KV Kortrijk worstelt met een liquiditeitsprobleem

Gisteren leerden we dat de cvba Kortrijk Voetbalt niet solvabel is. Nu moeten we constateren dat de club te weinig liquide middelen heeft.
De current ratio geeft aan in welke mate de verschaffers van ‘kort vreemd vermogen’ (kortlopende schuld) kunnen betaald worden uit de vlottende activa.
We delen het bedrag van de vlottende activa door dat van de vlottende passiva (het kort vreemd vermogen). Bij een gezond bedrijf moet de uitkomst van deze deling minimum 1 opleveren en beter nog 1,5. Bij het bedrijf “Kortrijk Voetbalt” is de uitkomst 0,6…

En dat werkkapitaal zeg !
Als we het netto-bedrijfskapitaal definiëren als de aftreksom van het bedrag van de vlottende activa (2.369.425 euro) min het kort vreemd vermogen (3.413.401 euro) dan krijgen we zelfs een negatief resultaat….

Zou er nog een bank zijn die een lening wil toestaan aan KVK?

KV Kortrijk is niet solvabel

De Algemene Vergadering van de cvba Kortrijk Voetbalt heeft op 3 december 2011 de jaarrekening van de Koninklijke Voetbalclub goedgekeurd, voor het boekjaar dat loopt van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011.
Hierna enkele cijfers in euro die ons toelaten om een aantal kengetallen (ratio’s) te berekenen. Tussen haakjes de cijfers van het vorige jaar.

Balanstotaal (totaal vermogen): 5.014.160 (3.194.723)
Eigen vermogen: 863.985 (632.649)
Vreemd vermogen: 4.150.175 (2.562.074)
Vlottende activa: 2.369.425 (977.452)
Vlottende passiva (kort vreemd vermogen): 3.413.401 (1.781.764)

Met deze gegevens kunnen we de solvabiliteit berekenen.
Ratio 1.
We delen het bedrag van het eigen vermogen door dat van het balanstotaal en vermenigvuldigen met 100. Dat geeft 17,2. In een gezond bedrijf is de uitkomst minstens 20.
Ratio 2.
Het balanstotaal gedeeld door het vreemd vermogen maal 100. Geeft 120,8 . Een goede solvabileit is minstens 200 procent.
Ratio 3.
Het eigen vermogen gedeeld door het vreemd vermogen maal 100. Geeft 20,8. Zou moeten 100 zijn.

KVK is dus niet solvabel.
Dat wil zeggen dat de onderneming Kortrijk Voetbalt met behulp van haar totale activa niet kan voldoen aan de financiële verplichtingen bij de kredietverschaffers (leningen) en leveranciers.
Overigens draagt de club nog voor 3.592.992 euro schulden. (Bij leveranciers: 2.008.944 euro.)

P.S.
Was de club in het vorige boekjaar solvabel? Dat ziet er niet naar uit, maar we zijn te lui om dat nog te berekenen.
In een volgende bijdrage gaan we na hoe het zit met de liquiditeitspositie van “Kortrijk Voetbal”.

We are PROUD to announce…

…dat Stad samen met de vzw Designregio Kortrijk is toegetreden tot het Europese project PROUD. Dat letterwoord staat voor “People Researches Organisations Using Design for innovation and co-creation”. Het project loopt eigenlijk al sinds 1 april 2010 en eindigt op 31 augustus 2014. Er zijn negen partners, steden of organisaties uit Nederland, Duitsland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. De ” leading partner” is een Design Coöperatie uit Eindhoven. Een grote rol is nog weggelegd voor Helsinki, want de stad is dit jaar uitgeroepen tot World Design Capital en heeft een lange traditie achter zich van sociale design. (Dat project zal dus weer veel heen en weer reizen opleveren.)
Het totale budget bedraagt 4.983.399 euro, voor de helft gesubsidieerd door Europa (EFRO). Het aandeel van de vzw Designregio Kortrijk bedraagt 518.273 euro. En de vzw verwacht dat Stad Kortrijk daarvan 224.000 euro op zich zal nemen, ook weer voor 50 procent gefinancierd door Europa. (Er is al een eerste schijf van 44.000 euro uitbetaald.)

Thema van het PROUD-project is “embedding design in life”
Hierin zijn twee werkpakketten afgebakend. Het eerste is gericht op bewustwording: het verspreiden van “design denken” bij overheid en bedrijven door middel van co-design projecten “gericht op maatschappelijk uitdagingen in Noord-West Europa en daarbuiten”. Het tweede pakket wil dat men de design-sector beter organiseert, want die is nog altijd te vaak gericht op micro-ondernemingen met geringe faciliteiten, vaardigheden en kennis.

Wat is de Kortrijkse partner van plan om te doen?
In het kader van het eerste werkpakket wil men geheel de site van de Budafabriek tot aan de Broeltorens een nieuwe facelift geven. (Daar is nog niet veel over gekend.)
Binnen het tweede pakket zijn de plannen al meer gedetailleerd: er komt een designstudio in de Budafabriek. Die studio moet een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor creatievelingen, studenten, kunstenaars, designers, bedrijven, organisaties, scholen. De studio zal bestaat uit vier “luiken”: een conference room (tegelijk tentoonstellingruimte), een ‘fab lab’ (werkatelier), een kantoorruimte en een multimedia room.
De droom van wijlen Willy Malysse (van Limelight) wordt verwezenlijkt…

De lichtstudie is nog niet af hoor

U las het toch in de gazetten?
Men overweegt nu (eindelijk) om de Onze-Lieve-Vrouwekerk te verlichten. Ook het historisch stadhuis en het Belfort zal worden “aangestraald”. (Wat het stadhuis betreft zouden we best eerst de gevel een wasbeurt kunnen geven, mijn gedacht.)

Heeft men daar lang over moeten nadenken om tot die projectvoorstellen te komen?
Ja. Dat staat niet in de gazetten.
In de gemeenteraad van juli 2007 (KW weet het nog goed hoor) werden de voorwaarden vastgelegd voor het opmaken van een lichtstudie voor geheel de stad, met de deelgemeenten. Men zou werken met een algemene offerteaanvraag. In de begroting 2007 is daarvoor (toen) niet minder dan 100.000 euro ingeschreven. In oktober 2007 liepen drie offertes binnen ter waarde van 91.000, 94.000 en 95.000 euro. Pas in januari 2008 gaf het schepencollege de opdracht voor de studie aan de NV Technum die voorstelde om daarbij samen te werken met de “lighting designer” Susanne Antico uit Milaan. 94.000 euro. Het Atelier Roland Jéol uit Lyon kon nochtans veel indrukwekkender referenties voorleggen (Pisa, Jeruzalem, Parijs) en was ook goedkoper.

De opdracht bevatte twee te onderscheiden luiken. Men vroeg om een algemene visie over de verlichting in de stad te ontwikkelen en daarnaast specifiek aandacht te schenken aan het aanstralen van ons architectorale patrimonium.
Wanneer is Susanne daarmee klaar gekomen? Op 9 november laatstleden, in het jaar 2011. Vier jaar na het indienen van de offerte.

En – luister nu eens goed – enkel het eerste deel van de studie is in november vorig jaar daarbij gepresenteerd! De algemene visie.
Daaruit kunnen we twee dingen onthouden. Ten eerste dat de verlichting moet aangepast volgens te onderscheiden gebieden: historisch centrum, woongebied, agrarisch gebied, industrieterrein, commerciële diensten, groen en parken, hoofdwegen, spoorwegen, invalswegen. (Dat u zelf daar niet aan dacht zeg?)

Ten tweede dat we gaan werken met wit licht. Met wit licht verhoogt men het veiligheidsgevoel en is de kleurweergave van de omgeving realistischer. Wit licht is wel duurder dan geel, maar het bureau Technum voorspelt dat het prijsverschil binnen enkele jaren zal verdwijnen. We gaan werken met metaaljodide lampen variërend van 2800 Kelvin (warme kleurtemperatuur) tot 4000 K (koud).

Voor het tweede deel van de studie zegt het College nu dat er werk moet gemaakt van het aanstralen van het stadhuis (met Belfort) en de O.L.Vrouwekerk. De Broeltorens komen pas aan bod als de kaaien zijn afgewerkt.

P.S.
Lichtontwerpster Susanne Antico kreeg intussen nog opdrachten in Mechelen, Hasselt, Antwerpen. In Brugge ook. En daar liet ze aan het schepencollege weten dat ze wit licht veel te koud vindt. Aan bestaande lampen wil ze ander glas aanbrengen.

Lichte gemeenteraden

(UPDATE ONDERAAN)

Hier is al lang geleden afgesproken dat we een gemeenteraad als “zwaar” beschouwen als de stapel dossiers meer dan 4 kg weegt.
Die van komende maandag 9 januari is vederlicht. Slechts 15 agendapunten. En dan nog van het genre “straatnaamwijzigingen” en “vervanging van lampen”. De zitting zal dus binnen het half uur zijn afgelopen. En niet enkel omwille van die trivialiteit van de agendapunten.
De eerste gemeenteraad van het jaar wordt namelijk traditioneel gevolgd door een receptie. Het kan dus niet vlug genoeg gaan. Het is zelfs zo dat er een stilzwijgende afspraak is onder de raadsleden om op de zitting van januari geen bijkomende agendapunten met voorstellen of vragen toe te voegen. Zeg, 185 euro zitpenning (om te zitten) in nauwelijks één uur tijd opstrijken, het moet kunnen. En daarna nog gratis het glas verheffen.

Kom dus maar af, aanstaande maandag. Het publiek in de zaal wordt door de burgemeester gulhartig uitgenodigd op de receptie.
(We hebben dat ook zelf betaald.)

De Raad van vorige maand (12 december) was wel “zwaar” maar duurde echt niet lang.
Onze gemeenteraadwatcher is er nog altijd gebelgd over.
We sommen even de hoogst belangrijke agendapunten op waarover onze verkozenen des volks niets hadden te vertellen. Geen woord.

– De samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal centrumsteden (waaronder dus Kortrijk) m.b.t. de oprichting van een “kenniscentrum Vlaamse steden”.
– De oprichting van het “Microsoft Innovation Centrum” (met kantoor in Kortrijk).
– Aanpassing meerjarenplan brandweer 2002-2007.
РVerslag overlegcomit̩ Stad-OCMW.
– Wijzigingen algemeen politieverordening (deel 1).
– De budgetten en jaaractieplannen 2012 van de gemeentelijke vzw’s: Stedelijke Musea, Schouwburg, Feest in Kortrijk, Sportplus, Groeningeheem, De Warande, Toerisme, Ontmoetingscentra.
– OCMW- Budgetwijziging.
– Een hele serie belastingsreglementen.
– Bestedingen van Stedenfonds.
– Veiligheids- en Preventieplan.
– Subsidie Toerisme Vlaanderen voor de installatie van I-points.

Je acht het niet voor mogelijk??
Wij ook niet…
Wat de zaak nog erger maakt is het feit dat de papieren perse (van de dode bomen) daar dan ook niets over schrijft. Bij onze persjongens is het een bizarre gewoonte dat zij niet berichten over punten waar niemand over tussenkomt. Hoe belangrijk die punten ook mogen wezen.
Aldus blijft de Kortrijkzaan verstoken van zeer essentiële informatie. INFO DIE OOK ZIJN STEMGEDRAG ZOU KUNNEN BEINVLOEDEN. (Wie doet wat? Waarom weten we daarover nergens van?) Het absurde probleem is dat niemand dit weet.

Geheel onze elektronische KW-redactie kan daar dus niet bij. Wij – ter redactie- vinden dan dat het gaat om beroepsverzuim. Terwijl niemand van ons (KW) een journalistieke opleiding achter de rug heeft.

UPDATE
De gemeenteraad van aanstaande maandag zal waarschijnlijk nog minder lang duren dan gedacht.
In de raadscommissie van vandaag vroeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) om het punt “vervanging van lampen op voetbalvelden” te schrappen. Er is immers nog geen begroting voor 2012 en dientengevolge kunnen er geen niet-verplichte uitgaven worden goedgekeurd. En het punt “premies inbraakbeveiliging” verwijst naar een begrotingsartikel dat nog niet bestaat.
Het schepencollege zal juridisch advies opvragen…De Raad van januari zou toch lang kunnen duren…