Koopkracht van burgemeester en schepenen stijgt weerom

Maart vorig jaar verdiende een burgemeester in een stad met een bevolkingsaantal tussen 50.001 en 80.000 inwoners een brutojaarwedde van 98.102,13 euro. Een schepen (en OCMW-voorzitter) toen 73.576 euro.
Sinds 1 januari zijn de bedragen opnieuw geïndexeerd. De bruto-jaarwedde van de burgemeester in een stad al de onze is nu 100.061,77 euro. Maar aangezien Vincent Van Quickenborne ook (federaal) parlementslid is, geldt er een beperking van de cumulatie van de wedden. De som van de wedde als burgemeester enerzijds en wedden (of vergoedingen, presentiegelden) die voortvloeien uit een openbaar mandaat anderzijds mag niet hoger zijn dan 150 procent van de vergoeding van leden van het Vlaams Parlement. Die basisvergoeding bedraagt nu 53.511 euro.

De wedde van een burgemeester wordt berekend als een percentage van van de basisvergoeding van de leden ven het Vlaams parlement. Voor een stad als Kortrijk is dat nu 116,2602 procent van 53.511 euro. (Niet-geïdexeerd is dat slechts 62.212 euro…)

De wedde van een schepen en OCMW-voorzitter is hier 75 procent van de bruto-jaarwedde van de burgemeester. Dat geeft 75.046,33 euro.
(Philippe De Coene vertelt in “Het Laatste Nieuws” dat een Kortrijks OCMW-voorzitter “normaal” 83.883 euro verdient. Betrekt hij er dan het vakantiegeld en de eindejaarspremie bij?)
Aangezien De Coene ook parlementslid is wordt zijn totale inkomen in functies van politieke aard beperkt tot 150 procent van de vergoeding van een parlementariër.

Burgemeesters en schepenen krijgen wel nog vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Dezelfde bedragen als van een ambtenaar van niveau A. (KW kent die niet.)

En hoe zit het met onze arme gemeenteraadsleden?
Zij krijgen gewoon presentiegeld als ze zich (even) vertonen in een raadzitting en/of een commissievergadering. Dat zitgeld mag nu maximaal 201,02 euro bedragen, en minimaal 45,95 euro. De raadsleden kunnen daar zelf over beslissen! In Kortrijk kiest men traditioneel voor het maximumbedrag. De voorzitter van de gemeenteraad (die geen burgemeester is) kan een dubbel presentiegeld krijgen.