Wat is de eigenschap van een boom?

Een Kortrijks burger liep schade op aan haar voertuig omwille van een vallende tak van een treurwilg in de Groeningelaan. Zij vraagt aan Stad om een schadeloosstelling. Zoals gewoonlijk doet het stadsbestuur hierbij beroep op verzekeraar Ethias, en zoals gewoonlijk weigert Ethias om tussen te komen.

Ethias zegt dat de desbetreffende boom niet gebrekkig is in de zin van art. 1384 uit het Burgerlijk Wetboek. (Kortrijkzanen, ge moet dat BW-artikel een keer lezen en tevens die andere voor en na. Plus de rechtspraak daaromtrent.)

En daarbij: wat is de eigenschap van bomen? Zoals de vrederechter van het kanton Gent het al in 2003 zei: “Het is de eigenschap van bomen dat zij bestaan uit takken en vertakkingen welke vastzitten aan een stam. Dit vastzitten is evenwel geen stabiel gegeven bij een levend wezen, en is noodzakelijk onderhevig aan atmosferische invloeden. Zonder dat externe omstandigheden bindend kunnen worden beschouwd als stormweer, is het niet tegennatuurlijk dat luchtverplaatsingen takken uit de kruin doen waaien. Dit maakt de boom niet gebrekkig en is als een normaal fenomeen te aanzien van algemene bekendheid voor elk zorgvuldig burger.”

Onze verzekeraar van Stad citeert over zaken van aansprakelijkheid nog de vrederechter uit Wervik (ook weer met dat ambtelijk dieventaaltje): “De rechtbank bekijkt de boom niet als een ideaal en statisch gegeven maar als een natuurelement dat dynamisch levend en derhalve onderhevig is aan veranderingen.”

Tja.
Maar wat is volgens ons nu toch – als zorgvuldige burgers – de eigenschap van zorgvuldig bestuur?
Dat is een verantwoordelijk bestuur dat dode takken uit levende wezens haalt. In casu schepen Bral.
Het kan geen toeval zijn dat men onlangs is gaan snoeien in de Groeningelaan.

Schijnhuwelijken

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan het voltrekken van een huwelijk weigeren.
Dat kan ten eerste gebeuren omdat er niet aan alle vormvoorwaarden is voldaan, maar ook omdat de ambtenaar op grond van bepaalde indicatoren vermoedt dat het gaat om een schijnhuwelijk. Indicatoren zijn bijvoorbeeld: groot leeftijdsverschil, of men kent elkaar onvoldoende. Men wil dan trouwen om alhier een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen.
Om bewijzen te verzamelen kan de ambtenaar beroep doen op het openbaar ministerie. Een advies vragen aan het parket. Sinds 2009 is dat zelfs verplicht voor huwelijksdossiers waarbij een niet-Europeaan is betrokken.

In 2009 heeft men daarom 30 dossiers doorgestuurd naar het parket. Gevolg: 8 weigeringsbeslissingen.
In 2010 ging het om 34 dossiers en 6 weigeringen.
Vanaf 2002 tot heden is er in 47 dossiers beroep ingesteld tegen de weigeringsbeslissing. In een 30-tal daarvan verkreeg de Stad een gunstige beschikking. In 8 gevallen niet. (Er zijn nog dossiers lopende.)

De bevoegde ambtenaar kan ook de overschrijving/inschrijving van een buitenlandse huwelijksakte in het bevolkingsregister weigeren. Omdat de akte niet is vertaald, niet is gelegaliseerd, of méér dan 1 jaar oud.
Om hoeveel gevallen het hier gaat weten we niet.

Breaking news over budgetten van stad en politie

Vanavond wel incident in de politieraad.
Eerste punt van de agenda is afgevoerd.
Dat sloeg op het vaststellen van de begroting 2012 van de politiezone VLAS. Nog voor en wel iemand er iemand kon tussenkomen spoedde politieraadslid maar anderzijds schepen van financiën Alain Cnudde (uit Kortrjjk, niet uit Lendelede of Kuurne) zich naar voren om iets in het oor te fluisteren van de voorzitter van de politieraad. Dat is tegenwoordig Lieven Lybeer, onze lezers wel bekend en gekend onder de naam Borat.

Na 10 minuten beraad meldt Borat dat het punt is afgevoerd. Begroting VLAS 2012 is weg.

Aangezien er nog geen stadsbegroting 2012 voor Kortrijk is (die komt er pas in februari) waarin de dotatie voor VLAS moet worden goedgekeurd vindt Kortrijks schepen Alain Cnudde dat een en ander niet kan doorgaan. (Schepen Alain weet veel hoor, sinds hij schepen is.)

Maar vooral onvoorstelbaar raar is dat het afvoeren van het agendapunt blijkbaar kon gebeuren zonder enige afspraak of coördinatie tussen de Kortrijkse schepen van financiën en de drie burgemeesters van de politiezone, inclusief die van Kortrijk.

Het tweede punt van de politieraad is ook afgevoerd.
Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) vindt dat zoveel belabberd beleid moet afgestraft.
Dat tweede punt wou delegatie geven aan het politiecollege om werken (diensten en leveringen) beneden de 50.000 euro te gunnen zonder raadpleging van de politieraad.

En dan is er nog dit staaltje van miserabel beleid. Het schepencollege (van Stad) van woensdag eerstkomend delibereert over een derde begrotingswijziging voor dit jaar. De derde ! Zelden meegemaakt. Waarschijnlijk komen er minder leningen dan eerst gedacht.
Kortrijkwatcher probeert u later nog meer te informeren over het niveau van onze bewindslieden.

P.S.
Zie nog een uiterst informatief stuk over de budgetwijziging 2011 en eventuele bezuinigingen op de website “kortrijklinksbekeken“. En de reportage aldaar over onze klutsers in de politieraad. Weet u dat daar hoogstens twee of drie van onze – door ons? – aanwezige verkozenen in de politieraad hun mond opendoen? 99 procent weet niet waarover het gaat.
Beste lezer van deze elektronische krant. Neem dit nu maar eens van KW voor waar aan. Uit wat u verneemt uit de papieren perse kunt u zich geen goed oordeel over vellen over wat geschiedt in Kortrijk in het algemeen. Zelfs geen oordeel. Kortrijkzaan, u mankeert de feiten.

HOWEST heeft grootse plannen

De Hogeschool West-Vlaanderen (campus Karel de Goedelaan) heeft medio oktober twee brieven geschreven naar het schepencollege. Met zes vragen.

1. Mogen we in 2013-2014 een nieuwbouw realiseren in het Magdalenapark?
2. Is Stad bereid om afstand te doen van de erfpacht van gronden aan de hoek van de Sint-Martens-Latemlaan en Graaf Karel de Goedelaan?
3. Kunnen we de grond van het containerpark Karel De Goedelaan in bezit krijgen? (We willen daar een parking aanleggen.)
4. Kunnen we op de site in de nog te bouwen nieuwe bibliotheek onze opleiding communicatie en journalistiek onderbrengen?
5. Kunnen we de NMBS-loods kopen of in erfpacht nemen? (We zijn wel bereid om daar fuiven of evenementen toe te laten.)
6. Kunnen we het Magdalenazwembad kopen?

Het schepencollege antwoordt principieel positief op de eerste vijf vragen. Het Magdalenazwembad wordt niet verkocht.
Op vraag 3 wordt instemmend geknikt op voorwaarde dat HOWEST tussenkomt in de kosten van de delokalisatie van het containerpark.
Vraag 5 krijgt ook een positief antwoord, maar met uitzondering van het kopgebouw van de loods.

Als dat geen nieuws is !
Meer nog: de directeur van HOWEST (Lode Degeyter) is uitgenodigd in een zitting van het voltallige schepencollege om zijn plannen toe te lichten. Een historische gebeurtenis. Een precedent. Ook de senior-writer van KW wil gehoord met zijn plannen.

Quote van de dag: “net een daad van goed bestuur”

“Het uitstellen van de begroting en het werken met voorlopige twaalfden is net een daad van goed bestuur”.

Aldus schepen van financiën Alain Cnudde in zowel Het Laatste Nieuws als het Kortrijks Handelsblad van gisteren. Ongestoord.
Verbijsterend, zo’n uitlating. (Spijtig dat er geen ratingbureau onze stad kan kwalificeren.)
Cnudde zegt dat als repliek op een persbericht van de SP.a-fractie waarbij het uitstel van de opmaak van de begroting 2012 (tot in februari) wordt gelaakt. De SP.a meent dat het uitstel het gevolg is van interne twisten binnen het schepencollege over het te voeren beleid.

Lezers van kranten van dode bomen !

Als er bij de lokale persbureaus een bericht binnenloopt waarbij het Kortrijks stadsbestuur met een kritisch oog wordt bekeken dan is het eerste wat die persjongens doen of van plan zijn: vragen om een reactie bij de betrokken schepen of burgemeester. Het gaat om een reflex. Dat hebben ze zo op school geleerd zeker?
U weet wel: hoor en wederhoor toepassen. Dat is dan zogenaamd objectieve berichtgeving. Persjongens vinden zichzelf dan heel bekwaam hoor. Ze zijn beroepsmatig bezig. Klasse! Hebben dat geleerd in de journalistenschool. Die van Kortrijk? Ze hebben dan ‘nen diplom’.

Het gevolg is dat de betrokken bewindsman de grootst mogelijk onzin (of halve waarheid) mag uitkramen zonder dat er nog een wederwoord kan volgen. De machthebber in casu krijgt aldus per definitie immer het laatste woord. En het debat is gesloten. Persjongens weten nergens van. Qua dossierkennis zijn ze niet in staat om de minste opmerking maken.

Het merkwaardige is dat diezelfde persjongens vaak een of andere schepen uitvoerig aan het woord laten zonder dan evenwel (automatisch) te vragen om een repliek vanuit de oppositie.

In het Kortrijks Handelsblad zegt schepen Cnudde nog iets waarbij een nadere toelichting is gewenst en papieren pers niet bij stilstond.
“We zouden inderdaad nog dit jaar het budget kunnen voorleggen, maar dat zou dan impliceren dat we dan snel een aantal beslissingen zouden moeten nemen die belastingverhogingen met zich zouden meebrengen.”

Lieven, graag wat uitleg. Voor de elektronische pers.
Graag een repliek.

Naar een lounge zonder naam in de Oude Dekenij

Punta-K is de naam van de lounge boven het restaurant “Dell’Anno” gevestigd in de Oude Dekenij. Na het faillissement van Claudio heeft ene Alain Vandesande de zaak overgenomen. (Hij is ook de exploitant van “Beau-M” op de Grote Markt.)
Bij de overname heeft Alain gezworen dat hij niet zou handelen als Claudio Dell’Anno die toendertijd de ene na de andere bouwovertreding beging.

De oude dekenij is eigendom van Stad en een beschermd monument. In en rond het gebouw mag men daar niet zomaar doen wat men wil. (Bijvoorbeeld de tuin aanzien als een parking.) De erfpachtakte met Stad voorziet ook dat men voor werken aan of in het gebouw voorafgaandelijk de schriftelijke instemming moet krijgen van het schepencollege.

Vandesande is van het type horeca-uitbater dat weinig voeling heeft met reglementen allerhande.
Beneden in het pand heeft hij een ruimte omgebouwd tot keuken. En boven een ruimte omgevormd tot logeerkamer voor zijn personeel. Daar heeft hij het schepencollege pas op 23 oktober over geïnformeerd, dan nog na een aanmaning van een ambtenaar die bij de werken aan de lounge even een plaatsbezoek had gedaan.

Aan de zijgevel heeft onzen Alain zonder verpinken in grote letters de naam van de tapasbar op de verdieping aangebracht: Punta-K.
Hij moet van het schepencollege dat “publiciteitsbord” stante pede verwijderen.
De verbouwingen worden wel geregulariseerd.
PURE HORECA is dat.

Zat de stadskrant niet in je bus?

December vorig jaar schreef het schepencollege een offerteaanvraag uit voor de bedeling van de stadskrant. Raming van de kostprijs was toen 66.000 euro voor 38.500 exemplaren. Drie firma’s waren uitgenodigd om deel te nemen aan de offerte: de Belgische Distributiedienst (Zaventem), De Post (Brussel) en Promotion and Trading (Belsele).
Waarom P&T won weten we niet.

In elk geval regent het al van in februari dit jaar klachten over de bedeling. De dienst Communicatie reageert lauw.
Op 2 augustus laatstleden pas vroeg Stad op zijn website aan de bewoners om in voorkomend geval telkens opnieuw aan het meldpunt kenbaar te maken dat men de maandelijkse Stadskrant niet heeft ontvangen.

“Gemelde klachten worden binnen de 24 uur opgelost“, stelt communicatieambtenaar Tom Delmotte in “Het Laatste Nieuws” van vorige zaterdag. Dat is dus niet waar. Punt. Waarom zegt Tom dat toch, als communicatieambtenaar?
Senior-writer van Kortrijkwatcher bijvoorbeeld krijgt al twee maanden geen Stadskrant in de bus en heeft dit telkens netjes gemeld. (Geen alleenstaand geval.) Er gebeurt niets. De firma P&T doet dus niet aan ‘na-bussen’ hoewel dit naar het schijnt contractueel verplicht is.

Hoewel het contract met P&T slaat op de periode 2011 tot en met 2013 heeft het schepencollege onlangs een nieuwe offerte uitgeschreven. Raming 80.000 euro. Promotion and Trading is niet meer uitgenodigd. ( Hoe zal de firma reageren? Stad heeft al een poging ondernomen om het contract met P&T stop te zetten, maar de procedure hierbij dreigt maanden aan te slepen.)

Weet u wie er nu weliswaar ook mag deelnemen aan de offerte? De NV Delabie uit Moeskroen. Dat is nu net de firma die voor drie achtereenvolgende jaren de Stadskrant mag drukken. De oorspronkelijke raming bedroeg 100.000 euro voor 38.500 exemplaren en een overdruk per duizend exemplaren. De oplage bedraagt nu 39.500 exemplaren. Daarvan zijn er 38.554 bus-aan-bus bedeeld.

Is schepen Maddens het slachtoffer van een tsjevenstreek ? (2)

(Vorige vraag ging over de vraag wie Maddens heeft gesjareld?)

Raadslid en Vloamske volksvertegenwoordiger Carl Decaluw̩ (van ACW-strekking) is een rekel en tevens een brutale vlegel. Dat is hier op KW al meermaals met zoveel woorden bij hoog en bij laag beweerd en gesignaleerd. Een sjarelke, dat is het. Overigens is deze mare gewoon een nationaal publiek geheim. Als kleine jongen Рeven terzijde Рwas voornoemd ventje ook al niet echt te pruimen. Een ettertje, maar toen bestond dat woord nog niet.

Twee recente voorbeelden over hoe hij een pad in de korf legt van de VLD-coalitiepartner in het Kortrijkse schepencollege. Wel te verstaan: BUITEN DE GEMEENTERAAD. Het is zo’n onnoemlijk klein-klein-klein schurkje, onze Sjareltje. (Hij doet dat dus allemaal achterbaks, en niemand weet of hij daarbij nog meer achterbakse handlangers achter zich schaart, in zijn ACW-fractie of nog elders. Die tsjeven!)

РSchepen Wout Maddens (VLD) kende geen stedenbouwkundige vergunning toe voor de tweede fase van het Venningproject?? Ha! Wie gaat daartegen in beroep bij de Bestendige Deputatie? Sjarel Decaluw̩. (CD&V-ACW).
– Schepen Maddens vindt (ook) dat er geen milieueffectrapport nodig is voor de toekomstige werken op het vliegveld? Wie heeft daartegen bezwaar? Ha ! Den Sjarel.

En welke tsjevenstreek heeft Sjarel D. nu weer uitgericht in de gemeenteraad van vorige maandag?
Toen het afschaffen van de woonpremies ter stemming lag heeft meneer Sjarel gewoon NIET gestemd. Heel bewust, niet uit verstrooidheid. En hij sleurde met dit BURLESK gedrag zijn buren mee: ook Lieve Vanhoutte (jaja! die draaikont) en voormalig volksvertegenwoordiger Roel Deseyn (bijgenaamd: de geruisloze) stemden niet.

NIET stemmen, kan het waarlijk nog onnozeler?
Zonder enige motivering?

CD&V-fractieleider Pieter Soens zat erbij en keek ernaar. Zag hij het wel gebeuren?? Dat hij niet het minste gezag heeft over zijn troepen is al lang geweten. Net daarom gekozen tot fractieleider.

De grofgebekte Sjarel Decaluwé heeft volgens vele objectieve waarnemers bepaalde attitudeproblemen.
Hij liet pertinent na om ter zitting toe te lichten wat er hem bezielde bij dat stemgedrag. Maar aan “Het Laatste Nieuws” liet hij achteraf weten dat hij de afschaffing van het premiestelsel te abrupt vindt. Maar waarom zegt hij dat dan niet, staande de zitting? (Ook raar. Niemand van de raadsleden vroeg het hem.)

Sjarel Decaluwé is ook van het lafhartige soort. Jawel.
Bij de stemming over het opschorten van de woonpremies heeft raadslid Maarten Seynaeve (VB) een amendement ingediend waarbij hij voor de aanvragen van een premie een overgangsfase wou inlassen tot 30 maart 2012. Net wat Decaluwé dus toch wou? Maar Sjarel D. had daar niet de minste commentaar bij en heeft tegen die verlenging gestemd.
(Bij het afschaffen van de vroegere saneringspremies van schepen Frans Destoop was er wel een ruime overgangsperiode voorzien, en dat vond men toen algemeen een daad van behoorlijk bestuur.)

Er was nog een tweede amendement van raadslid Seynaeve.
In subsidiereglementen staat altijd te lezen dat de subsidies zullen toegekend voor zover er nog geld ter beschikking is gesteld volgens de voorziene kredieten. Soort geijkte uitdrukking waar niemand naar omkijkt. Wel, Seynaeve wou dit artikel schrappen. Een goede zaak, want op die manier krijgen alle aangenomen aanvragen van de laatste weken nog een kans. Alweer geen woord hierover te horen vanwege onze Sjarel. Maar hoe hij hierover heeft gestemd is nog wel een raadsel. Er is bij de stemming over het tweede amendement namelijk 1 stem niet uitgebracht. Niemand weet vooralsnog om wie het gaat.

Voorts weet kortrijkwatcher niet wat bij heel dat gedoe de rol is geweest van de bevoegde schepen voor wonen, Filip Santy, bijgenaamd de lachende raadselachtige sfynx, trouwens ook van ACW-strekking. (Andere bijnaam: ‘de duikboot’.)

P.S.
Bij de eindstemming over het afschaffen van het woonpremiestelsel waren er 13 tegenstemmen vanwege het VB en de Progressieve Fractie (SP.a en Groen).
De Progressieve Fractie kon het niet opbrengen om de amendementen van Seynaeve te steunen. Zelfs als het VB zou voorstellen om de zon te laten ondergaan in het westen, dan nog zou het gezondheidscordon andere partijen niet toelaten om daarmee in te stemmen.

Is schepen Maddens het slachtoffer van een tsjevenstreek ? (1)

Op 3 november heeft het schepencollege collegiaal maar onverhoeds beslist om per 20 november (in feite dus vanaf vandaag) geen aanvragen meer toe te laten om te genieten van een of andere woonpremie. De vier premies (CO- veiligheid, dakisolatie, superisolerend glas, elektrische installatie) waren heel succesvol (6870 aanvragen) en zowat het paradepaardje van VLD-schepen (nu de enige in de coalitie) Wout Maddens.

Volgens SP.A-fractieleider Philippe De Coene hebben de tsjeven de VLD-schepen “gesjareld“, een loer gedraaid. Genaaid. Afgepoeierd. (Sos De Coene weet iets af van tsjevenstreken, hij was in de vorige legislatuur een niet onverdienstelijk schepen en is mede daardoor aan de kant gezet.)

Onze gemeenteraadwatcher kon nog altijd niet achterhalen hoe de besluitvorming bij die afschaffing is gebeurd. Wie was de initiatiefnemer? Zeg, toch niet Filip Santy, bevoegd schepen van wonen?? Om Maddens een loer te draaien?
Kaloten zijn tot alles in staat.
Maar onze indruk is toch wel dat de maatregel is genomen met volmondige instemming van Maddens zelf en zijn souffleur-mentor-coach- baasbovenbaas , het raadslid-minister Vincent Van Quickenborne. (Q is per definitie tegen subsidies. Voor hem is de remedie voor alle kwalen: belastingverlaging en besparingen doorvoeren.)
En ja, de VLD-fractie kreeg het nakijken.

Ja, de VLD-schepen is het eerste slachtoffer van de komende bezuinigingsronde. (Die premies kosten de stadskas enkele miljoenen. In de huidige begroting 2.250.000 euro. In de volgende zeker nog een keer 750.000 euro.)
Maar wie Maddens een beetje kent weet dat hij niet iemand is die op zijn kop laat zitten. In het politieke leven is een dosis rancune – bon, het beogen van revanche – hem zelfs niet vreemd. Wacht maar. Binnen de kortste keren zal hij enkele genoegdoeningen opeisen. Compensaties. Bij de komende begrotingsbesprekingen bijvoorbeeld. En in zijn stadsontwikkelingsbeleid zal hij ongetwijfeld met nieuwe voorstellen ter zake WONEN willen uitpakken. Wacht maar, het zal niet al te lang meer duren.

Maar wie heeft er de facto schepen Maddens “gesjareld”? Wie legt er hem telkens opnieuw een pad in de korf? Wie is die Sjarel?
Zie volgend stuk.

Opgelet met timing aanvragen huisvestingspremies ! Nog tot overmorgen…

Alweer een staaltje van efficiënte communicatie !
De Kortrijkse website zegt tot op vandaag woensdagavond dat de aanvragen voor de vier premies inzake “veilig en duurzaam wonen” nog altijd kunnen tot 30 juni 2012 (voor CO-beveiliging en elektrische installatie) en tot 30 september 2012 (voor dakisolatie en superisolerend glas).
Dat is dus pertinent onjuist. Heeft de bevoegde schepen van communicatie (Christine Depuydt) dat nog niet gezien? Zal zij de verantwoordelijke communicatie-ambtenaar tot de orde roepen? (Het wordt een keer tijd, ook voor andere tekortkomingen.)
De gemeenteraad van laatstleden maandag heeft besloten dat de vier premies worden afgeschaft. Aanvragen kunnen nog ingediend tot en met 20 november. Maar 20 november is een zondag !
Het stadhuis is niet open op zondag.
Op zaterdag wel, maar enkel voor burgerzaken.
Voor de aanvraag van een huisvestingspremie moet u bij de blauwe balie zijn.
En op vrijdag is het stadhuis slechts open tot op de middag ! Tot halféén.

Dat wordt een toeloop?
Hebt u al uw papieren bij? Facturen (offertes), foto’s, registratie van de aannemer, eventueel keuringsattest?

Laatste kans is dus OVERMORGEN !