Camerabewaking in/bij stadsgebouwen

In de nieuwe Depot 102 zijn er drie camera’s voorzien: aan de garagepoort en aan de ingangspoorten.
Er hangt één camera aan de garagepoort van het stadhuis.
Het Broelmuseum, het Streekbezoekerscentrum hebben een camera.
Aan het open zwembad is een camera voorzien aan de fietsstalling.
Het diftar containerpark heeft er ook een.

De beelden mogen uitsluitend bekeken worden door een verantwoordelijke van de directie facility. En de camera’s dienen uitsluitend voor het waarborgen van de veiligheid en de bescherming van de goederen. In geen geval ter controle van de arbeid van de werknemers.
Bij ons weten worden die camera’s nergens gesignaleerd met het voorgeschreven symbool.

Nog vier nieuwe raadsleden die weten dat ze niks weten?

In ons stuk van gisteren hadden we het over zeven nieuwe raadsleden die zich via Stad lieten inschrijven om gedurende drie avonden in Zwevegem of in Roeselare introductielessen te volgen om aldus beter hun mandaat uit te oefenen. Die informatie (met de namen) kwam uit het schepencollege van 14 november. Een officiële bron.
Via facebook liet VLD-fractieleider Koen Byttebier intussen weten dat hij zich ook heeft ingeschreven om die sessies te volgen, alsmede zijn nieuw verkozen partijgenoten Wouter Allyns en Hilde Verduyn. Voorts lieten alweer via facebook ook de raadsleden Axel Weydts (SP.A, toekomstig schepen) en Hannelore Vanhoenacker (CD&V) opmerken dat ze voor die lessen zijn ingeschreven.
We kijken nu uit naar een rectificatie of aanvulling van het schepencollege.

Als het zo is dat er 11 nieuwe raadsleden uit Kortrijk bereid zijn om wat lessen te volgen, dan kunnen wij dat als burger enkel toejuichen. JA !
11 op 17 !!! Kan enkel in Kortrijk.

Zeven nieuwe raadsleden weten dat ze nog niks weten

Kortrijk telt 17 nieuwe raadsleden.
Tot op heden gaan slecht zeven daarvan in op het aanbod van stad om introductiecursussen te volgen. Stad betaalt de deelnameprijs (75 euro) en de kosten voor verplaatsing (naar Zwevegem of naar Roeselare).
Welke nieuwe verkozenen wensen drie avonden te besteden aan scholing? Twee CD&V’ers: Carol Leleu en Astrid Destoop, toevallig dochters van gewezen schepenen.
Vier van de N-VA, te weten: Catherine Waelkens (toekomstig schepen van Financiën), Ann Vandersteen (schepen in spe voor o.a. cultuur), Kelly Detavernier en Liesbet Maddens.
Eén iemand van de SP.A: Phyllis Roosen.

De eerste avond gaat over de opdracht en de kerntaken van de gemeente. De tweede avond komen de rechten en plichten van een raadslid aan bod. En op de derde avond behandelt men de organisatie van de gemeente als een bedrijf, meer speciaal de nieuwe beleids- en beheerscyclus.
Over die laatste materie weten zelfs vroeger verkozen raadsleden helemaal niets. Vandaar waarschijnlijk dat ook raadslid Roel Deseyn (CD&V) en Cathy Matthieu (Groen) zich hebben ingeschreven voor de lessen.
Proficiat !

De introductiecursussen zijn een initiatief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG en de verenigingen van secretarissen van gemeente en OCMW en lokale ontvangers.
In februari kunnen ook OCMW-raadsleden gelijkaardige info-sessies volgen.

Kortrijk 1302 is géén museum (meer)

Dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen.
Kortrijk 1302 streeft er zelfs niet meer naar om een (regionale) erkenning te krijgen als museum. In “Brussel” (de Vlaamse regering) vindt men dat centrumstad Kortrijk al genoeg is bedeeld met twee erkende musea: het Broel- en het Vlasmuseum. Kortrijk 1302 kan nu beschouwd als een “belevingscentrum” rond de Guldensporenslag en de stadsgeschiedenis.

De exploitatie van de site van Kortrijk 1302 (in het Begijnhofpark) is nu in handen van de vzw Toerisme.
De inhoudelijke werking en de publiekswerking komt vanaf volgend jaar toe aan de Erfgoedcel.
Het collectiebeleid blijft in handen van het Broelmuseum en voor wat textiel betreft zorgt het Vlasmuseum daarvoor.

Eigenlijk zijn dat allemaal beslissingen van het huidige CD&V-VLD-bestuur. (Het nieuwe beleidsplan Toerisme 2013-2018 kwam zelfs niet voor de gemeenteraad.)
An Vandersteene uit Marke, de nieuwe schepen van cultuur is van N-VA-signatuur en zal zeker willen dat Kortrijk 1302 uit zijn comateuze toestand ontwaakt.

P.S.
De zgn. Cel Tentoonstellingen is nu geïntegreerd in de werking van het Broelmuseum. De tentoonstellingsruimte in de benedengalerij van de schouwburg zal niet meer gebruikt worden.

Enkele sluitingen van horecazaken opgeheven: doel bereikt

Op 23 mei van dit jaar liet de burgemeester op grond van de drugswet voor vier tot zes maanden vijf horecazaken sluiten. Vier van die zaken lagen in de Zwevegemsestraat.

– De sluiting van Cap de Lau is nu opgeheven. Cap de Lau is immers failliet verklaard en de uitbater is bij vonnis van de vrederechter uitgedreven.

– De Nieuwe Pelikaan (kreeg in mei een verlengde sluiting aan zijn been) zal verbouwd tot studentenhuis.

Inmiddels is de sluiting van Snack Oriëntal door de Raad van State wel geschorst maar uiteindelijk zal dat pand wel afgebroken worden in het kader van de zuivering van de Zwevegemsestraat.
Ook de beslissing tot sluiting van resto Abely is geschorst. De eigenaars dagvaardden Stad voor de rechter en vorderen 70.041 euro voor de gederfde inkomsten en de gemaakte kosten. Ook de toekomst van deze zaak is uitermate precair.

Breaking news voor belastingsplichtigen leegstand en verkrotting

Er is geen bewijs van bekendmaking van het reglement. Het belastingsreglement kan dus niet tegengeworpen aan belastingsplichtigen. Meer info volgt nog. Op deze bladzijde.
De gevolgen zijn niet te overzien…

De gemeenteraad van december 2009 keurde het belastingsreglement op leegstand, ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen goed.
Nu is het zo dat volgens de gemeentewet (art. 186) reglementen en verordeningen doorj middel van aanplakking moeten worden bekendgemaakt. De bekendmaking en de datum ervan moet verder blijken uit de aantekening daarvan in een speciaal register dat wordt bijgehouden door de gemeentesecretaris (art. 187).

Een belastingsplichtige inzake leegstand heeft nu blijkbaar ontdekt dat die registratie niet is gebeurd. Het schepencollege ziet zich daarom genoodzaakt om de geschilllenprocedure (voor de rechtbank van Brugge) met de persoon in kwestie over de belastingsaanslag te beëindigen.

De krappe meerderheid van de nieuwe stadscoalitie: 360 stemmen

Kortrijk (centrumstad) krijgt voor het eerst in meer dan anderhalve eeuw sinds de Belgische onafhankelijkheid een bewind waarin de christen-democratische zuil niet is vertegenwoordigd. Dit is onbetwistbaar een historisch gegeven. De CD&V blijft evenwel veruit de grootste partij. Het is daarom een evenzeer belangrijk feit dat die hegemonie van de christen-democraten is gebroken met een onvoorstelbaar nipte meerderheid. Men kan absoluut niet stellen dat de nieuwe coalitie van drie partijen beschikt over een groot draagvlak bij de Kortrijkse bevolking. Ook deze vaststelling kan men aanzien als een historisch gegeven.

Kijk.
De coalitie behaalde in totaal 26.240 stemmen.
VLD: 10.771 (21,3 %) – 9 zetels
N-VA: 8.247 (16,3 %) – 7 zetels
SP.a: 7.222 (14,3 %) – 6 zetels.

Er waren in Kortrijk 57.492 ingeschreven kiezers. Daarvan zijn er 51.761 die een stem hebben uitgebracht. De score van de coalitie-partijen bedraagt hiervan 50,69 procent.
De helft van de uitgebrachte stemmen is 25.880. Met zijn totaal van 26.240 stemmen heeft de stadscoalitie dus slechts 360 stemmen op overschot. Aan dit gegeven kan men niet voorbijgaan. Laat de nieuwe coalitie niet in de val trappen van de arrogantie van de macht.

P.S.
De CD&V kwam absoluut niet gehavend uit de stembusslag. Behaalde 33 procent van de stemmen. Verloor slechts 3990 stemmen ten opzichte van de verkiezingen van 2006, terwijl de partij toen nog een kartel vormde met de N-VA. En bij de laatste stembusslag deden stemmenkanonnen van die partij niet meer mee.

NV Zoutman eist enige rectificaties

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is steeds bekommerd om de wijze waarop schepen Guy Leleu telkenjare overgaat tot de aankoop van “chemische smeltmiddelen” voor de gladheidsbestrijding op wegen en fiets- en voetpaden. Nog onlangs is hier verteld dat er altijd wat aan de hand is bij die leveringen.

Dit jaar moest een eerste aanbesteding worden overgedaan wegens een misverstand over de vraag of de vermelde prijzen (van de NV Zoutman?) al of niet incl./excl. BTW moesten worden gelezen.
Bij de tweede aanbesteding heeft de inschrijver Zoutman een standaard-technische fiche toegevoegd die evenwel niet voldeed aan de specificaties van het bestek.
In een brief aan de redactie van Kortrijkwatcher heeft gedelegeerd bestuurder Peter Sobry het hierbij over een spijtig misverstand.
NV Zoutman had ook vergeten om de eerste pagina van het inschrijvingsformulier in de enveloppe te steken. Kortrijkwatcher vond dat in een laatste stuk over het telkens teriugkerend ambras met die leveringen van strooizout toch maar stom, en zelfs dom. (Overigens pakte de firma uit met de laagste prijzen.)

Bestuurder Peter Sobry zou het op prijs stellen mochten we die woorden terugnemen en onze excuses aanbieden. Dat doen we dus hierbij. En vermelden graag dat de firma Zoutman jaarlijks deelneemt aan honderden gecompliceerde aanbestedingen bij diverse overheden en daarbij nauwelijks opdrachten misloopt door administratieve fouten.

We moeten ook insinuaties over afspraken met concurrenten of met de schepen Leleu intrekken.
Het enige contact met de schepen gebeurde in die fameuze winter van 2009-2010 toen de firma onze stad voedingszout heeft geleverd om aan gladheidsbestrijding te doen. Men heeft de schepen ook een keer moeten vragen om een rechtzetting bij een verkeerde communicatie op de radio.

Voedingszout als smeltmiddel voor gladheidsbestrijding

Ja, het kan !
Tijdens de harde winter van 2009-2010 kon de traditionele leverancier Q-salt uit Gistel op een bepaald ogenblik de stad niet meer voldoende bevoorraden met strooizout. Wat is er toen gebeurd?

En wat heeft de (politiek-amorele) schepen Guy Leleu toen niet verteld?
De NV Zoutman uit Roeselare heeft ons toen uit de nood geholpen door VOEDINGSZOUT te leveren.
In de notulen van het schepencollege van die jaren is daar geen spoor van terug te vinden.
Moest daar dan geen nieuwe aanbesteding of offerte voor worden uitgeschreven?
Wat heeft dat toen gekost? Hoe is dat geregeld met de leverancier aan wie de opdracht is gegund? Kreeg die een sanctie??

P.S.
We vernemen dit nu pas omdat de NV Zoutman een kwaaie brief heeft gericht aan de redactie van Kortrijkwatcher. Daarover straks meer in een volgende editie van deze krant.