Een slecht uitgevallen rapportage vanuit de lokale diensteneconomie

Die rapportage is niet goed omdat ze 1) te laat komt 2) veel te summier is en 3) de resultaatverbintenissen niet altijd zijn gehaald.

Bon.
Vorig jaar mei heeft het schepencollege aan drie vzw’s uitdrukkelijk opdracht gegeven om iets te doen aan het opkrikken van de tewerkstelling bij kansarmen. Om een project op te zetten dat werk verschaft aan werkzoekenden bij mensen “met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”. (Zo drukt men dat tegenwoordig uit.) Het is namelijk zo dat voor dit soort projecten (diensten van algemeen belang) de Vlaamse overheid nu eist dat er een opdrachtgeving komt van de overheid op wiens grondgebied het project wordt uitgevoerd. Dit moet zo vanwege een Europese richtlijn die hiermee oneerlijke concurrentie of verstoring van de reguliere markt wil vermijden.

In mei 2010 dus kreeg de vzw Habbekrats de opdracht om een sociaal restaurant uit bouwen.
Uit de rapportage die blijkbaar pas in juli of augustus aan het schepencollege is bezorgd (moest uiterlijk op 1 april gebeuren) blijkt nu dat de Vlaamse overheid (het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie) het aanvraagdossier “niet heeft gehonoreerd”. (We herhalen: niet heeft gehonoreerd.)
“Dat het project dus niet is opgestart binnen de lokale diensteneconomie”.
De “Eetkeet” krijgt dus geen subsidie. (Bestaat die keet nog wel?) Men hoopte vijf mensen in dienst te nemen.? En die zouden van het Subsidieagentschap 8.500 euro krijgen, en 12.700 euro voor de omkadering.
Hoe het komt dat de zaak niet is gehonoreerd, dat weten we niet. Was er een negatief advies van ons Lokaal Forum voor Werkgelegenheid? Was het project marktverstorend? (Iedereen mocht daar gaan eten.) Heeft Unizo zijn slag thuis gehaald?
Slecht rapport in elk geval.

Ook de vzw Solidariteit voor het Gezin (Stasegemsestraat) kreeg een opdracht.
Deze vzw zou een mobiliteitsassistentie uitbouwen voor oudere en sociaal zwakke personen. Zorgen voor armbegeleiding van minder mobiele personen bijvoorbeeld. Het project zou drie kansarmen aan het werk zetten plus een halftijdse medewerker als omkadering. De Vlaamse overheid heeft evenwel de tewerkstellingsresutaten “bijgesteld”. Er komen ten hoogste twee personen voltijds in aanmerking. Uit het rapport over de stand van zaken blijkt nu dat er in 2010 nog geen cliënten werden begeleid. Men deed wel voorbereidend werk: er zijn strooibriefjes uitgereikt. In 2011 heeft men een halftijdse medewerker uit de doelgroep aangeworven. En binnen de organisatie is er één medewerker vrijgesteld. Slecht rapport. Hoeveel cliënten zijn er dit jaar geholpen?

Ten slotte ging er een opdracht naar de vzw DieNaMo uit Waregem.
Die vzw zou alle hydranten op ons grondgebied controleren en eventueel herstellen. Daardoor zouden 4,6 voltijdse equivalenten aan het werk kunnen plus een halftijdse als omkadering. De Vlaamse overheid heeft dit aantal alweer bijgesteld. We krijgen slechts twee voltijdsen. Is er intussen al wat gebeurd met die brandkranen? In 2010 werd het project voorbereid, gebeurden nog geen aanwervingen en werden geen diensten verleend. In de eerste trimester van dit jaar heeft men 60 defecte kranen (van de 150) bij voorrang hersteld. Intussen zouden alle herstellingen zijn uitgevoerd en is men begonnen met de periodieke controle. (Volgens de Kortrijkse website zijn er hier 4.500 van die kranen.)
Eigenaardig is dat de vzw DieNaMo voor dit project ook nog betaald wordt door Stad Kortrijk. (De andere vzw’s niet.) 16 euro per uur voor de kansarme tewerkgestelden en 22 euro voor de omkadering. Maar de Vlaamse overheid voorziet geen omkadering meer.
Hoeveel mensen hier nu – dit jaar – bij DienaMo werk hebben gevonden weten we niet. In dat opzicht dus wel een slecht rapport.

P.S.
In geen enkel rapport vermeldt men iets over inkomsten en uitgaven.