Parko komt zijn verplichtingen niet na

Het wordt zo stilaan tijd dat schepen Guy Leleu geen grapjes meer maakt rondom zijn tekortkomingen. “Tekortkomingen”? Pff. Zijn volslagen gebrek aan politieke moraliteit.
(Hij beseft het niet eens.)

De schepen van mobiliteit is tevens voorzitter van het parkeerbedrijf PARKO. Dat is een autonoom gemeentebedrijf dat jaarlijks verantwoording moet afleggen voor de gemeenteraad. Zoals een vennootschap voor een algemene vergadering. Welnu, het budget en het jaaractieplan 2012 heeft nog niemand gezien. Het jaarverslag 2010 is pas in december 2011 voorgelegd in de gemeenteraad. (Dat moet ten laatste in april gebeuren.) Bij die gelegenheid was enkel raadslid Maarten Seynaeve (VB) alert genoeg om op te merken dat de jaarrekening van 2009 nooit is geagendeerd in de gemeenteraad. Schepen Leleu dacht van wel. Welnu die jaarrekening en het verslag 2009 is nu pas (18 januari 2012) ter kennis gebracht bij het schepencollege. En toppunt: staat nog altijd niet op de agenda van de komende gemeenteraad van februari…

In de beheersovereenkomst tussen Stad en Parko staan nog een serie verplichtingen waaraan het gemeentebedrijf moet voldoen.
– Parko zou de verslagen van de Raad van Bestuur digitaal bezorgen aan de gemeenteraadsleden. Dat gebeurt niet.
– Parko moet een ondernemingsplan en operationeel plan opmaken. Waar blijft dat?
– Parko moet halfjaarlijks kengetallen (solvabiliteitsratio, current ratio) rapporteren. Gebeurt niet.

En nog voor 30 juni 2010 zou er een evaluatie plaatsgrijpen over de toepassing van de beheersovereenkomst. Niet gebeurd.
We merken nu ook dat PARKO in 2009 een participatie ten bedrage van 62.801 euro heeft genomen in de parking van Kortrijk Xpo. Nooit goedgekeurd door de gemeenteraad of het schepencollege.

Het wordt tijd dat gouverneur Carl Decaluwé (voormalig Kortrijks raadslid) schepen Guy Leleu in gebreke stelt.
(Zeg Carl, krijg jij wel de verslagen van de Raad van Bestuur van Parko? Moet binnen de 20 dagen gebeuren hoor!)

90.000 euro voor een geschiedschrijving over onze KULAK (2)

Het wordt (wel) een leesbaar boek!”, kopt Het Nieuwsblad vandaag.
Dat zegt rector Jan Beirlant namelijk over de nog te maken en het schrijven van de geschiedenis en evolutie van de Kortrijkse campus van de K.U. Leuven. En hij is in het geheel niet opgezet met onze commentaar over het onderzoeksproject. Wij hier als KW-redactie opperden dat het werk onleesbaar zal zijn of kan, bon – alleszins als prof. Marc Depaepe er de hand in heeft. We blijven erbij.

Rector zegt nu dat zijn prof Depaepe niet de enige bijdrage zal leveren aan het project. Dat weten we ook en dat hopen menige potentiële lezers. Jongens toch.
Prof Marc is een wereldautoriteit ? DAT WETEN WE HIER. Alstublieft zeg. Hoogleraar Depaepe schreef (laatste telling) 23 boeken (drieëntwintig) boeken bij elkaar als auteur of co-auteur. 124 artikels in diverse tijdschriften. Dat alles vertaald in niet minder dan 17 talen. En zijn studenten weten beter dan wie ook hoe nodeloos ingewikkeld het handboek praktijkgerichte theorie versus theoriegerichte praktijk is.

Rector !
U bent wiskundige?
Bereken in de teksten van uw prof Depaepe enkele ratio’s. In de zinsbouw. Hoofd- tegenover bijzinnen. Neven- en onderschikking. Dus: puur formeel, zonder te letten op de content. Is dat nog normaal? En tel eens het aantal letters waarbij uw confrater amice iets wil gezegd krijgen.

Maar daar gaat het echt en heus niet om.
Waarom is de rector niet opgezet met ons stuk over die 90.000 euro?

Wel, net omdat we dat feit en dat bedrag hebben uitgebracht. Dat de Kulak voor het schrijven van zijn geschiedenis niet minder dan 60.000 euroots belastinggeld krijgt. Van ons.
De 30.000 euro die Leuven denkt bij te leggen is in feite ook gemeenschapsgeld. Dat had men in de Kortrijkse Kalote-wereld liever willen stil houden.

Rector Beirlant is ongetwijfeld ook een beetje upset in verband met onze visie over de ontstaansgeschiedenis van de campus.
Zoals elkeen weet die het aan den lijve heeft meegemaakt is de Kortrijkse campus er gekomen om katholieke zieltjes te winnen voor Leuven. Om de concurrentie van Gent tegen te gaan. Dit alles onder het mom van “spreiding van de kandidaturen”, zogezegd als middel om het universitair onderwijs te democratiseren. De protagonisten van de campus alhier (genre dr. Karel Goddeeris) waren overigens van het ultramontaanse, reactionaire en flamingantische soort intellectuelen. Van dat Godsvolk dat altijd onder weg is. Nu nog.

P.S.
Nog even de rector corrigeren, als het mag.
De kosten van een onderzoeker op masterniveau schat men op 60.000 euro. Op postdoc niveau op 80.000 euro. Dat die persjongen u niet tegenspreekt? Dat zegt veel, amice. Weten ze veel. En u?

90.000 euro voor een geschiedschrijving over onze KULAK (1)

In december 2010 had waarnemend burgemeester Borat een leuke losse babbel met Jan Beirlandt, de campusrector van onze KULAK. En u weet hoe dat gaat tussen mensen van hetzelfde kaliber. Schiet goed op. Lieven Lybeer sloot niet uit dat Stad (dat zijn wij) een of ander onderzoeksproject van de universiteit zou kunnen steunen. Gevolg: op 10 oktober van vorig jaar een werkvergadering waarbij men besloot om een boek te schrijven over het ontstaan, de evolutie en de impact van onze plaatselijke universiteit. De titel is al gevonden: “Een Toekomst op basis van Traditie? De Universitaire Campus KU Leuven KULAK (1965-2014) in het perspectief van vernieuwing en continuiteit”.

Schone, lange titel zeg, waarbij insiders al onmiddellijk de bedenker ervan zullen herkennen. Prof. Marc Depaepe, gewoon hoogleraar in “geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming”. Wie al eens een handboek van de prof heeft ter hand genomen herkent de stijl. De prof houdt van paradoxen. Betoogt graag dat het omgekeerde eerder waar is. Als Marc Depaepe de redactie van het werk over de Kulak in handen krijgt, dan mogen we ons aan onleesbaar boek verwachten. Doorspekt met termen als paradigma, discours, reductionistische insnijding, discursieve ruimte, gedesubjectiveerd vertoog, mutatis mutandis anticipatief. Na drie bladzijden “woord vooraf” zal de lezer zich afvragen wat hij nu eigenlijk heeft gelezen. Samenvatting onmogelijk.

Zal de verdienstelijke prof. Luc Huyse (ereburger van Stad) mogen meewerken aan de studie?
Om uit te leggen hoe de KULAK zijn ontstaan heeft te danken aan een totaal megalomane tsjevenmentaliteit in onze provincie? En concreet, hoe men daar prof kon worden of zelfs rector?
Hoe het netwerk van de christen-democratische zuil er NU uitziet?
Zal prof. Depaepe even schetsen hoe het kalotete-vormingsideaal op universitair vlak van in den beginne – tot ieders verbazing- nu toch niet geheel zijn kracht heeft verloren? De revival? Jaja! Er zit continuiteit in de traditie. Het blijven brave kiekens daar op onze campus.

Op die werkvergadering van plaatselijke tsjeven van 10 oktober zijn verregaande financiële engagementen genomen. In onze naam.

Lieven Lybeer beloofde van stadswege (dat zijn wij) 30.000 euro, op voorwaarde dat de univ ook 30.000 euro aan het project zou besteden. Schepen Jean de Bethune maakte zich sterk dat de provincie met 15.000 euro over de brug zou komen. Schepen Filip Santy beloofde als voorzitter van de intercommunale Leiedal ook 15.000 euro. Totaal voor één jaar studie van een onderzoeker: 90.000 euro, waarvan dus 60.000 euro gemeenschapsgeld.

DANKT U.

Geabonneerd op vier kranten: BORAT !

Sinds hij opnieuw gewoon weer patjepeeër schepen is, heeft lapzwans Lieven Lybeer zich op kosten van Stad (dat zijn wij) geabonneerd op Het Nieuwsblad (270 euro), Het Laatste Nieuws (322 euro), De Morgen (298 euro) en het Kortrijks Handelsblad (119 euro). Totaal op onze kosten: 1.009 euroots. Borat wil nu OPNIEUW “immers op de hoogte blijven van wat zowel regionaal als wereldwijd gebeurt“. De kwaliteitskranten De Tijd en De Standaard zijn er dus niet bij.
(Tussen haakjes: een jaarabonnement op HLN is al te krijgen voor 284 euro.)

We vragen ons af of die gazetten bij Lybeer thuis worden bezorgd, en/of niet eerder dienen als gratis leesvoer voor de gehele familie. Heeft Lybeer met zijn 32 mandaten wel voldoende tijd om al die kranten even door te nemen?
Ander vraagje is of die jaarabonnementen al zijn beginnen lopen in deze maand januari. Dat zou niet mogen. Het gaat hier om een niet verplichte stadsuitgave. Zoiets kan pas vanaf maart want de stadsbegroting komt pas in februari in de gemeenteraad.

P.S.
Vanaf heden is Borat de hevigste krantenlezer van geheel het Kortrijkse schepencollege. Proficiat.
Hier is vroeger al gemeld dat schepen Wout Maddens op onze kosten is geabonneerd op drie kranten (847 euro), schepen Alain Cnudde op twee (660 euro) en schepen Filip Santy op één (De Tijd voor 390 euro).
Zeg, in een bestuursperiode van zes jaar loopt dat wel op hoor, in tijden van bezuinigingsmaatrgelen.

Schip “Ahoi” nog steeds in hoge nood

Het “barbootel” Ahoi, gemeerd aan de Handelskaai heeft nog steeds geen nieuwe uitbaters. Geen land in zicht, hoewel de naam het anders laat vermoeden.
In augustus vorig jaar (zowat een jaar na de opening) gaf Sien Dekimpe (uit Kortrijk) er de brui aan. En haar partner Liesje Flo (Heule) bleef er amper drie weken.
De vacature voor een zelfstandige ondernemer (m/v) staat nog steeds open, terwijl de voorzitter van de vzw Ahoi (Tim Vandewalle uit Gullegem) nog zo hoopte van alreeds in september vorig jaar opnieuw te kunnen starten.

De vzw Ahoi (eigenaar van het schip) is in juni 2008 opgericht in de schoot van Kanaal 127 en zorgt voor de explotatie van het tot hotel omgebouwde binnenschip (een type ‘spits’ van 1958 met een lengte van 39,15 meter en een breedte van 5,06 meter, tien kajuiten). De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijk integratie van kansarmen in de samenleving. Men kan aldus genieten van goedkope werkkrachten en subsidies. (De ombouw van het schip kostte de gemeenschap een half miljoen. Een geval van sociale economie.)

We verstaan er niks van.
De huurder van de hotelboot is de cvba Cadentia (de naam van het schip). Statutair ook een organisatie voor kansarmen.
Gedelegeerd bestuurder is alweer de kansarme Tim Vandewalle. Gestort kapitaal: 37.500 euro. Liesje Flo en Sien Dekimpe waren (of zijn nog altijd?) kansarme aandeelhouders, elk voor 12.500 euro. Liesje nam als bestuurder ontslag uit de vennootschap op 11 mei 2011 en Sien op 19 september 2011.

Kandidaat-exploitanten kunnen zich aanmelden bij Kanaal 127.
Schrijf naar info@kanaal127.be of bel 056/23 70 20.
Met de groeten van kortrijkwatcher.

Sint-Pauluskerk en parochiezaal worden multifunctionele ruimtes

DAT DE VERBEELDING NIET AAN DE MACHT IS?

De collegebeslissing vermijdt zorgvuldig de afkorting o.c. (ontmoetingscentrum).

De kerk acht men geschikt voor “ontmoetingsactiviteiten” (voor een 350-tal personen), tentoonstellingen en voor kleine podiumvoorstellingen (maximaal 250 toeschouwers). Wel te verstaan: georganiseerd door erkende Kortrijkse verenigingen.
De parochiezaal kan ingezet voor “kleine ontmoetingsactiviteiten” (50 personen) zoals lezingen, voordrachten, opleiding.
De pastoriewoning komt pas vrij in 2017. Daar zou dan een “dienstgebouw” kunnen komen en misschien ook een bibliotheek en buurthuis. (De huur van de huidige bibliotheek is jaarlijks opzegbaar en de buurtwerking alreeds in augustus van dit jaar.)

Men wil reeds tegen juli van dit jaar een aantal werken uitvoeren.
De kleine zaal heeft een opfrisbeurt nodig, meubilair en een bar. Het sanitair moet wat vernieuwd. In de kerk valt de akoestiek geweldig tegen. Een studie is nodig en er komen voorzetramen. Er moet een podium gebouwd en loges.
De werken worden geraamd op 153.000 euro.

P.S.
De besluitvorming over de toekomst van de kerk verliep toch eigenaardig. En traag !
Volgens de notulen van schepencolleges in december vorig jaar is het agendapunt “herbestemming van de Sint-Pauluskerk” tweemaal uitgesteld. Maar in het college van 4 januari wordt plots een rectificatie (aanvulling) aangebracht aan het verslag van het vorige College. Er is blijkbaar wél een beslissing geweest. Nergens wordt verwezen naar een studie die is uitbesteed aan een hogeschool.

Cijfergegevens voor de supporters van KV Kortrijk

Het bericht dat KVK (de cvba Kortrijk Voetbalt) niet solvabel is, liquiditeitsproblemen kent en een negatief netto-werkkapitaal bezit is nu ook doorgedrongen tot de supporterslokalen. Evenwel nog niet tot de papieren perse, die van de dode bomen. Supporters anderzijds bij de Kortrijkse bevolking (die miljoenen spendeert aan de club) vragen ten allen kante naar meer gegevens uit de laatste jaarrekening (boekjaar van 01.07.2010 tot 30.06.2011). De supporters zijn zelfs van plan om onderstaande bedragen uit te printen en de print ad valvas kenbaar te maken in hun lokalen. En op de ledwall van het Guldensporenstadion, – toelichting van schepen van sport, Stefaan Bral.

(Tussen haakjes de bedragen van het vorige boekjaar.)

Balans
Balanstotaal: 5.014.160 (3.194.723)
Daarin aan debetzijde als vlottende activa: 2.369.425 (977.452) Leg dat eens uit.
Nog merkwaardig veel vorderingen (debiteuren!) op ten hoogste 1 jaar: 1.359.943 (448.520) (Gaat dit over TV-rechten?)
Liquide middelen: 151.462 (392.263)

Eigen vermogen: 863.985 (623.649)
Kapitaal: 254.191 (al jaren onveranderd gebleven)
0vergedragen verlies: – 472.277 (-481.497)
Kapitaalsubsidies van overheden (dus van ons allemaal): 1.082.071 (859.955)
Schulden: 3.592.992 (2.119.264)
Daarin schulden op ten hoogste 1 jaar: 2.581.490 (1.594.092)

Resultaatverwerking
Brutomarge: 5.450.559 (4.956.295)
Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen : 5.522.694 (4.845.991)
Bedrijfsverlies: – 493.661 (-186.841)
Te bestemmen verlies (over te dragen): -472.277 (-481.497)

Sociale balans
Werknemers: 37 voltijds en 34 deeltijds. VIER VROUWEN.
Personeelskosten: 4.167.609 (4.010.344)

Zo. Nu weet iedereen genoeg.
Supporters ! Deze bron NIET vermelden. Kortrijkwatcher wil geen stadionverbod oplopen.

De financies zijn in handen Leterme junior.

Arme mensen moeten meer bewegen

In buurthuizen en lokale dienstencentra van het OCMW zitten een aantal frequente bezoekers godganse dagen te zitten. Ze doen aan “stoelzittende activiteiten” zoals trappist drinken en hun algemene conditie is schrijnend. Je krijgt ze met geen stokken naar bestaande bewegingsactiviteiten en zeker niet naar een sporthal.
Toch wil het OCMW daar iets aan doen (als kerntaak), in samenwerking met de vzw A’kzie, – een “vereniging waar de armen het woord nemen”.

Het initiatief kadert in het project “armoede in beweging” (je noemt het!) en krijgt de naam “Komaan met dat lijf”.
Door middel van drie stappen hoopt men de doelgroep onder begeleiding van een bewegingsdeskundige ten eerste uit de stoel te krijgen, ten tweede naar buiten te jagen en ten derde zelfs doen deelnemen aan wat meer reguliere turnactiviteiten.
De doelgroep bestaat in de eerste fase naar schatting uit een 200-tal beoogde deelnemers. Zij moeten genieten van een Omnio-statuut. Dat wil zeggen dat zij minder uit eigen zak betalen voor medische zorgen en een laag inkomen hebben (maximaal 1.300 euro per maand bruto-belastbaar voor een alleenstaande).
In de tweede fase (“Op naar buiten”) hoopt men nog 40 deelnemers over te houden en in de derde fase (“start to move”) nog een 20-tal.

Het OCMW kreeg voor het project een subsidie van 22.468 euro.
Daarmee is de loonkost van de projectleider (Annebel Vandenbroucke van A’kzie) en de niet-voltijdse bewegingsdeskundige Els betaald. En wat promotiemateriaal. Dat is alvast in orde gebracht. Graag reportage op WTV.

P.S.
Mijn moeder zou toen gezegd hebben “wat gaan ze nog allemaal uitvinden?” “Laat ons nu toch even gezellig kaarten!” Nog waarschijnlijker (tegen Els): “Zet u maar bij.”

Wat kost dat designtoilet aan Sint-Rochuskerk?

Update onderaan

Het designtoilet is eindelijk ingewijd.
Alweer een prachtig staaltje van de bestuurskracht van ons schepencollege. De studieopdracht voor de bouw van de sanitaire ruimte (met een geïntegreerde hoogspanningscabine) is door de gemeenteraad gegund aan NV Snoeck en Partners op 9 februari 2009. Raming van de kostprijs was toen 110.000 euro. In juni 2010 is een algemene offerte uitgeschreven en bij de opening van de offertes in augustus 2010 bleek er slechts één inschrijver te zijn. Verhofsté uit Zele. Moet kunnen, alleszins voor politiek-amorele schepen Guy Leleu.
Kostprijs: 129.145,50 euro zonder BTW. (Met een BTW van 21 procent zou dat 156.266 euro worden.)

Een gazet (Kortrijks Handelsblad, pag. 22) schrijft vandaag dat het toilet 130.000 euro heeft gekost. Zonder of met BTW?
Andere gazetten hebben het over 170.000 euro.
Wat is het nu eigenlijk? In elk geval kloppen geen van beide cijfers met de gegevens uit de notulen van het schepencollege of de gemeenteraad.
Schepen Guy Leleu blijft de gemeenteraad wat uitleg verschuldigd.
Als de meerprijs meer dan 10 procent hoger ligt dan die van de raming moet de zaak alleszins opnieuw geagendeerd in de gemeenteraad.

P.S.
Voor de geïntegreerde hoogspanningscabine betaalt Gaselwest (Eandis) een eenmalig bedrag van 5.000 euro.

UPDATE
* Nu er in de pers en op facebook zoveel commotie is rondom de zaak toch even vermelden dat in de gemeenteraad van februari 2009 de komst van een (duur) designtoilet niet enkel door de meerderheid (CD&V en VLD) werd goedgekeurd, maar ook door de Progressieve Fractie (SP.A en Groen). Het Vlaams Belang onthield zich.
* Schepen Guy Leleu laat nu in de pers weten dat de hoogspanningscabine 10.000 euro heeft gekost. Hij zegt niet (en de pers weet het weerom niet?) dat Stad daarvoor 5.000 euro kreeg. Waarom vraagt het stadsbestuur geen 10.000 euro aan Eandis?
* Schepen Guy Leleu zegt nu dat de keuze voor het toilet dateert van vijf jaar geleden. De studieopdracht dateert van drie jaar geleden.
* Persjongens vragen niet naar de kosten van de studieopdracht. En wat daar uitkwam. (Weten ze veel.)
* En nog ten overvloede. Guy Leleu is de meest amorele schepen die de gemeenteraadwatcher van KW ooit heeft gekend. Maakt ongestoord de perse (van de dode bomen) van alles wijs, en overigens de gemeenteraad ook. Met zijn geerthoste-humor.

Valsheid in geschrifte zonder bedrieglijk opzet ? Moet kunnen !

In de gemeenteraad van december van vorig jaar stond als punt 19 de goedkeuring van het budget en de jaarrekening 2012 van de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” geagendeerd.
Het punt werd door de raadsvoorzitter (nu weer Stefaan De Clerck) gewoon overgeslagen. Niemand reageerde, ook de voorzitter van FIK gaf geen kik. Misschien leek het hem wel zo goed dat de werking van zijn vzw niet onder de loupe werd genomen.

Kortrijkwatcher heeft daarover bericht.
Slechts één raadslid – met name Maarten Seynaeve van het Vlaams Belang – heeft dit onthouden en kwam op de kwestie terug in de gemeenteraad van laatsleden 9 januari. Want er deed zich een onwaarschijnlijk feit voor. Het officiële verslag (notulen, een proces-verbaal) van de Raad van december – dat dus in de zitting van januari moest goedgekeurd – vermeldt dat punt 19 met algemeenheid van stemmen werd aangenomen. Dat kan dus niet. Zo’n proces-verbaal moet door de voltallige Raad worden afgekeurd. Maar dat gebeurde niet.
Voorzitter Stefaan De Clerck (dr. in de rechten en gewezen minister van Justitie) beloofde het punt FIK opnieuw te agenderen in de Raad van februari. En daarmee was de kous af. Het verslag is niet gecorrigeerd.
Niemand ook die zich afvroeg wie voor deze ” materiële misslag” ( laten we het feit zo benoemen) verantwoordelijk is.
Niemand vroeg aan de voorzitter van FIK (Koen Byttebier) of hij dit jaar misschien al een (niet goedgekeurde) actie had ondernomen. Of de vzw dit jaar al centen had geïnd of uitgegeven.

Maarten Seynaeve had nog een andere opmerking.
Hem was vorige maand door schepen Guy Leleu beloofd dat hij vooralsnog het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van Parko zou krijgen. Het is namelijk zo dat het verslag niet voor de gemeenteraad is gekomen. Schepen Leleu gebaart van piekenaas. Het interesseert de overige raadsleden voor geen barst. De nieuwjaarsreceptie wenkt.

P.S.
Intussen staat het proces-verbaal van de gemeenteraad van december nog altijd niet op de website van Stad.