Budafabriek: de VOORLOPIGE eindafrekening

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot hield u al een paar keer op de hoogte van de uitgevoerde meerwerken aan het fabriekspand aan de Dam. De bouwwerken (vier loten) waren initieel gegund voor een totale inschrijvingsprijs van 2.138.380 euro. Momenteel zijn die bouwkosten opgelopen tot 2.544.876 euro, zonder de erelonen. Met de erelonen erbij komen we nu aan een bedrag van 2.778.557 euro. Maar er zijn ook “inkomsten” (subsidies) zodat het stadsaandeel slinkt tot “slechts” 1.154.649 euro. Met de erfpacht voor het pand van 650.000 euro erbij gaan we dan naar 1.804.649 euro.
Drie experten hebben gedurende maanden halftijds gewerkt aan een blauwdruk over de mogelijke functies van de kunstenfabriek. Naar verluidt heeft dat 40.000 euro gekost. (Daarover is KW niet zeker, we zullen het nooit weten.)
Hierna volgen wat meer details over deze voorlopige eindafrekening.

Lot 1: sanering, ruwbouw, afwerking.
Er zijn tientallen “verrekeningen” geweest. Voor een nieuw dak, een takel, een vluchttrap, stabiliteitswerken, leidingen. De kost van dit lot is daarmee 359.255 euro hoger dan de oorspronkelijke raming. Is nu 1.870.791 euro geworden. 20 procent meer dan verwacht.

Lot 2: elektriciteit.
Aanbesteed voor 266.843 euro. Gestegen naar 280.203 euro.

Lot 3: verwarming en sanitair.
Van 285.563 euro naar 308.839 euro.

Lot 4: lift.
Van 74.415 euro naar 85.000 euro.

Erelonen
Voor de architect (bureau 51N4E): 178.141 euro.
Voor de ingenieur techniek: 31.460 euro.
Voor de ingenieur stabiliteit: 24.079 euro.
Dit maakt 233.680 euro of 9,2 procent van het budget.

Inkomsten
Saneringssubsidie: 184.132 euro.
Tussenkomst Woon- en Zorgcentrum Heilig Hart: 100.000 euro.
EFRO: 974.382 euro.
Hermes: 365.393 euro.
Dit maakt 1.623.907 euro.
En van het Stadsvernieuwingsfonds verwacht men 536.267 euro.

Quote van de dag: “Ik ben bereid…”

Vandaag laat de nieuwe (geschorste) burgemeester Vincent Van Quickenborne via “Het Nieuwsblad” en “De Standaard” weten dat “hij bereid is het verleden te vergeten” en hij hoopt van zijn collega’s hetzelfde. Hij wil de strijdbijl begraven om samen te werken aan een beter Kortrijk. En daarom heeft hij voor het verwezenlijken van grote dossiers (een project als de nieuwe stationsomgeving) meer speciaal de hulp nodig van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck.

P.S.
Het is algemeen geweten dat Stefaan De Clerck beschikt over een enorm en machtig netwerk, niet enkel in de politieke wereld, maar in alle mogelijke milieus en organisaties. In binnen- en buitenland.
Van Quickenborne zal ook de hulp nodig hebben van voormalig schepen Jean de Bethune, nu Bestendig Afgevaardigde van de provincie. Jean was in het verleden een gewiekste poenschepper voor de Stad met het oogsten van provinciale, regionale en Europese subsidies. Hij kon dat in alle stilte klaarspelen, als geen ander.

Rudolf Scherpereel wordt waarnemend burgemeester

Het is deze morgen pas officieel beslist binnen de tripartite. N-VA-lijsttrekker Rudolf Scherpereel (voorgedragen als eerste schepen) wordt voor een maand Kortrijks burgemeester in vervanging van de geschorste Vincent Van Quickenborne. Ten huize van burgemeester Stefaan De Clerck zal men daar weerom niet echt kunnen mee lachen. Of toch?

Als raadslid kan Van Quickenborne zich laten vervangen door de eerste opvolger Stephanie Thery-Demeyer. Of zal men de voorkeur geven aan gewezen raadslid Moniek Gheysens (derde opvolgster)?

Wilde men de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen ongeldig laten verklaren ?

In de media is hierover een dispuut lopende.

Drie CD&V’ers en één Groene kandidaat hebben bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitgebreid gestoffeerde klachten over de verkiezingscampagne van de VLD-kandidaten Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens ingediend. Dit resulteerde voor Van Quickenborne in een schorsing van een maand in de uitoefening van zijn mandaat. (Maddens ontspringt de dans.)

Intussen verklaart de huidige burgemeester Stefaan De Clerck (en nog enkele andere CD&V’ers) op diverse plaatsen dat het nooit onze bedoeling is geweest om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. “We wilden enkel bepaalde spelregels laten scherp stellen.” (De Standaard, 22 december, pag. 48). Anderzijds menen kandidaten van de verwerende partijen (zeker in de schoot van de SP.A) dat het bij de CD&V wel degelijk te doen was om nieuwe verkiezingen uit te lokken.

Bij dit soort disputen is kortrijkwatcher altijd geneigd om de nodige stukken te raadplegen. De primaire bronnen.
Welnu. Het eerste bezwaarschrift van de verzoekende partijen CD&V en Groen dateert van 12 november.
Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat acties en activiteiten van Van Quickenborne en Maddens tijdens de verkiezingscampagne een reële invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen. Bijgevolg vragen ze de toepassing van art. 204 en 205 van het Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Wat staat daarin?
– Art. 204 zegt dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen geheel of gedeeltelijk ongeldig kan verklaren op grond van een bezwaar.
– Art. 205 heeft het over mogelijke schorsingen of vervallenverklaring van mandaten.

De verzoekende partijen hebben op 30 november aanvullende stukken ingediend.
Daarin vraagt men tot besluit de Raad expliciet om drie mogelijke verdicten uit te spreken.
1. Te zeggen voor recht dat de weerhouden onregelmatigheden de zetelverdeling hebben beïnvloed, of minstens van die aard zijn dat ze deze hebben kunnen beïnvloeden.
2. Bijaldien te voorzien in sancties (…) weze de algehele ongeldigverklaring van de verkiezing. (Ja dus.)
3. Minstens de heren Van Quickenborne en Maddens definitief van hun mandaat vervallen verklaren. (Minstens!)

Zo. Die zit.

Vincent Van Quickenborne 1 maand geschorst

Zopas (14u30) heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brugge Vincent Van Quickenborne (VLD-raadslid en toekomstig burgemeester van Kortrijk) geschorst in de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van één maand. Nadere berichtgeving volgt.
Over de motivering van het verdict en over de vraag hoe het nu verder moet.

Kluchtig

P.S. (1)
Van Quickenborne legt morgen (zaterdag 22 december) de eed af in handen van de gouverneur. (Zijn intieme vijand: voormalig Kortrijks raadslid Carl Decaluwé van de CD&V.)

P.S. (2)
Huidig burgemeester Stefaan de Clerck ontsnapt aan een grote vernedering.
Hij zal in de installatievergadering van de gemeenteraad zijn eed als raadslid niet moeten afleggen in handen van Q…

Machtsgaring bij Philippe De Coene (breaking news)

Kortrijks SP.A-raadslid De Coene wordt in de nieuwe coalitie met VLD en N-VA begin volgend jaar schepen van sociale zaken, consumenten en ICT. Niet onbelangrijke materie. En OCMW-voorzitter!! Nu is ook beslist dat hij voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van het gigantisch grote, nieuwe Algemeen Ziekenhuis Groeninge.
Dit is een zeer merkwaardig iets.

Om te beginnen was hij in het verleden met heel zijn SP-fractie een heftig tegenstander van het nieuwe fusie-ziekenhuis. Dat was namelijk nergens voor nodig. Het was een megalomaan project.
Ten tweede. Ten huize van burgemeester Stefaan De Clerck wordt nu waarschijnlijk bloed gespuwd. De voorzitter van AZ Groeninge is van oudsher Marie-Dominique De Jaegere. Dat is de vrouw van Stefaan.

De coup van Q krijgt een vervolg.
En waar komt nu de uitbreiding van de parking van de kliniek?

P.S.
De R.v.B. van het AZ bestaat uit 16 personen: 5 voorgedragen door het OCMW, 5 van de vzw CAZK Groeninge, 2 van de Sint-Niklaaskliniek, 2 van Maria’s Voorzienigheid, 2 van Sint-Maartenskliniek. De R.v.B kiest in zijn midden voor de termijn van zes jaar een voorzitter en een vice-voorzitter. Maar er is afgesproken dat er om de zes jaar (te beginnen op 1 mei 2007) een alternerende wisseling komt van een voorzitter-afgevaardigde uit het OCMW of een afgevaardigde van andere bestuurders. Mevrouw De Jaegere is afgevaardigde van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge, een vzw waarvan weinigen het bestaan kennen.

Quote van de dag: “Eens ik burgemeester ben…

Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Eens ik burgemeester ben, zal het systeem geïntegreerd worden in de stadswerking.”

Met ‘het systeem’ bedoelt hij zijn gratis applicatie “Qortrijk” waarbij Kortrijkzanen via de functie “Fotofix” klachten kunnen aankaarten die Q dan op zijn beurt doorstuurt naar het stadsmeldpunt.
Met die mededeling erkent de toekomstige burgemeester impliciet dat zijn systeem onwettelijk is, met name de goedkeuring moet krijgen van de gemeenteraad.
Ook art.8 van de deontologische code voor mandatarissen moet dan gewijzigd. Daarin staat te lezen dat een mandataris de burgers in hun relatie met de administratie kunnen helpen via de geschikte kanalen en procedures.

Brief van de gouverneur aan burgemeester in spe Vincent Van Quickenborne

In de zitting van de Raad van Verkiezingsbetwistingen van vanmorgen in Brugge is een nieuw feit opgedoken.
In de week voor de verkiezingen lanceerde de VLD-lijsttrekker Van Quickenborne een ‘stadsapplication’ voor klachtenmelding aan de stadsdiensten. Dit initiatief is via de media aangekondigd en ook opgenomen in zijn publicaties, bijv. aan jongeren. De indieners van het bezwaarschrift over bepaalde praktijken in de verkiezingscampagne van de VLD-lijsttrekker hebben blijkbaar ook de gouverneur betrokken in de zaak met de ‘stadsapp’.

En jawel, ook de gouverneur vindt dat het aan de gemeenteraad toekomt om een systeem van klachtenbehandeling te ontwikkelen en dat dit op het ambtelijk niveau moet gebeuren.
(In Kortrijk bestaan er al georganiseerde meldpunten.) Carl Decaluwé vindt dus dat een individueel raadslid niet zomaar persoonlijk een eigen klachtensysteem kan ontwikkelen.

Maar mag een raadslid dan niet aan enig dienstbetoon gaan doen? Klachten van burgers verzamelen en doorsturen? (Dat is de stelling van de verdediging van Van Quickenborne.)
Als antwoord daarop verwijst de gouverneur naar de deontologische code van de Kortrijkse mandatarissen, goedgekeurd in de Raad van september 2009. Art.8.
Jawel, mandatarissen kunnen burgers helpen om melding te maken van problemen, maar dan wel via de geschikte kanalen en procedures. Anders gezegd: door te verwijzen naar het (bestaande) meldpunt of dat meldpunt kenbaar te maken.

Om deze reden heeft de gouverneur dus de heer Van Quickenborne verzocht deze app buiten werking te stellen.
Nog meer – en dat is interessant. De gouverneur laat ook uitschijnen dat men in de toekomst de gemeenteraad (van de nieuwe coalitie) zou kunnen laten bepalen of dergelijke app een zinvolle aanvulling zou kunnen zijn bij de huidige stedelijke klachtenbehandeling.
Dat is een pad in de korf van Q en zijn schepencollege. Gaat de nieuwe coalitie een dergelijk voorstel indienen bij de gemeenteraad?

UPDATE
In “Het Laatste Nieuws” van 15 december zegt Q dat hij “het systeem” zal integreren in de stadswerking.

P.S.
Voor de niet-Kortrijkse lezers.
Carl Decaluwé is voormalig Kortrijks CD&V-raadslid van ACW-strekking. En fervent.

Mieck Vos kabinetchef van onze nieuwe burgemeester

Het nieuws is zopas bekend geraakt.
Vincent Van Quickenborne doet hiermee een meesterlijke tactische zet. Mieck Vos was immers tussen 2001 en 2007 alhier in Kortrijk adjunct-stadssecretaris. Zij is dus volkomen op de hoogte van heelwat keukengeheimen uit de administratie en een vorig schepencollege (coalitie met de SP!) en zal uit die periode veel te vertellen hebben aan onze nieuwe burgemeester. Kennisoverdracht.
Bij de Kortrijkse ambtenarij herinnert men zich maar al te goed de naam Vos. “Zij heeft hier nogal wat teweeggebracht,” zo luidt de mare. En jawel, zij was bijvoorbeeld de grondlegger van een heel nieuwe matrix-structuur bij het stadsbestuur. Een organisatievorm die dit jaar trouwens is afgeschaft!…Zij was in Kortrijk ook altijd iemand die vond “dat alles vlugger kon“.

Toen ze in juni 2007 opstapte als adjunct-directeur had zij niet minder dan vijf jobaanbiedingen op zak! Vos is iemand die houdt van “nieuwe uitdagingen”. “Veranderingen van lucht maken mij altijd blij,” zo zegt ze. Haar opeenvolgende werkkringen zijn bijna niet te tellen. In 1990 startte zij als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut van de Overheid. Zij was ook assistent bij de Leuvense prof. Dewachter. In 1994 dan werd zij HR-consultant bij het West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO). Rond die tijd oefende ze dezelfde functie uit bij Coopers&Co uit Brussel. Tot eind 2000 was ze afdelingshoofd Personeel bij De Lijn Oost-Vlaanderen. Na haar jaren in Kortrijk stapte Vos over naar private sector als senior manager bij KPMG Adisory (Brussel). Daar hield zij het (geloof ik) twee jaar vol om directeur te worden bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie. En voor zover we weten was Vos tot op heden werkzaam bij de personeelsdienst van de KU Leuven.

Mieck Vos (44?) is afkomstig uit Mechelen maar kwam al een 20-tal jaren geleden naar Kortrijk. Ze is nu getrouwd met voormalig liberaal raadslid Jan Kempinaire.
Zij is Master in de Politieke en Sociale Wetenschappen. Deed een postgraduaat Bedrijfskunde. Is gespecialiseerd in sociaal recht en kwaliteitsmanagement. Is in 2004 genomineerd als overheidsmanager van het jaar. En in 2005 bekroond met een HR-award van ADMB als projectleider van ons nieuwe stadhuis.

Mieck Vos is niet zo vaak te zien bij publieke gelegenheden in Kortrijk.
Dat was ook het geval met de vorige kabinetchef van Stefaan De Clerk. Discretie troef. Maar ten huize van Jan Kempinaire in Avelgem wordt het wel lachen geblazen. (Jan heeft gevoel voor humor en beheerst de kunst van ‘bijtende spot’.)

Uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 21 december

Drie CD&V-kandidaten (Martine Vandenbussche, Carine Vercleyen, Johan Coulembier) en de Groen-voorzitter en kandidaat (David Wemel) hebben op 12 november een bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen komt in eerste zitting bijeen op vrijdag 14 december om 11u30 in het Provinciaal Hof, Markt 3 te Brugge. Beste lezer, die zitting is openbaar. De pleidooien zullen waarschijnlijk kort gehouden worden aangezien de procedure in hoofdzaak schriftelijk verloopt. Ook de uitspraak (NIET de beraadslaging zelf) is openbaar. Die komt er op vrijdag 21 december, om 14u20. Ook in het Provinciaal Hof.

De bezwaren vallen uiteen in vier delen, maar het is praktisch zeker dat de ondertekenaars van het verzoekschrift nog bijkomende gegevens, overtuigingsstukken en preciezere informatie aan de Raad hebben overgemaakt. Op 14 december zullen we dat dus weten.

1. Schending van de Privacywet.
– Lijsttrekker Vincent Van Quickenborne heeft een gepersonaliseerde zending per post overgemaakt aan alle gepensioneerden van de Stad Kortrijk. Om tot een filtering van de namen te komen menen de ondertekenaars dat er onmiskenbaar gebruik is gemaakt van andere bestanden dan de kiezerslijst. (Het gaat om naar schatting 15.000 gepensioneerden.)
– Schepen Wout Maddens heeft een zending overgemaakt aan alle gezinnen die in de voorbije bestuursperiode een of andere stadspremie hebben ontvangen. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van informatie waarover enkel de stadsdiensten kunnen beschikken, een databank die geenszins bijgehouden wordt voor verkiezingsdoeleinden. (Het zou gaan om ca. 4.000 gezinnen.)
Volgens de Pricacycommissie van 19 mei 2010 is het niet toegelaten om persoonsgegevens uit bepaalde bestanden uit de openbare sector te gebruiken voor verkiezingspropaganda. Over deze aangelegenheid hebben de indieners van het verzoekschrift ook een brief gericht aan de Privacycommissie en aan het Parket.

2. Verkiezingspropaganda (aan kiesbureaus en met affiches).
Raadslid Vincent Van Quickenborne heeft op de dag van de verkiezingen via hoogtewerkers nog bijkomende persoonlijke publiciteit aangebracht in de omgeving van vijf locaties waar meerdere kiesbureaus waren ondergebracht. Hiervan is een PV opgemaakt door de politie. Bovendien werd aan het bevel van de voorzitter van een kiesbureau om de betwiste publiciteit weg te nemen geen gevolg gegeven.
Tenslotte waren er affiches die een heel Heras-hek bedekten (6,8 m² terwijl maximaal 4 m² is toegelaten).

3. Application genaamd “Qortrijk”.
In de week voor de verkiezingen lanceerde Vincent Van Quickenborne een ‘stadsapplication’ voor klachtenmelding aan de stadsdiensten. Het komt enkel de gemeenteraad toe om de klachtenbehandeling van de bevolking te organiseren. En de gebruikswaarde van zo’n Stadsapp dient te worden beschouwd als een gadget.

4. Uitgaven verkiezingspropaganda.
De indieners van het bezwaarschrift hebben blijkbaar met arendsogen de VLD-campagne gevolgd. Ze maakten een indrukwekkende nog niet-limitatieve lijst op van het gebruikte campagnemateriaal en menen daaruit te kunnen besluiten dat het bijna onmogelijk is om met dit materiaal binnen de perken te blijven van de wettelijk voorziene maximale uitgaven.

Gelet op de omvang van de inbreuken en het herhaalde karakter zijn de aanklagers ervan overtuigd dat deze onrechtmatige handelingen een invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag en de finale zetelverdeling hebben beïnvloed. Uit hun berekeningen zou blijken dat een verschil van 100 tot 300 stemmen reeds de zetelverdeling kon doen kantelen.