdse equivalenten). Het OCMW 777 effectieven (614 VTE).
In 2010 tellen we in Stad 970 effectieven (897 VTE) en bij het OCMW 926 (755 VTE).

OCMW-raadslid Ludo Halsberghe (N-VA) heeft een resem cijfers boven water gehaald. Hij houdt van heikele onderwerpen en heeft dus over de personeelsevolutie bij het OCMW een uitgebreid persbericht verspreid. Benieuwd wat daarvan in de gazetten komt. Onze lokale persjongens schuwen cijfers als de pest, en zeker als die van de N-VA komen.

OCMW-voorzitter Francesca Verhenne wijt de personeelsstijging steevast aan de stijgende werkdruk bij de sociale dienst, de vraag naar meer hulpverlening als gevolg van de economische crisis. Meer speciaal wijst ze dan op het stijgende aantal dossiers inzake leefloon en het zgn. “equivalent leefloon” voor asielzoekers.
Een maatschappelijk werker zou nu op dagbasis af te rekenen hebben met 63 actieve cliëntsituaties, terwijl dat in 2009 nog ging om 58 dossiers.

Kortrijkwatcher heeft de argumentatie van de OCMW-voorzitter nader bekeken.

Het aantal dossiers “steun equivalent leefloon” steeg van 418 (in 2009) naar 569 (in 2010). De dossiers “gewoon leefloon” zijn daarentegen gedaald ! Van 1.176 naar 1.141…
Wat zou dat als “caseload” kunnen teweegbrengen: 116 dossiers in méér te behandelen?
Twee bijkomende voltijdse medewerkers kunnen dit toch aan ??
En we gingen in 2009-2010 van 704 naar 755 VTE !!

Overigens steeg het aantal OCMW-medewerkers al van VOOR de crisis.
2006: 777 (614 VTE)
2007: 803 (636 VTE)
2008: 826 (662 VTE)
2009: 827 (704 VTE)
2010: 926 (755 VTE)

Vorig jaar, bij de toelichting bij het meerjarenplan 2011-2013 (pag.6) vroeg het OCMW op basis van de dossiers inzake sociale dienstverlening van de periode 2008-2010 om “slechts” 3 bijkomende maatschappelijke werkers en 1 bediende.
Als “crisbijdrage” kreeg het OCMW van Stad vorig jaar 400.000 euro, dit jaar 600.000.

Maar goed. Heel de kwestie is dat noch Stad, noch OCMW zich afvragen: WAT WILLEN WE NU EIGENLIJK DOEN EN NIET DOEN?
Het kerntakendebat is onmogelijk. Het is te moeilijk en geen instelling (of politieker) wil daarover vragen stellen. Wie of wat wil zichzelf nu eenmaal afschaffen?

Horecameubilair onder terracotta zeil

UPDATE
Straks méér in de papieren pers hierover. Keep in touch.

Was het u ook al opgevallen? Zo om half tien ?? Ook al zit er daar nog geen kat, toch staan al van ‘s morgens vroeg de stoelen en tafels van de horecazaken op de Grote Markt wijd open gestald. Dat komt omdat de exploitanten van die handelszaken nu begonnen zijn met het toepassen van de politieverordening ter zake.
Ze willen gewoon nog NERGENS enige inbreuk plegen tegenover enige wet, een decreet, belastingsdinges, of om het even welk plaatselijk reglement. Zo zijn ze wel. Weten nu wat dag en nacht is. Brave horecamensen.

Die verordening die al bestaat sinds de goedkeuring van onze alom verkozen raadsleden in de gemeenteraad van …(Zelf in te vullen door de horeca.)

Art. 179 van die verordening stipuleert dat horecameubilair op de Grote Markt overdag steeds MOET uitgestald. Bij nachte MAG (moet niet) het meubilair gestapeld. Bij sluitingsdagen dient dit meubilair steeds te worden verzameld, binnen de handelszaak of onder de vaste terrasconstructie.

Op een vergadering (1 maart) met mensen van Stad vroegen “vertegenwoordigers” van de horeca op de Grote Markt om hun los meubilair te mogen stapelen onder zeildoek en OP het plein.

Het schepencollege staat dit nu toe. JA.

Maar enkel bij wijze van proef en als gunst. En enkel voor de zomerperiode (tot en met 31 oktober). En alleen ‘s nachts. Want bij sluitingsdagen blijft gelden dat het meubilair moet ondergebracht binnen de zaak of binnen het vaste terras.
De kleur van het zeildoek dient identiek te zijn aan dat van de vaste constructie. Dus: terracotta. Geen groen. Geen camouflage.

P.S.
Stadsambtenaren beweren dat de politieverordening duidelijk is. Ja? In hun interpretatie stellen zij “nacht” gelijk aan “sluitingsdag”. Betere term om beide gevallen te ondervangen is misschien “niet-uitbating”?
Maar wat is “nacht”??
En hoe zit dat met de Graanmarkt?
Problems!!
Over al die dingen: geen woord over wat het bestuur van het Handelsdisrict (het BID ) daarover denkt, of de centrummanager en zijn pas aangeworven assistente.
We gaan naar een nieuwe terrassenoorlog. Straks meer in de reguliere pers. Beloofd hoor.
Het wordt tijd dat de schepen van terrassen ingrijpt.

DE TROOSTELOOSHEID
Passant. Loop eens over de Grote Markt. Laat ons zeggen rond half tien (‘s avonds), bon, even na tien. Hoe die jongens en meisjes het meubilair inpakken. Om te huilen. Slecht betaald zeker?
Ga nu maar naar deelgemeente Heule. Ambiance zat.
Maar hoe komt dat eigenlijk?

BREAKING NEWS/ Overeenkomst Stad en KV-Kortrijk wordt NU ondertekend

Vandaag, ongeveer op dit eigenste ogenblik (17u15) wordt de nieuwe overeenkomst tussen Stad en KVK ondertekend. Deze middag heeft schepen Bral de reguliere pers uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen in het oude stadhuis.
Zullen nog aanwezig zijn: de burgemeester, de betrokken schepenen, leden van de stuurgroep (de schone Mia?) en voor de voetbalclub de heren Luc Demeyere en Patrick Turcq.
Gemeenteraadsleden weten nergens van…

Het punt KVK is op 20 en 27 april geagendeerd op de zitting van het schepencollege. Telkens uitgesteld !
Vorige woensdag 18 mei konden schepenen blijkbaar nog wat bemerkingen maken over de tekst.

Normaliter – als alles goed gaat, als er geen communicatieambtenaar met verlof is, of als de PC’s niet zijn uitgevallen – krijgen raadsleden zowat tien dagen later inzage van de notulen. Als er tenminste iets is genotuleerd…(Als een punt wordt uitgesteld, betekent dat niet dat er helemaal niets werd gezegd.)
Onze verkozenen zullen dus hoogstens op vrijdag 27 mei de officiële tekst van de overeenkomst te zien krijgen. Maar intussen heeft schepen Stefaan Bral alreeds opnieuw de pers uitgenodigd. Volgende week, op het dakterras van het nieuwe stadhuis.
Raadsleden, allen daarheen !!

P.S.
Raadsleden mogen pas weet hebben van de notulen van het schepencollege als die de week daarop zijn goedgekeurd.
Persjongens krijgen nog dezelfde dag informatie, tijdens de zgn. persbabbel op woensdagmiddag. Ja, dat is Kortrijk.

“Courtrai Tout Près” nr. 2 en lancering “Kortrijk Kortbij” nummer 1

In de eerste editie van “Courtrai Tout Près” adverteerden 103 handelaars. Toen zijn er 110.000 exemplaren verspreid. In Rijsel: 22.000 exemplaren gesampled in samenwerking met Direct Lille. In de koopkrachtige regio rond Bondues-Wasquehal bedeelde men 15.587 exemplaren. In de regio Doornik en Moeskroen 53.784.

In oktober komt er een tweede editie.
Maar het belangrijkste nieuws is dat er nu ook een nederlandstalige editie komt.
Waar zal men dat magazine bedelen?
In een regio die potentie biedt, waar handelaars interesse voor vertonen maar niet altijd over de juiste kanalen of het nodige budget beschikken om de streek te bereiken. Namelijk: de regio tussen Gent en Deinze alsook Oudenaarde en omstreken. Oplage van deze nieuwe “Kortrijk Kortbij”: 50.000 exemplaren.
Totale oplage van beide magazines: niet minder dan 160.000.
Een volle pagina VOOR BEIDE BLADEN TEGELIJK kost 1.950 euro (inclusief fotografie, redactie en vertaling). Een spotprijs is dat.
(Qua financiering van de uitgaven hoopt het handelsdistrict op een nul-operatie.)

De “shopping magazines”, het is een initiatief van het Handelsdistrict.
Voor het concept en de coördinatie is opnieuw een beroep gedaan op de Kortrijkse marketingspecialist Kurt Ostyn.
In de tweede editie komt er meer aandacht voor toerisme en voor handelszaken die zich buiten het Handelsdistrict bevinden (het BID, het centrum waar handelszaken een specifieke belasting betalen).

P.S.
Over het effect van de vorige editie zijn geen nauwkeurige gegevens gekend, maar de handelaars lijken tevreden.
Er is sprake van dat ons Eurodistrict een koopstromenonderzoek zal uitvoeren in de metropool.

Prognose vergrijzing en verzilvering

Eigenlijk willen we het hebben over de wachtlijsten en wachttijden in onze woonzorgcentra (rusthuizen).
Maar om dat volgende stuk wat te onderbouwen geven we hierna de bevolkingsprognose inzake senioren. Het is immers op basis van die prognoses dat de minister (Jo Vandeurzen) het aantal mogelijke woongelegenheden in woonzorgcentra en andere voorzieningen voor ouderen bepaalt.

Met verzilvering bedoelen we hier de veroudering binnen de cohorte van bejaarden.
Voor 2016 bijvoorbeeld voorspelt men dat Kortrijk 683 personen zal tellen van méér dan 90 jaar. In 2019 tellen we er 951.
De tachtigers tot 90 gaan er ook op een beetje op voor uit. We zijn er wel mee.

Prognose 2016: 16.011 personen zijn 65-plussers.
65-74 jaar: 7.605
75-79 jaar: 3.251
80-84 jaar: 2.620
85-89 jaar: 1.627
+90 jaar: 683

Prognose 2019: 16.379
65-74: 8065
75-79: 2.951 (minder?)
80-84: 2.661
85-89: 1.751
+90: 951

Tussenliggende cijfers nog te vinden op de website van het Agentschap “zorg en gezondheid”.
Maar vanwaar komen die cijfers??? Is dat nu om te lachen of niet?
En vanwaar al die paniek???