Iedere schepen doet zijn zegje

Zolang de tripartite geen bestuursakkoord heeft gemaakt (en dat laat nog twee maanden op zich wachten) kan iedere schepen om de haverklap een ideetje lanceren en daarmee de pers halen.
Vandaag is het de beurt aan de schepen van bevolking, Koen Byttebier.
Volgens de ene krant (Het Nieuwsblad) heeft hij de geschenkcheques voor eeuwelingen en huwelijksjubilarissen al geschrapt, volgens de andere krant (Het Laatste Nieuws) wordt deze maatregel nog overwogen. Volgens de ene gazet krijgen de gevierden nu al een materieel geschenk, volgens de andere gazet overweegt men om de gevierden een gepersonaliseerd geschenk te overhandigen. (Toch niet uit de winkel van de schepen??)

Het lijkt er steeds meer op dat het nieuwe stadsbestuur wat aan het zwalpen is. En nu het Kortrijkse N-VA-bestuur is geschorst en onder curatele staat is er feitelijk geen eensgezind beleid van de coalitie meer mogelijk.

Wat brengt de schrapping van de cheques op als bezuinigingsmaatregel? (Als het daar om te doen zou zijn.)
Volgens het gemeentebudget 2012: 5.425 euro.

Nu men toch premies aan het schrappen is wil Kortrijkwatcher nog even wat suggesties doen.
Wat voor onzinnige – vaak electoraal bedoelde – toelagen kunnen nog geschrapt uit de begroting?
– Geboortegeschenken (sprookjesboek en pop): 5.000 euro (begroot).
– Geboortepremies: 16.000 euro.
– Begrafenisvergoeding oudstrijders: 7.337 euro.
– Inzaaien groenbemesters: 8.500 euro.
РPremies landbouwcomit̩s: 1.500 euro.
– Aanleg kleine landschapselementen: 4.000 euro.
– Subsidie hoogstamfruitbomen: 1.500 euro.
– Beschermen zwaluwnesten: 5.000 euro.
– Vereniging Westvlaamse schrijvers: 245 euro.
РKomit̩ Frans-Vlaanderen: 124 euro.
– Perskring: 279 euro.
– Mayors for Peace: 1.000 euro.
– Toelage trommel- en klaroenkorps brandweer: 248 euro.
– Toelage Kon. Geschied- & Oudheidkundige Kring: 1.899 euro.
– Toelage muziekuniformen: 4.000 euro.

P.S.
Vanaf 2 februari is de nieuwe burgemeester niet meer geschorst. De aankondigingspolitiek zal pas dan echt losbartsten.

Het kabinet van de VLD-schepenen en burgemeester is boven-voltallig

Middels een persbericht liet schepen Philippe De Coene weten dat de drie SP.A-schepen zouden werken met één kabinet bestaande uit drie personen. Die medewerkers zijn intussen gekend. Of dit zal volstaan is niet zeker. Want het nieuwe bestuur voorziet uiteindelijk toch in totaal 14,5 kabinetsmedewerkers voor het College van Burgemeester en Schepenen (9 leden). Te weten: 1 kabinetschef (voor de burgemeester: Annemie Vos), 4 attachés, 6 deskundigen, (slechts) 2,5 administratieve medewerkers en één chauffeur.

De VLD-burgemeester met zijn twee schepenen heeft intussen al 6,5 medewerkers aangeworven of gedetacheerd uit de de administratie. Dat is teveel, volgens de afspraak.
Het VLD-kabinet is nu al bevolkt met 1 chef, 1 attaché, 1 deskundige, een 4/5 administratieve medewerker, een 1/2 administratieve medewerker, een 1/5 administratieve medewerker, 1 voltijdse administratieve medewerker. En 1 chauffeur. (Bij het begin van zijn bestuursperiode had Stefaan De Clerck twee chauffeurs ter beschikking.)

De drie SP.A-schepenen hebben 1 attaché in dienst, 1 voltijdse deskundige en 1 voltijdse administratieve medewerker.

Het kabinet van de drie N-VA schepenen is nog niet volledig!
Op heden werkt men daar met 2 voltijdse deskundigen en een 1/2 administratieve medewerker.

Het voorlopige totaal van alle medewerkers is nu 12. Maar men voorziet er 14,5.
Een en ander moet nog voor de gemeenteraad komen.

P.S. (1)
Kortrijkwatcher is er tijdens de vorige bestuursperiode niet in geslaagd om het aantal kabinetsmedewerkers bij te houden. Vanwege het immense verloop (vooral bij de titelvoerende burgemeester De Clerck en de waarnemende burgemeester Lybeer) raakte de redactie de tel kwijt. De formatie voorzag 16 kabinetsleden: 1 chef, 4 attachés, 10 “bedienden” en 1 chauffeur.
Maar weet er intussen iemand hoe het staat met Chris Lecluyse? Hij was al die jaren de kabinetschef van Stefaan De Clerck met een contract van onbepaalde duur!

P.S. (2)
Wat kosten die kabinetten?
Vorig jaar begroot: 844.000 euro brutolonen. Maar er zijn ook werkingskosten en die zijn moeilijk afzonderlijk te achterhalen. Voltijdsen kregen bovenop hun salaris nog een jaarlijkse vergoeding omdat hun overuren niet werden betaald. Iets van 5.000 euro?

P.S. (3)
Anecdote. Philippe De Coene was al een keer schepen. Hij vroeg toen nog een bijkomende medewerker om het werk van de andere CVP-schepenen in de gaten te houden…

De solvabiliteit van KV Kortrijk is niet echt acceptabel

Kan de cvba Kortrijk Voetbalt in geval van liquidatie voldoen aan haar verplichtingen?
De solvabiliteit van een onderneming is uit te rekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen (de schulden) en het maal 100 te vermenigvuldigen. Als de deling boven de 100 procent uitkomt neemt men aan dat de solvabiliteit van de organisatie acceptabel is.
Welnu, de uitkomst van deze ratio van de Koninklijke Voetbalclub is voor de laatst gepubliceerde balans (boekjaar 01-07-2011 tot 30-06-2012) 22,5 procent. Bij het voorlaatste boekjaar was de uitslag 20,8 procent.

Een andere berekening toont nog aan dat de solvabiliteit van de club niet acceptabel is. De verhouding eigen vermogen/balanstotaal geeft als resultaat 16 procent. De normwaarde bij dit kengetal is minimaal 20 procent.

SUPPORTERS !
Ook dit stuk (naast dat andere over de liquiditeit) mogen jullie gerust ad valvas kenbaar maken in uw clublokalen.

KV Kortrijk worstelt nog steeds met een liquiditeitsprobleem

Vorig jaar (“Het Nieuwsblad” van 18 februari 2012) beweerde Joseph Allijns, de voorzitter van de Koninklijke Voetbalclub, nog dat “de club financieel gezond is”.
Wat dus niet waar was, zoals elkeen toen tevoren (in januari) al had kunnen lezen in deze elektronische krant KW. De interviewer sprak hem niet tegen. (De lokale reguliere sportpers durft dit onderwerp niet aan.)

Intussen is op 1 december 2012 de jaarrekening van het laatste boekjaar (van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012) van de cvba Kortrijk Voetbalt goedgekeurd. De financiële toestand van de VeeKa is er niet op vooruitgegaan.

Zie nu eens dat werkkapitaal of nettobedrijfskapitaal. Vlottende activa min kort vreemd vermogen. Weerom negatief! – 1.295.919 euro. (Vorig jaar was het minder erg: -212.065 euro.) Dat betekent dus dat het bedrijf over onvoldoende geld beschikt om zijn werk goed te doen. Dit is een liquiditeitsprobleem: de schulden op korte termijn zijn hoger dan de liquide middelen om die op te vangen.

De andere mogelijke berekening van het werkkapitaal geeft ook geen solide beeld. Hierbij maken we de som van het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden op lange termijn min de vaste activa. Uitkomst: -1.379.079 euro. Er is dus te weinig geld om de vaste activa te financieren.
Is er nog wel een bank die geld willen lenen aan de KVK?

Kan de cvba Kortrijk Voetbalt nog wel voldoen aan de korte-termijn-schulden?
Om dit te beoordelen berekent men de “current ratio”. Dit is het verhoudingsgetal tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. De uitkomst is net als vorig boekjaar 0,6. Een gezond bedrijf heeft een ratio van minstens 1, en liefst 1,5.

In een volgend stuk vragen we ons af of de club nog wel solvabel is. Maar dat raadt u nu al.

SUPPORTERS!
Print dit stuk uit en breng het ad valvas kenbaar in uw clublokaal.

(Bronvermelding niet nodig.)

Ter info nog. (Tussen haakjes de cijfers van het voorlaatste boekjaar.)
– Balanstotaal: 4.983.924 euro (5.014.160)
– Vaste activa: 2.942.613 euro (2.644.735)
– Vlottende activa: 2.041.311 euro (2.369.425)
– Eigen vermogen: 817.042 euro (863.985)
– Kapitaalsubsidies: 1.043.467 euro(1.082.071)
– Schulden: 3.629.578 euro (3.592.992)
РSchulden op m̩̩r dan 1 jaar: 209.188 euro (334.350)
– Schulden op ten hoogste 1 jaar: 3.337.230 euro (2.581.490)

Geen Europalia-India in Kortrijk

Stad Kortrijk heeft met een aantal evenementen al tweemaal deelgenomen aan het toonaangevende internationaal festival Europalia. Die keer toen Japan het gastland was (1989) en de andere keer met China (2010).
Dit jaar staat India in de kijker. Vanaf oktober voor vier maanden lang, in België in plaatsen als Brussel, Leuven, Louvain-la Neuve, Luik, Antwerpen, La Louvière.
Op de website van Europalia staat tot op vandaag nog vermeld dat er ook een ander staat te gebeuren in Kortrijk (Budafabriek en Broelmuseum).
Maar dat is dus niet meer waar.

Op 18 december kregen onze curatoren te horen dat het nieuwe stadsbestuur (VLD,N-Va, SP.A) geen budget wou voorzien voor de organisatie van Europalia alhier. De geplande tentoonstellingen gaan dus niet door. Via een prospectiereis hadden Isabele De Jaegere (conservator Broelmuseum) en Catherine Baelde (ambtenaar cel tentoonstellingen) nochtans al drie Indische kunstenaar gecontacteerd om iets te doen rond het thema “living traditions”. Er zou ook een tentoonstelling (met verkoop!) gewijd worden aan de sari, het traditionele kledingstuk van Indische vrouwen.
Kan niet meer.

An Vandersteene (schepen van Cultuur) en Catherine Waelkens (schepen van Financiën) willen aan het grootscheepse evenement geen 75.000 euro besteden (op een budget van 261.000 euro).
Let wel. Toen die beslissing is gevallen waren voornoemde N-VA’ers nog altijd geen schepenen in functie, had er daaromtrent nog geen enkel (nieuw) schepencollege beraadslaagd en had de tripartite nog geen bestuursakkoord, noch nieuwe begroting.

Dat is (het nieuwe) Kortrijk !

De Kortrijkse schuld (3)

We komen er nogmaals op terug, want de nieuwe tripartite ondersneeuwt van alles, met al dat zelfgenoegzaam en onnozel gedoe en gedrag op allerhande media. (Die het laten begaan, noteren maar.)

Hierna de financiële problemen waarmee de coalitie volgende jaren zal worstelen. En als de VLD-partner (in casu burgemeester Vincent Van Quickenborne) het heeft over bezuinigingen en een tekort van 11 miljoen in het budget van 2012, dan doet men alsof er geen enkele VLD-schepen collegiaal deel uitmaakte van het vorige bestuur.

Daar gaan we, weer even.

Een vaak gebruikte maatstaf om de financiële toestand van een gemeente te beoordelen is het begrip “uitstaande schuld“.
Dat is de som van een aantal posten in de balans:
– VII a: leningen ten laste van de gemmeente
– VII d: leasingschulden
– VII f: diverse schulden
– VIII a 1: aflossingen

Voor het jaar 2007 (eerste jaar van de coalitie CD&V met twee VLD-schepen) is de totale som van deze posten 139.797.044 euro. Dat is 1896,40 euro per inwoner.
Voor het jaar 2011 (laatst gekende rekening) geeft dit 168.331.927 euro, oftewel 2266,79 euro per inwoner (baby’s inbegrepen).
De fameuze stijging van de schuld: altijd opnieuw die 20 procent.

TER INFO.

Tien grote stadsprojecten van de tripartite: zoek de nieuwe…

Gisteren vroeg de nieuwe coalitie van VLD, N-VA en SP.a middels een bewonersvergadering het oordeel van de bevolking over het voornemen om tien grote projecten te realiseren in de volgende legislatuur.

1. Infrastructuur op Kortrijk-Weide met een zwembad, een park, een fuifzaal.
2. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker maken met een verbinding met historisch Kortrijk.
3. Van Kortrijk een klimaatstad maken.
4. Investeren in veiligheid (camera’s op openbaar domein).
5. Verlagen van de Leieboorden.
6. Moderniseren van de stationsomgeving.
7. Ondergrondse parking op de Houtmarkt en bovengronds veel groen.
8. Nieuwe fietsverbindingen (met de deelgemeenten).
9. De Sinksenfeesten omtoveren tot een stadsfestival.
10. Strijd tegen de (kinder)armoede.

Volgens het oordeel van onze ervaringsdeskundige gemeenteraadwatcher zijn van die tien intenties twee of drie (min of meer) als nieuw te beschouwen. (De nrs. 3 en 10, misschien nog 8.)
Al de andere projecten zitten – soms al vele jaren – in de pijplijn en kunnen niet meer teruggeschroefd. Hierover een oordeel vragen aan de Kortrijkzanen is boerenbedrog.

Naast die grote projecten voorziet de nieuwe tripartite nog concrete acties in de deelgemeenten.
Hieromtrent kan men stellen dat die voornemens ook al wel eens ergens ter sprake zijn gekomen.
– Kooigem: zwaar verkeer weren.
– Bellegem: veilige schoolomgeving.
– Rollegem: huisvesting voor senioren.
– Aalbeke: infrastructuur voor het verenigingsleven (brandweerkazerne).
– Marke: een klimaatvriendelijke wijk.
– Bissegem: aandacht voor de zwakke weggebruiker.
– Sente: herinrichting van het centrum.
– Heule: idem.

Laten we ook niet vergeten dat enkele schepenen via de pers dan enige voornemens hebben kenbaar gemaakt. Zonder ons oordeel daarover te vragen.

Schepen De Coene in Het Laatste Nieuws (12 januari):
– Oprichting van een stedelijk dienst consumentenbescherming.
– Het Begijnhofpark wordt een feestpark.
– Organiseren van cursussen om te werken met sociale media.
– Meer studentenkoten in het stadscentrum.
– Veilig vervoer voor uitgaande jongeren.
– Fietsen is geen recht, het is een plicht!

Schepen De Coene in WTV (13 januari):
– Noodzaak om 10 tot 20 miljoen te besparen op het stadsbudget.
РNiet meer investeren in design, w̩l in sociaal beleid.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (10 januari) :
– Ingreep op het vlak van het stadspersoneel is nodig (omwille van bezuinigingen).
– Er ging teveel geld (honderdduizenden euro’s) naar de sociale economie.
(Merk de tegenspraak op met de uitlating van De Coene over het sociaal beleid.)

Schepen Maddens (op de foto met Rudolf Scherpereel) in Het Laatste Nieuws (14 januari):
– Terrassen van de horeca mogen heel het jaar open blijven zonder verhoging van de retributie.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (vandaag, 16 januari):
– Veiligheid is een absolute prioriteit voor het nieuwe stadsbestuur.
(Waarom vraagt men de inwoners nog naar hun prioriteiten?)

Besluiten
* De Kortrijkzanen krijgen niet over alles hun zeg. De burgerparticipatie is uitsluitend gericht op materiële (zichtbare) beleidsdaden. (Bijvoorbeeld niet op budgettaire kwesties.)
* De schepenen treden op in verspreide slagorde.
* N-VA-beleidsaccenten (nog) niet te bespeuren.
* Het bestuursakkoord van de tripartite komt pas in de gemeenteraad van april op de agenda. De bijhorende herziene begroting misschien pas in mei. Tot zolang kan de nieuwe coalitie geen fundamentele nieuwe zaken aanvatten die geld kunnen kosten
.

Koopkracht van burgemeester en schepenen stijgt weerom

Maart vorig jaar verdiende een burgemeester in een stad met een bevolkingsaantal tussen 50.001 en 80.000 inwoners een brutojaarwedde van 98.102,13 euro. Een schepen (en OCMW-voorzitter) toen 73.576 euro.
Sinds 1 januari zijn de bedragen opnieuw geïndexeerd. De bruto-jaarwedde van de burgemeester in een stad al de onze is nu 100.061,77 euro. Maar aangezien Vincent Van Quickenborne ook (federaal) parlementslid is, geldt er een beperking van de cumulatie van de wedden. De som van de wedde als burgemeester enerzijds en wedden (of vergoedingen, presentiegelden) die voortvloeien uit een openbaar mandaat anderzijds mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van leden van het Vlaams Parlement. Die basisvergoeding bedraagt nu 53.511 euro.

De wedde van een burgemeester wordt berekend als een percentage van van de basisvergoeding van de leden ven het Vlaams parlement. Voor een stad als Kortrijk is dat nu 116,2602 procent van 53.511 euro. (Niet-geïdexeerd is dat slechts 62.212 euro…)

De wedde van een schepen en OCMW-voorzitter is hier 75 procent van de bruto-jaarwedde van de burgemeester. Dat geeft 75.046,33 euro.
(Philippe De Coene vertelt in “Het Laatste Nieuws” dat een Kortrijks OCMW-voorzitter “normaal” 83.883 euro verdient. Betrekt hij er dan het vakantiegeld en de eindejaarspremie bij?)
Aangezien De Coene ook parlementslid is wordt zijn totale inkomen in functies van politieke aard beperkt tot 150 procent van de vergoeding van een parlementariër.

Burgemeesters en schepenen krijgen wel nog vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Dezelfde bedragen als van een ambtenaar van niveau A. (KW kent die niet.)

En hoe zit het met onze arme gemeenteraadsleden?
Zij krijgen gewoon presentiegeld als ze zich (even) vertonen in een raadzitting en/of een commissievergadering. Dat zitgeld mag nu maximaal 201,02 euro bedragen, en minimaal 45,95 euro. De raadsleden kunnen daar zelf over beslissen! In Kortrijk kiest men traditioneel voor het maximumbedrag. De voorzitter van de gemeenteraad (die geen burgemeester is) kan een dubbel presentiegeld krijgen.

Een ‘grappig’ lijk uit de kast, kan dat ? (2)

Als zou blijken dat voormalig schepen van Financiën de brief van de gouverneur stiekem heeft achtergehouden voor zijn collega’s (en raadsleden), dan is dat natuurlijk helemaal niet om te lachen.
Het is eenvoudig na te gaan of Alain Cnudde dit al of niet heeft gedaan. Staat er op de eerste pagina van de brief een stempel waarbij door het stadssecretariaat is aangegeven wanneer de brief is ontvangen? (Op het exemplaar dat onze KW-redactie kon inkijken is dit niet het geval.)
Gemeenten dienen een register bij te houden van de inkomende en uitgaande post. Dit register kan geraadpleegd worden door raadsleden. Vraag is dus of er in dat register een spoor te vinden is van de bewuste brief.

De reactie van Vincent Van Quickenborne is intussen wel wat overtrokken.
Hij is ‘not amused’. Vindt dat de CD@V onwaarheden vertelt over de stadskas. De nieuwe stadscoalitie zal nu alle cijfers laten onderzoeken…Ja? Weet u wat de VLD als partner van de huidige triparite altijd opnieuw vergeet te vertellen bij het beschimpen van het vorige bestuur? Dat er één en een halve VLD-schepen deel uitmaakte van het vorige College en dus – collegiaal – mede verantwoordelijk was voor het gevoerde beleid. (Van Quickenborne heeft nu vastgesteld dat het vorige stadsbestuur honderduizenden euro’s naar de sociale economie liet vloeien…)

De reactie van voormalig schepen Cnudde (in HLN van 10 januari) vergt intussen ook weer wat nuances.
– De vermindering van de dividenden uit de energiesector is budgettair toch al verteerd?
– De stijgende pensioenlasten voor het stadspersoneel zouden toch opgevangen worden door het Zilverfonds?
– Er zit, verspreid in drie reservefondsen, nog 35 miljoen? Ja?? Het saldo van het gewoon reservefonds bedraagt 7 miljoen (maar daalt volgend jaar naar 1,5 miljoen). Van het Stedenfonds ontvangen we 2,5 miljoen. Samen 9,5 miljoen. Hoeveel zit er nog in het Zilverfonds? )
– Dat er zwaar is geïnvesteerd is niet waar. De ramingen waren wel hoog, maar de vastleggingen niet, om nog niet te spreken van de daadwerkelijk betaalde facturen. In cijfers: in de periode 2007-2011 is voor 219 miljoen begroot, voor slechts 149 miljoen vastgelegd (68%) en voor… 58 miljoen aangerekend.

Een ‘grappig’ lijk uit de kast, kan dat? (1)

Een of andere nieuwe schepen of kabinetslid van het nieuwe tripartite-bestuur is blijkbaar grondig gaan snuisteren in het bureau van voormalig schepen van Financiën (Alain Cnudde) en heeft daar een niet publiek gemaakte missive (dd. 7 november 2012) ontdekt van de gouverneur, gericht aan onze Kortrijkse gemeenteontvanger.
De brief is nu gelekt aan de pers, als zijnde een lijk uit de kast.

Wat stond er in die brief?
Niets nieuws, alleszins géén nieuwsfeit voor wie kortrijkwatcher leest of voor een raadlid dat zijn dossiers ter harte neemt, d.w.z gewoon kennis neemt van de stukken. Nochtans doet burgemeester-in-spe Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag alsof hij werd bedrogen door de CVP (Alain Cnudde) “die onwaarheden heeft verteld over de stadskas”.

De gouverneur vindt dus dat volgens de jaarrekening 2012 het courant resultaat (opbrengsten versus kosten) schrikbarend is gedaald: van 10,4 miljoen naar afgerond 39.000 euro. (Dat stond enkele dagen geleden nog alhier in deze krant KW te lezen en vorig jaar ook al enkele malen.) De gouverneur wijst er verder op dat het financieel draagvlak hierdoor nog net volstaat om de leningslasten te dekken. En het gevaar bestaat dat het werkkapitaal aangetast wordt en men op termijn in liquiditeitsmoeilijkheden kan geraken. Vandaar: “de gemeente dient grondig te onderzoeken welke de concrete omstandigheden zijn die hebben geleid tot deze negatieve trend en, indien nodig, passende maatregelen te nemen om in de toekomst het structureel evenwicht te garanderen.”

Wat is daar nu grappig aan?
Gouverneur Carl Decaluwé was tot voor kort Kortrijks CD&V-raadslid.
Welnu, nooit – maar dan ook nooit – heeft hij in de Raad zijn bezorgdheid uitgeproken over de financiële toestand van de stadskas. Er waren nochtans al in zijn laatste jaren als raadslid alhier onheilspellende tekenen aan de wand.

Maar het is niet allemaal grappig wat er geschiedt rondom het lekken van de brief van de gouverneur.
Daarover straks meer.

(Wordt vervolgd.)