KV Kortrijk worstelt nog steeds met een liquiditeitsprobleem

Vorig jaar (“Het Nieuwsblad” van 18 februari 2012) beweerde Joseph Allijns, de voorzitter van de Koninklijke Voetbalclub, nog dat “de club financieel gezond is”.
Wat dus niet waar was, zoals elkeen toen tevoren (in januari) al had kunnen lezen in deze elektronische krant KW. De interviewer sprak hem niet tegen. (De lokale reguliere sportpers durft dit onderwerp niet aan.)

Intussen is op 1 december 2012 de jaarrekening van het laatste boekjaar (van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012) van de cvba Kortrijk Voetbalt goedgekeurd. De financiële toestand van de VeeKa is er niet op vooruitgegaan.

Zie nu eens dat werkkapitaal of nettobedrijfskapitaal. Vlottende activa min kort vreemd vermogen. Weerom negatief! – 1.295.919 euro. (Vorig jaar was het minder erg: -212.065 euro.) Dat betekent dus dat het bedrijf over onvoldoende geld beschikt om zijn werk goed te doen. Dit is een liquiditeitsprobleem: de schulden op korte termijn zijn hoger dan de liquide middelen om die op te vangen.

De andere mogelijke berekening van het werkkapitaal geeft ook geen solide beeld. Hierbij maken we de som van het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden op lange termijn min de vaste activa. Uitkomst: -1.379.079 euro. Er is dus te weinig geld om de vaste activa te financieren.
Is er nog wel een bank die geld willen lenen aan de KVK?

Kan de cvba Kortrijk Voetbalt nog wel voldoen aan de korte-termijn-schulden?
Om dit te beoordelen berekent men de “current ratio”. Dit is het verhoudingsgetal tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. De uitkomst is net als vorig boekjaar 0,6. Een gezond bedrijf heeft een ratio van minstens 1, en liefst 1,5.

In een volgend stuk vragen we ons af of de club nog wel solvabel is. Maar dat raadt u nu al.

SUPPORTERS!
Print dit stuk uit en breng het ad valvas kenbaar in uw clublokaal.

(Bronvermelding niet nodig.)

Ter info nog. (Tussen haakjes de cijfers van het voorlaatste boekjaar.)
– Balanstotaal: 4.983.924 euro (5.014.160)
– Vaste activa: 2.942.613 euro (2.644.735)
– Vlottende activa: 2.041.311 euro (2.369.425)
– Eigen vermogen: 817.042 euro (863.985)
– Kapitaalsubsidies: 1.043.467 euro(1.082.071)
– Schulden: 3.629.578 euro (3.592.992)
РSchulden op m̩̩r dan 1 jaar: 209.188 euro (334.350)
– Schulden op ten hoogste 1 jaar: 3.337.230 euro (2.581.490)