Levering strooizout nog niet voor morgen

Schepen van milieu Guy Leleu heeft nog nooit zo vroeg als dit jaar een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van “smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode 2012 -2013”. Alreeds midden juli is daaromtrent beslist in het schepencollege. Waarschijnlijk hoopte de schepen om hiermee te profiteren van een mogelijke korting bij aankoop van dooizout in de zomerperiode. (Met die amorele kwast weet je nooit.)
Maar dat zal dus – me dunkt – niet lukken.

Wat bleek?
Bij de opening van de offertes op 25 juli is enige “onduidelijkheid” vastgesteld over de voorgestelde prijzen. Ging het nu om prijzen met of zonder BTW? “Verwarring” hierover is een basis van onregelmatigheid van de inschrijvingen en kan leiden tot een procedurefout. Vandaar dat het schepencollege nu (midden augustus) heeft beslist om vooralsnog géén leverancier van wegenzout aan te duiden en zal men de gunningsprocedure hernemen.

Er stellen zich vragen bij deze vreemde gang van zaken.
– Waarom heeft de stadsadministratie aan de inschrijvers geen verduidelijking gevraagd over de voorgestelde kostprijzen? (Dat gebeurt toch nog bij ingediende offertes?)
– Het schepencollege vindt nog dat het inschrijvingsformulier bij de aanbesteding beter kan om in het vervolg dergelijke “verwarringen” te vermijden. Ja? Is dat formulier dan zo anders dan in vorige jaren? En zijn die inschrijvers waarlijk zo onduidelijk geweest? Ze konden toch wat nadere uitleg gevraagd hebben bij de schepen bij de invulling van het inschrijvingsformulier? De offertes komen van leveranciers die al jarenlang ingaan op aanbestedingen van Kortrijk en andere gemeenten. Het gaat om de NV Zoutman uit Roeselare en de bvba Zoutbedrijf Quatannens uit Gistel. (Traditioneel wint Q-salt.) Ze kennen toch het klappen van de zweep?

P.S.
Om een goedkope prijs te bedingen zou men de aankoop van smeltmiddelen kunnen laten gebeuren door Leiedal, voor al de 13 gemeenten van deze intercommunale. Of door Imog (11 gemeenten). Waarom gebeurt dit niet?

Zwerfkatten (en honden) opnieuw aangepakt

Toen Philippe De Coene nog schepen van milieu was, voerde men in Kortrijk een heuse diervriendelijke politiek ten aanzien van zwerfkatten. Weliswaar een dure affaire, en dat is waarschijnlijk de reden waarom een contract met de vzw Zwerfdier sinds 2006 een stille dood is gestorven. De kosten liepen de spuigaten uit en waren moeilijk te controleren…

Er is nu toch een nieuw samenwerkingsprotocol opgemaakt voor “de opvang van loslopende, verlaten en gevaarlijke dieren”.

* Stad verbindt er zich toe om alle rondzwervende of verloren lopende honden en katten (en andere dieren, maar geen vee) die op het Kortrijkse grondgebied worden aangetroffen toe te vertrouwen aan het “Dierenasiel der Leiestreek“, gevestigd in de Avelgemsestraat 186 C te Zwevegem.
* Meldingen moeten gebeuren bij de politiezone VLAS.
* De kosten van de interventies zijn ten laste van Stad. Maar het Dierenasiel van Zwevegem kan de kosten verhalen op de eigenaar, zo men die vindt.
* Stad begroot de kosten op jaarbasis op 32.000 euro.
* Stad staat ook in voor het leveren van 4 vangkooien en 1 dwangkooi. (Ook een kostelijke zaak hoor!)

* Vaste kosten:
– per interventie: 38,60 euro (forfait)
– per hond: 12,76 euro
– per kat: 7,66 euro.
* Variabele kosten:
– verplaatsing: 0,46 euro per km
– opvang per dag (max. 15 dagen): hond 5,11 euro, kat 2,55 euro.

* Regeling voor zwerfkatten:
– test op kattenaids of leukemie: 25,75 euro
– sterilisatie kattin: 96,82 euro
– castratie kater: 48,41 euro
– eutanasie en wegbrengen kadaver: 46,35 euro
– forfait voor gemaakte kosten: 11,33 euro.

De tarieven zal men in 2013 (na een jaar werking) met 3 procent verhogen. Nu reeds beslist !
De vzw en de dierenartsen lopen vooruit op de inflatie…

Budafabriek – daar zijn de volgende meerwerken… (2)

Woord vooraf
De gerenoveerde Budafabriek opent zijn deuren op 15-16 september. Ga eens kijken of die katrol al is geïnstalleerd.

In de KW-editie van 19 april heeft onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot beloofd dat hij de kosten voor de verbouwing van de Budafabriek op de Dam nauwgezet zal volgen. Kortrijkzanen hebben recht op de kennis van de juiste cijfers bij grote werken, ook al komen die de ingezetenen-belastingbetalers niet ter ore via de (papieren) perse.

KW-lezers vernamen toen dat de kosten van lot 1 van de werken – met name de ruwbouw, de sanering en de afwerking van het pand – aanvankelijk (november 2010) zijn geraamd op 1.511.539 euro, inclusief BTW. Daar moesten we in april van dit jaar een eerste meerkost bijtellen van 118.799 euro, want men heeft plots geconstateerd dat een deel van het dak best zou vernieuwd worden.

Vorige maand nu is men tot de vaststelling gekomen dat de voorziene liftinstallatie (geraamde kostprijs 74.415 euro) niet voldoet om grote stukken naar boven te brengen. Het Autonoom Gemeentebedrijf Buda wil daarom aan de achterzijde van het gebouw een takel aanbrengen die tot 4 ton kan heffen tot op niveau +2.
Geraamde kostprijs (met de nodige bouwkundige aanpassingen?): 85.958 euro, incl. BTW.

Alles samen zal het lot 1 dus (geraamd) 1.716.296 euro kosten, wat een stijging van 13,5 procent betekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Hoe motiveert men die onverwachte meerwerken?
Op het ogenblik van de gunning van de werken voor renovatie van het fabriekspand Desmet-Dejaeger wist men nog niet goed wat er zich zoal zou kunnen afspelen in het gebouw. (Zo gaat dat hier in de besluitvorming…) Tja. Luister eens. Sinds oktober-november 2010 zijn er in de schoot van Leiedal drie specialisten halftijds aan het werk geweest om een blauwdruk te maken over de mogelijke functies van de Budafabriek. Hun rapport moest klaar zijn in april 2011. Wat een bestuurskracht zeg !

Quote van de dag: “Ik ben ook heel tof”

In “DS weekblad” (bijlage bij De Standaard) van 25 augustus (pag. 18) staat een gesprek te lezen met Bruno Wyndaele, ooit presenator van “De Laatste Show”.
Daarin vertelt hij dat de enige die geregeld vroeg om in beeld te komen Pieter De Crem was – “al kan het ook Stefaan De Clerck zijn geweest”.
Ik ben ook heel tof,”zeiden die dan.

K35 hopeloos verdeeld

De groep die zich K35 noemt bestaat uit 35 Kortrijkse jongeren van allerlei slag, jonger dan 35 jaar. Hoofdzakelijk bijeengetrommeld door Arne Vandendriessche, een zgn. woordvoerder van minister Vincent Van Quickenborne en VLD-kandidaat bij de komende raadsverkiezingen. Arne zoekt de pers.

K35 wil dat jongeren wat intenser betrokken worden bij de gemeentepolitiek.
Om het initiatief van Arne Vandendriesche enige schijn van neutraliteit te bezorgen is er een Kortrijkse politiek filosoof bij geroepen (Thomas Decreus) en een politicoloog (Nicolas Bouteca). Er is daartoe ook nog een stuurgroep opgericht die bestaat uit jongerenkandidaten van alle (7) Kortrijkse partijen.
Kortom. Marketing van onze pientere jongen geslaagd. Komt weer in de pers.

Gisteren zijn de leden van K35 samen gekomen om te debatteren over vijf concrete voorstellen met betrekking tot vijf thema’s. Een “burgertop” genaamd, zonder publiek. Een en ander ging door in een lokaal van de vzw Bolwerk, gelegen in de Veldstraat 158.

Twee of drie bemerkingen.
– Wie de gemeentepolitiek van nabij volgt, zal het niet ontgaan dat de voorgelegde vragen zeer goed kaderen in een typische VLD-vraagstelling en plaatselijke VLD-besognes.
– Bedoeling van de burgertop is dat men de vijf – bij meerderheid goedgekeurde – voorstellen zal voorleggen aan de jongerenkandidaten van de diverse partijen met de vraag om die in de loop van de volgende legislatuur te realiseren. K35 is zelfs van plan om jaarlijks de stand van zaken op te volgen!
– Men kon enkel voor- of tegen stemmen. (Beetje potsierlijk: lampje aan was: voor, geen lichtje? tegen.) Er waren blijkbaar twee afwezigen.
Op de website van K35 staan tot op heden geen stemuitslagen vermeld. Maar Arne Vandendriesche kon het niet nalaten om die al gisteravond te twitteren.

Welnu.
Slechts twee voorstellen kregen een meerderheid die men als legitiem kan beschouwen om ze “op te dringen” aan partijprogramma’s.
– Dat het uitgangsleven niet mag verbannen worden naar de rand van de stad, dat kreeg zoals te verwachten de unanieme goedkeuring.
– En er moet een tramverbinding komen van het centrum naar Hoog-Kortrijk. Ja. 25 pro, 8 contra. (Geen mens weet wat dat kost.)

Maar nu.
– Hoe kan men in naam van K35 aan de partijen vragen om de plaatsing van intelligente camera’s aan de invalswegen goed te keuren?
17 pro, 16 contra. Een “meerderheid” met één stem !
– Hoeveel vonden het nodig dat er raadplegende referenda zouden komen vooraleer grote infrastuctuurwerken aan te vatten? 21. Contra: 12.
Meer dan 1/3de tegen.
– Hoeveel willen er opnieuw renovatiepremies voor wonen invoeren? 21. Contra 12. Opnieuw 1/3de tegen.

De “goedgekeurde” voorstellen van K35 worden op 28 september formeel voorgelegd aan de partijen, middels een “jongerendebat” in Bolwerk. Wat is er daarmee aan te vangen?

P.S.
Hoe financiert Arne eigenlijk de werking van K35?
Arne. Zet dat eens op twitter.

De roep om sociale woningen en/of betaalbare woningen (1)

In de aanloop naar de lokale verkiezingen is er geen partij die het zich kan veroorloven om geen aandacht te besteden aan woonnoden zoals de schaarste van het aanbod aan sociale huurwoningen en de betaalbaarheidsproblematiek binnen zowel het huurpatrimonium als de woonmarkt (aanschaf van een woning).

Ten einde enige nuance te scheppen bij de ongefundeerde, niet onderbouwde kreten die we dienaangaande nog zullen horen op toekomstige debatten alhier wil kortrijkwatcher nog een portie kanttekeningen verschaffen bij de problematiek. Vooreerst over het aanbod van sociale huurwoningen. In een volgend stuk gaat het dan over lage-budget-woningen.

Voorafgaand nog even opmerken dat allerhande cijfermateriaal meestal zeer gedateerd aandoet en verschilt naargelang de bron. Ook hierom is het opletten geblazen bij het aanhoren of lezen van allerhande beweringen of beleidsplannen.

Een voorbeeld.
– Volgens een onderzoeksrapport van het Welzijnsconsortium en Leiedal (maart 2012) bedroeg het aantal sociale woningen per 100 huishoudens eind 2010 8,9 procent. (Dit wordt dan wel afgemeten tegenover het aantal huishoudens van het begin van dat jaar…)
– Volgens de stadsmonitor 2011 telde men in 2010 7,64 procent sociale woningen.

Nog een voorbeeld.
Binnen één en dezelfde bron telt men eind 2010 alhier de ene keer 2.896 sociale huurwoningen, een andere keer 2.512.

Nog voorafgaand is het héél belangrijk om aan te merken dat partijprogramma’s die zeggen dat er meer sociale en/of betaalbare woningen moeten komen geheel voorbijgaan aan het feit dat Stad traditioneel nauwelijks paricipeert aan enig actief beleid op dat vlak. De sociale woonmarkt is volkomen in handen van vijf Sociale Huisvestingsmaatschappijen, één Sociaal Verhuurkantoor, het Vlaams Woningsfonds en sinds kort ook het OCMW. En op gebied van betaalbaar wonen heeft het stadsbestuur – in casu het Stadsontwikkelingsbedrijf (het SOK) – nog weinig ambities waargemaakt. Is er hier wel een partij die inzake woonbeleid zal stellen dat het stadsbestuur méér dan een regisseursrol dient te vervullen? Dat men het dan zegge ! En erbij vertelt hoe men dat zal doen.

Bon.
We doen voort.

Is er dan wel schaarste in het aanbod van sociale (huur)woningen?

*
Wie dat meent verwijst dan naar de lange wachtlijsten bij de sociale woonactoren. (Het meest extreme cijfer hierover gevonden is 3560 kandidaat-huurders in 2010.) Dit cijfergegeven moet uitgezuiverd naar het aantal unieke kandidaat-huurders. Kent er in Kortrijk iemand dat aantal? De fluctaties en de redenen daarvan? De werkelijke woonnood van de kandidaat-huurders op de wachtlijsten wordt zelfs door de sociale huisvestingsmaatschappijen in vraag gesteld. (Misschien is die groter dan gedacht?)

*
Het decretaal bindend sociaal objectief ligt op 9 procent sociale huurwoningen.
Op het ogenblik van de nulmeting van het Grond- en Pandendecreet in 2007 (!) bereikten we hier al 8,4%. Om het objectief van 9 procent te bereiken dacht men toen (ja, toen) dat er nog 209 bijkomende sociale huurwoningen moesten gerealiseerd, – tegen het jaar 2020 wel te verstaan.
Wat dit op vandaag betekent weet men nog niet ! Weet niemand ! Dat wordt nu berekend door de intercommunale Leiedal. Hoeveel woningen zijn er sinds 2007 bijgekomen? Hoeveel verkocht, afgebroken of van bestemming gewijzigd?
(Het objectief van 9 procent is al bereikt in het centrum en in Aalbeke.)

*
Het Woonregieboek (een studie van Leiedal van 2008, onder impuls van Frans Destoop) schoof een streefcijfer van 11 procent naar voor.
Scharen de partijen zich daar nog achter? Wat betekent dat concreet?

*
De roep van politieke partijen om meer sociale woningen is feitelijk nogal hypocriet. Of getuigt van complete onwetendheid over het gevoerde woonbeleid.
Het is namelijk zo dat de acht sociale woonactoren nu reeds tegen 2015 (!) alvast 466 nieuwe sociale huurwoningen hebben gepland.
We gaan het nog een keer zeggen (zie nog KW van 27 april).
Wat komt er op korte termijn?

Kortrijk-centrum: +177
Aalbeke: +24
Bellegem: +28
Bissegem: +nul
Heule: +153
Marke: +71
Rollegem: +13.

Besluit

Schreeuwen om meer sociale woningen kan pas
– als men de juiste cijfers voorlegt,
– de reële woonnood kent,
– een objectief naar voor schuift (percentage),
– ook weet heeft van het vereiste aantal koopwoningen,
– iets zegt over de financiering,
– er openlijk bij vertelt dat er nu al 466 zijn gepland,
– en waarlijk van plan is om geheel het sociale woonbeleid vanaf 2013 actief door Stad te laten voeren !

De tien grootste Kortrijkse cumulards sinds 2004

Politici (en leidinggevende personen in kabinetten, hoge ambtenaren) dienen sinds 2004 een aangifte te doen van hun mandaten, ambten en beroepen. En van hun vermogen!

1. Lieven Lybeer (schepen, CD&V): 34 (in 2009)
2. Jean de Bethune (schepen, CD&V): 30 (in 2008)
3. Eddy Van Lancker (gewezen raadslid, vakbondsman, S.P.a): 30 (in 2006)
4. Jozef Vandenberghe (gewezen raadslid, CD&V): 24 (in 2005)
5. Patrick Jolie (raadslid, CD&V): 22 (in 2011)
6. Frans Destoop (gewezen schepen en OCMW-voorzitter en voorzitter van Leiedal, CD&V): 18 (in 2005)
7. Guy Leleu (schepen, CD&V): 15 (in 2009)
8. Franceska Verhenne (raadslid, OCMW-voorzitter, CD&V): 15 (in 2007)
9. Stefaan Bral (schepen, CD&V): 14 (in 2005)
10. Johan Coulembier (raadslid, CD&V): 14 (in 2011)

Uit de aard der zaak zijn niet alle mandaten even belangrijk. Die van Jean (nr.2) bijvoorbeeld. Maar hij beschikt dan wel over een machtig netwerk dat niet zichtbaar is in de lijst. Veelal zijn mandaten onbezoldigd. Maar die van bijvoorbeeld Guy Leleu zijn dat dan wel. Hier op de KW-redactie beschouwen we de Kortrijkse schepen- historisch gezien – als de ergste cumulard. Politiek amoreel, zoals hier al vaker is gezegd. Gelukkig doet hij niet meer mee in oktober.

Bron:
www.cumuleo. be
Machtig interessante lijsten. Pers maakt er vaak gebruik van, zonder bronvermelding.

P.S.
DE recordhouder in België is evenwel Christian Dumolin (Koramic): 120 in 2005 !

Aantal kiezers in Kortrijk

Het aantal Belgische kiezers voor de komende gemeenteraadverkiezingen bedraagt 57.237. Daarvan 27.418 mannen en 29.819 vrouwen.
Tellen we daar dan de EU-kiezers bij (121) en de niet-EU-kiezers (134) dan komen we aan een totaal van 57.492 kiezers. 27.569 mannen en 29.923 vrouwen.

Het potentieel van EU-kiezers is 1.441.
Ingeschreven: 121 (waarvan 45 vrouwen), wat dus een percentage oplevert van 8,40.

Het potentieel van niet-EU-kiezers is 1082. 134 ingeschreven (59 vrouwen). Percentage: 12,38.

Quote van de dag: “afbouwen”

Volgens de meest recente mandatenlijst van politiekers bekleedde schepen Lieven Lybeer vorig jaar 30 mandaten, waarvan 12 bezoldigd. Nog vorig jaar was Borat (zijn koosnaam op het stadhuis) een aantal weken out door oververmoeidheid, wat volgens hem niets te maken had met dat hoge aantal mandaten maar wel met het feit dat hij zijn schepenambt bleef uitoefen terwijl hij daarnaast nog waarnemend burgemeester was. Kan gebeuren, als je een centrumstad verwart met een wijk. Over het algemeen nergens een idee over hebt, waar naartoe.

(Volgens onze gemeenteraadwatcher had het alles te maken met het feit dat Lybeer overal wil bij zijn. Zijn aanwezigheidpolitiek is legendarisch.)

“Dat was teveel hooi op mijn vork. Ik zou dat ook niet meer doen, ik heb mijn les geleerd,” aldus de schepen in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.
Vervolgens sluit hij niet uit dat hij de komende legislatuur wat zal afbouwen.
“Het begin van een legislatuur is immers een goed moment om eens te bezinnen: ‘Gaat het me de komende jaren nog allemaal lukken?’ Veel hangt af van de verkiezingsuitslag, maar een mandaat opgeven is moeilijk.”

Ja, Lieven. Toen je begin 2009 waarnemend burgemeester werd, heb je ook het plan opgevat om af te bouwen. Om je alzo des te beter te kunnen wijden aan het tijdelijke burgemeesterschap.

P.S.
Op internet vind je op de website van Lieven Lyneer al sinds 2009 deze éne zin: “Momenteel wordt aan mijn site gewerkt. Tot binnenkort.”

Overzicht aantal mandaten van Lybeer met tussen haakjes aantal bezoldigd
2004: 23 (2)
2005: 22 (2)
2006: 32 (5)
2007: 32 (13)
2008: 34 (11)
2009: 34 (13)
2010: 33 (14)
2011: 30 (12)

Verzinkbare paaltjes bijna 50 procent duurder dan gedacht

Met die oude verzinkbare paaltjes rond het winkelwandelgebied heeft Stad niks dan miserie gehad. De software werkte niet. Zo’n paaltje kon op de meest onverwachte momenten opnieuw omhoog komen, wat leidde tot heel wat schadegevallen. (Heeft Stad ooit de firma in gebreke gesteld? Wat is daarvan geworden?)

Doorgangsvergunningen had eigenlijk niemand nodig want de palen gingen voor iedereen die zich aanmeldde toch omlaag. Op de duur gaf beheerder Parko er de brui aan en bij de aanvang van de werken voor het winkelcentrum K liet men ze dan maar allemaal definitief omlaag.

In juni 2010 (dat is twee jaar geleden, ja) besliste het schepencollege om nog enkel paaltjes te plaatsen aan de Lange Steenstraat, de Korte Steenstraat, de Voorstraat, de Grote Kring en de Wijngaardstraat (kant Vlasmarkt). Voorheen waren er 19 locaties.

Een aanbesteding voor nieuwe paaltjes – die pas in november 2011 gebeurde – leverde niets op. Geen kandidaten ! De vereiste erkenning van de deelnemende firma’s lag te hoog. Cat. P2, klasse 2.
In april van dit jaar werd een nieuwe offerte uitgeschreven. Er liepen drie inschrijvingen binnen. De Tijdelijke Vereniging Cornelis Fencing en In-Out-Solutions beantwoordde het best aan de opgelegde criteria. (Die TV bestond nog niet toen het stadsbestuur negen firma’s uitnodigde om een offerte in te dienen! Al die firma’s kennen mekaar zeker?)

De raming voor het wegnemen van de oude paaltjes en het plaatsen van twaalf nieuwe bedroeg 169.000 euro. De winnende firma vraagt wel 248.858 euro. Dat is 47,2 procent hoger dan geraamd.
Aangezien de 10procentsregel is overschreden moet het punt opnieuw geagendeerd in de gemeenteraad. Uitkijken naar september ! Zal schepen Guy Leleu daar alweer zijn broek aan vegen?

P.S. (1)
Doorgangsvergunningen zijn niet meer nodig. De paaltjes zijn omlaag van 5 uur ’s morgens tot 12 uur en ’s avonds van 18u30 tot 22 uur. Garagehouders kunnen altijd binnen want er zijn nog genoeg toegangswegen vrij. Bij die vrije toegangen komen detectielussen zodat de politie gericht kan controleren bij “overmatige passage”. De paaltjes dienen niet enkel om het winkelwandelgebied autoluw te maken. Men wil ermee de veiligheid verhogen. Ramkrakers! Gelieve de openingstijden te noteren.

P.S. (2)
Stad zal nu het op-en-neer-gaan van de paaltjes beheren! Dat kost veel geld.

P.S. (3)
Of die paaltjes tot iets dienen? Geen mens (schepen Leleu niet, de weggelopen centrummanager niet, raadslid Koen B. niet, de korpschef niet) die het weet. Maar ze komen er. Op ons kosten. Kortrijkzanen!

KORTRIJK OP DE KAART !
GEEN CAMERA’S; GEEN PAALTJES.