We krijgen een zesde erkend lokaal dienstencentrum

Top op heden tellen we ter stede vijf lokale dienstencentra (LDC’s): de Zonnewijzer en de Condé (voor Kortrijk-stad), ‘t Cirkant (Marke), de Zevenkamer (Heule), de Vlaskapelle (Bissegem).
De “Seniorenacties K-Zuid” (???) en het Centrum Overleie zijn niet erkend als dienstencentrum. Maar nu de kaap van de 75.000 inwoners in Kortrijk is overschreden mag Stad volgens het Woonzorgdecreet een aanvraag indienen tot erkenning van een zesde LDC. Dat wordt dus het Centrum Overleie. Het schepencollege gaat alreeds akkoord.

Het Centrum Overleie is eigenlijk de materiële uiting van een samenwerkingsverband tussen Stad, het OCMW en het CAW Piramide. De financiering ervan is dus volstrekt onduidelijk.
Je kan er terecht voor een drankje of een soepje, om de krant te lezen, een babbeltje te slaan, de was te doen, om een douche te nemen of om er te leren koken. Centrumleider is Henk Vandenbroucke. Verder is er veel mankracht aanwezig voor buurtwerk (Mieke), programmatie (Noortje), verpleging (Marian), allerhande info (Kaat en Nathalie), logistiek (Celinka), inloopwerking (Christine, Ann en nog een Ann). Bijzondere aandacht gaat naar senioren, mensen die het iets moeilijker hebben of van minder welzijnskansen kunnen genieten.

Als het centrum door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend wordt als een LDC mag men hopen op een subsidie-enveloppe van 29.623 euro.
Er moet evenwel nog voldaan aan drie voorwaarden. Er moet een Centrumraad komen met minstens 9 leden. Er moet een kwaliteitshandboek opgesteld (met een zelfevaluatie!). En bezoekers moeten er warm kunnen eten. Maar is er op de bovenverdieping nu al een rolstoeltoegankelijk sanitair? Een aanbesteding van de werken is onlangs toch mislukt?

www.stemmingmakerij.org

Die website bestaat nog niet maar is wel in de maak. Stad Kortrijk neemt 3.000 euro van de kosten ten laste.
Het gaat om een uniek en gevaarlijk Kortrijks experiment in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Vorming Plus en de stadsbibliotheek (AMBTENAREN !) gaan op die website een aantal beleidsvoorstellen presenteren die van belang kunnen zijn voor de volgende bestuursperiode. Men (wie?) zal daarvoor een aantal belangengroepen, middenveldorganisaties, politici en stakeholders bevragen (kortrijkwatcher niet?) en uit hun voorstellen een 20-tal quotes verzamelen. Bezoekers van de website “stemmingmakerij” kunnen dan aanvinken welke uitspraken hun voorkeur wegdragen. Kunnen zelfs budgetten bepalen. En dat alles zal op een speelse manier gebeuren.

Speelse manier?

Maar wie is verantwoordelijk voor de inhoud (de content) van die website?
Een ambtenaar van stadsbibliotheek? Dat kan toch niet? Zomaar een nergens-toe-gemandateerde-medewerker van Vorming Plus??
www.stemmingmakerij.org zal ook dienen als portaalsite om allerhande informatie te verspreiden in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Bijvoorbeeld partijprogramma’s.

Kopstukkendebat

De site zal tevens dienstig zijn als voorbereiding op een kopstukkendebat op 17 september, geleid door prof. Filip De Rynck. Is dat ook een initiatief van Stad (de bib)?
De lokale pers voorziet ook zo’n kopstukkendebat, alreeds in de maand april. We gaan naar een woelige campagne met veel ups en downs. Onverwachte wendingen.

Late inning van de BID-belasting

Vanavond vergaderen de handelaars van het centrum verbonden aan de vzw Handelsdistrict, in het Engels “Business Improvement District”. Meestal geniet deze Algemene Vergadering van niet al teveel belangstelling.
Handelaars uit het kernwinkelgebied betalen een zogenaamde BID-belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte van hun commerciële vestiging. Volgens de oppervlakte loopt dit op van 200 euro tot 1.000 euro. Zeker weten we het niet, maar onze schatting is dat er zowat 750 potentiële belastingplichtigen zijn in het getroffen gebied. Maar omwille van hinder door openbare werken genieten een aantal handelaars van vrijstellingen. (In 2009 liep dit hoog op. Minstens 100.)

Het schepencollege is nu nog bezig met het inkohieren van BID-belastingen voor het dienstjaar 2009.
Volgens het reglement zijn de belastingplichtigen zelf verplicht om spontaan aangifte te doen. Bij gebrek daaraan of indien de aangifte laattijdig gebeurt of onjuist is wordt de belasting ambtshalve ingekohierd met daar bovenop een verhoging van 10 procent als een vorm van boete. Nu pas blijkt dat voor het dienstjaar 2009 er 108 handelaars niet voldaan hebben aan hun burgerplicht. Dat zal 29.040 euro opbrengen.
Vorig jaar zag het stadsbestuur (nog altijd voor het dienstjaar 2009) zich verplicht om 390 belastingplichtigen aan te schrijven. 257 formulieren keerden tijdig terug. Dit wil zeggen: voor 28 mei 2010. 14 genoten van een vrijstelling zodat de 243 ingeschrevenen 59.900 euro moeten ophoesten.

De opbrengst van de BID-belasting gaat naar de werking van het Handelsdistrict, vooral naar het salaris van de centrummanager.
Stad schenkt daar bovenop nog een toelage van 200.000 euro.

Voor het aanslagjaar 2008 waren er 316 ingeschrevenen en die brachten 39.500 euro op. 40 personen werden ambtshalve ingekohierd voor 5.115 euro.

Ontbrekende agendapunten in gemeenteraad van april

Op 2 april is het alweer gemeenteraadsdag.
Het schepencollege heeft minstens drie agendapunten vergeten.

1. Onderhandse verkoop van perceel stadsgrond.
Een dossier dat al aansleept van in september vorig jaar. De firma Lecot uit Heule wil een terrein kopen vlakbij de Groothandelsmarkt (Vier Linden) om er kantoren te vestigen. Dat is stadseigendom en moet dus in principe openbaar verkocht worden. Het schepencollege besliste van dat onderhands te doen en bepaalde in februari de prijs: 150 euro per m². Er waren nogal wat bezwaren van de dienst Communicatie en Recht maar die zijn al maanden geleden van de kaart geveegd. Wat let het schepencollege om die verkoop te laten goedkeuren door de gemeenteraad? Komt men niet overeen over de prijs? Over de oppervlakte? Is er nog geen herlokalisatie gevonden voor de verhuurde parkeerplaatsen?

2. Samenwerkingsovereenkomst Stad-vzw Novarock.
Dat contract is door het schepencollege goedgekeurd in februari. Kon dus al in maart ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Alweer niet geagendeerd voor de zitting van april. In die overeenkomst is ten eerste bepaald dat Novarock 4.500 euro krijgt als tussenkomst voor de huur van Hal 5 in de Xpo. Dit is volkomen onrechtmatig want de vzw Novarock is niet erkend als een Kortrijkse jeugdorganisatie. (En zeggen dat de vzw in 2008 zelfs 8.000 euro kreeg voor de huur van de zaal !) Volgens die overeenkomst nog krijgt Novarock voor zijn festival dit jaar én volgend jaar 35.000 euro (kan dat?) als toelage. Zolang die overeenkomst niet is goedgekeurd door de gemeenteraad kan die toelage niet uitgekeerd. In het contract is ook bepaald dat het festival jaarlijks (ten laatste in mei) zal geëvalueerd worden. Novarock moet ook een financieel verslag voorleggen. Durft er een raadslid klacht neerleggen bij de toezichthoudende overheid?

3. Strategisch-operationeel beleidsplan voor de directie cultuur.
Ja, dit beleidsplan van de cultuurintendant Wim Vanseveren is op 8 maart besproken in een commissie. Maar waarom niet in een gemeenteraad?? Daar moet toch over gestemd worden? Het gaat om een beleidsplan met grote financiële implicaties.

Dossier gemeentebelastingen in HLN (3): de schuldenberg nader bekeken

Professor Matthijs gaf onze geliefde stad in “Het Laatste Nieuws” (17 maart) een dikke buis. Voor de inkomsten 1 op 3, voor de uitgaven 3 op 3 en voor de stand van de schulden NUL op 4. Totaal: 4/10.
Volgens de krant heeft Kortrijk met 2.178,89 euro schuld per inwoner de tweede hoogste schuld van alle Vlaamse centrumsteden. En de afgelopen tien jaar is de schuld quasi verdubbeld van 86 miljoen (in 2000) naar 163 miljoen (in 2010). In een vorige editie van deze electronische krant hebben we ons al afgevraagd of die cijfers wel kloppen. Maar laat ons dat probleempje nu even vergeten (hallo, schepen Cnudde?) en de officiële jaarrekening 2010 (balans) open plooien.

Hoe moeten we de schuld van een gemeente in een bepaald jaar cijfermatig beoordelen? Zonder naar het gevoerde beleid te kijken? Laat ons dat even doen zoals in een bedrijf. En niet beginnen krijsen en paniek zaaien over een schuldenberg die is verdubbeld.

We berekenen dus de cash flow, het verschil tussen inkomende en uitgaande financiële stromen.
Die bedroeg in 2010 welgeteld 20.084.047 euro. Ten opzichte van het jaar tevoren een stijging met zowat 9 miljoen. Het gemiddelde in de centrumsteden bedroeg toen 22 miljoen. Besluit: Kortrijk deed het niet zo slecht op dit punt.

En hoe stond het met het werkkapitaal?
Goed. De vlottende activa min de passiva op korte termiin geven als resultaat: 70.303.785 euro. Bij de centrumsteden lag dat bedrag op ca. 49 miljoen euro. En als we vergelijken met 2007 (het begin van deze bestuursperiode ) constateren we méér dan een verdubbeling van dat werkkapitaal (was toen 48,4 miljoen).

De current ratio nu. In hoevere kan Stad voldoen aan zijn schulden op korte termijn?
We delen het bedrag van de vlottende activa door het bedrag van het vreemd vermogen op korte termijn. Uitkomst 2,63. In vergelijking met 2007 is die ratio ook weer gestegen (2,46).
Hoe hoger deze ratio, hoe beter. In de centrumsteden bedroeg de gemiddelde liquiditeitsratio 2,77. Besluit: onze liquiditeitstoestand was goed.

Hoe zat het met onze solvabiliteit?
De verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen gaf in 2010 als uitslag: 0,421. Zou beter kunnen: in 2009 bedroeg dit cijfer voor de centrumsteden 0,230. Onze financiële draagkracht toen? 58 procent van het vermogen van onze stad bestond uit eigen vermogen.

Algemeen besluit?
De krant HLN had er beter aan gedaan om de evolutie van de ratio’s te publiceren.
Of hoe het zit met de jaarlijkse schuldenlast. Hoe evolueert die? Gaat die onze draagkracht te boven?
In 2010 betaalden we ter aflossing van leningen 15,6 miljoen. Intresten 2,7 miljoen. Totaal 18,3 miljoen. Is dat veel? Ten overstaan van de totale inkomsten van 149,9 miljoen is dat 12 procent.

Dit soort nieuws (duiding) kun je helaas niet verwachten van zo’n locale persjongen.

Beste lezer, hoeveel betaalt u af aan leningen in uw huisgezin in verhouding tot uw inkomen?

Ter info nog een overzicht van de jaarlijkse totale schulduitgaven vanaf het begin van deze legislatuur:
2007: 18,09 mio
2008: 18,00
2009: 18,23
2010: 19,13
Voor 2011 is nog geen rekening gekend.
Budget (geraamd) van de lasten voor leningen is in dat jaar 18,9 miljoen. In 2012: 19,3 miljoen euro.
En inderdaad, de prognose voor de jaren na de verkiezing ziet er minder goed uit. We maken volgend jaar een sprong naar 24,6 miljoen euro lasten van leningen

Broodjes en frisdrank voor onze spuitgasten

Op donderdag 5 januari waren onze pompiers al heel vroeg in de weer. Die druktemakers zijn altijd paraat. Er trok toen een stormdepressie over ons land zodat nog tot laat in de avond puin en omgevallen bomen moesten opgeruimd en water weggepomt. Dat vergt energie, of je nu vrijwilig bent of beroeps. Vandaar dat de mannen (vrouwen?) van dienst werden bevoorraad (door hulpdiensten?) met broodjes en frisdranken. Door particulieren ongetwijfeld, maar ook door Stad.

Stad kreeg nu de factuur toegestuurd van ‘t Sandwichhuis Poky. 240 euro.
De frisdrank kwam evenwel uit de frigo van de brandweerkazerne. (Daar kun je niet veel meer dan frisdrank aantreffen.)
Die leeggehaalde voorraad is inmiddels tot tevredenheid van eenieder nu weer aangevuld. De juiste dag waarop dit gebeurde is niet gekend maar de kostprijs wel: 128, 65 euroots. Ook die rekening vereffent Stad (dat zijn wij).
Men put daarvoor uit de begrotingspost getiteld “andere technische kosten”.

Ter info.
Stad zal dit jaar voor 1 miljoen aan werkingskosten betalen aan de brandweerdienst. De gewone uitgaven (dus zonder de investeringen) geraamd op 5,2 miljoen.

Krijgt Buda Kunstencentrum méér dan 1 miljoen?

De pré-adviezen van de beoordelingscommissie en het Agentschap Kunsten en Erfgoed laten uitschijnen dat daar wel degelijk enige kans toe bestaat.
Voor de structurele subsidiëring voor de periode 2013-2016 vroeg de vzw Buda KC 390.490 euro méér dan vroeger om uit te komen op een voorgesteld bedrag van 1.288.002 euro.

In de inhoudelijke beoordeling is de commissie vol lof over de werking van het kunstencentrum. Buda is een toonaangevende speler in West-Vlaanderen en bereikt met het festival NEXT een vrij groot publiek tot buiten de grenzen van de regio. Vandaar dat een significante stijging van de huidige subsidie zeker is verantwoord, maar misschien niet voor het volledige bedrag dat is opgevraagd.
De commissie heeft toch twee kritische bemerkingen.
1) De filmprogrammatie is waardevol maar mag wat “avontuurlijker”. (Wat een larie!)
2) De commissie had gehoopt dat men met de plannen (het concept) voor de Buda-fabriek al wat verder zou staan.
(Dit laatste oordeel bedreigt enigszins de subsidiëringsbehoefte ten aanzien van de “fabriek”. Het is een spelletje. Maar met een redelijke repliek en een betere virtuele voorstelling van de programmering valt dit nog recht te zetten.)

In de zakelijke beoordeling van de werking vindt ook het Agentschap dat een stijging van de subsidie alleszins is verantwoord op vlak van personeelskosten en artistieke productiekosten. Maar minder omwille van het groeiende promotiebudget en de reis- en verblijfkosten. (Tussendoor valt te lezen dat Stad toch niet zo gul is in de betoelaging van Buda KC.)

Het is nu aan minister Joke Schauvliege om finaal te beslissen. Officieel gebeurt dit op de ministerraad van vrijdag 29 juni.

P.S.
Naar verluidt kregen alle aanvragen van Kortrijkse culturele organisaties een positief pré-advies voor de nieuwe subsidieronde. We hebben het dan over (bijvoorbeeld) De Kreun, het Festival van Vlaanderen in Kortrijk, Humorologie, Theater Antigone, de Unie der Zorgelozen.

Taxivoertuigen alweer wettelijk niet in orde

Het blijft een raar milieu, dat taxibedrijf. Die vijf? Beetje maffiosi zeker?
Vorige zaterdag heeft de politie met man en macht 12 taxivoertuigen van 5 bedrijven aan het stationsplein gecontroleerd. Bleek dat – net als vorig jaar in mei! – geen enkel (taxi)voertuig wettelijk in orde was. Geen enkel.
Eén chauffeur had zelfs geen geldig rijbewijs voor bezoldigd personenvervoer, en bij een andere wagen was het keuringsbewijs vervallen. Twee chauffeurs worden ervan verdacht in het zwart te werken.

Capi en soldati

Hoe is dat nu eigenlijk mogelijk?…Is dit soort misdrijven na herhaalde vaststelling enkel gangbaar in Kortrijk?

Zolang ons stadsbestuur het niet aandurft om de vergunninghouders (de bazen van de maffia, de capi) hardhandig aan te pakken zal er niets veranderen. Gewoon de vergunning van die houders intrekken. Geen nieuwe meer afleveren. Niet de chauffeurs (de soldati) of de wagens in het vizier nemen.

P.S.
– Het is lang geleden. Burgemeester Stefaan De Clerck beloofde ooit (aan de VLD-fractie) een groots debat over het Kortrijkse taxibeleid. Ja. Over hoe we dat zouden open trekken, liberaliseren, goedkoper maken. Ja.

– Maar weet u wat kluchtig is? Om dit soort overtredingen van taxibedrijven vast te stellen stuurt men van die jonge kadees van de politie naar de plaats van het onheil. Ja. Net dit soort gasten dat zich moet bewijzen met een lijst aan PV’s. Ze overdrijven toch niet?

Dossier gemeentefinanciën in HLN (2): afwijkende cijfers

De kolom “NU” met inkomsten en uitgaven en nog wat andere gegevens (“Het Laatste Nieuws” van vorige zaterdag over Kortrijk) slaat op de jaarrekening van 2010.
Onze gemeenteraadwatcher – die waarlijk meer en meer de ergste vormen van acribie-otische obsessies vertoont – heeft de cijfers uit de krant vergeleken met die uit zijn archief. Dus met drie documenten: de Kortrijkse begrotingsrekening 2010, de jaarrekening (de balans) van dat jaar, de financiële verslaggeving en dan nog een nota van de schepen van financiën over de budgettaire rekening 2010.

Hierna de verschillen en de gelijkenissen tussen het financieel rapport van de gazet en de officiële documenten.
Gaat dus enkel over 2010. Onze stagiair-beroepsjouranlist (sbj) is te lui om de authenticiteit van de HLN- gegevens uit 2000 en 2006 na te trekken.

VARIA

Aantal inwoners: 76.162.
Hier geeft de krant (bewust) plotseling het meest recente cijfer van begin dit jaar. Waarom? In 2010 ging het wel om 74.208 inwoners. Dat soort wisselvalligheden heeft gevolgen voor de berekening van ratio’s.

Oppervlakte in ha: 8002 volgens HLN.
Moet zijn 8003 ha. KW kan er niets aan doen hoor. Het is zo.

INKOMSTEN

Totale inkomsten: 150.065.412 euro.
De krant maakt hierbij de som van de gewone en buitengewone dienst.
Als wij dat doen op basis van onze documenten (gemeenteraad van mei 2011) komen we aan een wat kleiner bedrag: 149.920.103 euro.

Totale inkomsten uit belastingen: 54.959.767 euro.
Juist. Akkoord. Maar in de balans van eind 2010 is wel een bedrag aan fiscale ontvangsten aangegeven van 60.007.521 euro.

Inkomsten uit onroerende voorheffing: 25.824.678 euro.
Akkoord.

Inkomsten uit aanvullende personenbelasting: 21.375.857 euro.
Akkoord.

Inkomsten uit andere belastingen: 7.759.232 euro.
Wij vinden een kleiner bedrag terug: 6.665.339 euro.

UITGAVEN

Totale uitgaven: 152.428.896 euro.
Onze uitkomst is wat minder: 151.654.982 euro.

Investeringen: 29.869.335 euro.
Lichte afwijking in onze documenten: 29.867.080 euro.

Personeelskosten: 42.170.968 euro.
Oké, maar dat is bruto. Netto (er zijn gesubsidieerden) gaat het om minder: 35.251.298 euro. Dat is toch een betere referentie om vergelijkingen te maken met andere gemeenten.

Aantal personeelsleden gemeente: 751,26 voltijds equivalenten.
We weten waarlijk niet waar HLN dat cijfer vandaan haalt. Voor 2010 vinden we 926,41, voor 2012: 911.

Aantal personeelsleden OCMW: 180,10.
Kortrijkwatcher vindt voor 2010 het cijfer 108. Voor 2012 dan 112. Waarschijnlijk houdt de krant rekening met het personeel dat de VZW van de nonnen nog tewerkstellen. (Wij konden dat aantal nog nooit achterhalen). Curieus is dat HLN gewag maakt van een geweldige daling ten opzichte van 2006 (222,86). Hier klopt iets niet.

Aantal personeelsleden gemeente en OCMW per duizend inwoners: 12,43.
Volgens de krant dus. Op hoeveel inwoners is dat berekend? Het aantal van 2012 of van het jaar 2010?

Bijdrage Stad aan de OCMW-begroting: 9.183.673 euro.
Dat is juist en niet juist. Krant zegt dat de bijdrage sinds 2005 tot 2010 bevroren was. In 2010 (en later overigens nog) was er wél een crisisbijdrage van 400.000 euro. Moet dus zijn: 9.583.673 euro.

Bijdrage aan de politiezone VLAS: 12.879.214 euro.
Oké.

SCHULD

Totale schuld: 163.223.141 euro.
Wij vinden dat bedrag in het archief van de KW-redactie niet terug, ook niet op zolder.
Volgens de balans van eind 2010 Рvan Stad Рbedroegen de totale schulden op m̩̩r dan 1 jaar 166.767.538 euro. Op minder dan 1 jaar vinden we nog twee verschillende bedragen: iets van 43.000 euro en iets van 53.000 euro.

Totale schuld per inwoner: 2.178,89 euro.
Volgens de krant dus. Wat moeten we daar nu van denken? Als we de totale schuld zoals aangegeven in de krant delen door het aantal inwoners in 2010 dan komen we aan 2.199,53 euro.

Naschrift

De cijfers komen van de gemeenten zelf, aldus HLN. “Het zijn de enige officiële.” De gegevens zijn geplukt van de website van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
Nou, het zijn alleszins niet dezelfde waarvan de Kortrijkse gemeenteraad van mei 2011 kon akte nemen.
Als de ontvanger sommige correcties (een update) achteraf heeft doorgestuurd naar het Agentschap, dan ware het toch beleefd geweest om de gemeenteraad daarover in te lichten.

Dossier gemeentefinanciën in “Het Laatste Nieuws” (1)

Waar gaan we dat schrijven?
De krant HLN pakt vanaf vandaag uit met een eerste dossier over de gemeentefinanciën in het Vlaamse land. Per gemeente. En dat eerste dossier (met een ware barnumreclame aangekondigd) slaat dan nog op onze stad Kortrijk ! Twee volle bladzijden in de regionale editie !! Dat we dit nog mogen meemaken !!!!

Waarom kijkt kortrijkwatcher hierbij enigszins verbaasd op? Waarom kan onze gemeenteraadwatcher een vilein glimlachje niet geheel onderdrukken?
Omdat de lokale reporter van HLN (Peter Lanssens, schuilnaam LPS) al enkele jaren bij de bespreking van zowel de jaarrekening als de stadsbegroting ofwel 1) de gemeenteraad verlaat, oftewel 2) niet eens opdaagt voor de zitting. Zelfde deontologisch schuldig verzuim is overigens het geval bij de reporters van “Het Nieuwsblad”.

Onze plaatselijke persjongens – van de gazetten van de dode bomen – laten ter verantwoording van hun absenteïsme (ook een vorm van desinformatie) wel eens uitschijnen dat zij vanwege de Brusselse redactie de richtlijn krijgen om niet al te veel met cijfers uit te pakken, en zijn daarenboven de mening toegedaan dat de mensen niet zijn geïnteresseerd in begrotingen en jaarrekeningen. Wat natuurlijk niet waar is. Waarom zou zo’n populistische krant als HLN dan beginnen (uitpakken) met een dossier over de financiële toestand in de
308 gemeenten?

Kortrijkwatcher zal – ten behoeve van zijn niet-lezers van HLN, en dat zijn er velen – nog wel een keer een overzicht geven van de conclusies die HLN verbindt aan haar overzicht van inkomsten en uitgaven en schulden van onze stad. Met kommentaar, vanzelfsprekend.

Bepaalde uitspraken van de krant zullen op het stadhuis zeker niet erg worden geapprecieerd. Die aankondiging op de frontpagina alleen al, in koeien van letters: “Kortrijk verdubbelt schuldenberg”. En binnenin dan: “Kortrijkzanen betalen meer belastingen dan Gentenaars“. Erger nog: begrotingsspecialist prof. Matthijs geeft Kortrijk slechts een 4 op 10 op zijn rapport.
Eerlijk gezegd, wij bij KW (berucht als uiterst negatieve krant) vinden dat rapport nogal kras. De gazet moet verkopen, schuwt geen sensationele kop. Zelfs, of zeker als gaat om een eerder dor onderwerp wat op te fleuren.

NU

HLN spreidt de cijfergegevens over twee verkiezingsjaren (2000 en 2006), én een kolom getiteld “NU”.
Het jaar NU slaat eigenlijk op de meest recente, gekende rekening, die van 2010. Dat is een tijdje geleden. Waarom heeft men niet even (tot in april-mei) gewacht op de meer actuele gegevens uit de rekening van 2011? En waarom wordt de begroting 2012 en het financieel beleidsplan 2012-2014 (dat bestaat!) niet in aanmerking genomen om een voorspelling te doen voor de toekomst?
De keuze dan in de kolom voor het jaar 2006 is in een bepaalde zin niet echt relevant. De huidige, nieuwe regerende coalitie van CD&V en VLD had op de uitgaven en inkomsten van toen immers geen vat. Om de evolutie binnen deze legislatuur te schetsen ware het beter geweest om te vertrekken van de cijfers van het jaar 2007.

(LPS)

De plaatselijke reporter van HLN heeft in eigen persoon de bijgaande interviews met de Kortrijkse raadsleden en de burgemeester afgenomen. We zien het nu pas. Ongelooflijk. Het gaat hier wel degelijk om dezelfde reporter (lps) die ostentatief de gemeenteraad verlaat als de oppositie het woord neemt over gemeentefinanciën.
Mogen we dit gedrag als een soort einde van alle professionele vormen van journalistiek beschouwen?
Hoe wist (LPS) wat voor vragen te stellen? Had hij de nodige kennis over de materie in huis om enige confronterende repliek te plaatsen?
Zou hij ooit in al die jaren ook maar enig (één) document over begrotingen of jaarrekeningen ter inzage hebben genomen? Als de burgemeester bijvoorbeeld beweert dat Stad geen schulden buiten de begroting houdt, wat heeft de interviewer (LPS) dan daarover als zijn mening te kennen gegeven? Dat het niet waar is?? En kon hij dat dan aantonen? Ach…