Huisjesmelker wordt aangepakt met een ultieme methode: het sociaal beheersrecht

Stad haalt voor het eerst zéér grof geschut boven in de strijd tegen huisjesmelkerij, als ultiem middel om de woonkwaliteit van een verwaarloosd pand (dat was omgetoverd tot logementshuis) te verbeteren. Stad heeft namelijk de procedure ingezet om van een eigenaar het beheer en het genotrecht van zijn pand te ontnemen. Het middel hiertoe bestaat al sind 1998 maar is hier in Kortrijk nog nooit toegepast. Het gaat dus duidelijk om een testcase, een waarschuwing en ultiem drukkingsmiddel voor de betrokken eigenaar.

Dat middel heet “sociaal beheersrecht”.
Voorstanders ervan aanzien het als een vorm van “eigendomsreglementering”. Aan een bestuur (bijvoorbeeld hier: Stad?) wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een periode van minimaal 9 jaar een woning van een derde in zijn plaats te beheren (bijvoorbeeld: te verhuren), met inbegrip van het uitvoeren van werken.

Welke instanties kunnen van het sociaal beheersrecht gebruik maken?
De gemeente, het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, het Woningsfonds.
In het hier besproken Kortrijkse geval kwam het concrete voorstel van het OCMW, maar is de procedure opgestart vanuit Stad. (KW weet niet waarom. Wie is nu eigenlijk de publieke initiefnemer die het sociaal beheersrecht zal kunnen uitoefenen?)

Welke woningen komen in aanmerking?
– Woningen opgenomen in het leegstandregister, maar toch voldoen aan elementaire vereisten;
– Ongeschikte of onbewoonbare woningen (of woningen zonder conformiteitsattest) die in aanmerking komen voor werken die weliswaar niet gedaan zijn binnen een bepaalde termijn.
In ons geval hier gaat het om de tweede categorie. Het pand is al in januari 2011 ongeschikt verklaard en in april van dit jaar onbewoonbaar.

Wat is nu de procedure voor woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard?
Het bestuur (hier Stad) doet een aanbod aan de eigenaar om de vereiste werken uit te voeren. De eigenaar heeft één maand tijd om het aanbod te aanvaarden. Indien het aanbod niet wordt aanvaard dan geldt volgende regeling:
– het bestuur krijgt van rechtswege het sociaal beheersrecht,
– en daarmee de bevoegdheid om voor minstens 9 jaar de woning te beheren, te verhuren (als sociale woning!) en alle werken uit te voeren.

Wat is de huurprijs?
Voor de sociale huurder minimaal het bedrag van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Het mag méér zijn. De sociale beheerder zal intussen natuurlijk proberen om de huurperiode zolang te rekken tot de kosten van de (renovatie)werken zijn gerecupereerd.

Krijgt de eigenaar een vergoeding?
Ja, maar die ligt decretaal vast en is beperkt tot het kadastraal inkomen.

Waarom wordt het sociaal beheersrecht zelden of nooit toegepast?
De juridische figuur is nog steeds op tal van punten onduidelijk. De procedure is ingewikkeld en omslachtig. En het eigendomsrecht is heilig…
Bij ons weten heeft tot op heden enkel Antwerpen in een drietal gevallen van het middel gebruik gemaakt.
Maar ermee dreigen werkt duidelijk preventief, afschrikwekkend. Stad Antwerpen schreef ooit 80 eigenaars aan met een aanbod en prompt hebben er 77 de woning verkocht of gerenoveerd…

Met stokken gooien is nu ook subsidieerbaar, en patatten planten en bier drinken

Je kunt vanwege Stad (dat zijn wij) nu ook gesubsidieerd worden als je met een houten stok een houten blok (kubb) van de tegenstander omver gooit.
Of als je in de stad een moestuin aanlegt.
Of als je het drinken van Belgisch bier bevordert.

De waanzin nabij dus.
Het schepencollege heeft namelijk volgende Kortrijkse socio-culturele verenigingen erkend als subsidieerbare organisaties:
– Kubbito Ergo Sum,
– Velt Eetbaar Kortrijk,
– Heerlijk Objectief Proeven.

Zowel de cel Socio-Cultureel Verenigingswerk als het Verenigingsplatform gaven hierover een gunstig advies aan het Schepencollege.
Wie richt er een Knikkersclub op?

De grote schoonmaak in de Zwevegemsestraat

Gisteren kregen de leden van de politieraad VLAS wat cijfergegevens over de strijd tegen de stadscriminaliteit in de buurt van de Veemarkt en de Zwevegemsestraat. Periode: begin dit jaar tot heden. Curieus: geen gegevens over de Stationsbuurt.

Gewapend bestuur: weigeringen
(Dat wil zeggen: optreden van het bestuur – schepencollege – om criminaliteit tegen te gaan.)
– 12 drankvergunningen
– 3 exploitatievergunningen nachtwinkels
– 1 exploitatie van belwinkel
– 3 exploitaties van club-VZW’s.

Gewapend bestuur: sluitingen
– 3 belwinkels
– 3 club-vzw’s
– 9 panden (horeca)- maar bij 1 zaak is de sluiting geschorst door de Raad van State.

Drugs: inbeslagname
– 457,38 gram heroïne
– 2.636,61 marihuana.
– 285,65 hasjiesj
– 18.639,28 euro drugsgeld.

Illegaliteit
– 113 gerechtelijke processen-verbaal : 93 personen kregen bevel om het grondgebied te verlaten.
– Maar sinds 1 september 2010 tot op heden: 517 PV’s lastens 333 personen. 73 procent daarvan waren al gekend in politionele databanken. 60 dossiers voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken, en slechts 3 personen effectief gerepatrieerd.

Verkeersovertredingen
645 PV’s vooral inzake wild parkeren (228) en negeren borden, markeringen en verkeerslichten (242).

Arrestaties bij drie grote gerechtelijke onderzoeken
– Onderzoek diefstallen: 5 arrestaties (en evenveel aanhoudingen)
– Onderzoek drugs: 25 arrestaties ( 21 aanhoudingen)
Hierbij is 2.800 euro drugsgeld gevonden en 1,5 kg drugs.

Diefstallen
– 134 allerhande
– 119 fietsdiefstallen.

Wapens
22

Gevraagde en verkregen subsidies in onze kunstensector

Cultuurminister Joke Schauvliege heeft nu definitief beslist welke organisaties binnen het Kunstendecreet kunnen genieten van een structurele subsidiëring per jaar. Voor een periode van twee (Designregio Kortrijk) of vier jaar.
Zoals verwacht werd de aanvraag van het Internationaal Festival NEXT niet gehonoreerd. De adviezen waren hier overigens totaal negatief. NEXT vroeg om een jaarlijkse toelage van 151.500 euro.
De Unie der Zorgelozen kreeg van Joke meer dan wat de beoordelingscommissie meende te moeten toekennen, maar toch minder dan in 2010 was beslist.
Alle andere Kortrijkse organisaties kregen het bedrag dat werd geadviseerd, maar altijd veel minder dan gevraagd. Ja, alle organisaties willen immers meer produceren en vinden dat ze meer personeel nodig hebben. Ze hebben allemaal een “groeiscenario”.

Buda Kunstencentrum
Gevraagd: 1.288.002 euro.
Advies: 1.000.000.
Beslissing: idem.
Vorig jaar: 855.509.
2010: 900.000.

De Kreun
Gevraagd: 454.671 euro.
Advies: 275.000.
Beslissing: idem.
Vorig jaar: 249.648.
2010: 260.000.
(Dit is de enige Kortrijkse organisatie die van de beoordelingscommissie het verwijt krijgt dat de financies volstrekt niet transparant zijn. Het is een oud zeer bij de muziekclub De Kreun!)

Festival van Vlaanderen – Kortrijk
Gevraagd: 275.117 euro.
Advies: 230.000 .
Beslissing: idem.
Vorig jaar (Happy New Festivall): 192.505.
2010: 200.000.

Unie der Zorgelozen
Gevraagd: 590.000 euro.
Advies: 418.000.
Beslissing: 433.000.
Vorig jaar: 417.875.
2010: 435.000.

Wit.h
Gevraagd: 348.950 euro.
Advies: 252.000.
Beslissing: idem.
Vorig jaar: 197.821.
2010: 205.000.

Designregio Kortrijk
Gevraagd: 196.500 euro.
Advies: 86.000 euro.
Beslissing: idem.
Vorig jaar: aanvraag niet gehonoreerd.

Bepaalde grote discrepanties tussen wat werd gevraagd en uiteindelijk toegekend zal kortrijkwatcher wel een keer proberen uit te leggen.

Financiering en verbouwing nieuw Vlasmuseum “gefaseerd”

Het nieuwe Vlasmuseum aan de Noordstraat zou volgens het voorontwerp van NoA.architectenbureau 6,04 miljoen euro kosten. BTW en erelonen inbegrepen. Dit bedrag is al een keer naar beneden bijgesteld door wat wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp. Voor de verbouwingen en de inrichting van de gewezen Euroshop heeft men nu een budget van 5,04 miljoen vastgelegd. Eén miljoen zal dienen voor de museale inrichting en de resterende 4 miljoen gaat naar de bouwkundige/architecturale component.

Maar om budgettaire redenen wordt de verbouwing gefaseerd. Men gaat beginnen met de realisatie van het hoofdgebouw en pas later komt de lager gelegen loods aan bod. (Over de omgevingswerken rept het schepencollege nog niet.)
Voor die eerste fase begroot men nu de kosten op 3,95 miljoen. Hoe probeert men dit nu te financieren?
– Eigen inbreng van Stad is begroot op 2,10 miljoen euro, maar men heeft evenveel subsidie aangevraagd.
– Van diverse provinciale instanties verwacht men 500.000 euro, en dit zou reeds mondeling zijn toegezegd.
– Van Toerisme Vlaanderen verwacht men 1,36 miljoen. Er is evenwel 1,79 miljoen aangevraagd, op heden 90.000 euro effectief toegezegd.
– Van het Stadsvernieuwingsfonds hoopt men op 1 miljoen.
– Europa (Interreg) heeft al 300.00O euro toegezegd.
– Er is een eigen fondsenwerving opgezet voor een bedrag van 500.000 euro.

Einde van de werken in de zomer van 2013 voorzien.

Aantal toeristen in Kortrijk >30.000 ?

Toen burgemeester Stefaan De Clerck op het zgn. kopstukkendebat (17 april, door de pers georganiseerd) tussen lijsttrekkers gewag maakte van het feit dat Kortrijk toch jaarlijks enkele tienduizenden toeristen over de vloer krijgt moest iedereen wat lachen met dat cijfer. Hoeveel was het weer?
Onze gemeenteraadwatcher kon niet meelachen! Hij vond het hoongelach ongepast en ervoer zelfs een scheutje medelijden met onze burgervader. Beetje gêne ook. Ja!
Hierna de cijfers! Facts en figures.

* Toerisme Kortrijk (in het Begijnhofpark) kreeg in 2011 dus 36.500 bezoekers over de vloer. In 2010 meer dan 40.000 maar men wijt dat aan het succes van Villa Vanthilt. Het cijfer 30.000 is voor het eerst overschreden in het jaar 2008.
* Niet alle toeristen bezoeken het toeristische bureau….
* Wat buitenlanders betreft ging het (in toerisme Kortrijk) vorig jaar om 2.752 Nederlanders, 1.453 Fransen, 438 Duitsers, 505 Engelsen. Binnenlands zijn belangrijke wingebieden de provincie Antwerpen (3.288) en Limburg (1.737).
* Er zijn dagtrips mogelijk voor groepen. 49 groepen (goed voor 1.527 deelnemers) kozen voor een uitgewerkt pakket.
* De gidsenkring deed 1.306 rondleidingen.
* Het historische stadhuis was opengesteld in de zomermaanden (27 dagen). 1.428 bezoekers.
* Er werden 1.028 fietskaarten verkocht en 1.289 wandelkaarten.
* 171 verhuringen van fietsen.
* 211 culinaire wandelingen.
* 2.278 overnachtingen in de passantenhaven.
* Bezoekers in museum 1302: 20.772. Broelmuseum: 20.213. Vlasmuseum: 10.639. (Totaal 51.624.)
* In 2010 (cijfers 2011 nog niet beschikbaar) waren er 172.000 overnachtingen in hotels en B&B, wat goed is voor 96.000 verschillende aankomsten.

P.S.
In 2011 telde Kortrijk 17 hotels (584 kamers), 22 B&B (60 kamers), 6 vakantiewoningen en 3 groepsverblijvan.

11-juliviering mag 50.000 euro kosten

Naar jaarlijkse traditie begint de viering van de Vlaamse Feestdag alhier al op de vooravond van 11 juli. Nog niet veel gehoord over het programma, terwijl voor de communicatie ervan nochtans 5.000 euro is uitgetrokken.
An De Moor (haar naam is verkeerd gespeld door de organisatoren) komt (opnieuw) spreken aan het Groeningemonument. Was hier al een keer in 2006. Zij is goed bekend bij Vlaamsche diehards uit de Orde van De Vlaamse Leeuw. Is voorzitter van ‘”Vlaanderen Feest” en de Beweging Vlaanderen-Europa. Was ooit adviseur van minister Bourgeois en is van den N-VA.

We worden met zijn allen verwacht op de Grote Markt vanaf 17u45. 0m 18u05 gaat de beiaard spelen en is er een choreografie van Pol Coussement. Witte ballonnen gaan in de lucht.
Om kwart na zes gaan we onder begeleiding van de Ca Va-fanfare naar de Maagd van Vlaanderen. (De fanfare kost 1.272 euro en de security 1.250 euro.) Na de speech van An De Moor (18u30) is er een bloemenhulde voor de Maagd, enig gezang en laten we wat witte duiven los. Om tien voor zeven al begeven we ons weer stoetsgewijs naar het Begijnhofpark. Speeches door de burgemeester en minister-president Kris Peeters. Er zijn muzikale intermezzo’s, er wordt gedanst en er is een receptie (3.000 euro voor Bockor) met stadsDJ Lotto (300 euro).
Rond twintig na acht worden we verwacht op de Grote Markt alwaar we zingen en luisteren naar Vlaamse hits gebracht door Café Flamand van Peter Van de Veire en Miguel Wiels. (10.587,50 euro plus 6.272,02 euro.)
Het einde is voorzien om tien uur.

De totale inbreng van Stad bedraagt 48.800,82 euro.
Andere onkosten zijn nog: stage hands (1.500 euro), podium (3.454,30 euro), heftruck (500 euro), tent backstage (300 euro), Rode Kruis (300 euro), catering artiesten in den Damier (800 euro), catering voor de opbouw- en afbraakwerkers in café Leffe (300 euro), huur materiaal (800 euro) en tafels (300 euro). Voor de ballonnen, de witte linten, de rozen, het koor trekt Stad maximaal 5.000 euro uit het budget Imago.

Op 11 juli zelf is er eigenlijk niets te doen. Er is in de namiddag een kinderdorp op het Schouwburgplein (7.865 euro).

Aanvankelijk was er een programma ineengebokst door de dienst Evenementen van Stad en de Schouwburg. Maar de querulanten van het Guldensporencomité gingen niet akkoord. Stefaan Vancraeynest en Véronique Lambert (tiens..) van datzelfde comité hebben dan maar in samenwerking met het kabinet van de burgemeester een alternatief programma bedacht.

Negen toegangsverboden voor woonwagenbewoners op het doortrekkersterrein

Artikel 3 van het politiereglement aangaande het doortrekkersterrein schrijft voor dat het College van Burgemeester en Schepenen een toegangsverbod kan uitspreken voor woonwagenbewoners (of hun gezinsleden) in het belang van de openbare orde en veiligheid.
Dit is onlangs gebeurd voor negen bewoners omwille van vastgestelde inbreuken op de reglementering en in het belang van de openbare orde en veiligheid op het terrein én in de politiezone Vlas. Vier zigeuners kregen een toegangsverbod tot eind dit jaar, twee tot in februari 2013, twee tot in maart en één tot in april volgend jaar.

In december 2010 kregen niet minder dan 17 gezinshoofden voor één jaar de toegang tot het terrein ontzegd. ( Waaronder twee Engelse groepen van 7 gezinshoofden.)
Wie bepaalt er eigenlijk de strafmaat en op welke gronden?

N.B.
Het “zigeunerkamp” langs de Ringlaan aan de Oude Olm in Heule opende in oktober 2009, onder auspiciën van voormalig schepen Frans Destoop.
Andere centrumsteden in de provincie vertikken het nog altijd om een doortrekkersterrein aan te leggen.

Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State: het arrest (3)

Burgemeester Stefaan de Clerck liet op 23 mei het restaurant in de Zwevegemsestraat sluiten. Voor 4 maanden in plaats van 6 voor andere zaken.
MAAR HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?
De beslissing besloeg 22 bladzijden en had tot doel “de uitbating opnieuw drugsvrij te maken”. OPNIEUW!
De beslissing zocht steun in een verslag van 7 mei 2012 van de commissaris van politie. Er zijn (in april vier) vijf processen-verbaal of vaststellingen opgemaakt. Ze slaan op het feit dat er in het restaurant personen werden aangetroffen die gekend zijn als drugsdealer of voor drugsbezit. Een toezichtsploeg heeft ook vastgesteld dat er een heen en weer geloop was naar café Riley (intussen ook gesloten) van zeven personen gekend voor drugsbezit en drugshandel.

Wat zei raadslid Eric Flo alweer in de gemeenteraad van vorige maandag 11 juni?
Dat heel de actie van de burgemeester hem deed denken aan methodes van de inquisitie. Onvoldoende specifieke bewijzen. En exploitanten zijn niet noodzakelijk verantwoordelijk voor wat er in hun straat gebeurt.

En wat zegt de Raad van State in het arrest van 5 juni?
– In geen enkel van de vijf PV’s of vaststelingen lijken effectief drugs te zijn aangetroffen in het etablissement Snack Oriëntal.
– In twee van de vijf gevallen is het zelfs onzeker of het restaurant effectief is bezocht en gecontroleerd door de toezichtsploeg!! (Dat is straf!)
– De loutere aanwezigheid van personen die politioneel voor drugshandel gekend zijn beantwoord niet aan aan de door de drugswet beoogde zwaarwichtige, illegale activiteiten.
– In de huidige stand van de procedure is niet aangetoond dat de burgemeester op grond van de vijf concrete aan drugs gelinkte processen-verbaal/vaststelingen waarop hij zich beroept tot de conclusie mocht komen dat er zich in het restaurant herhaaldelijk voldoende zwaarwichtige, illegale feiten plaatshadden die verband houden met het verstoppen en het verhandelen van drugs.
– Evenmin is vooralsnog onvoldoende aangetoond op welke deugdelijke grond de uitbater wordt verweten geen meewerkende houding aan te nemen, de waarschuwingen ten spijt. Er zijn geen waarschuwingen geweest! En de commissaris van politie waardeert het dat de uitbater camera’s heeft geplaatst in zijn handelszaken als een poging “om drugtraficanten af te schrikken en bewijsmateriaal via beeld aan de politie te bezorgen”.

Kortom, de Raad van State vindt dat de beslissing tot sluiting steunt op motieven die niet deugdelijk lijken. (Het dossier is te licht bevonden, zouden wij zeggen.)

Een wending

We blijven erbij.
De burgemeester heeft de gemeenteraad (dat zijn wij) volkomen op het verkeerde been gezet door op de zitting van 11 juni (waar is akte genomen van de sluiting van vijf panden) de raadsleden onkundig te houden over het arrest van de Raad van State. Het arrest is zelfs niet uitgedeeld ter zitting. Pas nadat de raadsleden Eric Flo, Anthony Vanden Berghe, Maarten Seynaeve en Patrick Jolie hun zeg hadden gedaan, meldde Stefaan De Clerck dat er zich met betrekking tot de sluiting van pand 5 “een wending” had voorgedaan:
het pand mag openblijven want de Raad van State meent dat er onvoldoende bewijzen zijn van drugshandel in de zaak. En ja, de raadsleden die dat wilden konden het arrest lezen. (De burgemeester hield één exempaar in de hand.)
En toen (19u58) haalde raadslid Flo dat zakje met talkpoeder boven. Einde van het debat. Schorsing van de vergadering. Niemand die nog vroeg om dat arrest.

P.S.
Opvallend was dat geen progressief raadslid van Groen of de SP.a zich heeft gemengd in het debat. (SP.A-fractieleider Philippe De Coene verliet zelfs een tijdlang de zaal.)

Sluiting Snack Oriëntal geschorst door Raad van State: het arrest (2)

De huidige exploitant van Snack Oriëntal in de Zwevegemsestraat baat de pitazaak uit sinds november 2010. Volgens de boekhouder heeft de zaakvoerder bij de overname voor de inrichting en het materieel 45.000 euro betaald, en daar is op vandaag nog maar een zeer kleine fractie van afgeschreven.

Wat zei raadslid Eric Flo alweer in de gemeenteraad van vorige maandag over de gedwongen sluiting van vijf handelszaken? Dat die sluiting voor zovele maanden de doodsteek zou betekenen van de betrokken commerçanten. Zou kunnen leiden tot faillissementen.
En wat zegt nu het arrest van de Raad van State over de sluiting van Snack Oriëntal?
Letterlijk?
– Dat uit de stukken die de boekhouder heeft neergelegd voldoende concreet blijkt dat de uitbating van het restaurant na vier maanden sluiting tegen een zeer aanzienlijke schuldenberg dreigt aan te kijken.
– Dat de maatregel tot sluiting maakt dat er een risico bestaat tot een definitief verlies van de exploitatie. En dat is “een realistische mogelijkheid”.

Vandaar dus de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de burgemeester tot sluiting van de Snack Oriëntal: de Raad van State meent dat de sluiting een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen voor de exploitant.

We blijven erbij.
Het feit dat de raadsleden op de zitting van 11 juni geeneens weet hadden van een vordering tot schorsing bij de Raad van State en ook geen inzage kregen van de inhoud van het arrest van 5 juni heeft het debat in de gemeenteraad grondig vertekend en een valse wending gegeven. Eigenlijk heeft de burgemeester de raadsleden totaal misleid door ze bewust te onthouden van essentiële informatie.

P.S.
De advocaat van Stad Kortrijk (Jonas Riemslagh) bracht een waarlijk kinderachtig verweer te berde bij de bewering van de tegenpartij dat de sluiting zou leiden tot “een ernstig en dramatisch financieel nadeel”. Stad merkte op dat de zaakvoerder van de bvba CIMS nog andere handelszaken uitbaat (een slagerij bijvoorbeeld en die kan open blijven). En daarbij, de zaakvoerder heeft al eerder te maken gehad met “economisch ontij” en dat kennelijk overleefd. “Hij zal de bestreden sluiting ook wel overleven.”
(Wat zou onze burgemeester-jurist vinden van dit argument?)

(Wordt vervolgd.)