Fantastic !

Je kon het al een tijdje lezen op de site van Lille3000. Van 6 oktober 2012 tot 13 januari 2013 is er een en ander te beleven in Rijsel. “Le public se frottera les yeux.” Thema van de evenementen: “Fantastic 2012”.
“Le visiteur qui parcourra Lille et ses alentours sera confronté au surnaturel, au merveilleux, à l’ étrange, à une réalité sublimée et parfois à la distorsion du temps et de l’ espace.”

Meteen hebben onze Kortrijkse cultuurbonzen inspiratie (centen) gevonden voor de realisatie van een soort stadsfestival in Kortrijk. We doen gewoon mee! Ons eigenste festival zal dus ook Fantastic heten en “het surrealisme, het onzegbare, het ongelooflijke” als thema naar voren schuiven. Samen met Lille en Tournai is er een Interreg-dossier ingediend om Europese subsidies te verwerven rondom zes acties. Voor een totaal budget van 1,6 miljoen euro.

In een eerste fase gaat het om drie acties (waarvan enkel de derde echt nieuw is):
Editie 3 van Futurotextiel.
Zal in oktober volgend jaar te zien zijn in Tourcoing en komt in het najaar 2013 (?) als reizende tentoonstelling naar het Vlasmuseum en de Budafabriek.
Design
Week van het Ontwerpen (juni 2012), opstart Budafabriek (september 2012) en Biënnale Interieur (oktober 2012).
Participatie
Men zal “amateurprojecten” in de kijker zetten: fanfares komen in oktober naar Lille en in november 2012 naar Harelbeke. Gekostumeerd.

De tweede fase mikt eigenlijk op 2015, het jaar waarin Mons culturele hoofdstad wordt.
Ter voorbereiding van wat men “Eurometropool3000” noemt (een werktitel, en aan elkaar geschreven) zal als eerste actie een denktank worden opgericht. De ander twee acties zijn gericht op communicatie en coördinatie. Deze tweede fase wordt uitdrukkelijk door stad Kortrijk met 138.375 euro gefinancierd.

Men zegge het voort.

Team van wijkcentrum Overleie zegt “shit” !

Al jaren en herhaaldelijk vraagt gebiedswerker Henk en zijn team (Annemie, Kaat, Christine, Anne, Mieke, Marian en Ruben) om een (rolstoel)toegankelijke W.C. op de verdieping van Centrum Overleie.
In november is het schepencollege eindelijk op de vraag ingegaan. Er werd een bestek opgemaakt en drie firma’s kregen een uitnodiging om de werken uit te voeren. Geraamde kostprijs: 14.986 euro inclusief BTW. Maar er kwam binnen de gevraagde termijn geen enkele offerte binnen. Helaas. Zelfs na telefonisch aandringen van Henk bleek geen enkele van de drie loodgieters geïnteresseerd.
Wat nu?
Daar komen ongelukken van.
Senioren die boven met een game aan het spelen zijn moeten nu bij hevige aandrang naar beneden rennen of wachten op de lift. En dat toilet beneden is vaak langdurig bezet.

Kampeerwagenterrein “on hold”

Hoelang praten we er al over? Over de aanleg van een terrein voor mobilhomes? Acht jaar ! En raadslid Marc Lemaitre daarover maar jaar na jaar zagen ! Mogelijke locaties waren Kortrijk Weide, de parking Broel en de Xpo.

In november 2008 leek er eindelijk schot te komen in de zaak. Het “Bulletin van Vraag en Antwoord” meldde toen aan raadslid Bart Caron dat zowel Toerisme Vlaanderen als Europa (EFRO) subsidies hadden goedgekeurd voor de aanleg van 10 kampeerplaatsen op de site van het jeugdheem Groeninge aan de Passionnistenlaan. De werken zouden in 2009 van start gaan en alles zou gerealiseerd zijn vóór 2011.
Ja. Bestuurskracht.

In juli van dit jaar was het pas menens !
Het schepencollege schreef een offerte uit voor de aanleg van een kampeerautoterrein met een achttal plaatsen op de gronden van de site Groeningeheem. (Van wie zijn die??) Niet minder dan acht firma’s kregen een uitnodiging om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Geraamde kostprijs: 79.999 euro inclusief BTW. Toerisme Vlaanderen zou voor 30 procent (23.999 euro) tussenkomen en EFRO voor 25 procent op 60.000 (15.000 euro). Op de stadsbegroting 2011 is netjes 80.000 euro ingeschreven met een toelage van 44.000 euro.
In een nota aan het College stelde men dat er enige haast mee was gemoeid. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de werken immers ten laatste eind dit jaar gefactureerd zijn. We kunnen dus niet wachten op de uitwerking van een masterplan voor geheel de site van de vroegere school en het klooster van de Passionisten.

Van dat masterplan is er pas officieel sprake sinds maart van dit jaar.
Niet minder dan 28 kandidaten architectenbureaus doken op om deel te nemen aan een aanbesteding voor de opmaak van een masterplan plus de bouw en/of de renovatie van een jeugdhostel. (Nieuwe naam!) In juli kwam het tot een selectie van vijf ontwerpers en uiteindelijk (14 december laatstleden) bleek de bvba URA uit Brussel de winnaar. Dat stond min of meer allemaal in de gazetten. Ongelooflijk vlug.

Maar nu komt het !
De dienst Facility (met schepen van toerisme Jean de Bethune) stelt voor om het huidige, lopende dossier over de inplanting van dat wagenterrein stop te zetten. Daar zijn nu twee redenen voor.
– De prijsvraag voor het dossier mobilhomes is “on hold” gezet om de kandidaat-ontwerpers van het (nu blijkbaar nieuw te bouwen) jeugdhostel niet te beperken in hun mogelijkheden.
– En “na beoordeling van de visies van de kandidaten blijkt de inplanting van het kampeerterrein – zoals voorzien in het ontwerpdossier – niet combineerbaar met de globale visie omtrent het masterplan voor de gehele site”.

Daar gaan onze subsidies…
In juli van dit jaar nog leek het samengaan van een jeugdhostel én een kampeerwagenterrein nochtans wel degelijk combineerbaar. Zeer goed zelfs. Motivering: gelijkgestemde toeristen kunnen er elkaar ontmoeten en ze kunnen gebruik maken van dezelfde functies (douches, restaurant).

P.S.
Nog ietwat over de financiering van het nieuwe jeugdhostel want de papieren perse is hierover weerom onvolledig en publiceerde intussen diverse bedragen.
De geraamde bouwprijs is 4 miljoen euro. Inbreng van Toerisme Vlaanderen (ten vroegste in 2014) ook 4 miljoen. ERFPACHT.
In november 2010 (toen was nog sprake van een grondige renovatie van de bestaande jeugdherberg) is er een juridisch-financiële constructie op touw gezet waarbij Toerisme Vlaanderen recht van erfpacht zou verwerven met een canon van 4 miljoen. Over 33 jaar zeker?
Inbreng van de provincie: 500.000 euro. Inbreng van de hogescholen Howest en Katho elk nu 100.000 euro. Samen voor deze sponsoring 700.000 euro. (Vroeger mikte men op 800.000.)

Het Bureau URA zal voor de opmaak van het masterplan 36.300 euro (incl. BTW) aanrekenen.
Voor het ontwerp van het gebouw 10 procent van de uitgevoerde werken. Voorlopig is dat dus 400.000 euro.
URA werkt samen met het stabiliteitsbureau Snoeck&Partners en met het technisch bureau Boudens. Of die nog afzonderlijk een ereloon zullen aanrekenen is ons onbekend.

Over de herbestemming van de Sint-Pauluskerk

Wat duurt dat toch lang eer men weet wat aan te vangen met die Sint-Pauluskerk en bijhorende parochiezaaltjes.
Het stadsbestuur ( in casu schepen Jean de Bethune) wist al sinds begin 2010 dat de kerk zou onttrokken worden aan de eredienst. Met een KB van 30 maart 2010 is de kerk dan met ingang van 1 juli officieel als kerk opgeheven. Aldus kreeg Stad (dat zijn wij, met ons allen, Kortrijkzanen) het gebouw weer in volle eigendom op 1 januari van dit jaar.

Binnen het schepencollege heerste verdeeldheid over de vraag wat te doen met de kerk. Men heeft dan maar in maart aan studenten van de Katho opdracht gegeven om te zoeken naar mogelijke bestemmingen. Die studie moest klaar zijn tegen september en de resultaten ervan zijn nu in handen van de schepen voor gebiedswerking (Lieven Lybeer). Andere schepenen zijn daar blijkbaar niet echt van op de hoogte.

Vandaag kopt “Het Nieuwsblad” dat “de voormalige kerk een ontmoetingscentrum wordt”.
Door ons – ook vandaag – hierover ondervraagd, antwoordt de schepen van cultuur Christine Depuydt dat nog niets is beslist. Ongeveer zelfde reactie bij schepen van stadsontwikkeling Wout Maddens.

Dat is toch allemaal bizar.
In het schepencollege van 14 december is het agendapunt “herbestemming van Sint-Pauluskerk” uitgesteld.
Terwijl in datzelfde college in een ander agendapunt dan meubilair is aangekocht (100 stapelbare stoelen en 18 mobiele klaptafels) voor de Sint-Pauluskerk want volgend jaar wordt de kerk opgefrist zodat het gebouw kan ingezet als buurthuis. Citaat hoor.
Ook in het college van 21 december is het punt uitgesteld. Bizar.

Laat ons nu maar aannemen dat de kerk en bijhorende zaaltjes tegelijk zullen dienst doen als ontmoetingcentrum én buurthuis.
(Wat gebeurt er met de conciërgewoning waarvan straks de huur afloopt?) Om het even wat men in het oog heeft, een pre-scan heeft indertijd uitgewezen dat er minstens 100.000 euro kosten te verwachten zijn om het gebouw ergens voor gebruiksklaar te maken.

P.S.
Toen er ooit vanuit een ACW-afdeling is gevraagd om er een ontmoetingscentrum te vestigen liet toenmalig interim-burgemeester Lieven Lybeer zich ontvallen dat er al genoeg van die o.c.’s zijn.

Naar een betere bedeling van de Stadskrant ?

“Promotion and Trading” verdeelde dit jaar de Stadskrant, maar dat verloopt al maanden heel slecht. Klachten? Zelfs niet opgevolgd. Hoewel Stad zich met P&T contractueel verbond voor de periode 2011-2013 is er voor volgend jaar een nieuwe offerte uitgeschreven waarbij P&T zelfs niet meer is uitgenodigd. (Komt daar geen rechtszaak van?)
Er liepen twee inschrijvingen binnen, curieus genoeg ook van de drukker van de Stadskrant, de NV Delabie uit Moeskroen.
De goedkoopste inschrijver won: ‘De Post’ is de nieuwe verdeler.

Tante De Post vraagt 0,145 euro per verdeeld exemplaar van een gebruikelijk formaat (tot 100 gram). Komt er een “insert” bij de krant dan verhoogt de prijs tot 0,196 euro. Dit is een serieuze prijsstijging, P&T deed het voor 0,074 euro per exemplaar.
De dienst communicatie raamde de prijs voor de bedeling op 80.000 euro. In de begroting van dit jaar is er een post van 60.000 euro ingeschreven.
Voor een bus-aan-bus bedeling zijn tegenwoordig ongeveer 38.600 exemplaren nodig.

Sint-Annazaal wordt een (dure) belevingsruimte

De Sint-Annazaal in het Begijnhof is – net als de gehele site – eigendom van het OCMW. (Hoe is dat zo gekomen?)
Al in 2009 is beslist om de zaal te renoveren en om te bouwen tot een museum. Maar in de wereld van cultuurmensen is de term “museum” heden ten dage wat oubollig gaan klinken. Het wordt een belevingsruimte. Geen kwezelachtig iets. Dat heeft het “Ename expertisecentrum voor de erfgoedontsluiting” (een vzw) beslist. De exploitatie van de ruimte zal gebeuren door Stad, want OCMW aanziet dat niet als een kerntaak.

Wat mag dat zoal kosten?
528.430 euro in totaal.
Voor de “verhaallijnen” voorziet het expertisecentrum 320.196 euro. De inrichting van de belevingsruimte (door de architecten):170.000 euro. Erelonen (arch. Pauwels en Stoop): 17.000 euro. Stoelen en tafels en TV-scherm (op kosten van Stad): 21.234 euro. Er zijn geen subsidies mogelijk van de Vlaamse Gemeenschap, misschien wel van Toerisme Vlaanderen.

Wat de vzw Ename voor het bedenken van de ontsluiting van het begijnhof zoal factureert aan het OCMW, daar hebben we het raden naar.

De renovatie van het gebouw heeft natuurlijk ook zijn prijs.
De werken – nog altijd niet opgestart – zijn aanbesteed aan de firma Verstraete en Vanhecke NV (Wilrijk) voor een bedrag van 1,96 miljoen euro. Oorspronkelijk raamde het OCMW de kosten op 2,69 miljoen euro. We weten nog altijd niet goed waaraan dat verschil is te wijten. Hier verwachtte (O.V.T.) men een subsidiepremie van 1,93 miljoen.

Men is al geruime tijd bezig met de zogenaamde “ONTSLUITING” van het Begijnhof. (Bepaalde bewoners en “vrienden van het begijnhof” willen er net een klooster van maken…Soort condo…)
In dat kader is men nu het hoekhuis links van de Begijnhofpoort aan het verbouwen tot een bezoekerscentrum met appartement. Dat zou 160.372 euro mogen kosten. (Meerprijs is nu al 60.000 euro. We kijken benieuwd uit naar de oplevering.)

Een ander onderdeel van de ontsluiting is het plan om van het eerste huisje rechts bij het binnenkomen een kijkwoning te maken. Kostprijs 1,7 miljoen (ja? graag bevestiging) en mogelijk voor 80 procent gesubsidieerd.
De definitieve ontsluiting van de site is voorzien voor medio 2013.
Intussen moet men nog starten met de renovatie van de huisjes kant Sint-Maartenskerk en O.L.Vrouwkerk. Geraamde kostprijs van die 6de, 7de en 8ste fase (tel kwijt) van de restauratie van het Begijnhof – volgens kortrijkwatcher dan – : 9 miljoen euro. Wat met het huis van de grootjuffrouw (waar vroeger het museum was) ??

OCMW zwemt in het geld zeker?

Voor bijna twee miljoen euro brandstof

Power Oil N.V. uit Wevelgem (de familie Dewulf) is de gelukkige winnaar. De firma mag voor een periode van drie jaar (2012-2014) voor 1.981.849 euro (incl. BTW) brandstoffen leveren voor het wagenpark van Stad, het OCMW, de politiezone Vlas, en van het parkeerbedrijf Parko.
Het stadsaandeel bedraagt 1.285.025 euro.
OCMW: 266.373 euro.
Politiezone: 390.330 euro.
Parko: 40.118 euro.

De ramingen lagen wat hoger, in totaal 2,1 miljoen euro.
Men heeft een korting kunnen bekomen van 0,1225 euro per prijs van een liter (zonder BTW).

Stad schrijft in zijn begroting 2012 (die nog niet bestaat) alreeds 428.341 euro in. En daarna ook telkenjare hetzelfde bedrag. Mag het schepencollege wel nu reeds toekomstig bestuur binden aan dat contract?

Miljoenen voor Flanders InShape

Geen Kortrijkzaan die er weet van heeft dat er hier sinds eind 2006 in de Etienne Sabbelaan (nr. 51 dan nog wel) een competentiepool voor productontwikkeling en industrieel design aan het werk is. De FIS. En nog minder is in bredere kringen geweten wat die pool uitricht.

Niettemin even dan toch hier nog deze informatie.
Gisteren heeft de Vlaamse regering beslist om 2,56 miljoen te schenken aan de Flanders InShape, (ja, Zo geschreven, – dat is nu eenmaal design). Dat bedrag dient als basisfinanciering voor vier jaar. Met andere woorden: de competentiepool mag blijven bestaan.
Dat bestaan heeft – herinneren wij ons allemaal toch? – ooit aan een zijden draadje gehangen, net omdat een of ander evaluatie niet helemaal meeviel.
Naast die basisfinanciering krijgt FIS nog 1 miljoen euro voor projecten in 2012.

Waarschijnlijk geniet FIS nu nog (en vroeger) van vele allerhande gelden. Er was ooit een VOORTRAJECT- subsidie. (Dat was wel kluchtig.)

In het jaarverslag 2010-2011 :
Jawel, niets over inkomsten en uitgaven. Niets over kosten van projecten. Niets over personeelskosten (er is een directeur, een management assistent, een coach en twee coördinatoren). Waarschijnlijk is de basisfinanciering hiermee helemaal opgesoupeerd.

In dat jaarverslag krijg je te lezen wat voor hobby’s de directieleden beoefenen of waarvoor ze leven of wat ze lezen.
Kijk maar. Ongezien.

FIS heeft de ambitie om bij Vlaamse ondernemingen de concurrentiepositie te versterken en de slaagkansen van innovaties te verhogen. Wie de website van FIS even bekijkt krijgt de indruk dat de competentiepool vooral annonceert wat anderen doen. Vorig jaar is er wel een studiedag geweest over “de tactiliteit van materialen”. Men heeft ook een netwerk opgebouwd van designers uit grote ondernemingen.

Is ir. Maka De Lameillieure nog altijd directeur van FIS? Maka is voor de CD&V ook nog Kortrijks OCMW-raadslid.
Op haar facebookprofiel schrijft ze dat zij werkte (verleden tijd) bij Flanders InShape.

P.S. (1)
De lay-out van de FIS-website getuigt van een overweldigende design. En om dat jaarverslag te kunnen lezen moet je heksentoeren uithalen.

P.S. (2)
Onze kuisvrouw in de redactielokalen van KW zegt dat zij Maka nog nooit (oftenooit) ergens in stad heeft gezien. Kuisvrouw vindt dit niet goed kan zijn voor stad.

Wie volgt er Kortrijks raadslid Carl Decaluwé op?

Met update onderaan

Bij gemeenteraadsverkiezingen is er geen aparte lijst van opvolgers.
Men rangschikt de niet-verkozen kandidaten uit de kieslijst door overdracht van lijststemmen tot “de pot” leeg is, net zoals men dat eerst deed voor het aanduiden van de verkozenen. Vandaar dat ook hier de plaats op de lijst een grote rol speelt.

De CD&V-lijst van 2006 telt 22 opvolgers.
We geven hierna een lijst tot en met de 15de opvolger, want hij maakt ook een kans. Tussen haakjes de naamstemmen die ze behaalden.
Carl Decaluwé is een ACW-er. Het zou logisch zijn dat hij wordt opgevolgd door iemand van ACW-strekking want – zeker in Kortrijk – is de CD&V nog altijd afgetekend een standenpartij. Maar binnen de partij zijn daar geen afspraken over gemaakt. Nooit gedacht dat er zo’n stoelendans kon volgen.

Eerste opvolgster was Ann-Pascale Mommerency (756 stemmen op vierde plaats). Van de middenstand. Maar zij zetelt al in de Raad als opvolgster van Hilde Demedts zaliger.

2. Kathleen Segers (1061)
Is al lid van de OCMW-raad. Zal zij terugkeren naar de gemeenteraad? Is van de middenstand. Niet wat men een harde werker zou noemen, in de politiek dan. Beetje neiging tot arrogantie.
3. Jo Olivier (1057)
Zoon van Marc. ACW. Woont evenwel niet meer in Kortrijk.
4. Marianne De Candt (1042)
Was vroeger al een keer raadslid, maar zat zich tijdens de zittingen al die jaren stierlijk te vervelen. Heeft één keer iets gezegd. ACW.
5. Michel De Clerck (943)
Zoon van Tony. Middenstand. Had kans om OCMW-raadlid te worden in opvolging van Gerard Parmentier maar heeft daaraan verzaakt. Verzekeraar.
6. Gerard Parmentier (932)
Was zoals afgesproken drie jaar OCMW-raadslid. Middenstand. Zou naar verluidt wat overhoop liggen met de partij. Ander gerucht is dat hij op N-VA lijst zou komen.
7. Carine Verhaeghe-Vercleyen (908)
Nogal actief iemand, maar uitgesproken van de middenstand.
8. Freddy Seys (888)
Bekend uit het voetbal, maar niet meer echt jong.
9. Lieve Vansevenant (882)
Zetelt in de OCMW-raad. ACW.
10. Annemie Pauwels (872)
Dochter van Eric. ACW.
11. Katrien Brouckaert-Van Der Meulen (834)
Zit al in de OCMW-raad. Uit de landbouwsector, dus middenstand.
12. Annemieke Lambrecht (826)
Ja, van de familie.
13. Mia Verhenne (800)
Ook van de familie.
14. Nic Cattebeke (797)
Uit de landbouwsector. Middenstand.
15. Yann Mertens (787)
ACW’er. Politiek heel actief. (Volgt zelfs geregeld de gemeenteraad.) Is hoge ambtenaar in Ieper. Licentiaat in de rechten. Master in vergelijkende en internationale politiek.

De 22ste opvolgster is Marleen Debels.

Wie wordt het?
Electoraal geraadzaam voor de partij zou zijn dat zich iemand aanmeldt die men bij de volgende verkiezingen van 2012 met vrucht kan lanceren.

P.S. (1)
Voorzitter van de provincieraad is Jean de Bethune. Van adellijke afkomst. We kunnen ons helemaal niet voorstellen dat hij met Carl “on speaking terms” zal zijn. (Carl spreekt westvloms.) Misschien kunnen ze zelfs niet door één en dezelfde deur. Jean was overigens ook kandidaat, maar zijn Unizo-vleugel binnen de partij heeft hem onvoldoende gesteund. Dat moet pijn doen.
P.S. (2)
Voor de benoeming van een gouverneur moet de federale ministerraad een conform advies geven aan de Vlaamse regering. Dat is vandaag gebeurd. Met andere woorden: ook minister en Kortrijks raadslid Van Quickenborne gaf gunstig advies. (Kranten schrijven dat Open VLD gekant was tegen de kandidatuur van Carl Decaluwé.)

UPDATE
Dat Unizo de kandidatuur van Jean de Bethune niet steunde is een indianenverhaal.
En het is onjuist dat Breyne mordicus moest opgevolgd door een ACW’er.
Aldus (een zwaar ontgoochelde) Jean de Bethue in “Het Laatste Nieuws” van 17 december.
(Jean laat ook uitschijnen dat hij nadenkt over zijn toekomst.)

.

Wegenzout pas onlangs aangekocht? (2)

We begrijpen er NU niets meer van.
In een vorig stuk is hier gemeld dat schepen Guy Leleu pas op 28 november kon overgaan tot de aankoop van smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding. Hoeveelheid onbekend. Prijs wel. Voor de zakken 176,24 euro, voor de levering in bulk 85,91 euro per ton.

Nu blijkt dat raadslid Bart Caron (Groen) op 21 november wat schriftelijke vragen heeft gesteld over het “voorkomen” van winterellende. De antwoorden verschenen in het Bulletin van december en we kregen die te lezen op de laatste gemeenteraad van 12 december. Opmerkelijke toelichtingen, zoals men kan verwachten van de schepen.

* “Er was vorig jaar geen zout tekort om op onze wegen te strooien. We hebben zelfs stad Waregem uit de nood kunnen helpen.”
Ja? Al die kranten die daarover schreven hadden het dus verkeerd voor? Schepen Guy Leleu nuanceert evenwel ietwat verder die uitlating, op de hem zeer eigen, typische wijze. Lees eens aandachtig mee. Die kronkel.
“De Stad heeft dus steeds alle noodzakelijke wegen (C1-punten en eerste strooiroute) kunnen strooien. Het is wel zo dat de extra’s die wij voorzien met de tweede routes niet gestrooid worden bij zoutschaarste bij de leveranciers.”

* Momenteel beschikt de Stad over een voorraad van 400 ton.
Tiens. Waar ligt die berg? Wanneer is dat gekocht?

* “Bij ingebruikname van site Callens komt daar nog een minstens 300 ton bij.” (Citaat.)
Wat is minstens 300 ton? Hoeveel ton heeft men nu eigenlijk onlangs aangekocht?
Schepen Guy Leleu meldt met geen woord dat men voor het eerst de aanbesteding heeft opgesplitst in twee loten (zakken en bulk) en legt dat dus ook niet uit.

P.S.
Hier op de redactie van KW denken we nog altijd dat de offerte van die andere kandidaat – die klassieker: NV Zoutman – NEP is. Dat al die leveranciers onder een hoedje spelen. Pff. Maar onze elektronische krant heeft niet de mankracht om ons naar de haven van Antwerpen te spoeden.