Nieuw Vlasmuseum wordt ook een MICE-centrum

De plannen voor het nieuwe Vlasmuseum in de oude Euroshop aan de Noordstraat zijn al min of meer gekend. Gemaakt door NoaArchitecten en voor de binneninrichting door het bureau Madoc. De aankoop van dat vroegere vlaspakhuis is contant betaald door Stad: 2.034.050 euro. Schat voorlopig de kostprijs van de werken maar op minstens 4,5 miljoen euroots. Maar Stad verwacht van alle kanten veel subsidies.
MICE ?
Het gebouw zal zo ingericht zijn dat er plaats is voor Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions van zakenlui of in elk geval van mensen uit de economische sector. Er komt dus ruimte voor productpresentaties en een auditorium. Een bistro zal in concessie worden gegeven. Corporate hospitality!

Het concept wordt helemaal anders dan het verhaal dat nu te zien is in het Vlasmuseum. Onder de opzienbarende “golden roof” komt er een polyvalente ruimte. Er is een “wonderkamer” waar we meemaken wat men zoal kan doen met vlas. Er komt ook een “schatkamer” want ons museum bezit een kostbare kant- en damastcollectie. Een en ander zal ook heel interactief gepresenteerd worden. Men wil het nieuwe Vlasmuseum nog een sterke toeristische rol toebedelen. De site wordt een knooppunt op de fietsenroute Leiedal en de erfgoedwandeling.
Opening met veel tamtam vooraf voorzien in 2013, tegelijk met de biënnale Interieur.

Besparen op papier

Vorig jaar in september ging Stad en OCMW over tot de gezamenlijke aankoop (op afroep) van enveloppen en briefpapier. Men kon dat toen nog onderhands doen want het totaalbedrag exclusief BTW lag onder de beruchte grens van 67.000 euro. Totaalbedrag voor de raming voor het gehele jaar 2011 was 55.708 euro (exl.) 67.407 euro (incl. BTW). Aandeel voor de Stad was 49.126 euro, BTW inbegrepen. Dit alles dus voor het gehele jaar 2011.

Maar nu is er iets raars gebeurd.
Stad én OCMW hebben nu onlangs opnieuw een offerte uitgeschreven voor de aankoop van papier. En de raming slaat nu op een periode van niet minder dan twee jaar en drie maanden. De aankoop van papier bij de eventueel nieuw verkozen leverancier kan dus nog dit jaar starten, op 1 oktober. Wat zegt de huidige leverancier daarvan?

Het stadsbestuur suggereert dat de reden van deze vervroegde offerte zou kunnen liggen bij het feit dat Stad althans uitpakt met een nieuwe huisstijl, een nieuwe logo op enveloppen en briefpapier. (Door wie ontworpen? Is er een prijskamp geweest?)

Er moet nu met een algemene offerte worden gewerkt want de kosten voor al dit papier van Stad én OCMW voor een zo lange tijdspanne worden nu geraamd op 84.224 euro (zonder BTW) of 101.911 euro (met BTW).
Het aandeel van Stad is resp. 67.800 euro inclusief of 82.038 euro exclusief BTW.

In de vorige raming zou Stad dit jaar in 12 maanden 49.126 euro uitgeven. Dit maakt een gemiddelde uitgave van 4.093 euro (incl. BTW) per maand.
In de huidige raming (82.038: 27) wordt dat 3.038 euro.
Bijna niet te geloven.
Zou de schaalgrootte van die massale aankoop voor een dusdanig gunstiger prijs leiden?

Nu eens de regel van drie toepassen.
De nu geraamde prijs voor 27 maanden herleiden tot 12 maanden. Dat wordt 36.461 euro voor één jaar. Bij de vorige raming van het stadsaandeel ging het om 49.126 euro voor één jaar.
Of hoopt men minder papier te gebruiken?
De geraamde hoeveelheden kennen we niet.

P.S.
Het briefpapier voor 27 maanden voor stad wordt geraamd op 23.141 euro (incl.).
De enveloppen op 58.896 euro.
Voor het OCMW gaat het om 6.261 euro en 13.611 euro.

Strakke timing voor verhuis van het JOC

In december vorig jaar besliste het schepencollege dat het huidige gebouwencomplex van het Jongerenontmoetingscentrum zou verkocht worden aan de vzw Vormingstehuis Talent&Co. (Kranten zeggen: aan de Groep Intro. Zie nog voetnoot.) Prijs: 1.270.000 euro. De helft te betalen bij het verlijden van de akte, de rest in zeven schijven over zeven jaren heen. Bij die beslissing was nog geen timing voorzien voor de verhuis van het JOC. En waren tevens nog een akkoorden met gebruikers van het complex aan de Filips Van Elzaslaan. Bestaat die notariële akte al? Dat moet dan alle raadsleden ten zeerste verbazen, want de onderhandse verkoop is nog altijd niet geagendeerd op de gemeenteraad.

Nu is bedacht dat het JOC ten laatste tegen eind 2012 moet verhuizen.
Waar naartoe? Wel, naar een volgens het schepencollege “recent aangekocht” administratief gebouw palend aan de oude NMBS-goederenloods op Kortrijk-Weide. Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot heeft alle mogelijke archieven en instanties geraadpleegd maar vindt nergens een spoor van officiële aankoop van een gebouw vlakbij de NMBS-loods. Het enige waarop hij stuit zijn signalen dat de aankoop van de NMBS-gebouwen nog altijd niet vlot verloopt. Er doen zich nu problemen voor over de te betalen kosten van de bodemsanering.
Het oude JOC is nog niet verkocht en het nieuwe nog niet gekocht.
Niettemin heeft het Team Jeugd van Stad (schepen Alain Cnudde) nu vijf bureaus aangeschreven om een ontwerper te vinden voor de inrichting van het nieuwe JOC op Kortrijk-Weide.
Met een strakke timing. In september aanstaande zal de studieopdracht worden gegund. Die moet klaar zijn in januari 2012. (Mag die ontwerper wel binnen in dat gebouw als er nog geen eigendomsoverdracht is gebeurd?) Al onmiddellijk daarna wordt een openbare aanbesteding gepubliceerd. En in maart worden de werken gegund.
Met andere woorden, het Team Jeugd hoopt dat minstens tegen die tijd ongeveer de aankoop van Kortrijk-Weide (grond en gebouwen) in kannen en kruiken is. En dat het schepencollege weet wat ermee aan te vangen.

De raadsverkiezingen naderen. Schepen van Jeugd Cnudde hoopt dat hij nog voor oktober 2012 kan pronken met de komst van een fuifzaal op Kortrijk-Weide. Andere schepen vinden dat er in de NMBS-loods best een polyvalente zaal komt.

Noot
Het is dus de volstrekt onbekende vzw Vormingshuis Talent&Co die gevraagd heeft om het complex aan de Filips Van Elzaslaan te kopen. Om daar dan de Groep Intro in onder te brengen. De Groep Intro (nu nog in de Passionistenlaan) doet aan vorming, opleiding, begeleiding, werkervaring met kansarme jongeren. Vroegere naam: Centrum voor Levensvorming.
Wat de verhouding is tussen de vzw Vormingshuis Talent &Co en Groep Intro, dat is een raadsel. Talent&Co is eigenlijk gegroeid in de firma Bekaert als een paternalistisch project voor jonge arbeiders. Men sprak toen (1958) van “De Levenschool”.
De Groep Intro is nog altijd van ACW-obediëntie en krijgt landelijk bekeken bijna 20 miljoen euro subsidie. Voor onze regio is Lieven Lybeer bestuurder.

Financiële toestand van de regionale TV-zenders?

Helaas kunnen we daar weinig over zeggen, hoe het staat met de financiële toestand van onze regionale televisieomroep Focus-WTV.
Minister Lieten van Media heeft nu eindelijk de resultaten van haar onderzoek over de financiering van alle lokale zenders met beweegbare beelden kenbaar gemaakt bij een aantal Vlaamse parlementsleden. Het rapport dateert al van december vorig jaar en er was onlangs een financiële actualisatie in de maand mei. De zender slaken gezamenlijk een noodkreet.

Die powerpoint van die studie is ronduit ontgoochelend. Zeer powerpointachtig. Op en neergaande kolommen, en je weet niet eens van wie die kolommen zijn.
We krijgen uitsluitend geconsolideerde gegevens over alle zenders heen. (Als ze tenminste gegevens verstrekken.)
Dus geen resultatenrekening per zender, geen marktgegevens, geen strategische plannen. Niets van wat nu echt interessant is om weten als consument. Of erger: als belastingbetaler.

Er zijn nochtans inkomstenbronnen waar wij als burger toch enig recht kunnen claimen om er een gedetailleerd overzicht van te krijgen. Hoeveel overheidsubsidies krjjgen die zenders? We mogen het niet weten. Geen Kortrijkzaan, geen raadslid is op de hoogte van de steun die bijvoorbeeld onze WTV geniet. Onder allerlei vormen, van Stad, van de provincie, van Europa. Waar, waarom, hoe men daar is toegekomen?

Ja. Nooit vergeten. Lokale politiekers zijn doodsbang om uit de positieve aandachtcirkel van de lokale persjongens te geraken.
(Kortrijkwatcher overdrijft niet. Ze vrijen de pers op dat het gênant wordt. En persjongens laten zich dat aanleunen). In de Commissie Media van het Vlaams Parlement begint men nu allemaal op sokken te pleiten voor meer middelen voor hun regionale (commerciële) zender.

Even tussendoor over hoe het zit in Kortrijk. Om het even wat voor organiiatie die meer dan 10.000 euro stadsubsidies ontvangt moet zich daarover verantwoorden met een jaarverslag.

Maar dit heeft ons dan wel verbaasd. De studie heeft met een steekproef ook gepeild naar waarderingscijfers bij de kijkers.
Welnu, over alle zenders heen is de rubriek SPORT het thema waar het minste interesse voor bestaat ! Staat op de zevende en laatste plaats ! En cultuur staat op de derde plaats in het rijtje ! (Eerst natuurlijk de actualiteit, gevolgd door entertainment in de regio.) WTV zal zijn programmatie even moeten herbekijken. Die eindeloze Sport-West uitzendingen…

Ja, die financiële toestand.
De evolutie van de netto-inkomsten voor alle zenders samen is vanaf 2004 steeds stijgend geweest. Van 31 miljoen naar 40 miljoen in 2009. ATV, AVS, TV Limburg waren zeer rendabel. In die periode waren de zenders volgens de studie economisch leefbaar zonder enige subsidie van de Vlaamse overheid.
Sinds 2009 dalen de inkomsten versneld, vooral omwille van minder nationale reclamewerving. De inkomsten voor 2010 liggen 15 procent lager dan van het jaar tevoren. Maar er zijn grote verschillen tussen de regionale zenders onderling. Eén daarvan maakt een verlies van 9 procent, een andere 37 procent. De ene zender is waarlijk de andere niet. En dat maakt het heel moeilijk om van overheidswege een coherente subsidiepolitiek te ontwikkelen

De regionale zenders worstelen met nog andere problemen.
Globaal genomen daalt het dag-, week- en maandbereik gestaag. (Er is één uitzondering, en twee konden zich handhaven maar die worden dus niet vernoemd.)
Ook de waarderingsbarometer neigt naar onweer. Steeds meer kijkers geven aan dat ze minder kijken in vergelijking met een jaar geleden.

“De regionale omroepen moeten zichzelf heruitvinden,” zo concludeert de studie.
Méér relevant worden, méér aan nieuwsduiding doen, méér zorg besteden aan diepgang in plaats van aan snelheid en/of veelheid.

Minister Lieten wil de zenders meer zekerheid geven over een jaarlijkse subsidie. Een vast en een variabel gedeelte, geregeld in een samenwerkingsovereenkomst met iedere zender afzonderlijk. Maar daar tegenover moet een strategisch plan staan, met een SWOP-analyse per zender.
Ja, voor wat hoort wat.

Hier nu een constructief voorstel om onze eigenste WTV een boost te geven in deze steeds sneller veranderende tijden..
We richten een min of meer representatief en onderling verbonden pannel op van verslaafde kijkers, en geven ze mogelijkheid om dagelijks en bijna om de minuut achter de schermen kommentaar te geven op het verloop van de uitzending. In het oortje van de eindredacteur en de cameraman.
De gevolgen zijn niet te overzien. Het wordt heel nieuwe WTV. Een die nieuws maakt, zonder snoepreisjes naar verre oorden.
Een WTV waarbij kijkers voor de lichtbak ophouden met kaarten.

Kortrijks schepencollege schrijft boze brief naar onze minister Stefaan De Clerck

Zelden gezien. Een schepencollege dat een klachtbrief stuurt naar een federale overheidsdienst. En nooit gezien: een Kortrijks schepencollege dat een boze brief stuurt naar de minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck, met name de titelvoerende burgemeester van de stad.
Waarover gaat het?
Telkenjare opnieuw ontvangt Stad een forfaitaire toelage om bijkomend burgerpersoneel aan het werk te zetten dat belast wordt met de begeleiding van alternatieve strafrechtelijke maatregelen. Sinds jaren krijgt Kortrijk bijvoorbeeld 39.662 euro voor een voltijds universitair personeelslid dat werkzaam is in een vormingsproject binnen de vzw Kompas. En bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk Piramide krijgen twee personeelsleden elk 32.226 euro om jongvolwassenen die een misdrijf pleegden op het rechte pad te helpen. Totaal: 104.115 euro.

Om te genieten van die forfaitaire toelagen moet telkenjare tussen de FOD Justitie en de betrokken gemeenten een overeenkomst gesloten worden. De gemeente zegt daarin wat men van plan is te doen met personeel voor gerechtelijke alternatieve maatregelen en belooft de minister anderzijds wat de tegemoetkoming zal zijn voor de uitbetaling van dat personeel.
Wel, voor het werkingsjaar 2010 is de overeenkomst “alternatieve maatregelen” pas in juni van dit jaar door de minister ter goedkeuring voorgelegd aan ons schepencollege.
Dat moet nu een keer gedaan zijn, zegt waarnemend burgemeester Lieven Lybeer? “Die manier van werken moet aangeklaagd worden,” want het is nu al jaren zo dat de overeenkomst laattijdig wordt voorgelegd.
We gaan een brief sturen naar Stefaan !

Hoe zit het voor dit jaar?
We zijn al zeker van de centen. Zonder ondertekende overeenkomst. Opnieuw 104.115 euro. De lijst van gemeenten die in aanmerking komen voor de toelage 2011 stond in het Belgische Staatsblad van 10 juni jongstleden.

P.S.
Een alternatieve maatregel is geen (alternatieve) straf. Het is een alternatief voor vrijheidsberoving bij misdrijven gepleegd door jongvolwassenen.

Namen noemen

In het vorige stuk over het verloop bij het kabinetspersoneel vergeten namen te noemen. Nochtans politiek relevant.
Het gaat één enkele keer over mannen: Geert en Chris.
Voor het overige waren in het geding: Vere, Karolien, Evelyn, Annelie, Sabine, Gerda, Veerle, Véronique, Ellen, Fabienne, Marianne, Greet, Nathalie, Katrien, Catherine. En nog wat anderen, want we zijn de tel kwijt.

Maar weet u dat het aan de gemeenteraad toekomt om te beslissen over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel? Evenals over de graden en niveaus.
Vorig jaar bedroeg de loonkost van dat personeel 796.783 euro.

Het verloop bij onze kabinetsmedewerkers: naar 26,6/38

Hoeveel kabinetsmedewerkers onze burgemeester en de acht schepenen met hart en ziel bijstaan, het is niet echt helemaal totaal te achterhalen. Ook niet nadat controleur-raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) daarover een schriftelijke vraag heeft gesteld.
Ge moet u dat geloop in het oude stadhuis dan eens concreet proberen voor te stellen.

TIP.
Wat nu een keer goed zou zijn voor ons, gemiddelde Kortrijkzanen-kiezers, dat is dat de ons vertrouwde locale gedrukte pers én WTV een groepsfoto in kleuren publiceert met bewegende beelden van alle kabinetsmedewerkers met hun schepenen. De namen van links naar rechts en van boven naar beneden. Weten we tenminste wie het voor het zeggen heeft, als we iemand tegenkomen. Als we een dossiertje willen aankaarten.

Niet alle kabinetsbedienden zijn overigens voltijds voor een schepen aan het werk. Wat doen ze dan wel als nevenjob??? Nog ambtenaar zijnde? Dat zouden we wel eens willen weten. Hoe die “vierde macht” in de politiek (oude term voor ambtenarij, nu vervangen door de macht van de media) is samengesteld. Wie zijn de “duikboten“?
Hoe en op welke gronden kabinetsmedewerkers worden geselecteerd valt nu buiten het bestek van dit artikel.
Voorlopig denken we van alles over de modaliteiten. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen staan ze alleszins borg voor heel veel plakwerk.

Er zijn verhogingen en verminderingen van prestatiebreuken. Verloven voor een externe opdracht. JA! Overhevelingen. Vervangingen. Toevoegingen via vervangingsaanstellingen. Helaas ook einde tewerkstellingen.
Het verloop is in het verleden nog nooit zo groot geweest als onder deze legislatuur, en dit is heus niet enkel te wijten aan de stoelendans binnen het College. Enkel bij schepen Alain Cnudde is er geen wijziging gebeurd.

Voor de aardigheid geven we even aan wat voor wijzigingen er zo al konden geschieden in het kabinet van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, in 2007-2008.
РBij de aanvang van de bestuursperiode kreeg hij ̩̩n voltijds kabinetssecretaris, ̩̩n voltijds attach̩, twee bedienden (opgesplitst in een 4/5 en een 1/2 bediende), twee chauffeurs.
– In april 2007 kwam er een verhoging van de prestatiebreuk van de halve bediende naar 26,6/38.
– Nog in april kwam de aanstelling van 1/2 deskundige.
– In oktober 2007 werd de halve deskundige voltijds.
– Daarna kwam er een omschakeling van de voltijdse aanstelling van deskundige naar 7/10 adjunct van de directeur.
– In juli 2008 kregen we de aanstelling van een nieuwe chauffeur en vervanger. (De vorige ging met pensioen.)
РEn in oktober 2008 tenslotte was er een omschakeling van de 7/10 adjunct van de directeur naar voltijds kabinetsattach̩. Wat dat ook moge betekenen.

Probeer daar maar eens uit wijs te geraken.
Geen haan die daar allemaal naar kraait.

Maar hoe verging het intussen sinds begin 2009 met waarnemend burgemeester Lieven Lybeer?
– Januari 2009.
Zijn oorspronkelijke kabinetsattaché (als schepen) nam verlof voor een externe opdracht bij het kabinet van de Minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Zijn vroegere 4/5 bediende werd overgeheveld naar het kabinet van schepen Christine Depuydt. Bleven verder ingeschakeld: één kabinetssecretaris, één attaché, één 26,6/38 bediende plus de chauffeur en zijn vervanger.
– Nog januari 2009.
Eén kabinetsattaché en één 3/4 bediende en 1/4 bediende worden overgeheveld vanuit zijn vroegere kabinet als schepen.
– Mei 2009.
Einde tewerkstelling 1/4 bediende.
– September-november 2009.
De kabinetssecretaris neemt verlof voor een externe opdracht. Aanstelling van nieuwe kabinetssecretaris.
– November 2010
Vervangingsaanstelling van de kabinetsattaché wegens zwangerschapsverlof.
– April 2011.
Einde tewerkstelling kabinetsattaché.
– Mei 1011.
Aanstelling van een deskundige ter vervanging van de kabinetsattaché.

Probeer nu maar eens te achterhalen hoeveel MENSEN er momenteel in dienst staan van onze loco- burgemeester, zowel vol- als deeltijds.

Schepen Wout Maddens heeft ook recht op twee medewerkers: een voltijds attaché en een voltijds bediende.
In de loop der jaren kwam er een einde aan de tewerkstelling van de bediende en zijn er aanstellingen gebeurd van een 3/10 bediende, een 1/2 bediende, een 1/5 bediende. En waarlijk, het klopt: de optelling van de drie breuken geeft 1 VTE.

Schepen Christine Depuydt heeft niettegenstaande al haar bevoegdheden slechts een 4/5 en een 1/5 bediende ter beschikking.

Raar is dit. Bij schepen Guy Leleu eindigde de tewerkstelling van zijn 1/5 bediende al in november 2008, en heeft hij enkel nog een 4/5 bediende. Hoe die Leleu het klaar speelt?

Nou. Dat is weer eens Kortrijk zeker?
Is dit slecht geleid bedrijf?

Hoe ondernemingsgericht is Stad?

Johan Coulembier is niet enkel onze verse schepen van personeel, hij heeft ook ietwat te maken met middenstandsbeleid. Wat zijn taak op dat gebied juist inhoudt, dat weten er weinigen.
Maar voor de luttele tijd die hem Рals schepen Рnog rest wil hij blijkbaar toch wegen op het beleid. En om te wegen op het beleid moet men kunnen steunen op harde gegevens. Daarom heeft Coulembier aan het schepencollege gevraagd om twee jobstudenten te belasten met een enqu̻te.
Hij wil met die bevraging peilen naar de houding van het stadsbestuur tegenover zijn ondernemers. Is Stad wel ondernemingsgericht? Wat is “de algemene indruk” die handelaars/ondernemers hebben bij hun contacten met Stad? Wat is de economische reflex van Stad met betrekking tot het ondernemersklimaat? Heeft Stad voldoende aandacht om het economisch weefsel te versterken? Moet Stad nog meer evolueren naar een geïntegreerd economisch beleid waarbij een aantal dossiers zouden kunnen onderworpen worden aan een “economische toets”?

Dat zijn de vragen die de medewerkers van schepen Coulembier zich momenteel stellen, in de plaats van de bevoegde schepen schepen Jean de Bethune.
Kortom, het wordt een enquête om stoofhout van te maken.

Dat men een keer met cijfers uitpakt!
Over de evolutie van de ondernemingsgraad. De oprichtings- en uittredingsratio. De administratieve vereenvoudiging.
In het stadhuis hebben we een Uniek Ondernemingsloket. En tegenover het stadhuis een vzw én NV Ondernemerscentrum.
Je hoort daar toch zo weinig over.
Schepen Coulembier, loop daar maar eens binnen.

De resultatenrekening van KV Kortrijk

Supporters.
Zoals u zich zal herinneren meent uw (het uwe!) KVK-bestuur dat er in het voetbalseizoen 2010-2011 een winst van ca. 1 miljoen is gemaakt.
Wij, van deze elektronische krant KW wachten behoedzaam op de officiële publicatie van de resultatenrekening en resultaatverwerking van dat seizoen bij de Nationale Bank. Traditioneel legt de club die pas op het laatste nippertje neer bij de Nationale Bank, zowat zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Het zal opnieuw januari (2012) worden?

Over de resultaatverwerking van het boekjaar 2009-2010 kunnen we kort zijn. Er is een te bestemmen (over te dragen) verlies van -481.497 euro.

De resultatenrekening vertoont een omzet van 4.956.295 euro.
Maar er zijn natuurlijk kosten, zoals:
– bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen: 4.845.691 euro;
– afschrijvingen: 284.376 euro.
Kortom, het bedrijfsverlies bedroeg in dat seizoen -186.841 euro.
En het te bestemmen verlies van dat boekjaar: -158.81 euro.

Jaarbalansen van KV Kortrijk: gezond ??

Hierna de balans van de cvba Kortrijk Voetbalt voor het boekjaar 2009-2010 en tussen haakjes die van 2008-2009.
Ziet er niet gezond uit.
DAT STAAT ALLEMAAL OP DAT INTERNET HOOR. PERS WEET NERGENS VAN.

Balanstotaal
3.194.723 (2.517.503)

ACTIVA
Materiële vaste activa: 1.963.994 (1.708.981)
Financiële vaste activa: 977.452 (623.375)
Vlottende activa: 977.452 (623.375)
Geldbeleggingen: nihil (nihil)
Liquide middelen: 110.949 (71.075)

PASSIVA
Eigen vermogen: 632.649 (860.929)
Geplaatst kapitaal: 254.191 (idem)
Reserves: nihil (nihil)
0vergedragen verlies: -481.457 (-323.416)
Kapitaalsubsidies: 859.955 (930.154)
Voorzieningen risico’s en kosten: nihil (nihil)
Uitgestelde belastingen: 442.810 (478.957)
Totaal van de schulden: 2.119.264 (1.117.617)
РSchulden op m̩̩r dan 1 jaar: 337.500 (2.500 Рja!)
РSchulden op ten hoogste ̩̩n jaar: 1.594.092 (891.062 Рook ja!)
Bij deze laatste categorie schulden hebben we het over schulden die binnen het jaar vervallen (62.500-150.000), leveranciers (1.020.092 ! – 376.650) en nog schulden m.b.t belastingen (168.000).
Overlopende rekeningen: 187.672 (284.055)

Uit deze gegevens blijkt dat laatst bekende balans absoluut niet gezond is.
Er was onvoldoende werkkapitaal. KVK had dus in het boekjaar 2009-2010 een onvoldoende veiligheidsmarge om zijn financiële verplichtingen op korte termijn na te komen.
De liquiditeitsratio (current ratio) was minder dan 1. De onderneming Kortrijk Voetbalt was niet in staat om aan zijn direct opeisbare verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteitsratio was minder dan 0,25. De verschaffers van vreemd vermogen konden onvoldoende vergoed bij liquiditeit van de club. De buffer voor het opvangen van verliezen was te klein.
Het eigen vermogen is natuurlijk veel te laag.

In volgend stuk de resultatenrekening en verwerking.
Brengt die uitkomst?