KVK-jeugd krijgt bijkomend natuurgrasveld

Dat zou beslist zijn in een schepencollege van 29 juni 2011. Niet gevonden in ons archief.
Nou ja, het komt er dus, dat natuurgrasveld op de site Stade. (De grond is van het OCMW.)
Het bestek van het bureau D’Hondt is klaar. Er volgt nu een openbare aanbesteding.
Raming van de totale kosten: 371.910 euro (incl. BTW). Het grasveld zelf (100 bij 60 meter) mag 137.885 euro kosten. Veldverlichting: 48.845 euro. Hoogspanningscabine: 65.343 euro.

Bij de KVK- supporters overheerst nog steeds de mening dat Stad niets doet voor de club. Stad moet zijn PR beter verzorgen hoor.
KVK (de CVBA Kortrijk Voetbalt) kreeg zopas nog een investeringstoelage van 121.334 euro voor aanpassingswerken aan de toegang kant Moorseelsestraat. Straks komt er nog een werkingstoelage van 212.500 euro.

Voor het verkrijgen van die toelagen heeft KVK zich ondermeer geëngageerd om aan community-werking te doen. Dat is stilgevallen wegens ontslag van de persoon die daarvoor instond.
In 2010 heeft Stad zich er toe verbonden om de voetbalclub te “sponsoren” voor een bedrag van 350.000 euro, gespreid over tien jaar. In ruil daarvoor beloofde de cvba (in maart 2010) om die ene aandeelhouder wat in te beperken en de vrijgekomen aandelen te “populariseren”. Nog altijd niet gebeurd. De Raad van Bestuur zou minder leden tellen en aangevuld worden met experten. Niet gebeurd. Stad zou een accountant/revisor aanduiden om de boeken te controleren. Bij ons weten althans nog niet gebeurd.

Supporters weten dat allemaal niet, en de gazetten schrijven er niet over. (Papieren perse schrijft nooit over wat niet gebeurt.)
En nu het zo goed gaat met KVK zal geen enkel gemeenteraadslid het wagen om schepen Bral over een en ander te interpelleren.

P.S.
Er is sinds enige tijd een maandelijks overleg tussen Stad en de club. Rapport aan het schepencollege is niet openbaar.

Gebruik van de loods op Kortrijk-Weide is gratis !

Het schepencollege heeft dat beslist. (Kan dat zomaar, zonder daar de gemeenteraad bij te betrekken? Het is de Raad die de retributies voor het gebruik van stadseigendom bepaalt, al gaat het maar om een nultarief of om een vrijstelling.)

De loods op Kortrijk-Weide is sinds 30 januari eigendom van Stad.
Sindsdien (nou ja, al van vroeger – ons kent ons) stromen er aanvragen binnen om van die loods gebruik te maken. Het schepencollege heeft onmiddellijk bepaald dat enkel toestemming kan verleend worden bij aanvragen van bedrijven en onderwijsinstellingen, waarbij expliciet fuiven zijn verboden. Personeelsfeesten (aanvraag Barco, 1500 mensen verwacht) en bedrijfsfeesten (aanvraag bvba Esca Food, 500 deelnemers) kunnen blijkbaar wel. Howest-Kortrijk en Brugge plannen in maart op de site een heuse “creativity week” voor studenten en kunstenaars.

Men zal dus geen gebruiksvergoeding aanrekenen. Organisatoren moeten wel de energiekosten betalen, de opkuis doen en instaan voor de nodige verzekeringen en veiligheidsmaatregelen.

Volgens de directie Facility zou men eventueel wel een vergoeding kunnen vragen ten belope van 6 procent van de boekhoudkundige waarde. (Waar komt die regel nu plots vandaan?)
Die waarde bedraagt 500.000 euro wat een huur van 30.000 euro op jaarbasis zou betekenen. En aangezien er in de loods geen infrastructuur aanwezig is beschouwt men een dagvergoeding van 100 euro als redelijk en billijk.

Cowboy Henk is nu definitief opgeleverd

De metershoge buste van cowboy Henk aan de Spoorweglaan hebben we met ons allen in juli 2004 ingehuldigd. Het leveren en plaatsen kostte toen 22.421 euro. Sindsdien is er met dat beeld heel veel gebeurd. Niets dan miserie. De beplanting moest voortdurend hernieuwd. Er brak een ongeneeslijke schimmelziekte uit. De cowboy moest dan onverhoeds verhuizen naar de Oudenaardsesteenweg (15.382 euro!). Volgens berekening in maart 2010 (opgevraagd door het Vlaams Belang) bedroegen alsdan de totale kosten 65.442 euro.
Nog in het voorjaar 2010 kreeg het beeld een permanente groenbekleding in plastiek.
Het schepencollege heeft pas nu het proces-verbaal van de definitieve oplevering goedgekeurd, en waarlijk tegen de letterlijk de prijs van de offerte van de bvba Flora Facto uit Berlaar: 11.599 euro.

Om heel nauwkeurig te achterhalen wat de Henk intussen heeft gekost ontbreken toch nog wat elementen.
– Honorarium van de ontwerper?
– Honoraria van de geraadpleegde plantendeskundigen?
– Het bedrag van de concessievergoeding die Stad moet betalen aan het Vlaamse Gewest voor de plaatsing op de rotonde?
– Onderhoudskosten?

We gaan elektronisch stemmen (1)

De beslissing moet nog vallen in het schepencollege en in de gemeenteraad van maart, maar het is zo goed als zeker dat we digitaal gaan stemmen.

Maar eerst even dit.
Net omdat er in oktober verkiezingen zijn is men bij Binnenlandse Zaken wel verplicht om het aantal inwoners per gemeente en per provincie te publiceren. Dat cijfer bepaalt immers hoeveel raadsleden er kunnen verkozen worden. Welnu, volgens het Belgisch Staatsblad van 23 februari is in Kortrijk de kaap van 75.000 overschreden. Het officiële bevolkingscijfer per 1 januari is nu 75.162. Zoals hier al meerdere malen is aangestipt hebben allerhande instanties de meeste moeite om tot een zelfde resultaat van de telling te komen. In de stadsbegroting 2012 bijvoorbeeld heeft men het over 74.911 inwoners. Op een federale website telt men er 75.645.

Bon.
Nog 231 dagen te gaan en op 14 oktober dan mogen we provinciale en gemeentelijke raadsleden kiezen.
Dit zal digitaal gebeuren in de gemeenten waar dat vroeger al het geval was, maar het kan nu ook in zes centrumsteden, te weten: Gent, Brugge, Aalst, Kortrijk, Oostende, Roeselare.
Brugge doet al zeker mee. Roeselare is ook geneigd om ja te stemmen. In Kortrijk is men nu bezig met een kostenraming. Want het zit zo: de digitale stemmachines krijgen we wel gratis in bruikleen, maar de gemeenten moeten wel instaan voor de bewaring (opslagruimte!), de kosten voor onderhoud en eventueel herstel of vervanging. (De “computers” worden geacht 15 jaar mee te gaan.)
In Mechelen schat men de kosten op 30.000 euro.
Er zullen meer bijzitters nodig zijn, en aangezien we digitaal tot 15 uur kunnen stemmen moeten die ook te eten krijgen. Anderzijds staan daar ook besparingen tegenover. We hebben geen tellers meer nodig. (In Kortrijk zijn er traditioneel 30 stembureaus.) Een meevaller voor Kortrijk is ook dat we geen nieuwe stemhokjes moeten kopen.

Maar weet u waarom we hier praktisch zeker digitaal zullen stemmen?
Om een heel eenvoudige, triviale reden. Op 14 oktober is de Xpo bezet vanwege het Interieur-evenement. De telbureaus (honderden mensen) kunnen daar dus niet worden ondergebracht…

Quote van de dag: “KVK is financieel gezond”

Dat zegt de voorzitter Joseph Allijns van de Koninklijke Voetbalclub Kortrijk in “Het Nieuwsblad” van 18 februari, de sportbladzijden.
Dat de club financieel gezond is!

Pro memorie, de voorbije drie jaren:

Schulden
3.592.992 (in euro)
2.119.264
1.177.617

Te bestemmen (over te dragen) verlies
472.277 (in euro)
481.497
323.416

De sportjournalist van Het Nieuwsblad (hier NU in de Kortrijkse regio Frank Buyse) heeft niet zonder slag of stoot een interview met Joseph Allijns kunnen versieren.
“Jullie zoeken altijd negatieve verhalen,” zo luidt het verwijt van het clubbestuur immers altijd aan de pers. Luc Demeyere, de voorzitter met het meeste geld van het directiecomité van de club, moest per se ook aan het gesprek deelnemen. (Allijns geniet nergens nog van enig gezag.)

Over de barslechte solvabiliteitsratio wordt niet gerept. Te moeiijk voor ons allen.

De hoofdsponsor Vasco vindt nu dat er een kapitaalsinjectie moet komen. JA! Het kapitaal bedraagt al jarenlang slechts 254.191 euro ! (Staat niet in de krant, noch wie NU de aandeelhouder is.)

In het interview ontkent Allijns nog dat hij bij de komende raadsverkiezing op de N-VA lijst zal staan. Hij zegt er niet bij dat het Kortrijkse N-VA-bestuur hem gewoonweg niet meer wil.
Ha, een politiek mandaat is niet verenigbaar met het voorzitterschap van een club? Allijns was wel jarenlang schepen en gemeenteraadslid in Menen. (Zjozef en eigenbelangvermenging: liep en loopt al heel zijn leven symmetrisch samen.) En vroeger was Jacques Laverge (ook een liberale politicus) toch voorzitter van de club?

P.S.
Wanneer gaat men een keer bekijken of KVK voldoet aan al de eisen die Stad heeft gesteld opdat de club voortaan nog zou kunnen genieten van allerhande subsidies en toelagen? In die gebruiksovereenkomst over de pleinen nauwkeurig bepaald. Geen raadslid durft nog met die vraag op de proppen komen.

Raadslid Eric Flo beticht stadsbestuur van een miljoenen fraude

Aangezien de dagbladperse van de dode bomen afwezig was bij de bespreking van de stadsbegroting 2012 hebt u – KORTRIJKZAAN – over dit unieke voorval nergens iets kunnen vernemen. Wat niet normaal is. Normaal zou zijn dat zo een beschuldiging weerklank krijgt in de landelijke pers. Gek of niet. (Lokale perse heeft al voor andere triviale Kortrijkse verhalen de nationale pers gehaald.)

In de zitting van 13 februari stormde onafhankelijk raadslid Eric Flo naar voren om luidop en rechtstaand zijn zeg te doen over die begroting .

Als een ware volkstribuun ging hij tekeer. De voorzitter-burgemeester moest de man tot viermaal toe sommeren om hem terug op zijn bank te krijgen.

Ik ben een genie,” zo startte Flo zijn betoog. (…) Ik ben al 35 jaar zelfstandige en ken alle knepen van het vak om BTW te ontduiken op een manier dat men me nooit kan pakken. En als we het dan over fraude hebben, dan moet men mij niet veel proberen wijs te maken. (“Ik ben een genie, maar heb hier nog een genie ontmoet.”)
In al die stadsprojecten wordt een derde van de prijs onder tafel betaald. Waarom zou een notaris anders zijn handtekening zetten onder een verkoop van vervuilde grond? (Flo verwijst hierbij naar Kortrijk Weide. Over het feit dat het nieuwe Vlasmuseum in erfpacht is verworven heeft hij ook zo zijn bedenkingen.)

” …Ik kom hier nog genieën tegen…. Alles is hier gebaseerd op fraude. Heel die begroting. We zouden jaarlijks 10 miljoen euro kunnen besparen als er niet meer zou gefraudeerd worden.”

P.S.
Desgevraagd is de burgemeester niet van plan om ten aanzien van het geachte raadslid klacht neer te leggen wegens laster en eerroof.

Pers weet meer over negenpuntenplan dan de gemeenteraad

Zie, dat vindt de gehele redactie van Kortrijkwatcher nu een keer in het geheel niet kunnen. Laat ons zeggen: op geen enkel vlak of uit geen enkel oogpunt gepermitteerd. Journalistiek bekeken.

De persjongens van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws” allebei tegelijk dan nog! hebben het zich veroorloofd om forfait te geven voor het veiligheidsdebat in de gemeenteraad van vorige maandag. Niettemin kregen zij van de burgemeester persoonlijk een toelichting over zijn negenpuntenplan gericht tegen stadscriminaliteit. En zo kunnen de persjongens er toch nog over berichten. Slim zeg. Stuitend is evenwel nog dat Stefaan De Clerck aan de papieren perse (van de dode bomen) een aantal zaken heeft verteld die hij niet heeft gezegd in de gemeenteraad, of althans niet zo expliciet.

Er is iets wat niemand zich afvraagt.
Is dit negenpuntenplan besproken in het schepencollege en collegiaal goedgekeurd?

(Eeuwenoud probleem in Kortrijk is dat raadsleden niet openlijk durven fulmineren over het feit dat de pers vanwege schepenen beter – ook op voorhand ! en om de week !- wordt voorgelicht dan de gemeenteraad. Ja, gewone raadsleden zijn bang van de pers. Ze willen immers in beeld komen. En de perse beslist daarover, ook over de onderwerpen. In deze zin: altijd prijs als het onderwerp niet al te moeilijk is. En materie zonder foto kan niet. Het zegt zowel iets of toch heel veel over zowel de raadsleden alsook over de journalisten.)

We zetten een paar van die negenpuntenzaken op een rij.

Tot wanneer nultoleratie? Tot in de zomer? Midden de zomer?
In de gemeenteraad zei de burgemeester dat de nultolerantie “nog niet voorbij is”, maar dat men na de fase van de “opkuis” in de probleemgebieden nu toch ook moet gaan denken aan het stadium van de “opbouwpolitiek” in samenwerking met andere actoren dan politie (SOK, gebiedswerking, OCMW, enz.)

De nultolerantie wordt uitgebreid naar het Plein, het Van Raemdonckpark, de Sint-Denijsestraat, de Vlasmarkt, de Reynaertstraat?
Oei. Niet gehoord in de gemeenteraad. Burgemeester gaf wel toe dat de straatcriminaleit zich verplaatst.

De politiewinkel aan de Sint-Janstraat wordt een uitvalbasis voor de politie?
Tiens. Niet gehoord. Burgemeester zei wel dat hij de plaatsing van een “politie-antenne” in de Zwevegemsestraat (een voorstel van de SP.a) “sereen” wou bekijken.

De FLEX-teams gaan van 4 naar 9 agenten?
Bon. Geen cijfer gehoord, vorige maandag. Het Flex-team zou versterkt worden, dat wel. Maar de burgemeester vond vooral dat de recherche moest versterkt. En de nabijheidspolitie. (Laat ons zeggen de wijkagenten die volkomen spoorloos zijn.)

Er komt een “externe” doorlichting van de politie?
Ja, er komt een audit vanwege de Algemene Inspectie. Vraag is of dit wel als een “externe” audit kan beschouwd. Burgemeester had het over “een dienst binnen de politie”. (Over dat mexicaans leger van het politiekorps is perse bijzonder zedig.)

Aantal camera’s?
We herinneren ons niet dat de burgemeester het over aantallen heeft gehad. Nochtans, volgens de perse komen er nog dit jaar 20 camera’s en op langere termijn 41 in het centrum. Pers kent zelfs de eerste vijf plaatsen. De raadsleden niet…

Nu nog ten overvloede even dit.
De lijst van de negen punten zoals gepubliceerd in de dagbladen verschilt in titels (ook in volgorde) van die zoals voorgelegd door de burgemeester in de gemeenteraad. Voorbeeld. Eerste punt in de Raad was: “verscherpt driehoeksoverleg”. In de perse: “nultolerantie”.

P.S.
Het spreekt vanzelf dat een heel aantal zaken nog ter goedkeuring moeten voorgelegd aan de politieraad en/of de gemeenteraad.
Dat negenpuntenplan is in bepaalde opzichten (straatverbod, huisarrest, thuisdetentie, cameratoezicht) bijzonder drastisch-repressief. Voor de progressieve fracties eigenlijk niet te slikken. Stel dat het Vlaams Belang met dit soort maatregelen had uitgepakt? Het kot zou te klein geweest zijn. We herinneren ons dat diezelfde progressieve fracties vorig jaar uiterst brave voorstellen van het Vlaams Belang ter versterking van de strijd tegen straatcriminaliteit met veel vertoon en gedruis hebben weggehoond…

Zeg, de mogelijkheid tot straatverbod – opgelegd door de Antwerpse burgemeester – is toch onwettig verklaard door de Raad van State? Staat niet meer in de politiecodex van de stad.

Een nieuwe manier van journalistiek bedrijven

Moet kunnen.
“Het Nieuwsblad” besteedt twee regionale pagina’s aan het veiligheidsplan van de burgemeester. Lezers van die krant zullen ongetwijfeld denken dat de penneridder van dienst aanwezig was op raadzitting van vorige maandag waarbij een veiligheidsdebat op de agenda stond. Freddy Vermoere doet dus alsof hij dat debat heeft bijgewoond. Noch hij, noch zijn collega Kris Vanhee waren aanwezig op de zitting. Overigens de belangrijkste Raad van het jaar want ook de begrotingen 2012 van Stad en OCMW werden besproken.
Door letterlijk citaten van gemeenteraadsleden weer te geven wekt Freddy Vermoere dus de indruk dat hij erbij was. Dat hij daarbij de fractieleider van het Vlaams Belang ene Maarten Tavernier noemt verbaast ons niet. Freddy is heel sterk in naamsverwisselingen. Onze Freddy citeert ook raadslid Bert Herrewijn maar die heeft in het veiligheidsdebat helemaal niet gesproken. Dat komt ervan als men aan fictieve journalistiek doet.

Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” was vorige maandag ook absent gedurende geheel de zitting. Maar in zijn weergave van het negenpuntenplan over de strijd tegen straatcriminaliteit doet hij tenminste niet alsof hij er wel bij was.

WTV is komen filmen. Alle fracties konden hun zeg doen, uitgezonderd het Vlaams Belang. En dit terwijl Maarten Seynaeve de langste tussenkomst heeft gehouden.

P.S.
Burgemeester Stefaan De Clerck heeft blijkbaar een persconferentie gegeven over zijn veiligheidsplan. Hij heeft daar méér gezegd dan in de gemeenteraad zelf. Dat mag niet. Dat is niet eerlijk. Dat getuigt van weinig respect voor de verkozenen van het volk.

Nultolerantie ! Sluitingen ! Camera’s ! Huisarrest ! Straatverbod ! Uitwijzingen ! Thuisdetentie ! Systematische fouille !

Zie ook nog een naschrift onderaan

Burgemeester Stefaan De Clerck heeft gisteren in de gemeenteraad van den dertiende februari 2012 zijn plan om de strijd aan te gaan tegen de stadscriminaliteit ontvouwd.
En wat voor een plan! Ene Geert Wilders van de Nederlandse ultra-rechtse PPV zou er nog van opkijken. JA.

Het begon nochtans redelijk goed. Gematigd. Burgemeester en burgvader wou in een inleidende beschouwing wel pleiten voor een krachtdadig optreden tegen fenomenen als drugsdelicten, diefstal met geweld en illegaliteit, maar de acties moesten nu toch weer een niet al te excessief karakter vertonen. Ook wou hij na de harde aanpak (schoonvegen van de onveilge buurten) evenzeer aandacht besteden aan de “wederopbouw” van een veilige samenleving. (We dachten al: hier is de jonge Stefaan terug, met het hart ter linkerzijde. De man van de justitiehuizen.)

Maar toen kwam punt 5 van het strijdplan, getiteld: “individuele maatregelen .”
Onze burgemeester (voormalig minister van Justitie) wil de mogelijkheid onderzoeken om als burgemeester bepaalde individuen onder huisarrest te plaatsen. Een pilootproject in de Stad Kortrijk! Voorts wil hij een experiment rondom het inlassen van een straatverbod voor bepaalde crimineeltjes of lastigaards. Ook in Kuurne! En de werking van de zgn. Safe Party Zone moet uitgebreid. (Hierbij ontzegt men bepaalde personen de toegang tot fuiven.) De burgemeester gaf de politie tot eind febrauri machtiging tot systematische fouille. Wordt die periode verlengd?

Punt 6 ging over “criminaliteit en illegaliteit.”
Criminele illegalen moeten stante pede, onverbiddelijk en adequaat worden uitgewezen.

Punt 8 was ook niet mis: “aanpakken van kraakpanden“.
We mogen die panden niet laten bestaan. Desnoods gooien we de deuren en ramen eruit, of we metselen alles dicht. Sneller leegstandbelasting toepassen. En volgens de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester die leegstande panden opeisen om er bijvoorbeeld daklozen onder te brengen.

En dan dat “cameratoezicht in publiek ruimte” (punt 4).
De burgemeester verwacht een investering van ca. 560.000 euro over de periode 2012-2014. Voor dit jaar 300.000 euro (waarvan 50.000 ingeschreven op de begroting van de politiezone). Nog dit jaar moeten camera’s komen op de meest kwestbare plekken (dat zal dan de Zwevegemsestraat zijn, de Doorniksestraat en de Stationsbuurt?) en waar reeds de nodige bekabeling is voorzien. Voorlopig zeker nog geen camera’s aan de invalswegen, – een eis van de VLD-coalitiepartner. De burgemeester erkent dat er een geografische verschuiving van de straatcriminaliteit zal plaatsgrijpen.

Een “geïntegreerde aanpak” is nodig (punt 3).
We gaan voor de stadsdiensten, het OCMW en de politie een “coördinator integrale veiligheid” aanstellen (dus geen aparte schepen voor veiligheid, zoals het Vlaams Belang bepleit). We gaan door met het intrekken of weigeren van diverse vergunningen. We gaan door met het uitdelen van gemeentelijke administratieve sancties. In de Zwevegemsestraat voorziet het SOK negen nieuwe panden zodat de straat een heel andere sfeer zal uitademen.

Er komt een “verscherpt driehoeksoverleg” tussen burgemeester, politie en procureur (punt 1).
We komen frequent bijeen om informatie uit te wisselen. Het parket zal geen enkele zaak seponeren.

Naar “een optimale organisatie van de politie” om beter in te spelen op stadscriminaliteit (punt 2).
We handhaven de nultolerantie met FLEX-teams en federale agenten in burger. Er komt een betere recherche. We versterken de “nabijheidpolitie”. Een bijkomende “politiewinkel” (ook antenne genoemd) is mogelijk (een vraag van de SP.a, waar VLD nu plots tegen is). Jawel, er komt een audit van de politie, maar niet door een extern bureau, wel door A.I.G. (Eens kijken of ons politiekorps met zijn vele officieren een mexicaans leger is. Dat was een vraag van de SP.a.)

Betrokkenheid van het Handelsdistrict op vlak van veiligheid en overlast” (punt 7)
Het handelsdistrict moet zich ook bekommeren om winkeldiefstal, vandalisme, hangjongeren, overlast. Het WIN (winkelinformatienet) moet geoptimaliseerd. Integratie van de veiligheidsinfrastructuur: particuliere camera’s en beveiligingsmaatregelen, verlichting.

Uitbouw van politionele functie in de regio en de Eurometropool” (punt 9)
Er moet een parketjurist komen voor de aanpak van de grenscriminaliteit. (Fransen doen nog altijd moeilijk hierover zegt de burgemeester. Veiligheid is daar de bevoegdheid van de “prefectuur”.) Er komt een stageopdracht voor een aspirant-hoofdcommissaris voor de uitbouw van de operationele samenwerking van de politiediensten in de regio.

NASCHRIFT
Het veiligheidsdebat in de gemeenteraad duurde van 20u12′ tot 23u28′.
Philippe De Coene sprak 39 minuten. Maarten Seynaeve 52 minuten. Bart Caron 15. Eric Flo 6. Anthony Vanden Berghe 15. Roel Deseyn: 15. Patrick Jolie 15. En de burgemeester himself 33 minuten.
Bij de uiteenzetting van het negenpuntenplan was nog één journalist aanwezig: Mieke Verhelle van het “Kortrijks Handelsblad”. De radioman (Bas Dewilde) was net vertrokken. WTV was er wel.
In de zitting is ook het stads- en OCMW-budget 2012 besproken. Gedurende heel de zitting is op geen enkel moment de aanwezigheid van onze sterreporters van Het Nieuwsblad (Kris Vanhee en Freddy Vermoere) en Het Laatste Nieuws (Peter Lanssens) opgemerkt. Een ware schande is dat ! Wat bezielt die gasten eigenlijk? Waar is hun journalistieke deontologie gebleven? De plicht tot informeren! Het is overigens niet de eerste keer dat zij ostentatief wegblijven bij de belangrijkste Raad van het jaar.