Dat wordt een onwezenlijke laatste gemeenteraad (1)

Op 2 januari, na de eerste gemeenteraad (die aanvangt om 20 uur) van de nieuwe bestuursperiode komt voor het eerst het nieuwe schepencollege bijeen: telkens drie schepenen van de tripartite VLD, N-VA, SP.A.
Maar aanstaande maandag 10 december is er nog een laatste zitting van de gemeenteraad met de bestaande coalitie van CD&V en VLD. Dat wordt een onwezenlijke bedoening. En wel hierom. De raadsleden Рmet de SP.A nog in de oppositie Рzullen namelijk punten (moeten?) goedkeuren met een enorme impact op het beleid van volgend jaar. En bij bepaalde punten is het helemaal niet zeker of de nieuwe coalitie dat beleid wel op deze wijze wil voortzetten. Dat is ̩̩n. Een andere delicate zaak is dat de agendapunten zijn voorgelegd door een schepencollege dat geacht wordt collegiaal op treden. Met andere woorden: de agendapunten kregen inhoudelijk de goedkeuring van de huidige en toekomstige VLD-schepen Wout Maddens. Dat zal of kan dus maandag leiden tot bijzonder eigenaardig stemgedrag bij zowel de VLD- als de SP.A-fractie. Waarschijnlijk tot groot jolijt van de CD&V-raadsleden

Zo bijvoorbeeld legt de zitting van 10 december de belastingtarieven vast voor volgend jaar. De aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,9 procent) en van de opcentiemen onroerende voorheffing (1.750) blijven onveranderd. In het verleden kregen die altijd volmondig de goedkeuring van de VLD-raadsleden, terwijl de SP.A – de toekomstige coalitiepartner – het tarief van de personenbelasting bij monde van Marc Lemaitre (toekomstig schepen!) jaar na jaar altijd opnieuw met een half procent wou verlagen. Zal de SP.A nu opnieuw tegen stemmen? Of komt de nieuwe coalitie in februari volgend jaar met een ander tariefvoorstel?

Nog een ander en héél frappant voorbeeld van een agendapunt waarbij de stemming moeizaam zal verlopen.
De gemeenteraad wordt verzocht om een advies bij het ontwerp tot herziening van het Provinciaal Structuurplan. Nu maar hopen dat de huidige oppositie het advies van Stad (dus ook van VLD-schepen Maddens) heeft gelezen. Daarin vraagt Stad (dus schepen Maddens) uitdrukkelijk dat de N328 wél wordt geselecteerd als secundaire weg, want de aanleg ervan is van cruciaal belang voor de verkeersleefbaarheid in de dorpskernen van Heule en Bissegem, evenals voor de optimale functionering van de R8 en de R36. Nu weet iedereen dat de SP.A (en Groen overigens ook) mordicus tegen de aanleg van deze nieuwe weg is gekant.

Nog een voorbeeld van een agendapunt dat vreemd stemgedrag kan uitlokken.
De raadsleden moeten zich akkoord verklaren met een strategisch veiligheids- en preventieplan voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. Goedgekeurd door het schepencollege, met inbegrip van de VLD-schepen. Rijkelijk laat, maar wat de VLD meer speciaal kan zorgen baren is dat er in dat plan met geen woord wordt gerept over toezichtcamera’s op openbaar dormein. Dat was in het VLD-verkiezingsprogramma een prioriteit. Meer zelfs: de partij zou tot geen enkele coalitie toetreden als de partner dit project niet zou ondersteunen. (De SP.A-achterban heeft het er wel lastig mee.) De VLD-fractie zou bij dit punt een amendement moeten indienen…

Het OCMW komt (pas nu) aandraven met een budgetwijziging voor dit jaar.
Benieuwd of toekomstig OCMW-voorzitter Philippe De Coene daar maandag aanstaande een woordje zal aan wijden. Het verlies is namelijk toegenomen met niet minder dan 7,8 miljoen euro en stijgt dus van 3,4 miljoen naar 11,2 miljoen euro. Het investeringsbudget verlaagt met 1 miljoen en de desinvesteringen (verkopen van patrimonium) dalen met 9 miljoen! ja, Philippe, wat gaat u daarmee aanvangen? Gaat u dat (non)beleid goedkeuren?

De autonome gemeentebedrijven Buda en SOK brengen hun jaaractieplan en budget 2013 op de agenda.
Welnu, allebei deze AGB’s willen hun taakomschrijving uitbreiden. AGB Buda wil regisseur worden van alle activiteiten in de sector ondernemerschap, onderwijs en kunsten. Voorheen was deze AGB louter een soort concierge van de Buda-site en zorgde de vzw Buda Kunstencentrum voor de inhoudelijke activiteiten. De AGB SOK dan wil zich opwerpen als DE uitvoerder van alle grote stadsprojecten, van het woonbeleid ook, en wenst in te staan voor alle vastgoedoperaties. Niet enkel van Stad, maar ook van het OCMW, de politie, en “aanleunende organisaties”. Het SOK wil zich zelfs bemoeien met vastgoedoperaties in de gehele regio! SOK wil dus meer personeel. Wat denkt de nieuwe tripartite-coalitie daarover, inbegrepen de N-VA? Zal de VLD én de SP.A deze beleidvoornemens maandag aanstaande billijken?

Psilon (het crematorium) krijgt gratis een bijkomende erfpacht over 768 m² stadsgrond voor de bouw van een polyvalent onthaalgebouw. Zonder canon, dat is dus gratis. Gaat de nieuwe coalitie daarmee akkoord? De N-VA ook, zijnde sterk gekant tegen de locatie van het crematorium ?
Of wordt de N-VA in al dit soort zaken niet eens geraadpleegd door zijn toekomstige partners?

(…)