Jaarbalansen van KV Kortrijk: gezond ??

Hierna de balans van de cvba Kortrijk Voetbalt voor het boekjaar 2009-2010 en tussen haakjes die van 2008-2009.
Ziet er niet gezond uit.
DAT STAAT ALLEMAAL OP DAT INTERNET HOOR. PERS WEET NERGENS VAN.

Balanstotaal
3.194.723 (2.517.503)

ACTIVA
Materiële vaste activa: 1.963.994 (1.708.981)
Financiële vaste activa: 977.452 (623.375)
Vlottende activa: 977.452 (623.375)
Geldbeleggingen: nihil (nihil)
Liquide middelen: 110.949 (71.075)

PASSIVA
Eigen vermogen: 632.649 (860.929)
Geplaatst kapitaal: 254.191 (idem)
Reserves: nihil (nihil)
0vergedragen verlies: -481.457 (-323.416)
Kapitaalsubsidies: 859.955 (930.154)
Voorzieningen risico’s en kosten: nihil (nihil)
Uitgestelde belastingen: 442.810 (478.957)
Totaal van de schulden: 2.119.264 (1.117.617)
РSchulden op m̩̩r dan 1 jaar: 337.500 (2.500 Рja!)
РSchulden op ten hoogste ̩̩n jaar: 1.594.092 (891.062 Рook ja!)
Bij deze laatste categorie schulden hebben we het over schulden die binnen het jaar vervallen (62.500-150.000), leveranciers (1.020.092 ! – 376.650) en nog schulden m.b.t belastingen (168.000).
Overlopende rekeningen: 187.672 (284.055)

Uit deze gegevens blijkt dat laatst bekende balans absoluut niet gezond is.
Er was onvoldoende werkkapitaal. KVK had dus in het boekjaar 2009-2010 een onvoldoende veiligheidsmarge om zijn financiële verplichtingen op korte termijn na te komen.
De liquiditeitsratio (current ratio) was minder dan 1. De onderneming Kortrijk Voetbalt was niet in staat om aan zijn direct opeisbare verplichtingen te voldoen.
De solvabiliteitsratio was minder dan 0,25. De verschaffers van vreemd vermogen konden onvoldoende vergoed bij liquiditeit van de club. De buffer voor het opvangen van verliezen was te klein.
Het eigen vermogen is natuurlijk veel te laag.

In volgend stuk de resultatenrekening en verwerking.
Brengt die uitkomst?