Schepencollege overrulet twee hoge ambtenaren

Tja, het is een heel verhaal. Wel ongehoord. Nooit meegemaakt. Ze zijn van tafel geveegd, die twee.

Op vrijdag 4 januari ging in de Budafabriek de traditionele receptie door voor het stadspersoneel. Dat heeft geld gekost (24.000 euro). Voor de catering en de inkleding liep vanwege Avenco Events uit Aalbeke een factuur binnen voor een bedrag van 21.223,85 euro. De leverancier liet daarbij weten dat zijn ‘exploitatiemodel’ er niet is op voorzien om meer dan drie maanden te wachten op al dat geld. Groot gelijk. Iedere zelfstandige in Kortrijk kan zich daar ongetwijfeld achter scharen. Probleem is (was) dat de twee hoogste ambtenaren van Stad niet willen dat die factuur nu al wordt betaald.

Even in meer ambtelijke termen uitgedrukt:
– de financieel beheerder (dat is een andere term voor de stadsontvanger) heeft aan de budgethouder (dat is hier het College van Burgemeester en Schepenen) bij gemotiveerde beslissing laten weten dat hij aan de verbintenis (het contract met Avenco) weigert een visum te verlenen;
– de stadssecretaris op zijn beurt weigert om de betalingsopdracht te ondertekenen.

Hoe zou dat komen?
Wel, de nieuwe tripartite (VLD,N-VA,SP.A) die nu aan het bewind is zal pas eind maart met een begroting voor dit jaar 2013 voor de dag komen en laten goedkeuren in de gemeenteraad. Tot zolang is het een gemeentebestuur gehouden te werken met “voorlopige twaalfden” en verboden om niet-verplichte uitgaven toch te verrichten. Tot die zgn. facultatieve uitgaven – die dus niet mogen – behoren nu juist (en onder meer) receptiekosten. Ongeveer iedereen weet dit?
U begrijpt dat een gemeenteontvanger (én een secretaris) niet zo gauw bereid zijn om betalingen te (laten) verrichten die onwettelijk zijn of een probleem van regelmatigheid vertonen. Zij zijn dan geneigd om zich in te dekken tegen eventuele risico’s van schorsing of vernietiging van hun besluiten.

Het nieuwe schepencollege zit (zat) verveeld met de zaak. Toen SP.A nog tot de oppositie behoorde schreeuwde de partij immers moord en brand omdat het toenmalige CD&V-VLD-bestuur begin 2012 twee maanden te laat kwam met de begroting en dientengevolge de receptiekosten voor het nieuwjaarsfeest niet tijdig kon betalen. Geen investeringen kon doen, geen premies en subsidies kon uitbetalen. Schande ! Totaal geen voorbeeld van goed bestuur! Ja.

Wat nu gedaan?
Het schepencollege heeft in zitting van 11 februari de overrulingsprocedure toegepast. Daarbij gebruik gemaakt van een zelden toegepast art. 161 van het gemeentedecreet om Avenco toch maar te kunnen uitbetalen. Dat fameuze artikel staat toe dat het College van Burgemeester en Schepenen een voorgenomen verbintenis toch viseert niettegenstaande de ontvanger dat heeft geweigerd. Zo’n bevel tot betaalbaarstelling gebeurt dan op eigen verantwoordelijkheid van het Schepencollege.

Lezer, u begrijpt dat zo’n drastische handeling (ambtelijke beslissingen van het hoogste niveau van tafel schuiven) een zodanig zware impact kan hebben dat die beslissing moet worden toegestuurd aan de provinciegouverneur. Men wil hiermee vermijden dat van de mogelijkheid tot overruling misbruik wordt gemaakt. Art. 161 dient namelijk helemaal niet als reddingsmiddel voor een College om – bij gebrek aan begroting – toch maar gewone facultatieve uitgaven (of investeringen!) te verrichten.

Met het toepassen van art. 161 dient zeer zuinig omgesprongen. Eigenlijk kan het alleen als zou blijken dat een financieel beheerder het bestuur zou willen lam leggen. Of om – bij onvoldoende kredieten op de bestaande begroting – “onvoorziene opportuniteiten” te kunnen opvangen. In Kortrijk toch ondenkbaar?

Carl?

Zal onze gouverneur (Carl Decaluwé, voormalig Kortrijks CD&V-raadslid) bevestigen dat hij totaal geen moeite heeft met de beslissing tot betaalbaarstelling van Avenco door de nieuwe coalitie? Of zal hij de beslissing schorsen?
De gouverneur beschikt hier over een toezichtstermijn van 50 dagen! Stel dat hij een vijftal weken lang wacht om een uitspraak te doen, dan kan het gebeuren dat intussen het budget 2013 is goedgekeurd…Kluchtig hoor.

P.S.
De factuur van het OCMW (1.800 euro) voor hapjes en zo is nog niet binnen. Dus moet het schepencollege voor deze betaalopdracht nog niets beslissen. Zal de OCMW-voorzitter (schepen Philippe De Coene) de OCMW-ontvanger kunnen overhalen om tot eind maart te wachten met het indienen van de factuur?