KV Kortrijk worstelt met een liquiditeitsprobleem

Gisteren leerden we dat de cvba Kortrijk Voetbalt niet solvabel is. Nu moeten we constateren dat de club te weinig liquide middelen heeft.
De current ratio geeft aan in welke mate de verschaffers van ‘kort vreemd vermogen’ (kortlopende schuld) kunnen betaald worden uit de vlottende activa.
We delen het bedrag van de vlottende activa door dat van de vlottende passiva (het kort vreemd vermogen). Bij een gezond bedrijf moet de uitkomst van deze deling minimum 1 opleveren en beter nog 1,5. Bij het bedrijf “Kortrijk Voetbalt” is de uitkomst 0,6…

En dat werkkapitaal zeg !
Als we het netto-bedrijfskapitaal definiëren als de aftreksom van het bedrag van de vlottende activa (2.369.425 euro) min het kort vreemd vermogen (3.413.401 euro) dan krijgen we zelfs een negatief resultaat….

Zou er nog een bank zijn die een lening wil toestaan aan KVK?